Amiokordin - tablett (200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01BD01
Toimeaine: amiodaroon
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amiokordin, 200 mg tabletid

Amiodaroonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Amiokordin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amiokordin´i võtmist
 3. Kuidas Amiokordin´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Amiokordin´i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Amiokordin ja milleks seda kasutatakse

Amiokordin’i kasutatakse südame rütmihäirete raviks ning nende taastumise vältimiseks – tegemist on nn. antiarütmilise ravimiga.

Amiokordin tablette kasutatakse südame rütmihäirete (paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia, sealhulgas Wolff-Parkinson-White sündroom, kodade virvendus ja laperdus, ventrikulaarsed tahhüarütmiad) raviks, kui teised ravimid on toimeta, vastunäidustatud või on põhjustanud tõsiseid kõrvaltoimeid.

Mida on vaja teada enne Amiokordin’i võtmist

Ärge võtke Amiokordin´i:

 • kui te olete amiodaroonvesinikkloriidi, joodi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on diagnoositud siinusbradükardia või sinuatriaalne blokaad (teatud südametegevuse häired);
 • kui teil on diagnoositud siinussõlme nõrkuse sündroom (ja teile ei ole paigaldatud südamestimulaatorit);
 • kui teil on diagnoositud südame rasked ülejuhtehäired (ja teile ei ole paigaldatud südamestimulaatorit);
 • kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad soodustada südame rütmihäirete tekkimist (torsade de pointes’ tüüpi polümorfset ventrikulaarset tahhükardiat) vt ka lõiku “Võtmine koos teiste ravimitega”;
 • kui teil on kilpnäärme talitlushäired;
 • kui te olete rase;
 • kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amiokordin’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on südamepuudulikkus;
 • kui teil on maksaprobleemid;
 • kui teil on mis tahes probleemid kopsudega või põete astmat;
 • kui teil on probleeme nägemisega. See hõlmab haigust nimega „nägemisnärvi neuriit“;
 • kui teile on plaanis teha operatsioon;
 • kui olete eakas (üle 65aastane). Arst peab teid hoolikamalt jälgima;
 • kui teil on südamestimulaator või implanteeritav kardioverterdefibrillaator. Arst kontrollib vahetult pärast tablettide võtmise alustamist või annuse muutmise järgselt, kas seade töötab korralikult;
 • kui teil esinevad villid või naha ketendus huulte, silmade, suu, nina ja suguelundite ümbruses, gripitaolised sümptomid ja palavik. See võib olla haigusseisund, mida nimetatakse Stevensi Johnsoni sündroomiks;
 • kui teil esineb raskekujuline villiline lööve, mille puhul võivad nahakihid maha kooruda ja jätta üle keha suured katmata nahapiirkonnad. Esineda võib ka üldine halb enesetunne, palavik,

külmavärinad ja lihasvalu (toksiline epidermaalne nekrolüüs);

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage enne Amiokordin’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Amiodarooni efektiivsus ja ohutus lastel ei ole kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja Amiokordin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sh ilma retseptita ja taimseid ravimeid. See on vajalik sellepärast, et Amiokordin võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet ja samuti võivad mõned teised ravimid mõjutada Amiokordin’i toimet.

Kuna amiodarooni toime kestab väga pikka aega, võib koostoimeid teiste ravimitega esineda isegi mitu kuud pärast amiodaroon-ravi lõpetamist.

Eelkõige ei tohi te seda ravimit võtta ja peate teavitama oma arsti, kui kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

 • teised südame rütmihäirete ravimid (näiteks sotalool, kinidiin, prokaiinamiid, disopüramiid või bretüülium)
 • infektsiooniravimid (näiteks veenisisene erütromütsiin, kotrimoksasool, moksifloksatsiin või pentamidiin)
 • skisofreenia ravimid (näiteks kloorpromasiin, tioridasiin, flufenasiin, pimosiid, haloperidool, amisulpriid või sertindool)
 • teiste psüühikahäirete ravimid (näiteks liitium, doksepiin, maprotiliin või amitriptüliin)
 • malaariaravimid (näiteks kiniin, meflokviin, klorokviin või halofantriin)
 • heinapalaviku, löövete või muude allergiate ravimid, mida nimetatakse antihistamiinideks (näiteks terfenadiin, astemisool või misolastiin)
 • Chepatiidi ravimid (näiteks sofosbuviir, daklatasviir, simepreviir või ledipasviir)

