Atorvastatin beximco - õhukese polümeerikattega tablett (10mg)

ATC Kood: C10AA05
Toimeaine: atorvastatiin
Tootja: Beximco Pharma UK Ltd

Artikli sisukord

ATORVASTATIN BEXIMCO
õhukese polümeerikattega tablett (10mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Atorvastatin Beximco, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatin Beximco, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatin Beximco, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehes sisukord:

1.Mis ravim on Atorvastatin Beximco ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Atorvastatin Beximco võtmist

3.Kuidas Atorvastatin Beximco’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Atorvastatin Beximco’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Atorvastatin Beximco ja milleks seda kasutatakse

Atorvastatin Beximo kuulub ravimite rühma, mida tuntakse satiinide nimetuse all ja mis reguleerivad vere lipiidide sisaldust (rasva sisaldust). Atorvastatiini tablette kasutatakse lipiidide, näiteks kolesterooli ja triglütseriidide sisalduse vähendamiseks veres, kui rasvavaene toit ja elustiili muutus üksi ei ole selles osas tulemusi andnud. Kui teil on suurenenud risk südamehaiguste tekkeks, siis võib atorvastatiini tablette kasutada ka antud riski vähendamiseks, seda isegi juhul, kui teie vere kolesteroolisisaldus on normi piires. Ravi ajal tuleb teil jätkata vere kolesteroolisisaldust vähendava dieedi pidamist.

2. Mida on vaja teada enne Atorvastatin Beximco võtmist

Ärge võtke Atorvastatin Beximo’t

kui te olete allergiline (ülitundlik) atorvastatiinide või sarnaste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimite suhtes või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes.

kui teil on või on olnud mõni maksahaigus

kui teil on esinenud maksafunktsiooni näitavate vereanalüüside teadmata põhjusega normist kõrvalekaldumisi

kui te olete viljakas eas naine, aga ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid

kui te olete rase või plaanite rasestuda

kui te toidate last rinnaga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Järgmistel põhjustel võib Atorvastatin Beximo teile mitte sobida:

kui teil on mõni neeruhaigus

kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism)

kui teil on esinenud korduvaid või teadmata põhjusega lihasvalusid või kui teil või teie perekonnas on esinenud lihashaigusi

kui teil on esinenud lihashaigusi ravi ajal teiste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimitega (näiteks statiinide või fibraatidega)

kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi

kui teil on esinenud mõni maksahaigus

kui teie vanus on üle 70 aasta

kui teil on olnud eelnevalt insult koos ajuverejooksuga või eelmistest insultidest jäänud väikesed vedeliku kogumid ajus

Pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Atorvastatin Beximo võtmist:

− kui teil on raske hingamispuudulikkus.

Kui mõni eelpool toodud väidetest kehtib teie kohta, siis peab teie arst enne ravi alustamist ja võimalik, et ka ravi ajal tegema vereanalüüsi, et hinnata teie riski lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeks. Teatud ravimite kasutamine ravi ajal võib suurendada lihastega seotud kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi tekkeriski (vt lõik 2 „Muud ravimid ning Atorvastatin Beximo“).

Samuti rääkige oma arstile või apteekrile, kui Teil esineb püsivat lihasnõrkust. Selle diagnoosimiseks ja ravimiseks võib olla vaja täiendavaid uuringuid ja ravimeid.

Ravi ajal jälgib teie arst teid hoolikalt, kui teil on diabeet või risk haigestuda diabeeti. Tõenäoliselt on teil risk haigestuda diabeeti, kui teil on veres kõrge veresuhkru- ja rasvasisaldus või kui te olete ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk.

Lapsed ja noorukid

Ravimi kasutamine alla 18-aastastel peab toimuma spetsialisti järelevalve all.

Ravimit ei tohi anda alla 10-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Atorvastatin Beximo

Mõned ravimid võivad Atorvastatin Beximo toimet muuta või vastupidi – Atorvastatin Beximo võib nende toimet muuta. Selline koostoime võib vähendada ühe või mõlema ravimi tõhusust. Teise võimalusena võib see suurendada kõrvaltoimete, sealhulgas olulise lihaseid hävitava seisundi rabdomüolüüsi (vt lõik 4), tekkimise riski või raskusastet:

immuunsüsteemi talitlust mõjutavad ravimid, näiteks tsüklosporiin

teatud antibiootikumid või seentevastased preparaadid näiteks erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, flukonasool, posakonasool, rifampitsiin, fusidiinhape

teised vere lipiididesisaldust reguleerivad ravimid, näiteks gemfibrosiil, teised fibraadid, kolestipool

mõned kaltsiumkanali blokaatorid, mida kasutatakse angiini või kõrgvererõhutõve raviks, näiteks amlodipiin, diltiaseem; südame rütmihäirete korral kasutatavad ravimid, näiteks digoksiin, verapamiil, amiodaroon

HIV-viiruse korral kasutatavad ravimid näiteks ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir jne

teised ravimid, millel võivad olla koostoimed Atorvastatin Beximo’ga, on esetimiib (alandab kolesterooli), varfariin (vere hüübivust vähendav ravim), suukaudsed rasestumisvastased preparaadid, stiripentool (krambihoogude ravim epilepsia korral), tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja maohaavandite puhul), fenasoon (valuvaigisti) ja antatsiidid (alumiiniumi või magneesiumi sisaldavad mao happesust vähendavad ravimid).

Ilma retseptita saadud ravimid: naistepuna

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid.

Atorvastatin Beximo võtmine koos toidu ja joogiga

Vt lõik 3 „Kuidas Atorvastatin Beximo’t võtta“ Pange tähele järgmist:

Greipfruudimahl

Ravi ajal ärge tarvitage päevas üle kahe väikese klaasitäie greipfruudimahla, sest suured greipfruudimahla kogused võivad mõjutada Atorvastatin Beximo toimet.

Alkohol

Ravi ajal vältige suurtes kogustes alkoholi tarvitamist Vt lõik 2 "Hoiatused ja ettevaatusabinõud" täpsema teabe saamiseks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Atorvastatin Beximo’t kui te olete rase või üritate rasestuda.

Ärge võtke Atorvastatin Beximo kui te olete viljakas eas, välja aravtud juhul kui te kasutate usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Ärge võtke Atorvastatin Beximo’t kui te toidate last rinnaga.

