Alyr - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R06AE07
Toimeaine: tsetirisiin
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alyr, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi. INN: Cetirizinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 66,4 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valged või peaaegu valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid suurusega 7,0...7,2 mm, poolitusjoonega ühel küljel.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Täiskasvanud ja lapsed alates 6 aasta vanusest:

hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamine;

kroonilise idiopaatilise urtikaaria sümptomite leevendamine.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

10 mg (üks tablett) üks kord ööpäevas.

Eakad

Andmed ei viita annuse vähendamise vajadusele tingimusel, et neerufunktsioon on normaalne.

Mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsiendid

Puuduvad dokumenteeritud andmed ravimi toime/ohutuse kohta neerukahjustusega patsientidel. Kuna tsetirisiin eritub peamiselt neerude kaudu (vt lõik 5.2), tuleb alternatiivse ravimeetodi puudumise korral annustamine kohandada individuaalselt, arvestades neerufunktsiooni. Vaadake järgnevat tabelit ja kohandage annus näidatud viisil. Selle annustamistabeli kasutamiseks on vaja teada patsiendi kreatiniini kliirensit (CLcr) ml/min. CLcr (ml/min) võib määrata seerumi kreatiniinisisaldusest (mg/dl) kasutades järgnevat valemit:

[140 – vanus (aastates)] × kehakaal (kg)

ClCR = _______________________________________________________ (× 0,85 naiste puhul)

72 × seerumi kreatiniin (mg/dl)

Annustamise kohandamine neerukahjustusega täiskasvanud patsientidel.

Neerufunktsiooni määr

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Annustamine

Normaalne neerufunktsioon

(≥ 80)

10 mg üks kord ööpäevas

Kerge neerukahjustus

50...–79

10 mg üks kord ööpäevas

Mõõdukas neerukahjustus

30–49

5 mg üks kord ööpäevas

Raske neerukahjustus

< 30

5 mg üks kord ööpäevas iga 2

päeva järel

 

 

Lõppstaadiumis neeruhaigus,

< 10

Vastunäidustatud

dialüüsi saavad patsiendid

 

 

Maksakahjustusega patsiendid

Kui patsiendil on ainult maksakahjustus, ei ole vaja annust kohandada. Maksa- ja neerukahjustusega patsientidel on annuse kohandamine soovitatav (vt eespool Mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsiendid).

Lapsed

Õhukese polümeerikattega tablette ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, sest antud ravimvorm ei võimalda sobivat annust kohandada.

6...12-aasta vanused lapsed: 5 mg (pool tabletti) kaks korda ööpäevas.

Üle 12-aasta vanused noorukid: 10 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas.

Neerukahjustusega lastel tuleb annust kohandada individuaalselt, arvestades patsiendi renaalset kliirensit, vanust ja kehakaalu.

Manustamisviis

Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie vedelikuga.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete, hüdroksüsiini või mis tahes piperasiini derivaadi suhtes.

Raske neerukahjustusega patsiendid kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Raviannustes ei ole kliiniliselt olulisi koostoimeid alkoholiga näidatud (alkoholi sisaldus veres 0,5 g/l). Sellest hoolimata soovitatakse alkoholi samaaegsel tarvitamisel olla ettevaatlik.

Tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on soodumus kusepeetusele (näiteks lülisamba kahjustus, prostata hüperplaasia), kuna tsetirisiin võib suurendada kusepeetuse ohtu.

Epilepsia ja krambiohuga patsientidel on soovitatav ravimit kasutada ettevaatusega.

Antihistamiinid pärsivad allergia nahateste ning enne nende teostamist on vajalik 3-päevane väljauhteperiood.

Ravim sisaldab laktoosi, seetõttu ei tohi seda kasutada harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, laktaasipuudulikkusega või glükoos-galaktoosi imendumishäiretega patsiendid.

Lapsed

Õhukese polümeerikattega tablette ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, sest antud ravimvorm ei võimalda sobivat annust kohandada. Soovitatav on kasutada lastele mõeldud tsetirisiini ravimvormi.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tulenevalt tsetirisiini farmakokineetilisest, farmakodünaamilisest ja tolerantsuse profiilist ei ole oodata koostoimeid selle antihistamiinikumiga. Pseudoefedriini või teofülliini (400 mg ööpäevas) koostoime uuringus ei täheldatud farmakodünaamilist ega olulist farmakokineetilist koostoimet.