Teavitage oma arsti sellest, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • ravimid, mis aeglustavad südamerütmi (pikendavad QTintervalli), nagu infektsiooniravimid (näiteks klaritromütsiin, tsiprofloksatsiin, ofloksatsiin või levofloksatsiin)
 • südamehaiguste ravimid, mida nimetatakse beetablokaatoriteks (näiteks propranolool)
 • ravimid, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks – stenokardia (valu rinnus) või kõrgvererõhu raviks (näiteks diltiaseem või verapamiil)
 • kõhukinnisuse ravimid (lahtistid), näiteks bisakodüül või senna
 • kõrgenenud kolesteroolitaset langetavad ravimid (statiinid), näiteks simvastatiin või atorvastatiin

Kui järgmisi ravimeid võetakse koos Amiokordin’iga, võib suureneda kõrvaltoimete tekkevõimalus:

 • amfoteritsiin (manustatuna otse veeni) – kasutatakse seennakkuste raviks
 • põletikuvastased ravimid (kortikosteroidid), näiteks hüdrokortisoon, beetametasoon või prednisoloon
 • vett väljutavad tabletid (diureetikumid)
 • üldanesteetikumid või suures annuses hapnik – kasutatakse operatsiooni ajal
 • tetrakosaktiid – kasutatakse teatud hormonaalsete häirete testimiseks

Amiokordin võib tugevdada järgmiste ravimite toimet:

 • tsüklosporiin ja takroliimus – kasutatakse siiratud elundi äratõukereaktsiooni vältimiseks
 • erektsioonihäirete ravimid, näiteks sildenafiil, tadalafiil või vardenafiil
 • fentanüül – kasutatakse valu vaigistamiseks
 • ergotamiin – kasutatakse migreeni raviks
 • midasolaam – kasutatakse ärevuse leevendamiseks või operatsioonieelseks lõdvestumiseks
 • kolhitsiin – kasutatakse podagra raviks
 • flekainiid – südame rütmihäirete ravim. Arst peab jälgima teie ravi ja võib flekainiidi annust poole võrra vähendada
 • lidokaiin – kasutatakse tuimestamiseks
 • varfariin – kasutatakse verehüüvete tekkimise ennetamiseks
 • digitaalis – kasutatakse teatud südamehaiguste korral
 • dabigatraan – kasutatakse vere vedeldamiseks

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage enne Amiokordin’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Amiokordin’i võtmine koos toidu ja joogiga

Selle ravimi võtmise ajal ei tohi juua greibimahla. Kui joote Amiokordin’i võtmise ajal greibimahla, võib suureneda kõrvaltoimete tekkevõimalus.

Piirake selle ravimi võtmise ajal alkoholi tarvitamist. Kui tarvitate selle ravimi võtmise ajal alkoholi, suureneb maksaprobleemide tekkevõimalus.

Kaitske oma nahka päikesevalguse eest

Selle ravimi võtmise ajal ja mõne kuu jooksul pärast ravi lõppu ei tohi viibida otsese päikesevalguse käes, sest teie nahk muutub päikesevalguse suhtes tundlikumaks. Kui te ei järgi alltoodud ettevaatusabinõusid, võib tekkida põletus, kipitus või isegi tõsised villid:

 • kasutage kindlasti kõrge faktoriga päikesekaitsevahendeid;
 • kandke alati mütsi ja riideid, mis katavad teie käed ja jalad.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Amiodarooni kasutamine on raseduse ja rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud. Rasedad naised võivad amiodarooni võtta ainult äärmisel vajadusel, kui teised rütmihäiretevastased ravimid ei ole andnud tulemusi ning ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud. See ravim võib väikestes kogustes erituda rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi võtmise järgselt võib tekkida ähmane nägemine. Sellisel juhul ei tohi juhtida autot ega töötada tööriistade või masinatega.