Atorvastatin Beximo ohutust raseduse ja imetamise ajal pole tõestatud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Üldjuhul see ravim ei mõjuta teie võimet juhtida autot ja käsitleda masinaid. Siiski ärge juhtige autot kui antud ravim mõjutab teie autojuhtimise võimet. Ärge kasutage masinaid või mehhanisme, kui antud ravim mõjutab teie võimet neid kasutada.

Atorvastatin Beximo sisaldavad laktoosmonohüdraati. Kui teie arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas Atorvastatin Beximco’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravi alustamist määrab arst teile madala kolesteroolisisaldusega dieedi, mida tuleb järgida kogu ravi ajal Atorvastatin Beximo’ga.

Tavaline Atorvastatin Beximo algannus täiskasvanutel on 10 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib arst annust suurendada teile vajaliku annuseni. Teie arst muudab teie annust 4-nädalaste või pikemate ajavahemike tagant. Atorvastatin Beximo maksimaalne annus täiskasvanutel on 80 mg üks kord ööpäevas.

Lapsed ja noorukid

Ravimit ei tohi anda alla 10-aastastele lastele.

Üle 10-aastastel lastel on Atorvastatin Beximo algannus 10mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib arst lapse annust suurendada talle vajaliku annuseni. Teie arst muudab annust 4-nädalaste või pikemate ajavahemike tagant.

Ravimi kasutamine lastel peab toimuma spetsialisti järelevalve all.

Atorvastatin Beximo tuleb neelata tervelt koos vähese veega. Tablette võib võtta ükskõik mis ajal päeva jooksul koos toiduga või ilma. Siiski tuleb tablette püüda võtta iga päev enam-vähem ühel ja samal kellaajal. Võtke Atorvastatin Beximo’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi kestuse üle Atorvastatin Beximo’ga otsustab teie arst.

Kui teil on tunne, et Atorvastatin Beximo toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Atorvastatin Beximo’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete eksikombel võtnud rohkem Atorvastatin Beximo’t, kui on teie tavaline ööpäevane annus, siis võtke ühendust oma arstiga või pöörduge nõu saamiseks lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Atorvastatin Beximo’t võtta

Kui te unustasite ravimit võtta, siis võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust kui tablett jäi eelmisel korral võtmata

Kui te lõpetate Atorvastatin Beximo võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta või soovite ravi lõpetada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esinevad ükskõik millised alljärgnevad tõsised kõrvaltoimed, lõpetage oma tablettide võtmine ning rääkige viivitamatult oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse või erakorralise meditsiini osakonda.

Harv: (võib esineda kuni ühel kasutajal 1000-st):

Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näopiirkonna, keele ja kõri turset, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust.

Tõsine haigus koos naha kestendamise ja tursega; naha, suu, silmade ja genitaalide villiline lööve ja palavik. Nahalööve koos roosakas-punaste laikudega, eriti peopesadel ja jalataldadel, mis võivad olla villidega kaetud.

Lihasnõrkus, lihaste hellus või lihaste valulikkus ja kui te samal ajal tunnete ennast halvasti või kui teil on kõrge palavik. See võib olla põhjustatud ebanormaalsest lihaste kahjustusest, mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemideni.

Väga harv: (võib esineda kuni ühel kasutajal 10 000-st):

Kui te täheldate ootamatut või ebatavalist verejooksu või veritsust, siis võib see viidata maksakahjustusele. Pidage selles suhtes võimalikult kiiresti nõu oma arstiga.

Muud kõrvaltoimed, mida on täheldatud:

Sagedased kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel kasutajal 10-st):

ninasõõrmete põletik, kurguvalu, ninaverejooks

allergilised reaktsioonid

veresuhkru taseme tõus (kui teil on diabeet, peate jätkama veresuhkru taseme hoolikat jälgimist), kreatiinkinaaside taseme tõus veres

peavalu

iiveldus, kõhukinnisus, kõhupuhitus, seedehäire, kõhulahtisus

liigesevalu, lihasvalu ja seljavalu

vereanalüüside tulemused, mis näitavad kõrvalekaldeid teie maksafunktsioonis

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel kasutajal 100-st):

anoreksia (isutus), kehakaalu suurenemine, veresuhkru taseme langus (kui teil on diabeet, peate jätkama veresuhkru taseme hoolikat jälgimist)

luupainajad, unetus

pearinglus, sõrmede ja varvaste tuimus või kirvendus, valu- või puutetundlikkuse vähenemine, maitsetundlikkuse muutus, mäluhäired

nägemise ähmastumine

kõrvade ja/või pea kumisemine

oksendamine, röhitsused, üla-ja alakõhuvalu, pankreatiit (kõhunäärme põletik, mis võib põhjustada kõhuvalu)

hepatiit (maksapõletik)

lööve, nahalööve ja – sügelemine, nõgeslööve, juuste väljalangemine

kaelavalu, lihasväsimus

väsimus, halb enesetunne, nõrkus, valu rinnus, tursed (ödeemid) eriti pahkluude piirkonnas, kehatemperatuuri tõus

vere valgeliblede esinemine uriinis

Harvad kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel kasutajal 1000-st):

nägemishäired

ootamatu verejooks või veritsus

kolestaas (naha ja silmavalgete kollaseks muutumine)

kõõlusevigastus

Väga harvad kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel kasutajal 10 000-st):

allergiline reaktsioon – sümptomid võivad hõlmata äkilist hingeldust ja valu rinnus või õhupuudust, silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kõri turset, raskenenud hingamist, kollapsit

kuulmislangus

günekomastia (rindade suurenemine nii meestel kui ka naistel)

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed:

püsiv lihasnõrkus

Mõnede statiinide (sama tüüpi ravimite) raviga seoses teatatud võimalikud kõrvaltoimed:

seksuaalfunktsiooni häired

depressioon

hingamisprobleemid, sh püsiv köha ja/või hingamispuudulikkus või palavik.

diabeet See on tõenäolisem juhul kui teil on veres kõrge suhkru- ja rasvasisaldus, kui te olete ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk. Ravimi võtmise ajal jälgib teie arst teid hoolikalt.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri võid meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Atorvastatin Beximco’t säilitada

ATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_PIL_15890816x1

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast {Kõlblik kuni:}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Atorvastatin Beximco tablett sisaldab

Toimeaine on atorvastatiin.