Tsetirisiini imendumise määr toiduga ei vähenenud, kuigi imendumiskiirus langes.

Ravimi samaaegne manustamine alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pidurdavate ainetega võib tundlikel patsientidel põhjustada täiendavat tähelepanu langust ja reaktsioonihäireid, kuigi tsetirisiin ei potentseeri alkoholi toimet (0,5 g/l veres).

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kogutud andmed tsetirisiini eeldatava toime kohta rasedusele ei näita võimalikku toksilisust emale või embrüo/loote arengule.

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule. Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Tsetirisiin eritub inimese rinnapiima kontsentratsioonivahemikus 25...90% mõõdetuna plasmast, mis oleneb valimi võtmisajast peale manustamist. Imetamise ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Fertiilsus

Andmed toime kohta inimese fertiilsusele on piiratud, kuid ohtlikke toimeid ei ole tuvastatud. Loomkatsed ei näita kahjulikku toimet inimese fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Uuringutes, kus kasutati objektiivseid mõõtmistulemusi, ei omanud ravim soovitatud annuses 10 mg kliinilist toimet autojuhtimise võimele, une latentsusele ega masinate käsitsemise võimele. Siiski peavad patsiendid, kellel esineb unisust, hoiduma auto juhtimisest, potentsiaalselt ohtlikust tegevusest või masinate käsitsemisest. Nad ei tohi ületada soovituslikku annust ning peavad arvesse võtma oma individuaalset reaktsiooni ravimile.

Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud

Ülevaade

Kliinilised uuringud on näidanud, et ettenähtud annuses avaldab tsetirisiin väheseid kõrvaltoimeid kesknärvisüsteemile ning nendeks kõrvaltoimeteks on somnolentsus, väsimus, pearinglus ja peavalu. Mõningatel juhtudel on kirjeldatud paradoksaalset kesknärvisüsteemi stimuleerivat toimet.

Kuigi tsetirisiin on perifeerse -retseptoriH selektiivne antagonist ning antikoliinergilist aktiivsust üldiselt ei oma, on üksikutel juhtudel kirjeldatud urineerimisraskusi, silmade akommodatsioonihäireid ja suukuivust. Kirjeldatud on maksafunktsiooni häireid maksaensüümide ja bilirubiini aktiivsuse tõusuga. Enamasti taandub see pärast tsetirisiindivesinikkloriidi võtmise katkestamist.

Kõrvaltoimete loetelu

Topeltpimedal meetodil tehtud kontrolliga kliinilised uuringud, kus võrreldakse tsetirisiini platseebo või teiste antihistamiinsete preparaatidega ettenähtud annuses (10 mg tsetirisiini ööpäevas), millest on kättesaadavad kvantifitseeritud ohutuse andmed, hõlmasid enam kui 3200 patsienti, kellele manustati tsetirisiini.

Tsetirisiini 10 mg annuse kasutamisel platseebokontrolliga uuringutes kirjeldati sellest kombinatsioonist järgmiste kõrvaltoimete teket sagedusega 1,0% või enam:

Kõrvaltoimed

Tsetirisiin 10 mg

Platseebo

(WHO-ART)

(n = 3260)

(n = 3061)

 

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

Väsimus

 

 

 

1,63%

0,95%

Närvisüsteemi häired

 

 

Pearinglus

1,10%

0,98%

Peavalu

7,42%

8,07%

Seedetrakti häired

 

 

Kõhuvalu

0,98%

1,08%

Suukuivus

2,09%

0,82%

Iiveldus

1,07%

1,14%

Psühhiaatrilised häired

 

 

Somnolentsus

9,63%

5,00%

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

 

 

häired

1,29%

1,34%

Farüngiit

 

 

Kuigi platseeboga võrreldes tekkis somnolentsust statistiliselt rohkem, oli see enamusel juhtudest nõrga kuni keskmise tugevusega. Teistes uuringutes kirjeldatud objektiivsed testid on näidanud, et tervetel noortel vabatahtlikel ei mõjutanud ettenähtud ööpäevane annus tavalist igapäevast tegevust.

