Acyclovir stada - kreem (50mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D06BB03
Toimeaine: atsikloviir
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Acyclovir STADA, 50 mg/g kreem

Atsikloviir

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 10 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Acyclovir STADA ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Acyclovir STADA kasutamist
 3. Kuidas Acyclovir STADA’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Acyclovir STADA’t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Acyclovir STADA ja milleks seda kasutatakse

Acyclovir STADA on viirusevastane ravim.

Acyclovir STADA’t kasutatakse sageli korduva ohatise ravimiseks näonahal ja huultel. Varane ravi alustamine Acyclovir STADA kreemiga võib takistada ohatise “väljalöömist”. Kui ohatis on juba nahale tekkinud, siis atsikloviir kreemi kasutamine kiirendab paranemisprotsessi.

Mida on vaja teada enne Acyclovir STADA kasutamist

Ärge kasutage Acyclovir STADA’t

 • kui te olete atsikloviiri, valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • lokaalse ärrituse vältimiseks ei tohi Acyclovir STADA’t aplitseerida limaskestadele (nt suuõõnde, tupe limaskestale ega silma)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Acyclovir STADA kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Enne ravi alustamist rääkige kindlasti arstile, kui teil esineb tõsine immuunpuudulikkus (st teie organismi immuunsüsteem on raskelt kahjustatud).

Muud ravimid ja Acyclovir STADA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Seni pole teada koostoimeid ühegi teise ravimiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Vähesed kogemused atsikloviiri tablettide kasutamisega raseduse ajal ei ole näidanud mingeid atsikloviiriga seotud toimeid rasedusele ega loote/vastsündinu tervisele. Acyclovir STADA’t tohib raseduse ajal kasutada ainult pärast riski ja kasu hoolikat hindamist.

Imetamine

Pärast välispidist kasutamist tervele nahale on organismi imendunud atsikloviiri kogus tähtsusetu. Seega kui ema on kasutanud Acyclovir STADA’t, on imetamise teel imikule imenduv annus väike. Acyclovir STADA kasutamisel imetamise perioodil tuleb vältida imiku kokkupuudet ravitavate kehapiirkondadega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Seni ei ole teada mingeid toimeid autojuhtimise ja masinate kasutamise võimele.

Acyclovir STADA sisaldab tsetüülalkoholi ja propüleenglükooli.

Tsetüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nn kontaktdermatiiti). Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

Kuidas Acyclovir STADA’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Aplitseerige õhuke kiht kreemi infitseeritud nahapiirkonnale 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel.

Kasutamisjuhis

Kasutage vatitampooni, millele võtate niipalju kreemi kui infitseeritud piirkonna/piirkondade katmiseks vajalik. Acyclovir STADA aplitseerimisel jälgige, et te ei kata ainult herpes- infektsiooni nähtavate sümptomitega (villid, turse, punetus) piirkondi, vaid ka nendega külgenevaid alasid. Kui te aplitseerite Acyclovir STADA-t käega/kätega, siis peske käsi kindlasti põhjalikult nii enne kui pärast kreemi nahale kandmist, vältimaks kahjustatud nahapiirkondade täiendavat infitseerimist (nt bakterite jms mikroorganismidega) ja/või viiruse ülekandumist muudele, seni infitseerimata limaskestadele või nahapiirkondadele.

Tähelepanu!

Parimate ravitulemuste saamiseks tuleks ravi Acyclovir STADA-ga alustada võimalikult vara, st niipea kui märkate herpese esimesi sümptomeid (kipitustunne, sügelus, ebamugavus, punetus). Kui villid on juba koorikuga kaetud või paranenud, siis ei ole viirusevastasest ravist Acyclovir STADA’ga enam mingit kasu.

Kasutuse kestus

Tavaliselt kestab ravi 5 päeva, kuid selle kestus võib individuaalselt erineda ning jätkuda seni, kuni villikesed on kattunud koorikuga või saabunud täielik paranamine. Siiski ravi ei tohi kesta üle 10 päeva.

Palun konsulteerige arsti või apteekriga, kui teile tundub, et Acyclovir STADA toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui te unustate Acyclovir STADA-t kasutada

Kui te ei saa õigel ajal ohatist määrida, tehke seda esimesel võimalusel ning jätkake ravi nagu enne (ärge aplitseerige kreemi sagedamini ega paksema kihina kui tavaliselt).

Kui te lõpetate Acyclovir STADA kasutamise

Teie ravi õnnestumiseks on oluline, et te kasutaksite Acyclovir STADA’t piisavalt pika ajaperioodi jooksul (vt ka: Kuidas Acyclovir STADA’t kasutada).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks kasutati järgnevaid sagedusastmeid:

Väga sageli: rohkem kui 1-l 10 patsiendi seast

Sageli: vähem kui 1-l 10-st, kuid rohkem kui 1-l 100 patsiendi seast

Aeg-ajalt: vähem kui 1-l 100-st, kuid rohkem kui 1-l 1 000 patsiendi seast

Harva: vähem kui 1-l 1 000-st, kuid rohkem kui 1-l 10 000 patsiendi seast

Väga harva: 10 000 patsiendist kõige rohkem 1-l

Teadmata: olemasoleva info baasil ei saa tuvastada

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: Acyclovir STADA võib põhjustada ajutist kipitus- või kirvendustunnet ravitavas nahapiirkonnas. Vahel on täheldatud Acyclovir STADA-ga ravitava naha punetust, kuivust ja ketendust.

Harva: punetus, allergilised nahareaktsioonid (kontaktdermatiit). Enamikul juhtudest, mil teostati allergoloogiline testimine, osutusid nahareaktsiooni põhjuseks pigem kreemi aluse farmatseutilised abiained kui toimeaine atsikloviir. Kui ülal nimetatud kõrvaltoimed on selgelt väljendunud ning hõlmavad ka kreemiga mitteravitud piirkondi, võib teil esineda kontaktdermatiit. Rääkige sellest arstile.

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: Varajast tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem (raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõri turset).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Acyclovir STADA-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni +25°C.

Pärast tuubi esmast avamist kasutada 12 kuu jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Acyclovir STADA sisaldab:

Toimeaine on: atsikloviir.

1 g kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri.

Teised abiained on:

dimetikoon, makrogoolglütseroolstearaat, tsetüülalkohol, vedel parafiin, propüleenglükool, valge vaseliin, puhastatud vesi.

Kuidas Acyclovir STADA välja näeb ja pakendi sisu

Valge homogeenne kreem

Üks originaalpakend sisaldab 5 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraβe 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2016.