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina). Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina). Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 40 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina).

Abiained on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos E460, laktoosmonohüdraat, kaltsiumkarbonaat E170, maatriumkroskarmelloos E468, hüdroksüpropüültselluloos E463, polüsorbaat 80 E433, puhastatud vesi, magneesiumstearaat E572.

Tableti kate:

Opadry II OY- LS- 38929 (valge) sisaldab laktoosmonohüdraati, hüpromelloosi E464, titaandioksiidi E171, makrogooli E1521, dinaatrium edetaati ning musta raudoksiidi E172.

Karnaubavaha E903

Kuidas Atorvastatin Beximco välja näeb ja pakendi sisu

Atorvastatin Beximco 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged või tuhmvalged, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese ligikaudu 3mm polümeerkattega tabletid, sileda pinnaga mõlemal poolel. Atorvastatin Beximco 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged või tuhmvalged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese ligikaudu 3mm polümeerkattega tabletid, sileda pinnaga mõlemal poolel.

Atorvastatin Beximco 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged või tuhmvalged, kapsli kujuga, kaksikkumera õhukese ligikaudu 6mm polümeerkattega tabletid, sileda pinnaga mõlemal poolel. Atorvastatin Beximco tablette müüakse alumiinium/alumiinium blisterpakendites. Blisterpakend koosneb pehmest alumiiniumfooliumist, mis on kaetud polüvinüülkloriidkile ja orienteeritud polüamiidiga. Atorvastatin Beximco tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 10, 30, 50 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Beximco Pharma UK Ltd.

102, College Road, Harrow HA1 1ES, Suurbritannia

Tootja:

Cemelog-BRS Ltd.

H-2040 Budaors, Vasut utca 13. (Pharma Park)

H-2040 Budaors, Akron utca 1. (Camel Park)

Ungari

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Atorvastatin Beximco 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatin Beximco 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatin Beximco 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga Atorvastatin Beximco 10 mg/20 mg/40 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg/20 mg/40 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina).

INN. Atorvastatinum

Abiained:

Iga Atorvastatin Beximco 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 34,42 mg laktoosi. Iga Atorvastatin Beximco 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 68,84 mg laktoosi. Iga Atorvastatin Beximco 40 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 137,68 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Atorvastatin Beximco 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: valged kuni tuhmvalged, ovaalsed, kaksikkumerad õhukese ligikaudu 3mm polümeerikattega tabletid, sileda pinnaga mõlemal poolel.

Atorvastatin Beximo 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid: valged kuni tuhmvalged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese ligikaudu 3mm polümeerkattega tabletid, sileda pinnaga mõlemal poolel.

Atorvastatin Beximco 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid: valged kuni tuhmvalged, kapsli kujuga, kaksikkumera õhukese ligikaudu 6mm polümeerkattega tabletid, sileda pinnaga mõlemal poolel.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Hüperkolesteroleemia

Primaarse hüperkolesteroleemia, sealhulgas heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia või kombineeritud (segatüüpi) hüperlipideemia (vastab Fredricksoni klassifikatsiooni järgi IIa ja IIb tüübile) ravi lisaks dieedile LDL-kolesterooli, apolipoproteiin B, triglütseriidide ja üldkolesterooli tõusnud tasemete langetamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja üle 10-aastastel lastel, kui dieedi muutmine ja teised mittefarmakoloogilised meetmed ei ole andnud soovitud tulemusi.

Üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli sisalduse langetamine homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga täiskasvanutel täiendavalt lipiidide sisaldust langetavatele teistele ravimeetoditele (nt LDL-aferees) või kui need ei ole kättesaadavad.

Kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetamine

Esmase kardiovaskulaarse tüsistuse (vt lõik 5.1) ennetamine koos teiste riskifaktorite korrigeerimisega kardiovaskulaarse tüsistuste suure tekkeriskiga täiskasvanud patsientidel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Enne ravi alustamist atorvastatiiniga peab patsient olema standardsel kolesteroolisisaldust vähendaval dieedil, mis peab jätkuma kogu atorvastatiini ravi jooksul. Annus peab olema individuaalne vastavalt LDL-C algtasemele, ravi eesmärgile ja patsiendi ravivastusele. Tavaline algannus on 10 mg üks kord ööpäevas. Annust võib muuta 4 nädala või pikema aja tagant. Maksimaalne annus on 80 mg üks kord ööpäevas.

.Primaarne hüperkolesteroleemia ja kombineeritud (segatüüpi) hüperlipideemia

Enamus patsiente reageerib tõhusalt atorvastatiini annusele 10mg üks kord ööpäevas. Ravivastus

ilmneb 2 nädala jooksul ravi alustamisest, maksimaalne toime saabub 4 nädala jooksul. Ravivastus püsib pideva ravi korral.

Heterosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia

Ravi tuleb patsientidel alustada atorvastatiini annusega 10 mg ööpäevas. Annustamine on individuaalne ja annust võib kohandada iga 4 nädala tagant kuni annuseni 40 mg ööpäevas. Seejärel suurendatakse annust maksimaalselt 80 mg-ni ööpäevas või kombineeritakse atorvastatiini annuses 40 mg üks kord ööpäevas sapphapete sekvestrantidega.

Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia

Ainult piiratud andmed on saadaval (vt lõik 5.1).

Atorvastatiini annus homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientidel on 10...80 mg ööpäevas (vt lõik 5.1). Atorvastatiini tuleb kasutada täiendava ravimina muu lipiidide sisaldust vähendava ravi (nt LDL-aferees) korral või kui selline ravi ei ole kättesaadav.

Kardiovaskulaarse tüsistuse ennetamine

Primaarsetes ennetusuuringutes kasutati annust 10 mg ööpäevas. Suuremaid annuseid võib vaja olla selleks, et säilitada (LDL)-kolesterooli sisaldus kehtivatele ravijuhistele vastaval tasemel.

Erigrupid

Neerukahjustus

Annust ei ole vaja kohandada (vt lõik 4.4).

Maksakahjustus

Atorvastatin on vastunäidustatud patsientidel, kelle on äge maksahaigus (vt lõik 4.3). Atorvastatini tuleb kasutada ettevaatusega maksakahjustusega patsientidel (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Eakad patsiendid

Ravimi tõhusus ja ohutus üle 70-aastastel patsientidel on tavalise annustamise juures samad kui üldisel populatsioonil.

