Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Amoxicillinclavulanic acid aurobindo - õhukese polümeerikattega tablett (500mg +125mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01CR02
Toimeaine: amoksitsilliin +klavulaanhape
Tootja: Aurobindo Pharma Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, 500 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amoksitsilliin, klavulaanhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võtmist

3.Kuidas Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo ja milleks seda kasutatakse

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo on antibiootikum, mida kasutatakse bakterite poolt põhjustatud infektsioonide ravimiseks. Ravim sisaldab kahte toimeainet: amoksitsilliini ja klavulaanhapet. Amoksitsilliin kuulub ravimirühma “penitsilliinid”, mis mõnikord ei avalda soovitud toimet (muutuvad inaktiivseks). Teine toimeaine (klavulaanhape) peatab nimetatud protsessi.

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo't kasutatakse täiskasvanutel ja lastel esinevate infektsioonide raviks järgmiselt:

-keskkõrvapõletik ja ninakõrvalurgete infektsioon

-hingamisteede infektsioon

-kuseteede infektsioon

-naha ja pehmete kudede infektsioon, kaasa arvatud hambapõletik

-luu- ja liigeseinfektsioon.

2.Mida on vaja teada enne Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võtmist

Ärge võtke Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo't:

-kui olete amoksitsilliini, klavulaanhappe, penitsilliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on kunagi varem esinenud raske allergiline (ülitundlikkuse) reaktsioon mis tahes teise antibiootikumi suhtes. Sealhulgas nahalööve või näo- või kaelaturse;

-kui teil on kunagi varem esinenud antibiootikumi kasutamisest maksafunktsiooni häire või ikterus (naha kollasus).

Ärge kasutage Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo't kui miski eespool loetletust kehtib teie kohta. Kui teil on kahtlusi millegi suhtes, konsulteerige oma arsti või apteekriga enne Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on „näärmepalavik“;

-kui teil ravitakse maksa- või neerufunktsiooni puudulikkust;

-kui teil on vähenenud uriinieritus.

Kahtluse korral konsulteerige oma arsti või apteekriga enne kui kasutate ravimit Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo.

Teatud juhtudel teostab arst uuringu, et määrata põletikku põhjustava bakteri liik. Uuringutulemustest lähtuvalt võib teile määrata erineva tugevusega Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo või muu ravim.

Ettevaatus on vajalik

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võib tervislikku seisundit halvendada või põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid. Sinna kuuluvad allergilised reaktsioonid, krambid (krambihood) ja jämesoolepõletik. Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo kasutamisel tuleb probleemide vältimiseks jälgida teatud sümptome. Vaadake lõik 4 „Eriline ettevaatus on vajalik“.

Vere ja uriini analüüsid

Kui te peate andma vereanalüüsi (nt punaliblede arvu või maksafunktsiooni kontrollimine) või uriinianalüüsi (veresuhkru määramine), teavitage oma arsti või meditsiiniõde, et võtate Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo’t. Arsti tuleb teavitada, sest Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võib mõjutada nende analüüside tulemusi.

Muud ravimid ja Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate allopurinooli (podagra raviks) koos Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo'ga, võib teil tõenäoliselt tekkida allergiline nahareaktsioon.

Kui te võtate probenetsiidi (podagra raviks), võib arst teie Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo annust kohandada.

Kui te võtate hüübimist soodustavaid ravimeid (näiteks varfariin) koos Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo'ga, võib tekkida vajadus täiendavate vereanalüüside tegemiseks.

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võib avaldada mõju metotreksaadi (kasutatakse vähi või reumaatiliste haiguste raviks) toimele.

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võib avaldada mõju mükofenolaatmofetiili (ravim, mida kasutatakse, et vältida äratõukereaktsiooni pärast siirdamisoperatsiooni) toimele.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võib avaldada kõrvaltoimeid, mille sümptomid ei võimalda autojuhtimist.

Ärge juhtige transpordivahendit ega käsitsege mehhanisme, kui te ei tunne ennast hästi.

3.Kuidas Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga 40 kg ja üle selle

500 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid Soovitatav annus on:

-1 tablett 3 korda päevas.

875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid Soovitatav annus on:

-Tavaline annus – 1 tablett 2 korda päevas.

-Suurem annus – 1 tablett 3 korda päevas.

