Adepend - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N07BB04
Toimeaine: naltreksoon
Tootja: Amomed Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Adepend, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Naltreksoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Adepend ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Adepend’i võtmist
 3. Kuidas Adepend’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Adepend’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Adepend ja milleks seda kasutatakse

Adepend’i kasutatakse lisaravina alkoholisõltuvuse ravis osana raviprogrammist, et aidata ennetada tagasilanguse riski ja tungivat soovi alkoholi järele.

Alkoholisõltuvuse ravis vähendab Adepend suuresti alkoholitarbimist, kuna iha alkoholi järele on vähenenud. Paljud patsiendid on võimelised jääma karskeks ilma tagasilanguseta.

Adepend tabletid ei põhjusta sõltuvust.

Mida on vaja teada enne Adepend´i võtmist

Ärge võtke Adepend’i

 • kui te olete naltreksoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te võtate opioide sisaldavaid ravimeid;
 • kui te olete opioiaadisõltlane (võõrutamine pole andnud tulemusi);
 • kui te kogete ägedaid opioidi võõrutusnähte;
 • kui teie uriinianalüüs on opioidide suhtes positiivne;
 • kui teil tekivad naloksooni süsti järgselt võõrutusnähud;
 • kui teil on tõsised maksaprobleemid või äge hepatiit (maksapõletik);
 • kui teil on tõsised neeruprobleemid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • Teie ravi peab määrama alkoholisõltuvuse ravis kogenud arst.
 • Te peate ütlema igale teid ravivale arstile, et te võtate Adepend’i.
 • Adepend 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid võivad opioidisõltlasel põhjustada eluohtlike võõrutusnähtude teket.
 • Palun informeerige oma arsti kui te põete maksavõi neeruhaigust. Maksafunktsiooni analüüse tuleb teostada nii enne ravi kui ka ravi ajal.
 • Kui te lähete andma vereproovi, öelge uuringut läbi viivale arstile, et te võtate Adepend’i, sest need tabletid võivad mõjutada maksafunktsiooni uuringute tulemusi.
 • Ravi ajal Adepend´iga, ei tohi valu ravida opioididega.
 • Pärast ravi Adepend´iga võite te olla tundlikum opioidide toime suhtes (nt opioide sisaldavad köharavimid, opioide sisaldavad külmetusevastased sümptomaatilised ravimid või opioide sisaldavad kõhulahtisuse vastased ravimid jne).
 • Palun informeerige oma arsti kui te olete jäänud rasedaks.

Patsientidele, kelle on opioidisõltuvus:

Ärge kasutage opioide pärast ravi Adepend´iga.

Kuigi Adepend inhibeerib opioidide toimet, võib teie keha sisaldada opioide veel ka siis kui Adepend´i efektiivsus on vähenenud. Seetõttu võivad üleannustamisel olla tõsised või surmaga lõppevad tagajärjed (hingamise pärssumine).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Adepend 50 mg õhukese polümeerikattega tablette ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, kuna puuduvad piisavad andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta.

Muud ravimid ja Adepend

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mõned levinud ravimid sisaldavad opioide ja ei pruugi toimida kasutamisel koos Adepend´iga. Öelge oma arstile, kui te vajate köha või külmetuse vastaseid ravimeid või kõhulahtisuse ja valu vastaseid ravimeid, kuna need võivad sisaldada opioide.

Kui hädajuhtumil on vaja kasutada opioide sisaldavaid ravimeid, võite vajada tavalisest suuremaid annuseid. Samuti võite te olla tundlikum kõrvaltoimete suhtes (hingamisraskused ja vereringehäired).

Öelge oma arstile, kui te võtate:

valuvaigisteid (analgeetikumid);

köharavimeid;

vaimsete häirete ravimeid (neuroleptikumid);

rahusteid, nt barbituraadid, bensodiasepiinid, hüpnootikumid;

ärevusevastaseid ravimeid (nt meprobamaat);

rahustavaid antidepressante (amitriptülliin, doksepiin, mianseriin, trimipramiin);

rahustavaid antihistamiinikume (nt difenhüdramiin, tsetirisiin ja levotsetirisiin, mida kasutatakse allergiliste reaktsioonide nagu nahareaktsioonide, heinapalaviku ja teiste ülemiste hingamisteede allergiate ning unehäirete ja iivelduse raviks);

kõrge vererõhu ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst peab otsustama, kas Adepend’i võib võtta raseduse ajal, arvestades võimalikku riski nii emale kui ka lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimist tuleb vältida.