Lapsed

6-kuu…12-aasta vanustel lastel läbiviidud platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes ilmnenud kõrvaltoimed esinemissagedusega >1% olid järgmised:

Kõrvaltoimed

Tsetirisiin

Platseebo

(WHO-ART)

(n = 1656)

(n = 1294)

Seedetrakti häired

 

 

Kõhulahtisus

1,0%

0,6%

Psühhiaatrilised häired

 

 

Somnolentsus

1,8%

1,4%

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

 

 

häired

 

 

Riniit

1,4%

1,1%

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

Väsimus

1,0%

0,3%

 

 

 

Turuletulekujärgne kogemus

Lisaks kliinilistes uuringutes ilmnenud ja eespool loetletud kõrvaltoimetele on teatatud turuletulekujärgselt ka järgmistest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimed on kirjeldatud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa ja nende esinemissagedus põhineb turuletulekujärgsetel andmetel.

Sagedused on määratletud järgnevalt:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv: trombotsütopeenia

Immuunsüsteemi häired

Harv: ülitundlikkus

Väga harv: anafülaktiline šokk

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata: suurenenud söögiisu

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: agiteeritus

Harv: agressiivsus, segadustunne, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus Väga harv: tikid

Teadmata: suitsidaalsed mõtted

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: paresteesia Harv: krambid

Väga harv: düsgeuusia, minestamine, treemor, düstoonia, düskineesia Teadmata: amneesia, mäluhäired

Silma kahjustused

Väga harv: akommadatsioonihäired, nägemise hägustumine, okulogüratsioon

Kõrva ja labürindi kahjustused

Teadmata: vertiigo

Südame häired

Harv: tahhükardia

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: kõhulahtisus

Maksa ja sapiteede häired

Harv: maksafunktsioonihäired (transaminaaside, alkaalse fosfataasi, gamma-GT ja bilirubiini aktiivsuse tõus)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: sügelus, lööve Harv: urtikaaria

Väga harv: angioneurootiline turse, paikne ravimlööve

Neerude ja kuseteede häired

Väga harv: düsuuria, enurees Teadmata: kusepeetus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: asteenia, üldine halb enesetunne Harv: tursed

Uuringud

Harv: kehakaalu suurenemine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Tsetirisiini üleannustamise järgselt tekkivad sümptomid on peamiselt seotud kesknärvisüsteemi toimetega või toimetega, mis võivad viidata antikolinergilisele aktiivsusele.

Kõrvaltoimed, millest on teatatud peale soovitusliku päevase annuse vähemalt 5-kordset ületamist, on järgmised: segadustunne, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, üldine halb enesetunne, müdriaas, sügelus, rahutus, sedatsioon, unisus, stuupor, tahhükardia, treemor ja kusepeetus.

Ravi

Spetsiifiline antidoot tsetirisiinile puudub.

Üleannustamise korral on soovitatav sümptomaatiline või toetav ravi. Vahetult pärast ravimi manustamist võib kaaluda maoloputuse tegemist.

Tsetirisiin elimineerub hemodialüüsiga halvasti.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks, piperasiini derivaadid, ATC kood: R06AE07.

Toimemehhanism

Inimese hüdroksüsiini metaboliit tsetirisiin on tugevatoimeline ja selektiivne perifeersete H- retseptorite antagonist. In vitro retseptori seonduvuse uuringud on näidanud mõõdetavat afiinsust vaid -retseptoriteH suhtes.

Farmakodünaamilised toimed

Lisaks antihistamiinsele toimele on tsetirisiin näidanud antiallergilist aktiivsust: annuses 10 mg üks või kaks korda ööpäevas inhibeerib ta eosinofiile hilises faasis allergeeniga kokkupuutunud atoopiliste isikute nahas ja konjunktiivil.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Uuringud tervete vabatahtlikega näitavad, et annustes 5 ja 10 mg inhibeerib tsetirisiin tugevalt kuplade ja punetuse teket, mida kutsub esile histamiini väga kõrge kontsentratsioon nahas, kuid korrelatsiooni tõhususes ei leitud.

Kuuenädalases platseebokontrolliga uuringus, milles osales 186 allergilise riniidi ja samaaegse kerge kuni mõõduka astmaga patsienti, parandas tsetirisiin annuses 10 mg üks kord ööpäevas riniidi sümptomeid ega mõjutanud kopsufunktsiooni. See uuring toetab tsetirisiini ohutust kerge kuni mõõduka astmaga allergilistel patsientidel.