Kasutamine lastel

Hüperkolesteroleemia

Ravimite kasutamine lastel peab toimuma spetsialisti järelevalve all, kellel on kogemusi laste hüperlideemia ravis ning patsiente tuleb regulaarselt uuesti läbi vaadata, et hinnata edusamme. Patsientidel vanuses üle 10 eluaasta on soovitatavaks algannuseks 10 mg atorvastatiini ööpäevas annuse suurendamisega kuni 20 mg ööpäevas. Lastel tuleb annust suurendada individuaalse ravivastuse ja

talutavuse alusel. Info ohutuse kohta lastel, keda on ravitud doosidega üle 20 mg ööpäevas, millele vastab umbes 0.5mg/kg, on piiratud.

Kogemus lastel vanuses 6-10 on piiratud (vt. lõik 5.1). Atorvastatiin ei ole mõeldud patsientidele alla 10 eluaasta.

Muud ravimvormid/-tugevused võivad olla neile sobilikumad.

Manustamisviis

Atorvastatiini tablett on suukaudseks manustamiseks. Atorvastatiini ööpäevane annus manustatakse korraga ükskõik millal päeva jooksul koos toiduga või ilma

4.3Vastunäidustused

Atorvastatin on vastunäidustatud patsientidel:

kellel esineb ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiainete suhtes.

kellel on äge maksahaigus või ebaselge põhjusega seerumi transaminaaside püsiv tõus, mis ületab kolm korda normi ülemise piiri.

raseduse ajal, rinnaga toitmise ajal ja fertiilses eas naised kes ei kasuta tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõik 4.6).

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Toime maksale

Enne ravi alustamist ning perioodiliselt ravi käigus tuleb kontrollida maksafunktsiooni näitajaid. Patsientidel, kellel tekivad maksakahjustusele viitavad nähud või sümptomid, tuleb kohe kontrollida maksafunktsiooni näitajaid. Transaminaaside aktiivsuse suurenemise korral tuleb patsienti jälgida kuni analüüside normaliseerumiseni. Kui transaminaaside suurenenud aktiivsus püsib kolm või enam korda üle normi ülemise piiri, on näidustatud annuse vähendamine või Atorvastatini ravi katkestamine (vt lõik 4.8).

Atorvastatini tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kes tarbivad suurtes kogustes alkoholi ja/või kellel on varem esinenud maksahaigust.

Insuldi ennetamine kolesteroolitaseme agressiivse langetamise teel (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL))

Insuldi alatüüpide hilisem analüüs ilma südame koronaarhaiguseta (Coronary Heart Disease (CHD)) patsientidel, kellel oli hiljuti olnud insult või transitoorne isheemia atakk (transient ischemic attack (TIA)), näitas, et võrreldes platseeboga esines hemorraagilist insulti rohkem neil, kellel alustati ravi 80 mg atorvastatiiniga. Suurenenud risk oli eriti märgatav patsientidel, kel uuringusse lülitamisel oli varem esinenud hemorraagiline insult või lakunaarne ajuinfarkt. Varasema hemorraagilise insuldiga või lakunaarse ajuinfarktiga patsientidel on 80 mg atorvastatiini manustamise riski/kasu suhe ebaselge ja enne ravi alustamist tuleb hoolikalt mõelda võimaliku hemorraagilise insuldi tekkeohu peale (vt lõik 5.1).

Toimed lihastele

Nagu teisedki HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid, võib atorvastatiin harvadel juhtudel mõjutada lihaseid ning põhjustada müalgiat, müosiiti ja müopaatiat, mis harvadel juhtudel võib üle minna rabdomüolüüsiks, eluohtlikuks seisundiks, mida iseloomustavad märgatavalt tõusnud kreatiinkinaasi (CK) tasemed (>10 korda üle normi ülemise piiri), müoglobineemia ja müoglobinuuria, mis võivad põhjustada neerupuudulikkust.

Enne ravi

Patsientidele, kellel on eelsoodumus rabdomüolüüsi tekkimiseks, tuleb atorvastatiini kasutada ettevaatusega. Enne statiinravi alustamist tuleb järgmistes olukordades mõõta CK taset:

neerukahjustus

hüpotüreoidism

pärilike lihashaiguste esinemine isiklikus või perekonna anamneesis

varem esinenud lihastoksilisus statiinide või fibraatide kasutamisel

varasem maksahaigus ja/või kui tarbitakse suurtes kogustes alkoholi

eakatel patsientidel (>70-aastastel) tuleb rabdomüolüüsi soodustavate faktorite olemasolu korral samuti kaaluda CK määramise vajadust.

olukordade kohta, kus plasmasisaldus võib suureneda nagu koostoimed (vt. lõik 4.5) ja eripopulatsioonid sealhulgas geneetilised allrühmad (vt lõik 5.2).

Eespool nimetatud juhtudel tuleb hinnata ravist saadava võimaliku kasu ja riski suhet ning soovitatav on patsientide hoolikas jälgimine. Kui CK tasemed on ravi alustamisel oluliselt tõusnud (>5 korda üle normi ülemise piiri), ei tohi ravi alustada.

Kreatiinkinaasi määramine

Kreatiinkinaasi (CK) ei ole mõtet määrata pärast pingutavat füüsilist koormust või mõne muu seisundi korral, millega kaasneb tõenäoliselt CK sisalduse suurenemine plasmas, sest see muudab tulemuste interpreteerimise keeruliseks. Kui CK sisaldus on enne ravi alustamist oluliselt suurenenud (>5 korda üle normi ülemise piiri), tuleb sisaldust tulemuste kinnitamiseks süstemaatiliselt uuesti mõõta järgneva 5...7 päeva jooksul.

Ravi ajal

Patsientidele tuleb öelda, et nad teataksid kohe arstile, kui neil tekib teadmata põhjusel lihasvalu, lihaskrambid või nõrkus, eriti kui sellega kaasneb halb enesetunne või palavik.

Kui sellised sümptomid tekivad patsiendil ravi ajal atorvastatiiniga, tuleb määrata CK sisaldus. Kui leitakse, et CK sisaldus on oluliselt suurenenud (>5 korda üle normi ülemise piiri), tuleb ravi katkestada.

