Alyr - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R06AE07
Toimeaine: tsetirisiin
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alyr, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tsetirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud käesolevas infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumis te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Alyr ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Alyr'i kasutamist
 3. Kuidas Alyr'i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Alyr'i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Alyr ja milleks seda kasutatakse

Alyr'i toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid.

Alyr on allergiavastane ravim.

Täiskasvanutel ja lastel alates 6 aasta vanusest on Alyr näidustatud järgmistel juhtudel:

hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamine;

nõgeslööbe (urtikaaria) sümptomite leevendamine.

Kui te 3 päeva pärast ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Alyr'i kasutamist Ärge võtke Alyr'i

kui olete tsetirisiindivesinikkloriidi või selle ravimi mistahes teiste koostisosade (loetletud lõigus 6), hüdroksüsiini või piperasiini derivaadi (teise ravimi sarnane toimeaine) suhtes allergiline;

kui teil on raske neeruhaigus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min);

kui teil on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoos-galaktoosi imendumishäired.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on neerupuudulikkus, pidage nõu oma arstiga. Vajaduse korral vähendab arst teie ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.

Kui teil on probleeme urineerimisega (näiteks seljaajuprobleeme või eesnäärme- või põieprobleeme), siis pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on epilepsia või krambioht, peaksite oma arstiga nõu pidama.

Tsetirisiini soovituslike annuste kasutamisel ei ole teatatud märkimisväärsest kliinilisest koostoimest alkoholiga (kontsentratsioon veres 0,5 promilli (g/l), mis vastab ühele klaasile veinile). Siiski puudub ohutusteave tsetirisiini suuremate annuste ja alkoholi samaaegse kasutamise kohta. Seetõttu, nagu kõigi antihistamiinsete ravimite korral, soovitatakse Alyr'i kasutamist koos alkoholiga vältida.

Kui teil on planeeritud allergiatestide tegemine, küsige oma arstilt, kas peaksite mõni päev enne testimist lõpetama Alyr'i kasutamise. See ravim võib mõjutada teie allergiatesti tulemusi.

Lapsed

Ärge andke seda ravimit alla 6-aasta vanustele lastele, sest antud ravimvorm ei võimalda sobivat annust kohandada.

Muud ravimid ja Alyr

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Alyr koos toidu ja joogiga

Toit ei mõjuta Alyr'i imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Alyr'i kasutamist rasedatel tuleb vältida. Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda. Siiski tuleb ravimit manustada ainult vajadusel ja peale meditsiinilist nõustamist.

Tsetirisiin eritub rinnapiima. Seetõttu ärge kasutage ravimit Alyr rinnaga toitmise ajal, kui te pole arstiga nõu pidanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ega autojuhtimise võime häireid pärast Alyr'i kasutamist ettenähtud annuses.

Peate hoolikalt jälgima oma reaktsiooni pärast ravimi Alyr kasutamist, kui kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega. Ärge ületage ettenähtud annust.

Alyr'i õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Alyr'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud käesolevas infolehes või nagu teie arst või apteeker on selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie vedelikuga.

Tableti võib jagada kaheks võrdseks annuseks.

Täiskasvanud ja üle 12-aasta vanused noorukid

Soovitatav annus on 10 mg (üks tablett) üks kord ööpäevas.

Kasutamine 6...12-aastastel lastel

Soovitatav annus on 5 mg (pool tabletti) kaks korda ööpäevas.

Neerukahjustusega patsiendid

Mõõduka neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg (pool tabletti) üks kord ööpäevas. Kui teil on raske neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust.

Kui teie lapsel on neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust vastavalt lapse vajadustele.

Kui teil on tunne, et Alyr'i toime on liiga nõrk või liiga tugev, pidage nõu oma arstiga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate ravimit Alyr rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete ravimit Alyr võtnud rohkem kui ette nähtud, informeerige oma arsti. Teie arst otsustab seejärel, milliseid meetmeid vajadusel rakendada.

Üleannustamise korral võivad allpool kirjeldatud kõrvaltoimed ilmneda suurenenud intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, südamepekslemine, värinad ja kusepeetus.

Kui te unustate Alyr'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva, kuid peale nende sümptomite märkamist, peate ravimi kasutamise lõpetama ning otsekohe rääkima sellest oma arstile:

 • allergilised reaktsioonid, sealhulgas tugevad reaktsioonid ja angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõriturset).

Sellised sümptomid võivad vallanduda peale esmakordset ravimi tarvitamist või ka hiljem.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel kümnest):

unisus;

pearinglus, peavalu;

farüngiit, riniit (lastel);

kõhulahtisus, iiveldus, suukuivus;

väsimus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

 • ärevus;
 • paresteesia (nahatundlikkuse häire);
 • kõhuvalu;
 • pruuritus (nahasügelus), lööve;
 • asteenia (jõuetus), halb enesetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

 • allergilised reaktsioonid, mõnikord tõsised (väga harv);
 • depressioon, hallutsinatsioonid, ärrituvus, segasus, unetus;
 • krambid;
 • tahhükardia (südamepekslemine);
 • maksafunktsiooni häired;
 • urtikaaria (nõgestõbi);
 • ödeem (turse);
 • kehakaalu tõus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

 • trombotsütopeenia (vereliistakute madal tase);
 • tikid (tahtmatud tõmblused);
 • sünkoop (minestamine), düskineesia (tahtmatud liigutused), düstoonia (ebanormaalsed kestvad lihaste kokkutõmbed), treemor, maitsetundlikkuse häired;
 • nägemise hägustumine, akommodatsiooni häired (fokuseerimisraskused), okulogüratsioon (tahtele allumatu silmade ringjad liigutused);
 • angioödeem (raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõriturse), paikne ravimlööve;
 • urineerimishäired (voodi märgmine, valu ja/või raskendatud urineerimine).

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata):

 • suurenenud söögiisu;
 • suitsidaalsed mõtted (korduvad enesetapumõtted või keskendumine enesetapule);
 • mälukaotus, mäluhäired;
 • vertiigo (peapööritus);
 • urineerimispeetus (võimetus põit täielikult tühjendada).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu. Kõrvaltoimetest teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Alyr’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida Alyr sisaldab

 • Alyr'i toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiinvesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, kate Opadry Y17000 white: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Alyr välja näeb ja pakendi sisu

Alyr on valged või peaaegu valged, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid suurusega 7,0...7,2 mm, poolitusjoonega ühel küljel.

Karbis on 7 või 10 õhukese polümeerikattega tabletti AL/PVC/PVDC blistris.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Tšehhi Vabariik

Tootja

ICN Polfa Rzeszow S.A. ul. Przemyslowa 2 35-959 Rzeszów

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel. 682 7400

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

ALYR

Läti

ALYR 10 mg apvalkotās tabletes

Leedu

ALYR 10 mg plėvele dengtos tabletės

Poola

CetAlergin Ten

Saksamaa

Cetirizin Dr. Mann 10 mg Filmtabletten

Slovakkia

Izatexi 10 mg

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2016.