Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Anamiba - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AB10
Toimeaine: estsitalopraam
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Anamiba, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Anamiba, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Estsitalopraam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Anamiba ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Anamiba võtmist

3.Kuidas Anamiba’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Anamiba’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Anamiba ja milleks seda kasutatakse

Estsitalopraam kuulub antidepressantide rühma, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini tagasihaarde inhibiitoriteks (SSRI-d). Need ravimid toimivad serotoniinisüsteemile ajus, suurendades serotoniini taset. Serotoniinisüsteemi häireid loetakse oluliseks teguriks depressiooni ja sarnaste haiguste tekkes.

Anamiba sisaldab estsitalopraami ja seda kasutatakse depressiooni (depressiivsed episoodid) ja ärevushäirete (nt paanikahäire ilma või koos agorafoobiaga, sotsiaalärevushäire ja obsessiiv- kompulsiivne häire) raviks.

Võib kuluda paar nädalat, enne kui te hakkate end paremini tundma. Jätkake Anamiba võtmist isegi siis, kui kulub aega, enne kui te tunnete oma seisundi paranemist.

Rääkige oma arstiga, kui te ei tunne end paremini või teie seisund halveneb.

2. Mida on vaja teada enne Anamiba võtmist

Ärge võtke Anamiba’t:

-kui olete estsitalopraami või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui te võtate teisi ravimeid, mis kuuluvad mitteselektiivsete monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma, kaasaarvatud selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks), moklobemiid (kasutatakse depressiooni raviks) ja linesoliid (antibiootikum).

-kui teil esineb sünnipäraselt ebanormaalne südamerütm või teil on esinenud selline episood (nähtav EKG-s, mis on südamefunktsiooni uuring).

-kui te kasutate südamerütmi häirete vastaseid ravimeid või selliseid ravimeid, mis võivad mõjutada südamerütmi (vt lõik 2 “Muud ravimid ja Anamiba”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Anamiba võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Eriti tuleb arsti informeerida sellest:

-kui teil on epilepsia. Ravi Anamiba’ga tuleb lõpetada, kui tekivad esmakordselt krambid või kui krambihood sagenevad (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”).

-kui teil esinevad maksa- või neerutalitluse häired. Arst võib ravimi annust muuta.

-kui teil on suhkurtõbi. Ravi Anamiba’ga võib muuta veresuhkru tasakaalu. Insuliini ja/või suukaudsete vere suhkrusisaldust langetavate ravimite annus võib vajada korrigeerimist.

-kui teie veres on madal naatriumisisaldus.

-kui teil tekivad kergesti verejooksud või verevalumid.

-kui te saate elekterkrampravi.

-kui teil on südame pärgarterite haigus.

-kui teil esinevad või on esinenud südame häired või kui teil on hiljuti esinenud südameatakk. kui teil esineb aeglane südame löögisagedus puhkeolekus ja/või te teate, et teil võib esineda soolade puudus pikaaegse kõhulahtisuse ja oksendamise või diureetikumide (vett väljaviivate tablettide) kasutamise tagajärjel.

-kui teil esinevad kiired või ebaregulaarsed südamelöögid, minestamine, kollaps või pearinglus püsti tõusmisel, mis võivad vihjata südame löögisageduse ebanormaalsele funktsioonile.

-kui teil on praegu või on olnud varasemalt probleeme silmadega, nt teatud tüüpi glaukoom (suurenenud rõhk silmas).

Palun pange tähele

Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi. Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted, liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline aktiivsus. Sellistel juhtudel tuleb kontakteeruda arstiga.

Esimestel ravinädalatel võivad tekkida ka sellised sümptomid, nagu rahutus või raskus rahulikult istuda või seista. Nendest sümptomitest tuleb otsekohe teavitada oma arsti.

Enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega, tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem.

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

-kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.

-kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega alla 25-aastastel täiskasvanutel, keda raviti antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla lähedasele sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Lapsed ja noorukid

Anamiba’t ei tohi tavaolukorras kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite ravimisel. Lisaks tuleks silmas pidada, et alla 18-aastastel lastel esineb antud ravimgruppi kuuluvate preparaatide kasutamisel suurenenud risk kõrvaltoimete, nagu näiteks enesetapukatse, suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt vägivaldsus, vastanduv käitumine ja viha), tekkeks. Sellele vaatamata võib arst Anamiba’t määrata ka alla 18-aastastele patsientidele juhul, kui ta leiab, et see on patsiendi huvides. Kui teie arst on Anamiba’t välja kirjutanud alla 18-aastasele isikule ning te soovite seetõttu konsultatsiooni, pöörduge uuesti oma arsti poole. Informeerige oma arsti, kui alla 18-aastasel Anamiba kasutajal tekib või süveneb mõni ülalloetletud kõrvaltoimetest. Lisaks ei ole antud vanusegrupis veel tõestatud Anamiba kasutamise pikaajaline ohutus kasvamisele, küpsemisele ja kognitiivsele ning käitumuslikule arengule.

Muud ravimid ja Anamiba

Teatage oma arstile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teavitage oma arsti sellest, kui kasutate järgnevaid ravimeid:

-„Mitteselektiivsed monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid”, mis sisaldavad toimeainena fenelsiini, iproniasiidi, isokarboksasiidi, nialamiidi ja tranüültsüpromiini. Kui te olete võtnud mõnda nimetatud ravimitest, peate ootama 14 päeva, enne kui tohite alustada Anamiba kasutamist. Pärast Anamiba-ravi lõpetamist tohite alustada nende ravimite kasutamist 7 päeva möödudes.

-„Pöörduva toimega selektiivsed MAO-A inhibiitorid”, mis sisaldavad moklobemiidi (kasutatakse depressiooni raviks).

-„Pöördumatu toimega MAO-B inhibiitorid”, mis sisaldavad selegiliini (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks). Need suurendavad riski kõrvaltoimete tekkeks.

-Antibiootikum linesoliid.

-Liitium (kasutatakse maniakaal-depressiivse häire raviks) ja trüptofaan.

-Imipramiin ja desipramiin (kasutatakse depressiooni raviks).

-Sumatriptaan ja sarnased ravimid (kasutatakse migreeni raviks) ning tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks). Need suurendavad kõrvaltoimete riski.

-Tsimetidiin, lansoprasool ja omeprasool (kasutatakse maohaavandite raviks), fluvoksamiin (antidepressant) ja tiklopidiin (kasutatakse insuldiriski vähendamiseks). Need võivad põhjustada Anamiba sisalduse suurenemist veres.

-Naistepuna (Hypericum perforatum) – ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni korral.

-Atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (ravimid, mida kasutatakse valu vaigistamiseks või vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid). Need võivad suurendada verejooksude riski.

-Varfariin, dipüridamool ja fenprokumoon (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid). Arst määrab arvatavasti teie vere hüübimisaega nii Anamiba-ravi alustamisel kui lõpetamisel, et kontrollida, kas antikoagulandi annus on piisav.

-Meflokiin (malaariaravim), bupropioon (depressiooniravim) ja tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.

-Neuroleptikumid (ravimid, mida kasutatakse skisofreenia, psühhoosi raviks) ja antidepressandid (tritsüklilised antidepressandid ja SSRI-d) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.

-Flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutatakse südame-veresoonkonna haiguste raviks), klomipramiin ja nortriptülliin (antidepressandid) ning risperidoon, tioridasiin ja haloperidool (psühhoosiravimid). Anamiba annus võib vajada korrigeerimist.

-Ravimid, mis alandavad kaaliumi või magneesiumi tasemeid veres, kuna selliste seisundite tekkimisel suureneb risk eluohtlike südamerütmi häirete tekkeks.

Ärge võtke Anamiba’t, kui te võtate südamerütmi häirete vastaseid ravimeid või selliseid ravimeid, mis võivad mõjutada südamerütmi, nagu nt:

-IA ja III klassi südamerütmi häirete vastased ravimid,

-psühhoosivastased ravimid (nt fenotiasiini derivaadid, pimosiid, haloperidool),

-tritsüklilised antidepressandid,

-teatavad mikroobivastased ravimid (nt sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, erütromütsiin IV, pentamidiin, malaariavastased ravimid, eriti halofantriin),

-teatavad antihistamiinikumid (astemisool, misolastiin).

