Acc long - suukaudne pulber kotikeses (600mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05CB01
Toimeaine: atsetüültsüsteiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ACC Long 600 mg suukaudne pulber kotikeses

Atsetüültsüsteiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

ACC Long'i ei tohi võtta üle 14 päeva ilma arsti poole pöördumata.

Kui pärast 4...5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on ACC Long ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne ACC Long’i võtmist
  3. Kuidas ACC Long’i võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas ACC Long’i säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on ACC Long ja milleks seda kasutatakse

ACC Long sisaldab toimeainena atsetüültsüsteiini ja avaldab hingamisteedes limavedeldavat toimet.

ACC Long'i kasutatakse röga lahtistamiseks ja väljaköhimise kergendamiseks hingamisteede haiguste korral, millega kaasneb viskoosne lima.

Ravimit tohivad kasutada ainult täiskasvanud.

Mida on vaja teada enne ACC Long’i võtmist

Ärge kasutage ACC Long’i

kui olete atsetüültsüsteiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

Alla 2-aastastel lastel ei tohi seda ravimit kasutada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ACC Long’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on:

nahamuutused

Väga harva on seoses atsetüültsüsteiini kasutamisega teatatud rasketest nahareaktsioonidest, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom ja Lyelli sündroom. Kui tekivad naha või limaskestade muutused, tuleb koheselt konsulteerida arstiga ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.

bronhiaalastma

teil esineb või on kunagi esinenud mao- või soolehaavandeid

ülitundlikkus histamiini suhtes

Sellistel patsientidel tuleb vältida pikaajalist ravi, kuna ACC Long mõjutab histamiini ainevahetust ning võib põhjustada talumatuse sümptomeid (nt peavalu, nohu, sügelus).

fruktoositalumatus, kuna see ravim sisaldab sorbitooli.

fenüülketonuuria, kuna see ravim sisaldab fenüülalaniini allikat.

Võimetus röga välja köhida

ACC Long'i kasutamine, eriti ravi algul, võib põhjustada lima vedeldumist ja seeläbi bronhiaalsekreedi koguse suurenemist. Kui te ei suuda lima piisavalt välja köhida, rakendab arst teile sobivaid meetmeid.

ACC Long’i ei tohi kasutada maksa- või neerupuudulikkuse korral, et vältida lämmastikku sisaldavate ainete lisandumist.

Lapsed ja noorukid

Rögalahtistid võivad ummistada alla 2-aastaste laste hingamisteid tulenevalt selle vanusegrupi hingamisteede füsioloogilistest omadustest. Võime lima välja köhida võib olla piiratud. Seetõttu ei tohi rögalahtisteid alla 2-aastastel lastel kasutada.

ACC Long'i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel. Nende patsiendirühmade jaoks on saadaval on teised sobivad ravimvormid.

Muud ravimid ja ACC Long

Rääkige alati oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See kehtib eriti järgmiste ravimite puhul:

köhavastased preparaadid

Kombineerides ACC Long'i köhavastaste ravimitega, tekib sekreedi peetuse oht köharefleksi mahasurumise tõttu. Sellise kombinatsiooni kasutamist tuleb eriti hoolikalt kaaluda. Enne sellise kombinatsiooni kasutamist tuleb kindlasti arstiga konsulteerida.

antibiootikumid

Selleks, et vältida antibiootikumide mõju atsetüültsüsteiini toimele, tuleb antibiootikume võtta eraldi ning vähemalt 2-tunnise intervalliga. See ei kehti ravimite puhul, mille toimeaineks on tsefiksiim või lorakarbef. Kummagi ainega ei ilmnenud mingeid koostoimeid ja neid võib võtta atsetüültsüsteiiniga samaaegselt.

aktiveeritud süsi

Aktiivsöe kasutamine võib vähendada atsetüültsüsteiini toimet.

glütserüültrinitraat (nitroglütseriin)

Nitroglütseriini ja atsetüültsüsteiini samaaegsel kasutamisel on teatatud veresooni laiendava ja verd vedeldava toime tugevnemisest. Arst jälgib teid vererõhu languse osas, mis võib olla tõsine ja millele võib viidata peavalu.

Laboratoorsed analüüsid

Teatage oma arstile, et te võtate ACC Long'i, kui hakkate tegema järgmisi analüüse, kuna ravim võib mõjutada järgneva määramist:

salitsülaadid: valu, põletiku ja reuma ravimid

ketokehade esinemine uriinianalüüsis

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või toidate last rinnaga või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kuna puuduvad küllaldased andmed ACC Long'i kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel emadel, tohib seda ravimit raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui arst peab seda absoluutselt hädavajalikuks.