Lapsed kehakaaluga alla 40 kg

Alla 6-aastasi lapsi ravitakse amoksitsilliini/klavulaanhappe suukaudse suspensiooni või kotikestes oleva preparaadiga.

Konsulteerige arstiga või apteekriga, kui annate Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo tablette alla 40 kg kaaluvatele lastele. Laste ravimisel võib kasutada amoksitsilliini/klavulaanhappe tablette, suspensiooni või laste jaoks ette nähtud kotikesi.

Neeru ja maksaprobleemidega patsiendid

-Kui teil esineb neeruprobleeme, tuleb annust kohandada. Teie arst võib valida erineva tugevusega ravimi või erineva ravimi.

-Kui teil on maksaprobleeme, tuleb teha vereanalüüse sagedamini, et kontrollida maksafunktsiooni.

Kuidas Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo't kasutada

-Neelake tablett alla klaasi veega vahetult enne söögikorda või selle alguses.

Tablette saab poolitada piki poolitusjoont, et neid oleks kergem neelata. Mõlemad tableti tükid tuleb sisse võtta korraga.

-Jagage annus päeva peale võrdselt vähemalt 4 tunniste vaheaegadega. Ärge võtke kahte annust 1 tunni jooksul.

-Ärge võtke Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo't pikemalt kui 2 nädalat. Kui tunnete ennast ikka veel halvasti, konsulteerige oma arstiga.

Kui te võtate Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo’t liiga suures koguses, võivad tekkida seedetrakti vaevused (iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus) või krambid. Konsulteerige viivitamatult oma arstiga. Võtke kaasa ravimi pakend, et seda arstile näidata.

Kui te unustate Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo't võtta

Kui te unustate tabletti võtta, võtke annus kohe kui meelde tuleb. Ärge võtke järgmist annust enne kui möödas on vähemalt 4 tundi. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võtmise

Jätkake Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo võtmist ravikuuri lõpuni, isegi siis, kui tunnete ennast paremini. Infektsiooni ravimiseks on vajalikud kõik annused. Säilinud bakterid võivad uue infektsiooni põhjustada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Allergilised reaktsioonid:

-nahalööve;

-veresoonte põletik (vaskuliit), mille tulemusel on nahal suurenenud punased või lillad sõlmed, kuid võib kahjustada teisi kehaosi;

-palavik, liigesevalu, suurenenud näärmed kaelal, kaenla all ja kubemes;

-turse, mõnikord näo- või suulimaskesta turse (angioedeem), mis põhjustab hingamisraskusi;

-minestus;

-allergiline äge südame sündroom (Kounis sündroom).

Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil peaksid sellised sümptomid esinema. Lõpetage Amoxicilin/Clavulanic acid Aurobindo võtmine.

Jämesoolepõletik

Jämesoolepõletiku tagajärjel tekib vesine kõhulahtisus, sageli koos vere- ja limaeritusega, kõhuvalu ja/või palavik.

Võtke niipea kui võimalik nõu küsimiseks ühendust oma arstiga, kui teil peaksid nimetatud sümptomid tekkima.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st

-kõhulahtisus (täiskasvanutel).

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

-soor (candida – pärmiseene infektsioon tupes, suus või nahavoltide vahel);

-iiveldus, eriti suurte annuste korral;

Kui need esinevad, võtke Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo't enne sööki.

-oksendamine;

-kõhulahtisus (lastel).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st

-nahalööve, sügelemine;

-reljeefne sügelev lööve (nõgeslööve);

-seedehäired;

-pearinglus;

-peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis ilmnevad vereanalüüsis:

-mõnede maksaensüümide koguse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st

-nahalööve, millest võivad tekkida villid ja mis näevad välja nagu väike märklaud (keskel tume täpp, mida ümbritseb heledam piirkond ja tumedam ring umber serva – erythema multiforme). Nimetatud sümptomite ilmnemisel võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis ilmnevad vereanalüüsis:

-verehüübimist soodustavate rakkude arvu vähenemine;

-valgete vereliblede väike arv.

