Allergodil - ninasprei, lahus (1,5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AC03
Toimeaine: aselastiin
Tootja: Meda Pharma SIA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Allergodil, 1,5 mg/ml ninasprei, lahus

Azelastini hydrochloridum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui pärast 4 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Allergodil ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Allergodil’i kasutamist
 3. Kuidas Allergodil’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Allergodil’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Allergodil ja milleks seda kasutatakse

Allergodil sisaldab aselastiinvesinikkloriidi, mis kuulub antihistamiinseteks aineteks nimetatavate ravimite rühma. Antihistamiinsed ained takistavad histamiini toimet, mida keha toodab allergilise reaktsiooni korral.

Allergodil’i kasutatakse allergilise nohu raviks täiskasvanutel, noorukitel ning 6-aastastel ja vanematel lastel. Allergiline nohu on allergiline reaktsioon allergiat põhjustavatele ainetele, nt õietolm, kodutolm või loomakarvad.

Tavaliselt põhjustab see teil vesist nohu, aevastamist, sügelevat või kinnist nina. Allergodil peaks aitama neid sümptomeid kontrollida.

Kui pärast 4 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Allergodil’i kasutamist

Ärge kasutage Allergodil’i:

 • kui olete aselastiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Allergodil’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed

Allergodil ninaspreid ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Allergodil

Kuigi Allergodil’il ei ole teadaolevaid koostoimeid teiste ravimitega, teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Allergodil ninaspreil on mõõdukas toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele. Harvadel juhtudel võib teil kas haiguse enese või Allergodil’i kasutamise tõttu ilmneda väsimust või pearinglust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid. Olge ettevaatlik, kuna alkohol võib neid toimeid võimendada.

Kuidas Allergodil’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Kui te ei ole õiges annuses kindel või kahtlete, kuidas ravimit kasutada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid:

 • Soovitatav annus on 1...2 pihustust kumbagi ninasõõrmesse kaks korda ööpäevas või 2 pihustust kumbagi ninasõõrmesse üks kord ööpäevas, sõltuvalt sümptomite raskusest.
 • Maksimaalne ööpäevane annus on 2 pihustust kumbagi ninasõõrmesse kaks korda ööpäevas.

6...11-aastased lapsed:

 • Üks pihustus kumbagi ninasõõrmesse üks või kaks korda ööpäevas.

Allergodil ninaspreid ei soovitata ohutus- ja/või efektiivsusandmete vähesuse tõttu kasutada alla 6- aastastel lastel.

Võimalusel kasutage Allergodil’i korrapäraselt kuni teie sümptomid on kadunud. Kui te katkestate Allergodil’i kasutamise võivad sümptomid naaseda.

Allergodil sobib pikaajaliseks kasutamiseks.

Kuidas spreid kasutada

1.diagramm

2. diagramm 3. diagramm

 1. Nuusake esmalt nina puhtaks.
 2. Eemaldage kaitsekork (1. diagramm)
 3. Enne esmakordset kasutamist tuleb sprei pumpa 6 korda vajutada (2. diagramm). Kui Allergodil’i ei ole kasutatud 3 päeva või kauem, tuleb pumpa uuesti laadida, vajutades seda piisavalt palju kordi, kuni ravimijuga vabaneb.
 4. Hoides pead püstiasendis manustage üks annus mõlemasse ninasõõrmesse. Ärge kallutage pead kuklasse (3. diagramm).
 5. Pärast kasutamist pühkige pihusti puhtaks ja sulgege kaitsekorgiga.

Kui te kasutate Allergodil’i rohkem kui ette nähtud

Kui te pihustate ninna liiga palju Allergodil’i, ei põhjusta see teile tõenäoliselt probleeme. Kui te olete mures, pöörduge oma arsti poole.

Allergodil’i juhuslikul manustamisel suu kaudu pöörduge kohe oma arsti poole või lähima haigla vastuvõttu.

Kui te unustate Allergodil’i kasutada

Kasutage spreid niipea, kui see teile meenub, seejärel kasutage järgmine annus tavalisel ajal. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nendeks kõrvaltoimeteks on:

Sage: (võib ilmneda kuni 1 inimesel 10st):

 • Ebameeldiv maitse suus (eriti siis, kui te kallutate ninaspreid kasutades pea kuklasse).

Aeg-ajalt (võib ilmneda kuni 1 inimesel 100st):

 • Kerge ärritus nina sees (torkimine, sügelemine), aevastamine ja ninaverejooks.

Harv (võib ilmneda kuni 1 inimesel 1000st):

 • Ebameeldiv maitse, mis võib põhjustada iiveldust; võib ilmneda väsimust (roidumus, kurnatus), pearinglust, nõrkust või uimasustunnet, mis võivad olla põhjustatud ka haigusest endast.

Väga harv (võib ilmneda kuni 1 inimesel 10 000st):

 • Allergiline reaktsioon, lööve, sügelus või nõgeslööve, anafülaktiline reaktsioon.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime , pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Allergodil’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelisildil ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Visake kasutamata jäänud ravim minema 6 kuu möödumisel esmasest avamisest. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Allergodil sisaldab

 • Toimeaine on aselastiinvesinikkloriid.
 • 1 ml ninasprei lahust sisaldab 1,5 mg aselastiinvesinikkloriidi. Üks pihustus (0,14 ml) sisaldab 0,21 mg aselastiinvesinikkloriidi, mis vastab 0,19 mg aselastiinle.
 • Teised koostisosad on hüpromelloos, sukraloos, kristalluv vedel sorbitool, dinaatriumedetaat, naatriumtsitraat ja puhastatud vesi.

Kuidas Allergodil välja näeb ja pakendi sisu

Allergodil ninasprei on selge värvitu lahus.

Ravim on saadaval pruunis klaaspudelis, millele on kinnitatud spreipihusti. Pakendisuurused 5ml, 10ml, 17ml, 20 ml ja 22ml ninasprei lahust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

SIA Meda Pharma

Mūkusalas 101

Rīga LV-1004

Läti

Tootja

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

11018 Tallinn

Tel: +372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.