Amiokordin sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Amikordin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Annused kohandatakse alati vastavalt teie seisundile ja vajadustele. Annused määrab alati arst.

Võtke tabletid sisse tervelt, koos vähese vedelikuga. Te võite tablette võtta söögi ajal või pärast sööki. Tavaline algannus on 600 mg kuni 1000 mg ööpäevas, mis võetakse sisse kas üks kord ööpäevas või

kaheks või kolmeks väiksemaks annuseks jagatuna. Tavaliselt kestab algne ravi 8 kuni 10 päeva. Säilitusraviks kasutatakse vähimat toimivat ning individuaalsetest ravitulemustest sõltuvat annust. Tavaline säilitusannus on 100 mg kuni 400 mg ööpäevas, mis võetakse sisse kas üks kord ööpäevas või kaheks või kolmeks väiksemaks annuseks jagatuna. Alternatiivseks annustamisskeemiks on kahekordse tavalise ööpäevase annuse manustamine ülepäeviti; samuti võib kasutada raviskeemi, kus ravimit võetakse ainult viiel päeval nädalas (ravikuuris tehakse nädalavahetustel paus).

Kui teil on tunne, et Amiokordin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Amiodarooni kasutamise ohutust ja efektiivsust ei ole lastel uuritud. Teie arst otsustab sobiva annuse üle.

Eakad

Arst võib määrata teile Amiokordin’i väiksemas annuses. Samuti peab arst regulaarselt mõõtma teie vererõhku ja kontrollima kilpnäärmetalitlust.

Kui te võtate Amiokordin´i rohkem kui ette nähtud

Kui võtate Amiokordin’i rohkem kui ette nähtud, teavitage sellest otsekohe arsti või pöörduge haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi pakend endaga kaasa, et arst teaks, mida olete võtnud. Tekkida võivad järgmised sümptomid: pearinglus, nõrkus või väsimus, segasus, südame löögisageduse aeglustumine, maksakahjustus või oksendamine.

Kui te unustate Amiokordin´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Ravimit tuleb võtta regulaarselt ning iga päev ühel ja samal kellaajal. Kui teil jääb üks annus vahele, võtke see niipea, kui see on võimalik. Juhul, kui juba on käes peaaegu järgmise annuse manustamise aeg, võtke ainult järgmine ettenähtud annus (annust kahekordistamata).

Analüüsid

Arst teeb teile regulaarselt maksafunktsiooni teste. Amiokordin võib mõjutada maksatalitlust. Kui see peaks juhtuma, otsustab arst, kas jätkate nende tablettide võtmist.

Selle ravimi võtmise ajal võib arst teha teile regulaarselt kilpnäärmetalitluse uuringuid, sest Amiokordin sisaldab joodi, mis võib põhjustada kilpnäärmeprobleeme.

Arst võib enne Amiokordin’iga ravi alustamist ja ravi ajal teha ka teisi uuringuid, näiteks vereanalüüse, rindkere röntgenülesvõtteid, EKG (südame elektrilise aktiivsuse uuring) ja silmauuringuid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Amiokordin võib püsida teie veres kuni kuu aega pärast ravi lõpetamist. Selle aja jooksul võivad teil ilmneda kõrvaltoimed.

Lõpetage Amiokordin’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole või haiglasse:

 • kui teil tekib allergiline reaktsioon. Nähtudeks võivad olla: lööve, neelamis või hingamisraskused, silmalaugude, näo, huulte, kõri või keele turse.
 • kui teil tekivad villid või naha ketendus huulte, silmade, suu, nina ja suguelundite ümbruses, gripitaolised sümptomid ja palavik. See võib olla haigusseisund, mida nimetatakse Stevensi Johnsoni sündroomiks.
 • kui teil tekib raskekujuline villiline lööve, mille puhul võivad nahakihid maha kooruda ja jätta üle keha suured katmata nahapiirkonnad. Tekkida võib ka üldine halb enesetunne, palavik, külmavärinad ja lihasvalu (toksiline epidermaalne nekrolüüs).
 • kui teil tekib nahapõletik, mida iseloomustavad vedelikuga täidetud villid (bulloosne dermatiit).
 • kui teil tekivad gripitaolised sümptomid ja lööve näol, millele järgneb lööbe laialdasem levik koos kõrge palaviku, maksaensüümide aktiivsuse tõusuga vereanalüüsides ja teatud tüüpi valgevereliblede hulga suurenemise (eosinofiilia) ning lümfisõlmede suurenemisega (DRESS).