Kui lihassümptomid on tõsised ja häirivad igapäevaelu, isegi kui CK sisaldus on ≤5 korda üle normi ülemise piiri, tuleb kaaluda ravi katkestamist.

Kui sümptomid taanduvad ja CK tasemed normaliseeruvad, võib kaaluda atorvastatiini või mõne muu statiini taasmanustamist, alustada tuleb väikseima annusega ja hoolika arstliku järelevalve all.

Atorvastatiini manustamine tuleb lõpetada, kui tekib CK sisalduse kliiniliselt oluline suurenemine (>10 korda üle normi ülemise piiri) või kui diagnoositakse või kahtlustatakse rabdomüolüüsi.

Samaaegne ravi teiste ravimitega

Rabdomüolüüsi tekkimise risk suureneb atorvastatiini manustamisel koos teatud ravimitega, mis võivad atorvastatiini plasmakontsentratsiooni suurendada, nagu tugevad CYP3A4 või transportvalkude inhibiitorid (nt tsüklosporiin, telitromütsiin, klaritromütsiin, delavirdiin, stiripentool, ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool, posakonasool ja HIV-proteaasi inhibiitorid, sh ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir jne). Müopaatia risk võib suureneda ka gemfibrosiili ja teiste fibraatide, erütromütsiini, niatsiini ja esetimiibi samaaegsel manustamisel. Võimalusel tuleb nende ravimite manustamise asemel kaaluda alternatiivseid ravimeetodeid (millel puuduvad koostoimed käesoleva ravimiga).

Ravi ajal või pärast ravi teatud statiinidega on väga harva teatatud immuunsüsteemi vahendatud nekrotiseeriva müopaatia juhtudest. Immuunsüsteemi vahendatud nekrotiseerivat müopaatiat iseloomustab kliiniliselt püsiv proksimaalne lihasnõrkus ja kreatiinkinaasi taseme tõus, mis püsivad ka pärast statiinidega ravi lõpetamist.

Kui nende ravimite manustamine koos atorvastatiiniga on vajalik, tuleb hoolikalt kaaluda kombineeritud ravi kasu ja riski suhet. Kui patsiendid kasutavad ravimeid, mis suurendavad vereplasma atorvastatiinisisaldust, soovitatakse kasutada atorvastatiini väiksemat maksimaalset annust. Lisaks tugevate CYP3A4 inhibiitorite samaaegsel manustamisel tuleb kaaluda atorvastatiini väiksema algannuse kasutamist. Soovitatav on nende patsientide sobiv kliiniline jälgimine (vt lõik 4.5).

Atorvastatiini ja fusidiinhappe samaaegne manustamine ei ole soovitav. Ravi korral fusidiinhappega võib olla näidustatud atorvastatiini manustamise ajutine katkestamine (vt lõik 4.5).

Lapsed

Ohutus laste arengule pole kindlaks tehtud (vt lõik 4.8).

Interstitsiaalne kopsuhaigus

Ravi korral mõnede statiinidega on erandjuhtudel registreeritud kõrvaltoimena interstitsiaalset kopsuhaigust, seda eriti pikaajalise ravi korral (vt lõik 4.8). Sümptomitena mainitakse düspnoed, mitteproduktiivset köha ja häireid üldises terviseseisundis (väsimus, kaalukaotus ja palavik). Interstitsiaalse kopsuhaiguse kahtluse korral on vajalik katkestada ravi statiinidega.

Suhkurtõbi

On tõendeid, et statiinide ravimklass tõstab vere glükoosisisaldust ja nendel patsientidel, kellel on kõrge diabeedi tekkerisk, võib tekkida hüperglükeemia tase, mille puhul on vajalik diabeediravi. Samas kompenseerib seda riski veresoonkonna poolse riski alandamine statiinidega ja seetõttu ei tohiks olla põhjust statiinravi peatamiseks. Riskigrupi patsiente (tühja kõhuga glükoos 5,6-6,9 mmol/L, BMI> 30kg/m, suurenenud triglütseriidide sisaldus, hüpertensioon) tuleb jälgida nii kliiniliselt kui ka biokeemiliselt vastavalt kohalikele ravijuhistele.

Abiained

Atorvastatin Beximco õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi. Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus, laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegselt kasutatud ravimite mõju atorvastatiinile

Atorvastatiin metaboliseeritakse tsütokroom P450 3A4 (CYP3A4) vahendusel ja see on transportvalkude, nt maksarakkudesse haaramist vahendava transporteri OATP1B1 substraadiks. CYP3A4 või transportvalke inhibeerivate ravimite samaaegne manustamine võib põhjustada atorvastatiini plasmakontsentratsiooni suurenemist ja suurendada müopaatia riski. Risk võib suureneda atorvastatiini samaaegsel manustamisel koos teiste ravimitega, millel on võime indutseerida müopaatiat, nagu fibraadid ja esetimiib (vt lõik 4.4).

CYP3A4 inhibiitorid

On näidatud, et tugevad CYP3A4 inhibiitorid suurendavad märkimisväärselt atorvastatiini kontsentratsiooni (vt tabel 1 ja täpsem teave allpool). Võimaluse korral tuleb vältida samaaegset tugevate CYP3A4 inhibiitorite manustamist (nt tsüklosporiin, telitromütsiin, klaritromütsiin, delavirdiin, stiripentool, ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool, posakonasool ja HIV-proteaasi inhibiitorid, sh ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir jne). Kui nende ravimite ja atorvastatiini samaaegset manustamist ei saa vältida, tuleb kaaluda atorvastatiini väiksemate alg- ja maksimumannuste kasutamist. Soovitatav on patsiendi vastav kliiniline jälgimine (vt tabel 1).

Mõõdukad CYP3A4 inhibiitorid (nt erütromütsiin, diltiaseem, verapamiil ja flukonasool) võivad atorvastatiini plasmakontsentratsioone suurendada (vt tabel 1). Erütromütsiini kasutamisel koos statiinidega on täheldatud müopaatia tekkeohu suurenemist. Verapamiili ega amiodarooniga ei ole läbi viidud koostoime uuringuid, kus hinnatakse nende toimet atorvastatiinile. On teada, et nii verapamiil kui ka amiodaroon inhibeerivad CYP3A4 aktiivsust ja nende manustamine koos atorvastatiiniga võib põhjustada atorvastatiini plasmakontsentratsiooni suurenemist. Seetõttu tuleb mõõdukate CYP3A4 inhibiitoritega samaaegsel kasutamisel kaaluda atorvastatiini väiksema maksimaalse annuse kasutamist ja soovitatav on patsiendi vastav kliiniline jälgimine. Vastav kliiniline jälgimine on soovitav peale inhibiitori algannuse või järgneva annuse kohandamist.

