Acc long - kihisev tablett (600mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05CB01
Toimeaine: atsetüültsüsteiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ACC Long, 600 mg kihisevad tabletid

Atsetüültsüsteiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on ACC Long ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ACC Long’i võtmist
 3. Kuidas ACC Long’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ACC Long’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on ACC Long ja milleks seda kasutatakse

ACC Long’i toimeaine atsetüültsüsteiin on aminohappe tsüsteiini derivaat. Atsetüültsüsteiin avaldab bronhide piirkonnale limavedeldavat toimet.

ACC Long’i kasutatakse röga lahtistamiseks.

Mida on vaja teada enne ACC Long’i võtmist

Ärge võtke ACC Long’i

 • kui olete atsetüültsüsteiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on maohaavand;
 • toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi ACC Long’i kasutada lastel vanuses alla 14 aasta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ACC Long’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete soolavabal dieedil siis peate arvestama selle ravimi naatriumisisaldust kuna ACC Long sisaldab naatriumiühendeid (vt lõik „ACC Long koos toidu ja joogiga“).

Bronhiaalastma ja haavandtõve anamneesiga patsientidel tuleb atsetüültsüsteiini kasutada ettevaatlikult.

Väga harva on seoses atsetüültsüsteiini kasutamisega teatatud rasketest nahareaktsioonidest, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom ja Lyelli sündroom. Naha või limaskestaga seotud muutuste ilmnemisel tuleb koheselt konsulteerida arstiga ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.

Atsetüültsüsteiini kasutamine, eriti ravi algul, võib põhjustada lima vedeldumist ja seeläbi bronhiaalsekreedi koguse suurenemist. Kui te ei suuda lima piisavalt välja köhida, rakendab arst teile sobivaid meetmeid.

Muud ravimid ja ACC Long

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Antibiootikumid

On teada, et terve hulk antibiootikume on atsetüültsüsteiiniga füüsikaliselt kokkusobimatud või inaktiveeruvad atsetüültsüsteiini toimel. Ettevaatuse tõttu tuleb manustada suukaudseid antibiootikume eraldi ning vähemalt kahetunnise vahega.

Köhavastased ained

Kombineerides atsetüültsüsteiini köhavastaste ravimitega, tekib sekreedi peetuse oht köharefleksi mahasurumise tõttu. Seetõttu tuleb sellise kombinatsiooni kasutamist hoolikalt kaaluda.

Nitroglütseriin

ACC Long’i samaaegne manustamine võib põhjustada nitroglütseriini veresooni laiendava toime tugevnemist.

ACC Long koos toidu ja joogiga

Märkus piiratud naatriumisisaldusega (madala naatriumisisaldusega/soolavaba) dieedi kohta: üks ACC Long tablett sisaldab 138,8 mg naatriumi.

ACC Long tablett tuleb võtta pärast sööki.

Kihisevad tabletid tuleb sisse võtta lahustatuna klaasitäies vees.

Märkus

ACC Long’i mukolüütilist (röga lahtistav) toimet toetab vedeliku tarbimine.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad küllaldased andmed atsetüültsüsteiini kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel emadel, tohib seda ravimit nimetatud olukordades kasutada ainult juhul, kui arst seda määrab.

ACC Long sisaldab laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Nõuanne diabeetikutele

Üks ACC Long tablett sisaldab 0,01 süsivesikute vahetusühikut.

ACC Long sisaldab naatriumi.

Madala naatriumisisaldusega (soolavaba) dieedil olevate patsientide puhul tuleb selle ravimi naatriumisisaldust arvesse võtta.

ACC Long sisaldab mannitooli

Ravimis sisalduv mannitool võib omada nõrka lahtistavat toimet.

Kuidas ACC Long’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Röga lahtistamiseks (sekretolüüs) ägedate hingamisteede haiguste korral

Täiskasvanud ja noorukid alates 14. eluaastast

1/2 kihisevat tabletti ACC Long’i kaks korda ööpäevas või üks kihisev tablett üks kord ööpäevas (vastab 600 mg atsetüültsüsteiinile ööpäevas)

Mukovistsidoosi (pärilik haigus) korral

Mukovistsidoosiga patsiendid, kelle kehakaal ületab 30 kg, võivad vajadusel kasutada kuni 800 mg atsetüültsüsteiini ööpäevas.

Manustamise kestus

Manustamise kestus sõltub haiguse tüübist ja raskusest ning selle peab määrama arst.

Kui teil on tunne, et ACC Long’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate ACC Long’i rohkem kui ette nähtud

Atsetüültsüsteiini üleannustamisel võivad tekkida kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine. Üleannustamisnähtude ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Kui te unustasite ACC Long’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel rühmitatud järgnevalt:

Väga sage:

(1/10)

Sage:

(1/100 kuni < 1/10)

Aeg-ajalt:

(1/1 000 kuni < 1/100)

Harv:

(1/10 000 kuni < 1/1000)

Väga harv

(< 1/10 000)

Teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: Ülitundlikkusreaktsioonid

Väga harv: Anafülaktiline šokk, anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: Peavalu

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: Kohin kõrvus

Südame häired

Aeg-ajalt: Südamerütmi kiirenemine

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: Vererõhu langus

Väga harv: Verejooks

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv: Hingeldus, bronhospasm

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu

Harv: Seedehäire

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: Nõgestõbi, nahalööve, angioödeem, sügelus, eksanteem

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: Palavik

Teadmata: Näoturse

Erinevates uuringutes on kirjeldatud trombotsüütide agregatsiooni vähenemist atsetüültsüsteiini olemasolul, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ACC Long’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Tuubid:

Hoida temperatuuril kuni 30°C, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Pärast tableti väljavõtmist tuleb tuub tihedalt sulgeda!

Kotikesed:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida ACC Long sisaldab

 • Toimeaine on atsetüültsüsteiin.
 • Abiained on askorbiinhape (Cvitamiin), sidrunhape, laktoosmonohüdraat, Dmannitool, naatriumkarbonaat, naatriumtsitraat, naatriumtsüklamaat, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumsahhariin, lõhnaained (põldmari).

Kuidas ACC Long välja näeb ja pakendi sisu

PE-korgiga PP-tuubid või kolmekihilisest fooliumist (polüetüleen-alumiiniumpaberist) hermeetiliselt suletud kotikesed karpides.

Pakendid sisaldavad 6 või 10 kihisevat tabletti

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootja:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel : +372 6652 400

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014