Kõrvaltoimete esinimessagedus on toodud järgmiselt:

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Sage: võivad esineda 1 inimesel 10-st kuni 1 inimesel 100-st

Aeg-ajalt: võivad esineda 1 inimesel 100-st kuni 1 inimesel 1000-st

Harv: võivad esineda 1 inimesel1000-st kuni 1 inimesel 10 000-st

Väga harv: esinevad harvem kui1 inimesel 10 000-st

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Vere- ja lümfisüsteemi häired

Väga harv:

 • hemolüütiline aneemia, aplastiline aneemia, trombotsütopeenia. Teadmata:
 • luuüdi granuloomide juhuleiud.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata:

 • angioödeem (Quincke ödeem), anafülaktiline šokk/anafülaktoidne reaktsioon, sealhulgas šokk.

Endokriinsüsteemi häired

Sage:

 • hüpotüreoos, hüpertüreoos, mõnikord surmaga lõppenud. Väga harv:
 • halb enesetunne, segasus või nõrkus, iiveldus, söögiisu kaotus, ärrituvus. See võib olla haigus, mida nimetatakse antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomiks (SIADH).

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata:

 • söögiisu vähenemine.

Psühhiaatrilised häired

Teadmata:

 • segasusseisund (deliirium).

Närvisüsteemi häired

Sage:

 • ekstrapüramidaalne treemor, mis tavaliselt taandub pärast annuse vähendamist või ravi lõpetamist, hirmuunenäod, unehäired.

Aeg-ajalt:

 • perifeerne sensorimotoorne neuropaatia ja/või müopaatia, mis on pärast ravimi ärajätmist tavaliselt pöörduv.

Väga harv:

 • ataksia (tasakaalu ja koordinatsioonihäired), koljusisese rõhu tõus, peavalu, peapööritus (vertiigo).

Teadmata:

 • ebatavalised lihasliigutused, jäikus, värisemine ja rahutus (parkinsonism), haistmistaju häired (parosmia).

Silma kahjustused

Väga sage:

 • võivad tekkida ravimi mikroladestused sarvkesta, mis jäävad tavaliselt pupillialusesse piirkonda. Nendega võib kaasneda värviliste halode nägemine pimestavas valguses või udune nägemine. Sarvkesta mikroladestused koosnevad sinna ladestunud lipiidsetest kompleksidest ja

pärast ravi lõpetamist kaovad täielikult. Komplekseid peetakse healoomulisteks ja ravi amiodarooniga ei pea seetõttu katkestama.

Väga harv:

 • silmanärvi neuropaatia/põletiku juhud, mis võivad viia nägemiskaotuseni.

Südame häired

Sage:

 • südamerütmi aeglustumine, üldiselt mõõdukas ja seotud annusega. Aegajalt:
 • arütmia teke või süvenemine, millele mõnikord on järgnenud südameseiskus, ülejuhtehäired (sinuatriaalne blokaad, erineva raskusastmega AVblokaad).

Väga harv:

 • väljendunud aeglane südametegevus või siinussõlme seiskus siinussõlme düsfunktsiooniga patsientidel ja/või eakatel patsientidel.

Teadmata:

 • valu rindkeres ja hingeldus ning ebakorrapärane südametegevus. Need võivad olla torsade de pointes’iks nimetatud haigusseisundi nähud.

Vaskulaarsed häired

Väga harv:

 • nahalööve, mida põhjustab veresoonte ahenemine või sulgus (nimetatakse vaskuliidiks).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage:

 • kopsukahjustus (alveolaarne/interstitsiaalne pneumoniit või fibroos, pleuriit, ahendav hingamisteede põletik, mis läheb üle kopsupõletikuks (mõnikord surmaga lõppev)).

