Aricogan - tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AX12
Toimeaine: aripiprasool
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aricogan 10 mg tabletid

Aricogan 15 mg tabletid

Aripiprasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Aricogan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Aricogan’i võtmist
 3. Kuidas Aricogan’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Aricogan’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Aricogan ja milleks seda kasutatakse

Aricogan kuulub antipsühhootiliste ravimite rühma.

Sellega ravitakse täiskasvanutel ning noorukitel alates 15 aasta vanusest haigust, mille iseloomulikeks sümptomiteks on olematute asjade kuulmine, nägemine või tundmine, kahtlustamine, mittetõesed uskumused, seosetu kõne ning käitumise ja emotsioonide ühetaolisus. Selle seisundiga inimesed võivad samuti kannatada masenduse, süütunde, ärevuse või pinge all.

Aricogan’iga ravitakse täiskasvanutel ning noorukitel alates 13 aasta vanusest haigusseisundit, mille sümptomiteks on haiglaslikult kõrgenenud meeleolu, ülemäärane energilisus, tavalisest väiksem unevajadus, väge kiire jutt ja marulised ideed ning mõnikord ka äärmine ärritatavus. Täiskasvanud patsientidel, kes alluvad ravile Aricogan’iga, aitab see ka vältida sellise seisundi taasteket.

Mida on vaja teada enne Aricogan’i võtmist

Ärge võtke Aricogan’i

 • kui olete aripiprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aricogan’i võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on:

 • kõrge veresuhkur (mida iseloomustavad sümptomid nagu liigne janu, rohke uriinieritus, isu suurenemine, nõrkustunne) või suhkurtõbi lähisugulastel;
 • krambihood;
 • tahtele allumatud ebaregulaarsed lihastõmblused, eriti näol;
 • südameveresoonkonna haigus, südameveresoonkonna haigus lähisugulastel, insult või mini insult, ebanormaalne vererõhk;
 • veresoonte ummistused (trombid) või trombid lähisugulastel, sest antipsühhootikume on seostatud trombide tekkega;
 • minevikust teadaolev kalduvus mängurlusele.

Palun rääkige oma arstile kui märkate kehakaalu suurenemist, kui teil tekivad tahtele allumatud liigutused, täheldate unisust, mis segab argitoiminguid, allergiasümptomeid või kui teil on raskusi neelamisega.

Kui olete eakas ja kannatate dementsuse all (mälu ja teiste vaimsete võimete langus), peate teie ise või teie hooldaja või sugulane rääkima arstile, kui teil on kunagi olnud insult või miniinsult.

Rääkige arstile kohe, kui teil tekivad enese vigastamise mõtted või tunded. Ravi ajal aripiprasooliga on täheldatud suitsidaalseid mõtteid ja käitumist.

Rääkige arstile kohe, kui teil tekib lihasjäikus või lihasjäikus koos kõrge palavikuga, higistamine, teadvuse hägunemine või väga kiire või ebaregulaarne südamekloppimine.

Lapsed ja noorukid

Aricogan on vastunäidustatud lastele ja noorukitele vanuses kuni 13 aastat. Enne Aricogan’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Aricogan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Vererõhku langetavad ravimid.

Aricogan võib tugevdada vererõhku langetavate ravimite toimet. Rääkige kindlasti oma arstile, kui kasutate vererõhku langetavaid ravimeid.

Kui võtate Aricogan’i koos mõne teise ravimiga, võib olla vajalik muuta Aricogan’i annust. Eriti oluline on öelda oma arstile, kui kasutate järgmisi ravimeid:

 • südame rütmihäirete ravimid;
 • antidepressandid või ravimtaimepreparaadid depressiooni või pingeseisundi raviks;
 • seentevastased ravimid;
 • teatud ravimid HIV infektsiooni raviks;
 • epilepsia korral kasutatavad krambivastased ravimid.

Ravimid, mis tõstavad serotoniinitaset.

Triptaanid, tramadool, trüptofaan, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d, nt paroksetiin ja fluoksetiin), tritsüklilised antidepressandid (nt klomipramiin, amitriptüliin), petidiin, naistepuna ürt ja venlafaksiin - need ravimid suurendavad kõrvaltoimete ohtu. Kui teil tekib nende ravimite kooskasutamisel Aricogan’ga ebatavalisi sümptomeid, pöörduge oma arsti poole.

Aricogan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Aricogan’i võib võtta sõltumata söögist ja söögiaegadest.

Aricogan’i kasutamise ajal tuleb hoiduda alkoholi tarvitamisest.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Aricogan’i, võivad tekkida järgmised sümptomid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja toitmisraskused. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleb võtta ühendust arstiga.

Kui te toidate last rinnaga, peate sellest kindlasti rääkima oma arstile. Kui te kasutate Aricogan’i, ei tohi te last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme kuni pole selge, kuidas Aricogan teile mõjub.

Aricogan sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Aricogan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutele on 15 mg üks kord ööpäevas. Arst võib teile määrata sellest väiksema või suurema annuse, maksimaalselt 30 mg üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravi Aricogan’iga võib alustada väikse annusega, kasutades suukaudse lahuse (vedelik) ravimvormi. Annust võib järk-järgult suurendada kuni noorukitele soovitatava annuseni: 10 mg üks kord ööpäevas. Arst võib teile määrata sellest väiksema või suurema annuse, maksimaalselt 30 mg üks kord ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Aricogan’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Proovige võtta Aricogan’i tablett igal päeval ühel ja samal ajal. Ei ole oluline, kas võtate selle koos söögiga või ilma. Võtke tablett alati koos veega ja neelake tervelt alla.