Platseebokontrolliga uuringus ei põhjustanud tsetirisiin kõrges annuses (60 mg ööpäevas) seitsme päeva jooksul statistiliselt olulist QT-intervalli pikenemist.

Ettenähtud annuses näitas tsetirisiin aastaringse ja hooajalise allergilise riniidiga patsientide elukvaliteedi paranemist.

Lapsed

35 päeva kestnud uuringus 5...12-aastaste lastega ei tekkinud tolerantsust tsetirisiini antihistamiinse toime suhtes (kuplade ja punetuse supressioon). Tsetirisiiniga ravi lõpetamisel korduva annustamise järel taastas nahk oma normaalse reaktiivsuse histamiini suhtes 3 päevaga.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Maksimaalne plasma tasakaalukontsentratsioon on ligikaudu 300 ng/ml ning see saabub 1,0 ±0,5 tunni jooksul. Farmakokineetiliste parameetrite, nagu maksimaalne plasmakontsentratsioon (CMAX) ja kontsentratsiooni kõveraalune pindala (AUC), jaotus on unimodaalne.

Tsetirisiini imendumise määr toiduga ei vähene, kuigi imendumiskiirus langeb. Biosaadavus on sarnane tsetirisiini manustamisel lahuste, kapslite või tablettidena.

Jaotumine

Ilmne jaotusruumala on 0,50 l/kg. Tsetirisiini plasmavalkudega seonduvus on 93 ±0,3%. Tsetirisiin ei muuda varfariini valkudega seonduvust.

Biotransformatsioon

Tsetirisiin ei metaboliseeru esmasel passaažil ulatuslikult.

Eritumine

Poolväärtusaeg on ligikaudu 10 tundi ja tsetirisiini kasutamisel 10 päeva jooksul annuses 10 mg ööpäevas, ravimi kuhjumist ei täheldatud. Ligikaudu kaks kolmandikku annusest eritub muutumatul kujul uriiniga.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Tsetritisiini kineetika on lineaarne vahemikus 5...60 mg.

Neerukahjustus: ravimi farmakokineetika oli kerge neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens üle 40 ml/min) ja tervetel vabatahtlikel sarnane. Mõõduka neerukahjustusega patsientidel tõusis tervete vabatahtlikega võrreldes poolväärtusaeg 3 korda ning kliirens langes 70%.

Hemodialüüsi saavad patsiendid (kreatiniini kliirens alla 7 ml/min), kes said suukaudselt tsetirisiini ühekordse 10 mg annusena, tõusis poolväärtusaeg tervetega võrreldes 3 korda ning kliirens langes 70%. Tsetirisiin on hemodialüüsi teel raskesti eemaldatav. Mõõduka või raske neerukahjustusega patsientidel on vajalik annust kohandada (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus: kroonilise maksahaigusega (hepatotsellulaarne, kolestaatiline ja biliaarne tsirroos) patsientidel, kes said 10 või 20 mg tsetirisiini ühekordse annusena, tõusis tervete isikutega võrreldes poolväärtusaeg 50% ning kliirens langes 40%.

Annuse kohandamine on vajalik ainult maksakahjustusega patsientidel, kellel samaaegselt esineb neerukahjustus.

Eakad: ühekordse 10 mg suukaudse annuse manustamise järel suurenes poolväärtusaeg ligikaudu 50% ning kliirens langes 40% 16 eakal noorematega võrreldes. Tsetirisiini kliirensi vähenemine eakatel vabatahtlikel näis olevat seotud nende vähenenud renaalse funktsiooniga.

Lapsed: tsetirisiini poolväärtusaeg oli 6...12-aasta vanustel lastel ligikaudu 6 tundi ja 2...6-aasta vanustel lastel 5 tundi. 6...24-kuu vanustel imikutel ja väikelastel on see vähenenud 3,1 tunnile.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Kate Opadry Y-1-7000 white:

Hüpromelloos

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 400

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

. Pakendi iseloomustus ja sisu

Al/PVC/PVDC fooliumblister pappkarbis.

Pakendi suurused: 7 või 10 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Tšehhi Vabariik

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05.07.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2016