CYP3A4 indutseerijad

Atorvastatiini ja tsütokroom P450 3A indutseerijate (nt efavirens, rifampitsiin, naistepuna) samaaegne manustamine võib atorvastatiini plasmakontsentratsiooni erinevas ulatuses vähendada. Rifampitsiini kahetise koostoime mehhanismi tõttu (tsütokroom P450 3A indutseerimine ja transporteri OATP1B1 maksarakkudesse haaramise inhibeerimine) soovitatakse atorvastatiini koos rifampitsiiniga manustada täpselt ühel ajal, sest atorvastatiini hilisemat manustamist pärast rifampitsiini manustamist on seostatud atorvastatiini plasmakontsentratsiooni märkimisväärse vähenemisega. Rifampitsiini toime atorvastatiini kontsentratsioonile maksarakkudes ei ole teada ja kui samaaegset manustamist vältida ei saa, tuleb ravimi tõhusust patsientidel hoolikalt jälgida.

Transportvalkude inhibiitorid

Transportvalkude inhibiitorid (nt tsüklosporiin) võivad atorvastatiini süsteemset ekspositsiooni suurendada (vt tabel 1). Atorvastatiini maksarakkudesse haaramist vahendavate transporterite inhibiitorite toime atorvastatiini kontsentratsioonile maksarakkudes ei ole teada. Kui samaaegset manustamist vältida ei saa, soovitatakse annuste vähendamist ja ravimi tõhususe kliinilist jälgimist (vt tabel 1).

Gemfibrosiil/fibraadid

Monoteraapiat fibraatidega seostatakse aeg-ajalt lihaskoe kahjustuse, sh rabdomüolüüsi tekkimisega. Nende nähtude tekkeoht võib fibraatide ja atorvastatiini samaaegsel kasutamisel suureneda. Kui samaaegset kasutamist vältida ei saa, tuleb kasutada väikseimat atorvastatiini annust, mis on vajalik ravieesmärgi saavutamiseks. Patsiente tuleb vastavalt jälgida.

Esetimiib

Esetimiibi monoteraapiat seostatakse müopaatia, sh rabdomüolüüsi tekkimisega. Esetimiibi ja atorvastatiini samaaegsel kasutamisel võib nende tekkeoht seega suureneda. Soovitatav on nende patsientide sobiv kliiniline jälgimine.

Kolestipool

Atorvastatiini manustamisel koos kolestipooliga vähenevad atorvastatiini ja selle aktiivsete metaboliitide plasmakontsentratsioonid (umbes 25% võrra). Samas on nende koosmanustamisel lipiide langetav toime tugevam kui kummalgi ravimil eraldi.

Fusidiinhape

Atorvastatiini ja fusidiinhappe koostoimetele keskenduvaid uuringuid ei ole läbi viidud. Nagu teiste satiinide puhul, on turuletulekujärgselt teatatud nende kahe ravimi koostarvitamisel mitmetest lihastega seonduvatest tervisehäiretest, nagu rabdomüolüüs. Koostoime mehhanism ei ole teada. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja ajutine atorvastatiinravi katkestamine võib olla näidustatud.

Atorvastatiini toimed samaaegselt manustatud ravimitele

Digoksiin

10 mg atorvastatiini ja digoksiini korduval koosmanustamisel digoksiini tasakaalukontsentratsioon plasmas veidi tõusis. Digoksiini saavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

ATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_SPC_15890817x1

Suukaudsed rasestumisvastased preparaadid

Atorvastatiini kasutamisel koos suukaudsete rasestumisvastaste preparaatidega suureneb noretindrooni ja etünüülöstradiooli kontsentratsioon plasmas.

Varfariin

Kliinilises uuringus, kus patsiendid said pikaaegset ravi varfariiniga, kaasnes atorvastatiini 80 mg ööpäevas manustamisel koos varfariiniga ravi esimesel neljal päeval ligikaudu 1,7 sekundiline kerge protrombiiniaja lühenemine, mis normaliseerus atorvastatiini ravi 15 päeva jooksul. Kuigi väga harvadel juhtutel on teatatud kliiniliselt olulistest antikoagulantide koostoimetest, tuleb kumariin tüüpi antikoagulante saavatel patsientidel enne atorvastatiiniga ravi alustamist ja piisava sagedusega ravi algusperioodil kindlaks määrata protrombiini aeg tagamaks, et protrombiiniajas ei tekiks olulist muutust. Pärast protrombiiniaja stabiliseerumist võib protrombiiniaja jälgimiseks kasutada kumariin tüüpi antikoagulantide kasutamisel soovitatavaid ajavahemikke. Sama protseduuri tuleb korrata kui muudetakse annust või lõpetatakse ravi atorvastatiiniga. Atorvastatiinravi ei ole olnud seotud veritsustega või protrombiiniaja muutustega nendel patsientidel, kes ei võta antikoagulante.

Lapsed

Ravimite koostoime uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel. Koostoime ulatus lastel ei ole teada. Laste puhul tuleks arvesse võtta eespool mainitud koostoimeid täiskasvanutel ja lõigus 4.4 toodud hoiatusi

.