Kui te võtate Aricogan’i rohkem kui ette nähtud

Kui avastate, et olete võtnud rohkem Aricogan’i tablette, kui arst on määranud (või kui keegi teine on võtnud mõne teie Aricogan’i tableti), võtke kohe ühendust oma arstiga. Kui te ei saa ühendust oma arstiga, võtke kaasa ravimikarp ja pöörduge lähima haigla erakorralisse vastuvõttu.

Kui te unustate Aricogan’i võtta

Kui te juhuslikult unustasite annuse võtmata, siis võtke see niipea kui meenus, kuid ärge võtke kahte annust samal päeval.

Kui te lõpetate Aricogan’i võtmise

Isegi kui tunnete end paremini, ärge muutke Aricogan’i annust ega lõpetage selle igapäevast võtmist ilma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 10-st):

 • tahtele allumatud tõmblused või järsud liigutused;
 • peavalu;
 • väsimus;
 • iiveldus, oksendamine, ebamugavustunne kõhus;
 • kõhukinnisus;
 • suurenenud süljeeritus;
 • pööritustunne;
 • unehäired;
 • püsimatus;
 • ärevustunne;
 • unisus;
 • värisemine;
 • ähmane nägemine.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 100-st):

 • peapööritus, eriti pikaliasendist või istumast püsti tõustes, kiired südamelöögid või kahelinägemine;
 • depressioon;
 • luksumine;
 • seksuaalhuvi kõrvalekalle või tõus.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud aripiprasooli turuloleku ajal, kuid nende esinemissagedus ei ole teada (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • teatud vererakkude arvu muutused veres;
 • ebaharilik südamekloppimine;
 • ebaselge äkksurm;
 • südamerabandus;
 • allergiline reaktsioon (nt suu, keele, näo ja kõri turse, sügelemine, punetus);
 • kõrge veresuhkur, diabeedi tekkimine või halvenemine, ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma;
 • madal naatriumisisaldus veres;
 • kehakaalu tõus, kehakaalu langus, anoreksia;
 • närvilisus, erutuvus, ärevustunne;
 • ülemäärane mängurlus;
 • enesetapumõtted, suitsiidikatse või suitsiid;
 • kõnehäired;
 • krambid;
 • serotoniinisündroom (reaktsioon, mis võib põhjustada ülimat õnnetunnet, uimasust, kohmakust, rahutust, joobnud olekutunnet, palavikku, higistamist või lihasjäikust);
 • palavik koos lihasjäikuse, hingelduse, higistamise, teadvusehäirete ja ootamatute vereõhu ning südame löögisageduse muutustega;
 • minestamine;
 • kõrge vererõhk;
 • verehüübed veenides, eriti jalgades (sümptomiteks on jalgade turse, valu ja punetus), mis võivad mööda veresooni liikuda kopsu ja põhjustada valu rinnus ning hingamisraskust (kui täheldate mõnda neist sümptomitest, pöörduge kiiresti meditsiinilise abi saamiseks);
 • hääleaparaadi lihaste spasm;
 • toidu juhuslik hingetorru tõmbamine sellele järgneva kopsupõletiku ohuga;
 • neelamisraskused;
 • kõhunäärme põletik;
 • maksapuudulikkus, maksapõletik, naha ja silmavalgete kollasus, teated kõrvalekalletest maksafunktsiooni analüüside tulemustes;
 • ebamugavustunne kõhus ja maos, kõhulahtisus;
 • nahalööve ja valgustundlikkuse teke;
 • ebaharilik juuste väljalangemine või hõrenemine;
 • ülemäärane higistamine;
 • jäikustunne või krambid, lihasvalu, nõrkus;
 • uriinipidamatus, raskused põie tühjendamisel;
 • pikenenud ja/või valulik erektsioon;
 • raskused kehatemperatuuri hoidmisel või "ülekuumenemine";
 • valu rinnus;
 • tursed kätel, pahkluudel või jalalabadel.

Eakatel dementsusega patsientidel, kes on saanud aripiprasooli, on esinenud surmaga lõppenud juhtumeid. Lisaks on teatatud insultidest ja mini-insultidest.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Noorukitel vanuses 13 aastat ja üle selle täheldati sama tüüpi kõrvaltoimeid samasuguse sagedusega nagu ka täiskasvanutel, välja arvatud unisus, kontrollimatu tõmblemine või järsud liigutused, rahutus,

väsimus, mis olid väga sagedad (rohkem kui 1 patsiendil 10-st), ning valu ülakõhus, suukuivus, südame löögisageduse tõus, kehakaalu tõus, isu suurenemine, lihastõmblused, jäsemete tahtele allumatud liigutused ning pööritustunne, eriti lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel, mis olid sagedad (kuni 1 patsiendil 10-st).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Aricogan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „Kõlblik kuni“ või EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aricogan sisaldab

Aricogan 10 mg tabletid

Toimeaine on aripiprasool. Üks tablett sisaldab 10 mg aripiprasooli.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, krospovidoon tüüp A, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, punane raudoksiid (E172).

Aricogan 15 mg tabletid

Toimeaine on aripiprasool. Üks tablett sisaldab 15 mg aripiprasooli.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, krospovidoon tüüp A, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Aricogan välja näeb ja pakendi sisu

Aricogan 10 mg tabletid on roosad, ristkülikukujulised, katteta, kirjud tabletid, ühel küljel on sisse pressitud märgistus „252“ ja teine külg on tühi.

Aricogan 15 mg on kollased, ümarad, kaldservaga, katteta, kirjud tabletid, ühel küljel on sisse pressitud märgistus „253“ ja teine külg on tühi.

Pakendi suurused: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 90, 98 või 100 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, Lannach

8502 Austria

Tootjad

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1, Lannach 8502

Austria

GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial Zone “Chekanitza-South” area 2140 Botevgrad

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti Tel: +3726600945, faks: +3726600946

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2016.