Adepend võib kahjustada teie vaimseid ja füüsilisi võimeid, mistõttu ärge kasutage ravi ajal masinaid ega teisi tööriistu.

Adepend sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pöörduge enne selle ravimi võtmist oma arsti poole.

Kuidas Adepend´i võtta

Kasutamine täiskasvanutel ja eakatel

Võtke Adepend’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett ööpäevas, juhul kui arst ei ole määranud teisiti.

Kasutamine lastel ja noorukitel (alla 18-aastastel)

Adepend’i ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kasutamine maksa-ja neeruhaigusega patsientidel

Palun informeerige oma arsti kui te põete maksa-või neeruhaigust. Arst otsustab, kas on vajalik annuse kohandamine või ravi lõpetamine.

Manustamisviis

Adepend´i tuleb võtta suu kaudu koos piisava koguse vedelikuga tühja kõhuga.

Ravi kestus

Teie arst määrab ravi kestuse aja Adepend´iga. Tavaline ravi kestus on 3 kuud. Siiski võib teatud juhtudel kasulikuks osutuda ka pikem periood.

Kui te võtate Adepend’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral pöörduge kiiresti arsti poole. Teisi kõrvaltoimeid, mida allpool loetletud ei ole, ei ole teada.

Kui te unustate Adepend’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake raviga nii, nagu teile on määratud.

Kui te lõpetate Adepend’i võtmise

Ärge lõpetage ravi enne arstiga konsulteerimist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimeid

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui tekib ükskõik milline tõsine kõrvaltoime või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun teatage oma arstile või apteekrile.

Ilmneda võivad järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Ärevus, unehäired, peavalu, rahutus, närvilisus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, liiges- ja lihasvalu, jõuetus.

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

Söögiisu vähenemine, südamepekslemine, suurenenud südame löögisagedus, muutused EKG-s, libiido häired, janu, pearinglus, suurenenud pisaravool, valu rinnus, kõhulahtisus, kõhukinnisus, lööve, hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, energiataseme suurenemine, ärrituvus, külmatunne jäsemetes, suurenenud higistamine, tundepuhangud.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

Suu herpes, jalaseen, lümfisõlmede haigus, hallutsinatsioonid, segasus, rusutus, depressioon, paranoia, orientatsioonihäired, õudusunenäod, agiteeritus, libiido häired, ebatavalised unenäod, värisemine, uimasus, nägemishäired, silma turse ja ärritus, valgusekartus, silmade valu või väsimus, nägemisvaevused, vererõhu kõikumine, kuumahood, ninakinnisus, ebamugavustunne ninas, vesine nohu, aevastamine, suu- ja kurguhäired, limaerituse suurenemine, ninakõrvalkoobaste häired, häälehäired, köha, hingeldus, haigutamine, kõhupuhitus, hemorroidid, haavandid, suukuivus,

maksahäired, bilirubiinitaseme suurenemine, hepatiit, seborröa, akne, juuste väljalangemine, sügelus, valu kubemes, ebatavaliselt sage urineerimine, valulik urineerimine, tinnitus, vertiigo, kõrvavalu, ebamugavustunne kõrvas, isu suurenemine, kehakaalu vähenemine, kehakaalu suurenemine, palavik, valu, külmatunne kätes ja jalgades.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

Vererakkude (trombotsüütide) arvu vähenemine, enesetapumõtted, enesetapukatse.

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

Lihaskoe kärbumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Adepend´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „Kõlblik kuni“.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Kui te märkate tablettidel mingeid defekte, nt mõrased või katkised tabletid, pidage enne nende võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Adepend sisaldab:

Toimeaine on naltreksoonvesinikkloriid.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg naltreksoonvesinikkloriidi.

Abiained on:

Tableti sisu:

laktoosmonohüdraat, pulbristatud tselluloos, mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, krospovidoon, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), makrogool 4000, must raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172), kollane raudoksiid (E 172).

Kuidas Adepend välja näeb ja pakendi sisu

Adepend tabletid on beežid õhukese polümeerikattega tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon. Tableti pikkus on 13,1 mm ja laius 5,1 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Adepend pakendis on 7, 14 või 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Amomed Pharma GmbH Storchengasse 1

1150 Vienna Austria

Tootja

AOP Orphan Pharmaceuticals AG Wilhelminenstrasse 91/II f

1160 Vienna Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Norameda Eesti Akadeemia tee 21 G 12618 Tallinn

Tel: + 372 514 2118

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.