Tabel 1: Samaaegselt kasutatud ravimite mõju atorvastatiini farmakokineetikale

Samaaegselt kasutatud ravim

Atorvastatiin

 

 

 

ja annustamisskeem

 

 

 

 

 

 

 

 

Annus (mg)

 

Muutus

Kliiniline soovitus#

 

 

 

 

 

AUC-s&

 

 

 

 

 

Tipranaviir 500 mg kaks korda

40 mg 1. päeval,

↑ 9,4 korda

Kui samaaegne manustamine

ööpäevas / Ritonaviir 200 mg

10 mg 20. päeval

 

koos atorvastatiiniga on

kaks korda ööpäevas, 8 päeva

 

 

 

vajalik, ei tohi ületada annust

(päevad 14…21)

 

 

 

 

 

10 mg atorvastatiini

 

 

 

 

 

 

ööpäevas. Soovitatakse ka

Tsüklosporiin

 

5,2

10 mg üks

kord

↑ 8,7 korda

nende patsientide kliinilist

mg/kg/ööpäevas,

stabiilne

ööpäevas,

 

 

jälgimist.

annus

 

 

päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopinaviir 400 mg kaks korda

20 mg üks

kord

↑ 5,9 korda

Kui samaaegne manustamine

ööpäevas / Ritonaviir 100 mg

ööpäevas,

 

koos atorvastatiiniga on

kaks korda ööpäevas, 14 päeva

päeva

 

 

vajalik, tuleb kasutada

 

 

 

 

 

 

väiksemaid atorvastatiini

Klaritromütsiin 500

mg

kaks

80 mg üks

kord

↑ 4,4 korda

säilitusannuseid. Kui

korda ööpäevas, 9 päeva

 

ööpäevas,

 

 

 

atorvastatiini annus ületab 20

 

 

 

päeva

 

 

 

 

 

 

 

mg, on soovitatav neid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patsiente kliiniliselt jälgida.

 

 

 

 

 

Sakvinaviir 400 mg kaks korda

40 mg üks

kord

↑ 3,9 korda

Kui samaaegne manustamine

ööpäevas / Ritonaviir (300 mg

ööpäevas,

 

koos atorvastatiiniga on

kaks korda ööpäevas

alates

 

 

 

vajalik, tuleb kasutada

 

 

 

 

 

 

 

päevast

5…7,

suurendatud

päeva

 

 

 

väiksemaid atorvastatiini

 

kuni 400 mg kaks korda

 

 

 

 

säilitusannuseid. Kui

 

ööpäevas

8.

päeval), päevad

 

 

 

 

atorvastatiini annus ületab 40

5…18,

 

minutit

peale

 

 

 

 

mg, on soovitatav neid

 

atorvastatiini annust

 

 

 

 

 

 

patsiente kliiniliselt jälgida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunaviir 300 mg kaks korda

10 mg üks

kord

↑ 3,3 korda

 

 

 

 

 

ööpäevas

 

 

 

 

 

 

ööpäevas,

 

 

 

 

 

 

 

Ritonaviir 100 mg kaks korda

päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ööpäevas, 9 päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itrakonasool 200 mg üks kord

40 mg ühekordse

↑ 3,3 korda

 

 

 

 

 

ööpäevas, 4 päeva

 

 

 

annusena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosamprenaviir

mg

kaks

10 mg üks

kord

↑ 2,5 korda

 

 

 

 

 

korda ööpäevas

/

Ritonaviir

ööpäevas,

 

 

 

 

 

 

 

100 mg kaks korda ööpäevas,

päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

14 päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosamprenaviir 1400 mg kaks

10 mg üks

kord

↑ 2,3 korda

 

 

 

 

 

korda ööpäevas, 14 päeva

 

ööpäevas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelfinaviir

 

mg

kaks

10 mg üks

kord

1,7

Ei ole konkreetseid soovitusi.

korda ööpäevas, 14 päeva

 

ööpäevas,

korda^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greipfruudimahl,

240 ml üks

40 mg, ühekordse

↑ 37%

Ravi

ajal atorvastatiiniga

ei

kord ööpäevas*

 

 

 

 

annusena

 

 

 

ole soovitav

juua suurtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kogustes greipfruudimahla.

 

 

 

 

 

 

Diltiaseem 240 mg üks kord

40 mg, ühekordse

↑ 51%

Pärast

diltiaseemravi

ööpäevas, 28 päeva

 

 

annusena

 

 

 

alustamist

või

annuste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kohandamist

on

soovitatav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neid

patsiente

kliiniliselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jälgida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erütromütsiin

mg

neli

10 mg, ühekordse

↑ 33%^

Soovitatakse

 

väiksemat

korda ööpäevas, 7 päeva

 

annusena

 

 

 

maksimaalset

annust

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nende

patsientide

kliinilist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jälgimist.

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipiin 10 mg, ühekordse

80 mg, ühekordse

↑ 18%

Ei ole konkreetseid soovitusi.

annusena

 

 

 

 

 

 

annusena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsimetidiin 300 mg neli korda

10 mg üks

kord

vähem

Ei ole konkreetseid soovitusi.

ööpäevas, 2 nädalat

 

 

ööpäevas,

kui 1%^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nädalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antatsiidi

suspensioon

10 mg

üks

kord

↓ 35%^

Ei ole konkreetseid soovitusi.

 

 

(magneesium-

 

ja

ööpäevas,

 

 

 

 

 

 

 

 

alumiiniumhüdroksiidid),

nädalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml neli korda ööpäevas, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nädalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efavirens 600 mg üks kord

10 mg, 3 päeva

↓ 41%

Ei ole konkreetseid soovitusi.

 

 

ööpäevas, 14 päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifampitsin 600 mg üks kord

40 mg ühekordse

↑ 30%

Kui samaaegset manustamist ei

 

 

ööpäevas,

päeva

annusena

 

 

saa

vältida,

soovitatakse

 

 

(samaaegselt manustatud)

 

 

 

 

atorvastatiiniga

samal

ajal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manustada rifampitsiini

ja

 

 

Rifampitsiin 600 mg üks kord

40 mg ühekordse

↓ 80%

patsienti kliiniliselt jälgida.

 

 

 

ööpäevas, 5

päeva (eraldi

annusena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

annustena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemfibrosiil

600 mg

kaks

40mg

ühekordse

↑ 35%

Soovitatakse

väiksemat

 

 

korda ööpäevas, 7 päeva

 

annusena

 

 

algannust ja nende patsientide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliinilist jälgimist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenofibraat 160 mg üks kord

40mg

ühekordse

↑ 3%

Soovitatakse

väiksemat

 

 

ööpäevas, 7 päeva

 

annusena

 

 

algannust ja nende patsientide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliinilist jälgimist.

 

 

 

&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andmeid, mis on esitletud “x-kordse muutusena” kirjeldatatakse kui muutust harilikku suhtarvu samaaegselt ning

 

 

monoteraapiana manustatud atorvastatiini vahel (nt, 1-kord = muutust pole). Andmeid, mis on esitletud % muutusena

 

kirjeldatatakse kui protsendilist erinevust võrreldes atorvastatiini monoteraapiaga (nt 0% = muutust pole).