Kui teil tekib selle kohta lisaküsimusi, peate rääkima oma arstiga.

Anamiba koos toidu, joogi ja alkoholiga

Anamiba’t võib võtta koos toiduga või ilma (vt lõik 3 „Kuidas Anamiba’t võtta”).

Nagu paljusid ravimeid, ei soovitata Anamiba kasutamise ajal tarvitada alkoholi, kuigi ei eeldata, et Anamiba’l oleks koostoimet alkoholiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ärge võtke Anamiba’t, kui te olete rase või imetate, enne kui olete koos arstiga arutanud võimalikke riske ja kasu.

Anamiba kasutamisel viimase kolme raseduskuu jooksul peate olema teadlik sellest, et teie vastsündinul võivad tekkida järgmised nähud: hingamisraskus, sinakas nahk, krambid, kehatemperatuuri muutused, imemisraskused, oksendamine, madal veresuhkru tase, lihasjäikus või – lõtvus, elavnenud refleksid, värisemine, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, unisus ja unehäired. Kui teie vastsündinud lapsel ilmneb mõni neist sümptomitest, võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Informeerige oma ämmaemandat ja/või arsti, et te võtate Anamiba’t. Raseduse ajal kasutades, eriti raseduse viimase 3 kuu jooksul, võivad ravimid, nagu Anamiba, suurendada imikutel tõsise seisundi tekkimise riski, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks, mis põhjustab imiku kiiremat hingamist ja naha muutumist sinakaks. Need sümptomid avalduvad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Juhul, kui see juhtub teie lapsega, peate koheselt kontakteeruma oma ämmaemanda ja/või arstiga.

Raseduse ajal ei tohi Anamiba võtmist kunagi lõpetada järsku.

Eeldatakse, et Anamiba eritub rinnapiima.

Loomkatsetes on näidatud, et tsitalopraam, mis on estsitalopraamisarnane ravim, vähendab sperma kvaliteeti. Teoreetiliselt võib see kahjustada viljakust, kuid seni ei ole täheldatud mõju inimese viljakusele.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatav on mitte juhtida autot või töötada masinatega seni, kuni te ei tea, kuidas Anamiba teile mõjub.

3.Kuidas Anamiba’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Depressioon

Anamiba tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib seda annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Paanikahäire

Anamiba algannus on 5 mg üks kord päevas, mida võib pärast nädala möödumist suurendada 10 mg-ni päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Sotsiaalärevushäire

Anamiba tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Sõltuvalt sellest, kuidas te ravimile reageerite, võib arst vähendada annust 5 mg-ni päevas või suurendada annust maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire

Anamiba soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Eakad

Anamiba soovitatav algannus on 5 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib teie annust suurendada kuni 10 mg-ni ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel tavaliselt Anamiba’t ei kasutata. Lisainformatsioon vt lõik 2 “Mida on vaja teada enne Anamiba võtmist”.

Anamiba’t võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett koos väikese koguse veega. Ärge närige tablette, sest neil on mõru maitse.

Vajadusel saab tableti poolitada, pannes selle esmalt tasasele pinnale poolitusjoonega ülespoole. Suruge nimetissõrmedega tabletile mõlemal pool poolitusjoont.

Ravi kestus

Enesetunne võib paraneda alles paari nädala möödudes. Jätkake Anamiba võtmist isegi juhul, kui teie seisund teatud aja jooksul ei parane.

Ärge muutke ravimi annust ilma, et oleksite seda kõigepealt arutanud oma arstiga.

Jätkake Anamiba võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Kui te ravi liiga vara lõpetate, võivad haigusnähud taas ilmneda. Ravi soovitatakse jätkata vähemalt 6 kuud pärast enesetunde paranemist.