Väga harv:

 • bronhospasm raske hingamispuudulikkusega patsientidel ja eriti astmaga patsientidel, operatsioon (võimalik koostoime kõrge hapniku kontsentratsiooniga).

Teadmata:

 • kopsuverejooks.

Seedetrakti häired

Väga sage:

 • kerged seedehäired (iiveldus, oksendamine, maitsetundlikkuse häired), mis enamasti tekivad annuste suurendamisel ja taanduvad annuste vähendamisel.

Sage:

 • kõhukinnisus. Aegajalt:
 • suukuivus.

Teadmata:

 • äge kõhunäärmepõletik (pankreatiit).

Maksa ja sapiteede häired

Väga sage:

 • ravi alguses on esinenud seerumi transaminaaside aktiivsuse suurenemist, enamasti isoleeritult ja mõõdukalt (1,5...3 korda normaalsest suurem). Muutus võib normaliseeruda annuste

vähendamisel või isegi spontaanselt.

Sage:

 • ägedad maksatalitluse häired transaminaaside aktiivsuse tõusuga (koos nahakollasega või ilma), ka maksapuudulikkus, mis on mõnikord lõppenud surmaga.

Väga harv:

 • kroonilised maksahaigused nagu pseudoalkohoolne hepatiit (maksapõletik), tsirroos (mis võib lõppeda surmaga).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage:

 • valgustundlikkus.

Sage:

 • sügelev, punetav lööve (ekseem), tuhmid sinakashallid või sinkjad laigud nahal, eriti näol, kui

ravi on kestnud kaua ja on kasutatud suuri annuseid; ravi lõpetamisel kaovad need laigud aeglaselt.

Väga harv:

 • nahapunetus kiiritusravi ajal, nahalööbed, enamasti mittespetsiifilised, punased ketendavad laigud nahal (eksfoliatiivne dermatiit), juuste väljalangemine või küünte murdumine.

Teadmata:

 • eluohtlikud nahareaktsioonid, millega kaasneb lööve, villid, naha irdumine ja valu (epidermise toksiline nekrolüüs), StevensiJohnson’i sündroom, villiline dermatiit, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Väga harv:

 • munandimanusepõletik, libiido langus.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata:

 • granuloom, väikesed punetavad muhud nahal või keha sisemuses, mis on näha röntgenülesvõttel.

Uuringud

Väga harv:

 • vere kreatiniini sisalduse suurenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amiokordin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amiokordin sisaldab

 • Toimeaine on amiodaroonvesinikkloriid. Iga tablett sisaldab 200 mg amiodaroonvesinikkloriidi.
 • Teised abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Kuidas Amiokordin välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged kuni kergelt kreemikad, ümmargused, kaksikkumerad tabletid, lõhnatud, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Amiokordin on saadaval blisterpakendis, 60 tabletti karbis. Iga blisterpakend sisaldab 10 tabletti (6 blisterpakendit x 10 tabletti)

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo Mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.

Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Sagedased ja tugevamalt väljendunud kõrvaltoimed viitavad tavaliselt üleannustamisele. Enamikul juhtudel piisab ravimi annuste vähendamisest või amiodaroon-ravi ajutisest katkestamisest ning patsiendi jälgimisest (vererõhk, EKG).

Suukaudse amiodarooni ägeda üleannustamise kohta on andmeid vähesel hulgal. Kirjeldatud on üksikuid siinusbradükardia, südameblokaadi, ventrikulaarse tahhükardia hoogude, torsade de pointes’i, tsirkulatoorse puudulikkuse ja maksakahjustuse juhtusid.

Üleannustamise korral peab ravi olema sümptomaatiline, lisaks üldtoetavatele meetmetele võib imendumise vähendamiseks teha maoloputuse. Patsienti tuleb jälgida ja bradükardia tekkimisel võib manustada beeta-adrenostimulaatoreid või glükagooni. Tekkida võivad ka ventrikulaarse tahhükardia spontaanselt taanduvad hood. Amiodarooni farmakokineetika tõttu on soovitatav patsiendi (eriti kardiaalse seisundi) piisav ja pikaajaline jälgimine. Amiodaroon ja selle metaboliidid ei ole dialüüsitavad.