Teadmata kõrvaltoimed

Esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

-allergilised reaktsioonid (vt eespool);

-jämesoolepõletik (vt eespool);

-pea- ja seljaaju ümbritsevate kaitsvate membraanide põletik (aseptiline meningiit);

-sapijuhapõletik (kolangiit);

-allergiline äge südame sündroom (Kounis sündroom);

-tõsised nahareaktsioonid:

-ulatuslik lööve, millega kaasnevad villid ja naha koorumine, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite ümber (Stevensi-Johnsoni sündroom), ja raskemal juhul ulatuslik naha koorumine (rohkem kui 30% kehapinnast – toksiline epidermaalne nekrolüüs);

-ulatuslik punane lööve koos väikeste mädavillidega (bulloosne eksfoliatiivne dermatiit);

-punane kestendav lööve koos nahaaluste muhkude ja villidega (eksanteemne pustuloos). Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil peaksid sellised sümptomid esinema.

-maksapõletik (hepatiit);

-ikterus, mida põhjustab bilirubiini (maksas toodetav aine) taseme tõus veres ja mille tulemusel muutuvad nahk ja silmavalged kollaseks;

-neerujuhade põletik;

-vere hüübimisaja pikenemine;

-hüperaktiivsus;

-krambid (neeruprobleemidega patsiendid või patsiendid, kes võtavad suurtes annustes amoksitsilliini/klavulaanhapet);

-keel muutub mustaks ja karedaks;

-plekid hammastel (lastel), tavaliselt eemalduvad puhastamisel.

Teadmata kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vere-või uriinianalüüsis:

-vere valgeliblede arvu suur langus;

-vere punaliblede arvu langus (hemolüütiline aneemia);

-kristallid uriinis.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo’t säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast ‚Kõlblik kuni’. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo sisaldab

-Toimained on amoksitsilliintrihüdraat ja kaaliumklavulanaat.

500 mg/125 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab amoksitsilliintrihüdraati koguses, mis on võrdne 500 mg amoksitsilliiniga ja kaaliumklavulanaati, mis on võrdne 125 mg klavulaanhappega. 875 mg/125 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab amoksitsilliintrihüdraati koguses, mis on võrdne 875 mg amoksitsilliiniga ja kaaliumklavulanaati, mis on võrdne 125 mg klavulaanhappega.

-Abiained on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos (E460), kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E470b), A-tüüpi naatriumtärklisglükolaat.

Tableti kate: hüpromelloos (E464), makrogool 400, titaandioksiid (E171).

Kuidas Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Amoxicillin/Clavulansäure A-med 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg Filmtabletten
AmoxiclavApotex® 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg comprimés pelliculés ALVOCLAV 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg филмирани таблетки Amoxicillin/ Clavulanic acid Dr.Max 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg potahované tablety
Amoxicillin/ Clavulanic acid Aurobindo Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo
Amoxi-Clavulan Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg Filmtabletten ACCORDIA(500+125) mg & (875+125) mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκία
Amoxicillin/Klavulánsav Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg filmtabletta
Co-Amoxiclav Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg film-coated tablets Amoxicillina/Acido clavulanico Aurobindo 875 mg/125 mg compresse rivestite con film
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg apvalkotās tablets

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg tabletid on valged, ovaalsed, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud ‘A’ ja teisele küljele ‘64’.

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg tabletid on valged, kapslikujulised, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud ‘A’ ja teisele küljele on poolitusjoonest ühel pool ‘6’ ja teisel pool on ‘5’.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo on saadaval Al/Al (polüamiid/alumiinium/PVC - alumiiniumfoolium) blisterpakendis, milles on 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park West End Road

South Ruislip HA4 6QD Ühendkuningriik

Tootja

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park West End Road

South Ruislip HA4 6QD Ühendkuningriik

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26

Hal far Industrial Estate

Hal far

Birzebbugia BBG 3000

Malta

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Belgia

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Taani

Eesti

Saksamaa

Kreeka

Ungari

Iirimaa

Itaalia

Läti

Holland

Amoxicilline/Clavulaanzuur Aurobindo 500 mg/125 mg, & 875 mg/125 mg,

 

filmomhulde tabletten

Poola

Auglavin

Portugal

Amoxicilina + Ácido Clavulânico Aurobindo

Rumeenia

Amoxicilină / Acid clavulanic Aurobindo 500mg / 125mg, & 875 mg/125 mg,

 

comprimate filmate

Hispaania

AMOXICILINA/ACIDO CLAVULÁNICO AUROBINDO 500/125 mg & 875

 

mg/125 mg comprimidos recubiertos con película

Rootsi

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg & 875 mg/125 mg

 

filmdragerade tabletter

Ühendkuningriik

Co-amoxiclav 500 mg/125 mg film-coated tablets

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015