Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Agilamex - tabl 600mg n30; n60

ATC Kood: T01RS01
Toimeaine: herbal preparation
Tootja: Proenzi s.r.o.

Artikli sisukord

AGILAMEX
tabl 600mg N30; N60


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Agilamex, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Saatanaküünejuure ekstrakt

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Agilamex ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Agilamex’i võtmist

3.Kuidas Agilamex’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Agilamex’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis on Agilamex ja milleks seda kasutatakse

Agilamex on saatanaküünejuure kuivekstrakti sisaldav traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse nõrga liigesvalu leevendamiseks.

See preparaat on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse ettenähtud näidustuste korral ning mille kasutamine põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Saatanaküünejuure toimeaineid ei ole veel lõplikult kindlaks tehtud. Arvatakse, et olulist rolli toime avaldumisel mängivad iridoidglükosiidsed ühendid, nt harpagosiid.

2.Mida on vaja teada enne Agilamex’i võtmist

Ärge võtke Agilamex’i:

- kui olete saatanaküünejuure (Harpagophytum procumbens) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on Agilamex’iga vajalik:

Kui teil on südame või vererõhuga probleeme.

Kui liigesvaluga kaasuvad turse, punetus või palavik, tuleb kõigepealt läbi viia arstlik läbivaatus.

Üldise ettevaatusabinõuna ei tohi mao ja kaksteistsõrmiku haavanditega patsiendid saatanaküünejuure preparaate kasutada.

Kui sümptomid selle preparaadi kasutamise ajal süvenevad, peate te arsti või mõne tervisehoiuspetsialistiga konsulteerima.

Kui teie tervis halveneb või haigusnähud kestavad kauem kui 4 nädalat, pidage palun arstiga nõu.

Muud ravimid ja Agilamex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid..

Olulistest koostoimetest teiste ravimitega ei ole teatatud.

Agilamex koos toidu ja joogiga

Tablette võib võtta sõltumata söögiaegadest. Tabletid tuleb koos vähese vedelikuga alla tervelt neelata. Tablette ei tohi närida.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Preparaadi ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole Agilamex’i kasutamine raseduse ja imetamise ajal soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.

Agilamex sisaldab laktoosi ja sahharoosi.

See preparaat sisaldab laktoosi ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, ei tohi te seda preparaati võtta.

3.Kuidas Agilamex’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

See preparaat ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Täiskasvanud ja eakad

Tavaline annus on 1 tablett kaks korda päevas. Kui te ei saavuta 3…5 päevaga valu leevenemist, võib annust suurendada kahe tabletini kaks korda päevas.

Võtke üks tablett hommikul ja teine õhtul. Te võite tablette võtta söögiaegadest sõltumata. Tabletid tuleb koos vähese vedelikuga alla tervelt neelata. Tablette ei tohi närida.

Ravi kestvus.

Ilma arstiga konsulteerimata ei tohi seda preparaati üle 4 nädala võtta.

Kui te võtate Agilamex rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem tablette kui ette nähtud, rääkige sellest oma arsti, apteekri või teise tervishoiutöötajaga ning võtke see infoleht kaasa.

Kui te unustate Agilamex’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui see meenub teile järgmisel päeval, jätkake lihtsalt tavapärase raviskeemiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad mistahes allergilised nahareaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid), lõpetage koheselt selle preparaadi võtmine.

Kõrvaltoimete esinemissagedus ei ole teada (ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata).

Seedetrakti häired:

kõhulahtisus,

iiveldus,

oksendamine,

ülakõhuvalu.

Närvisüsteemi häired:

peavalu,

pearinglus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

allergilised nahareaktsioonid

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Agilamex’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Agilamex sisaldab

-Toimeaine on saatanaküünejuure ekstrakt. Üks tablett sisaldab 600 mg saatanaküünejuure kuivekstrakti.

-Abiained on: pulbristatud tselluloos, laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat A, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, sahharoos, titaandioksiid (E 171), hüpromelloos (E 464), mikrokristalliline tselluloos, steariinhape.

Kuidas Agilamex välja näeb ja pakendi sisu

Agilamex 600 mg tabletid on valged piklikud sileda pealispinnaga tabletid. Pakendis on 30 või 60 tabletti.

Õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud PVC/PVDC-alumiinium blistrisse ja pappkarpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Proenzi s.r.o. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Tšehhi Vabariik

Tootja:

WALMARK a.s. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

Walmark Estonia OÜ

Keevise 10

Tallinn, Harjumaa 11415

Tel. +372 6011 910

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2016.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Agilamex, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 600 mg saatanaküünejuure (Harpagophytum procumbens DC. ja/või Harpagophytum zeyheri Decne) kuivekstrakti (1,5-2,5:1; ekstraheerimislahusti: vesi), mis vastab 900…1500 mg saatanaküünejuurele.

Teadaolevat toimet omavad abiained: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 169,5 mg laktoosmonohüdraati ja 20,3 mg sahharoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valged, piklikud, sileda pealispinnaga õhukese polümeerikatega tabletid.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Traditsiooniline taimne ravim, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel. Nõrkade liigesvalude leevendamine täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ainult lühiajaliseks manustamiseks suukaudselt. Kui 4 nädala jooksul sümptomid ei leevene või süvenevad, peab patsient konsulteerima arstiga.

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad: 1 tablett kaks korda päevas, üks tablett hommikul ja teine õhtul. Kui patsient ei saavuta 3…5 päevaga valu leevenemist, võib annust suurendada kahe tabletini kaks korda päevas.

Lapsed

See preparaat ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Tablett tuleb koos vähese vedelikuga alla tervelt neelata.

Tablette ei tohi närida.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte kasutada kauem kui 4 nädalat.

Saatanaküünejuurt ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest puudub vastav kogemus.

See preparaat sisaldab sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoos malabsorptsiooni või sahharoos-isomaltaas puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

See preparaat sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasi defitsiidi või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Kardiovaskulaarsete häiretega patsiendid peavad saatanaküünejuure preparaate manustama ettevaatusega.

Liigesevaluga kaasuva liigeste turse, punetuse või palaviku korral tuleb läbi viia arstlik läbivaatus.

Üldise ettevaatusabinõuna ei tohi mao- ja kaksteistsõrmiku haavanditega patsiendid saatanaküünejuure preparaate kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid teiste ravimitega ja teisi koostoimeid ei ole teada.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Preparaadi ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole kasutamine raseduse ja imetamise ajal soovitatav.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Seedetrakti häired:

diarröa, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu.

Närvisüsteemi häired:

peavalu, pearinglus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

allergilised nahareaktsioonid

Kõrvaltoimete (sh ülalpool nimetamata kõrvaltoimed) tekkimiseltuleb arsti või tervishoiutöötajaga konsulteerida.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Saatanküünejuure üleannustamisest inimesel andmeid ei ole. Üleannustamisest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm:

taimsed ja ravimisarnased preparaadid. ATC-kood: T01RS01

5.2Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilised andmed puuduvad.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Reproduktsioonitoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu

Pulbristatud tselluloos

Laktoosmonohüdraat

Naatriumtärklisglükolaat A

Veevaba kolloidne ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Tableti kate

Sahharoos

Titaandioksiid (E 171)Hüpromelloos (E 464)

Mikrokristalliline tselluloos

Steariinhape

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakend sisaldab 30 või 60 õhukese polümeerikattega tabletti.

Agilamex 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud PVC/PVDC-alumiinium blistrisse ja pappkarpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Proenzi s.r.o. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Tšehhi Vabariik

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.10.2015.

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

veebruar 2016