Imetamine

Andmed atsetüültsüsteiini eritumise kohta rinnapiima puuduvad. Seetõttu tohib seda ravimit imetamise ajal kasutada ainult juhul, kui arst peab seda absoluutselt hädavajalikuks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Atsetüültsüsteiinil ei ole teadaolevalt või on ebaoluline mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

ACC Long sisaldab sorbitooli ja aspartaami

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga, sest see ravim sisaldab sorbitooli.

See ravim sisaldab fenüülalaniini allikat (aspartaam). See võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Kuidas ACC Long'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 kotike ööpäevas, kui arst ei ole määranud teisiti.

Manustamisviis

ACC Long'i suukaudne pulber tuleb asetada otse keelele. Pulber stimuleerib süljeeritust ja seetõttu on seda kerge neelata.

Pidage meeles, et suukaudset pulbrit ei tohi enne neelamist närida ja seda võib võtta ilma veeta.

Eakad ja nõrgestatud patsiendid

Vähenenud köharefleksiga patsientidel (eakad ja nõrgestatud patsiendid) on soovitatav võtta suukaudset pulbrit hommikul.

Kasutamise kestus

ACC Long'i ei tohi ilma arstiga nõu pidamata võtta kauem kui 14 päeva.

Kui teie sümptomid süvenevad või ei leevendu 4...5 päeva pärast, siis peate konsulteerima arstiga.

Kui te võtate ACC Long'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad tekkida mao- ja sooleärritusnähud, nagu kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus.

Siiani ei ole täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid või mürgistussümptomeid, isegi väga suure üleannustamise korral. Vaatamata sellele konsulteerige oma arstiga, kui kahtlustate ACC Long'i üleannustamist.

Kui te unustate ACC Long'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te olete allergiline või teil ilmnevad tõsised nahareaktsioonid, lõpetage ACC Long'i võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100st)

allergilised reaktsioonid (sügelus ja nõgestõbi (urtikaaria), raskekujuline nahaalune turse (angioödeem) ja nahalööve)

südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia)

vererõhu langus (hüpotensioon)

peavalu

helin kõrvus (tinnitus)

stomatiit, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus

palavik

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000st)

düspnoe, bronhospasm - valdavalt ülitundliku bronhiaalsüsteemiga patsientidel, kes põevad bronhiaalastmat

seedehäired (düspepsia)

Väga harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 10 000st)

rasked allergilised reaktsioonid, kaasa arvatud šokk

rasked nahareaktsioonid, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom ja Lyelli sündroom

verejooks (hemorraagia), osaliselt seoses ülitundlikkusreaktsioonidega

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

vee kogunemine näo piirkonda (näoturse)

Kui ilmnevad esimesed ülitundlikkusreaktsiooni nähud (vt eespool), tuleb ACC Long'i kasutamine lõpetada. Sellisel juhul pöörduge oma arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ACC Long'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kotikesel/karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ACC Long sisaldab

  • Toimeaine on atsetüültsüsteiin. Üks kotike sisaldab 600 mg atsetüültsüsteiini.
  • Abiained on glütserüültripalmitaat, polüsorbaat 65, sorbitool (E420), ksülitool, veevaba sidrunhape, mononaatriumtsitraat, magneesiumtsitraat, naatriumkarmelloos, aspartaam (E951), põldmarja lõhna ja maitseaine "B" (sisaldab vanilliini, maltodekstriini, glükonolaktooni, sorbitooli, kolloidset veevaba ränidioksiidi, mannitooli (E421); magneesiumkarbonaati), magneesiumstearaat.

Kuidas ACC Long välja näeb ja pakendi sisu

ACC Long on valge kuni kergelt kollakas pulber, võib sisaldada kergesti lagunevaid tükikesi, põldmarjalõhnaline, võib olla natuke väävline.

ACC Long on pakendatud kotikesse.

Iga kotike sisaldab 1,6 g pulbrit.

Pakendi suurused: 8, 10, 14, 20, 30, 60, 90 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovskova 57,

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Hermes Arzneimittel GmbH - Division: Hermes Pharma Ges.m.b.H Allgäu 36

Wolfsberg 9400 Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d.Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn tel 6652 400

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2017.