Kui te võtate Anamiba’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Anamiba’t määratust suurema annuse, võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse erakorralise meditsiini osakonda. Tehke seda isegi juhul, kui enesetunne ei ole halvenenud. Üleannustamise nähtudeks võivad olla pearinglus, värisemine, ärevus, krambid, kooma, iiveldus, oksendamine, südame rütmihäired, vererõhu langus ja organismi vedeliku/soolade tasakaalu muutused. Võtke Anamiba pakend endaga arsti juurde või haiglasse kaasa.

Kui te unustate Anamiba’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate annuse võtmata ja see meenub teile enne magamaheitmist, võtke see annus kohe. Järgmine annus võtke järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui see meenub teile alles öösel või järgmisel päeval, jätke unustatud annus võtmata ja jätkake ravimi võtmist nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Anamiba võtmise

Ärge lõpetage Anamiba võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud. Kui te olete ravikuuri lõpetanud, soovitatakse üldjuhul Anamiba annust järk-järgult paari nädala jooksul vähendada.

Anamiba võtmise lõpetamine, eriti kui seda teha järsku, võib põhjustada ärajätunähtusid. Neid esineb sageli Anamiba-ravi lõpetamisel. Risk on suurem juhul, kui Anamiba’t on kasutatud pikka aega või suurtes annustes või kui annust vähendatakse liiga kiiresti. Enamik inimesi leiab, et sümptomid on kerged ja taanduvad iseeneslikult kahe nädala jooksul. Ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt väljendunud või kesta pikka aega (2...3 kuud või kauem). Kui teil tekivad Anamiba-ravi lõpetamise järgselt rasked ärajätunähud, palun võtke ühendust oma arstiga. Ta võib soovitada, et te alustaksite uuesti tablettide võtmist ja vähendaksite annust aeglasemalt.

Ärajätunähud on järgmised: pearinglus (kõikumise või tasakaalukaotuse tunne), nõeltega torkimise tunne, põletustunne ja (harvem) elektrilöögi taoline tunne (sh peapiirkonnas), unehäired (elavad unenäod, hirmuunenäod, unetus), ärevus, peavalud, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine), rahutus või agiteeritus, treemor (värinad), segasus või desorientatsioon, suurenenud emotsionaalsus või ärrituvus, kõhulahtisus, nägemishäired, südamepekslemine või -kloppimine (palpitatsioonid).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed taanduvad tavaliselt paari ravinädala jooksul. Teadke, et mitmed kõrvaltoimed võivad olla ka haiguse sümptomiteks ja seetõttu taanduda, kui teie enesetunne paraneb.

Kui teil tekib ravi ajal mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, pöörduge oma arsti poole:

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 isikut 100-st):

-Ebatavalised verejooksud, sealhulgas seedetrakti verejooksud.

Harv (võib mõjutada kuni 1 isikut 1000-st ):

-Kui teil tekib naha, keele, huulte või näo turse või esinevad hingamis- või neelamisraskused (allergiline reaktsioon), võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse.

-Kui teil on kõrge palavik, rahutus, segasus, värisemine ja järsud lihaskokkutõmbed, võivad need olla harvaesineva seisundi - serotoniinisündroomi – sümptomiteks. Nende nähtude korral võtke ühendust oma arstiga.

Kui teil tekivad järgnevalt loetletud kõrvaltoimed, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse:

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-Urineerimisraskused.

-Krambid (krambihood), vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

-Naha ja silmavalgete kollasus on maksafunktsiooni häirete/hepatiidi nähud.

-Kiired, ebaregulaarsed südamelöögid, minestamine, mis võivad olla torsade de pointes’iks nimetatava eluohtliku seisundi sümptomid.

-Enesevigastamise või enesetapu mõtted, vt ka lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Lisaks ülaltoodule on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 isikut 10-st):

-Iiveldus

-Peavalu

Sage (võib mõjutada kuni 1 isikut 10-st):

-Ninakinnisus või nohu (ninakõrvalkoobaste põletik)

-Söögiisu vähenemine või suurenemine

-Ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, haigutamine, värinad, naha kihelus

-Kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus

-Suurenenud higistamine

-Lihas- ja liigesvalu (artralgia ja müalgia)

-Seksuaalhäired (hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, sugutungi vähenemine ning naistel orgasmi saamise raskus)

-Väsimus, palavik

-Kehakaalu suurenemine

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 isikut 100-st):

-Nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve, sügelus (pruuritus)

-Hammaste krigistamine, agiteeritus, närvilisus, paanikahood, segasusseisund

-Unehäired, maitsetundlikkuse häired, minestamine (sünkoop)

-Pupillide laienemine (müdriaas), nägemishäired, kohin kõrvus (tinnitus)

-Juuste väljalangemine

-Suurenenud verejooks menstruatsiooni ajal

-Ebaregulaarne menstruatsioon

-Kehakaalu langus

-Kiire südametegevus

-Käte või jalgade turse

-Ninaverejooks

Harv (võib mõjutada kuni 1 isikut 1000-st):

-Agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid

-Aeglane südametegevus

Mõnedel patsientidel on täheldatud (esinemissagedust EI SAA HINNATA OLEMASOLEVATE ANDMETE

ALUSEL):

-Naatriumisisalduse vähenemine veres (selle sümptomiteks on iiveldus ja halb enesetunne koos lihasnõrkuse või segasusega)

-Pearinglus püstitõusmisel madala vererõhu tõttu (ortostaatiline hüpotensioon)

-Kõrvalekalded maksafunktsiooni testides (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine)

-Liikumishäired (lihaste tahtmatud liigutused)

-Valulik erektsioon (priapism)

-Veritsushäired, sh naha ja limaskestade veritsus (täppverevalumid) ja madal vereliistakute arv (trombotsütopeenia)

-Järsku tekkiv naha või limaskestade turse (angioödeem)

-Uriinierituse suurenemine (antidiureetilise hormooni sekretsioonihäired)

-Piimaeritus naistel, kes ei imeta

-Mania

-Seda tüüpi ravimeid võtvatel patsientidel on täheldatud suurenenud riski luumurdude tekkeks

-Südamerütmi muutus (nimetatakse ”QT-intervalli pikenemine”, mis on tuvastatav südame elektrilise aktiivsuse mõõtmisel elektrokardiogrammis (EKG-s)).

Lisaks on mõned kõrvaltoimed teada ravimite puhul, millel on sarnane toime estsitalopraamiga (Anamiba’i toimeaine). Nendeks on:

-Motoorne rahutus (akatiisia)

-Isutus (anoreksia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Anamiba’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil või karbil pärast “Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Anamiba sisaldab

-Toimeaine on estsitalopraam. Üks Anamiba tablett sisaldab 10 mg või 20 mg estsitalopraami (oksalaadina).

-Teised abiained on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos (E460), naatriumkroskarmelloos (E468), kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Anamiba välja näeb ja pakendi sisu

Anamiba on saadaval 10 mg ja 20 mg õhukeste polümeerikattega tablettidena.

Anamiba 10 mg: ovaalne (ligikaudu 8,1 x 5,6 mm), valge õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Anamiba 20 mg: ovaalne (ligikaudu 11,6 x 7,1 mm), valge õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Saadaval on järgmised pakendi suurused:

Blisterpakendis 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 ja 200 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

 

Müügiloa hoidja ja tootja

 

Müügiloa hoidja

 

Stada Arzneimittel AG

 

Stadastr. 2-18

 

D-61118 Bad Vilbel

 

Saksamaa

 

Tootjad

 

Stada Arzneimittel AG

Centrafarm Services B.V

Stadastr. 2-18

Niuwe Donk 9 4879

D-61118 Bad Vilbel

AC Etten-Leur

Saksamaa

Holland

PharmaCoDane ApS

Clonmel Healthcare Ltd.

Marielundvej 46A

Waterford Road, Clonmel

2730 Herlev

Co. Tipperary

Taani

Iirimaa

Lamp San Prospero S.p.A.

Sanico NV

Via Della Pace 25/A

Veedijk 59

41030 San Prospero

2300 Turnhout

Itaalia

Belgia

HBM Pharma s.r.o.

STADA Arzneimittel GmbH

Sklabinska 30

Muthgasse 36/2

036 80 Martin

1190 Vienna

Slovakkia

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Almar Sehver

Tartu mnt 16 10117 Tallinn Tel: 6605910

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2015.