 

 

#Vt lõigud 4.4 ja 4.5 kliiniline olulisus.

*Sisaldab ühte või mitut CYP3A4 inhibeerivat ühendit ja võib suurendada CYP3A4 vahendusel metaboliseeritavate ravimite plasmakontsentratsiooni. Ühe 240 ml klaasi greipfruudimahla joomine vähendas aktiivse ortohüdroksümetaboliidi AUC-d 20,4% võrra. Samas suurendas suurte greipfruudimahla koguste (rohkem kui 1,2 liitrit ööpäevas viie päeva jooksul)

tarbimine atorvastatiini AUC-d 2,5 korda ja AUC aktiivsust (atorvastatiin ja metaboliidid). ^ Atorvastatiini üldine ekvivalentne aktiivsus

Suurenemine: “↑”, vähenemine: “↓”

Tabel 2: Atorvastatiini toimed samaaegselt manustatud ravimite farmakokineetikale

Atorvastatin

ja

Samaaegselt kasutatud ravim

 

 

annustamisskeem

 

 

 

 

 

Ravim/Annus (mg)

Muutus

Kliiniline soovitus

 

 

 

AUC-s&

 

 

 

 

 

 

80 mg üks

kord

Digoksiin 0,25 mg üks kord

↑ 15%

Digoksiini saavaid patsiente

ööpäevas,

ööpäevas, 20 päeva

 

tuleb hoolikalt jälgida.

 

 

 

 

 

päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg

üks

kord

Suukaudne rasestumisvastane

↑ 28%

Ei ole konkreetseid soovitusi.

 

ööpäevas,

preparaat üks kord ööpäevas, 2

↑ 19%

 

 

päeva

 

 

kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- noretindroon 1 mg

 

 

 

 

 

 

 

- etünüülöstradiool35 µg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg

üks

kord

* Fenasoon, 600 mg ühekordse

↑ 3%

Ei ole konkreetseid soovitusi.

 

ööpäevas,

annusena

 

 

 

päeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&

Andmeid, mis on esitletud % muutusena kirjeldatatakse kui protsendilist erinevust võrreldes atorvastatiini monoteraapiaga

 

(nt 0% = muutust pole).

* Atorvastatiini ja fenasooni korduv koosmanustamine mõjutas fenasooni kliirensit vähe või ei mõjutanud üldse. Suurenemine: “↑”, vähenemine: “↓”

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised

Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit (vt lõik 4.3).

Rasedus

Atorvastatin on vastunäidustatud raseduse ajal (vt lõik 4.3). Atorvastatiini ohutus raseduse ajal ei ole veel tõestatud. Rasedate naistega pole läbi viidud kontrollitud kliinilisi uuringuid atorvastatiiniga. Harva on teatatud kaasasündinud väärarendite tekkest vastsündinutel, kes puutusid emakas kokku HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega. Loomuuringud on näidanud reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3).

Atorvastatiini ravi emadel võib vähendada mevalonaadi taset lootel, mis on kolesterooli biosünteesi eelkäija. Ateroskleroos on krooniline protsess ja tavaliselt lipiididesisaldust vähendavate ravimite katkestamine raseduse ajal peaks omama vähest mõju primaarse hüperkolesteroleemiaga seotud pikaajalisele riskile.

Nendel põhjustel ei tohi atorvastatiini kasutada naised, kes on rasedad, soovivad rasestuda või kahtlustavad rasedust. Atorvastatiini ravi tuleb lõpetada raseduse ajal või kuni on kindlaks tehtud, et naine ei ole rase (vt lõik 4.3).

Imetamine

Ei ole teada, kas atorvastatiin või tema metaboliidid erituvad rinnapiima. Rottidel on atorvastatiini ja tema aktiivsete metaboliitide kontsentratsioonid vereplasmas ja rinnapiimas võrdsed (vt lõik 5.3). Potensiaalselt tõsiste kõrvaltoimete tekkimise ohu tõttu ei tohi naised, kes võtavad atorvastatiini, lapsi rinnaga toita (vt lõik 4.3). Atorvastatiin on vastunäidustatud rinnaga toitmise ajal (vt. lõik 4.3).

Fertiilsus

Loomkatsetes ei olnud atorvastatiinil mõju meeste või naiste viljakusele (vt lõik 5.3).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Atorvastatiin ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Atorvastatiini platseeboga kontrollitud kliinilise uuringu andmetel, mille jooksul raviti 16 066 patsienti (8755 atorvastatiiniga, 7311 platseeboga) keskmiselt 53 nädala jooksul, katkestas 5,2% patsientidest kõrvaltoimete tõttu ravi atorvastatiiniga ja 4,0% ravi platseeboga.

Põhinedes kliiniliste uuringute andmetel ja ulatuslikul turustamisjärgsel kogemusel on järgnevas tabelis toodud Atorvastatiini kõrvaltoimete profiil.

Kõrvaltoimete esinemissagedus liigitatakse järgnevalt: sage (≥ 1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni <1/100); harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000); väga harv (≥1/10000).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage: nasofarüngiit.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv: trombotsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired

Sage: allergilised reaktsioonid.

Väga harv: anafülaksia.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage: hüperglükeemia

Aeg-ajalt: hüpoglükeemia, kehakaalu suurenemine, anoreksia

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: luupainaja, unetus

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu.

Aeg-ajalt: pearinglus, paresteesia, hüpesteesia, düsgeusia, amneesia.

Harv: perifeerne neuropaatia.

Silma kahjustused

Aeg-ajalt: nägemise ähmastumine.

Harv: nägemishäired.

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: tinnitus.

Väga harv: kuulmiskaotus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage: farüngolarüngeaalne valu, ninaverejooks.

Seedetrakti häired

Sage: kõhukinnisus, kõhupuhitus, düspepsia, iiveldus, kõhulahtisus.

Aeg-ajalt: oksendamine, üla-ja alakõhuvalu, röhitsused, pankreatiit.

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt: hepatiit.

Harv: kolestaas.

Väga harv: maksapuudulikkus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: nõgeslööve, nahalööbed, sügelus, alopeetsia.

Harv: angioneurootiline turse, villilised lööbed (sealhulgas mitmekujuline erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: müalgia, artralgia, jäsemete valu, lihasspasmid, liigeste turse, seljavalu. Aeg-ajalt: kaelavalu, lihasväsimus

Harv: müopaatia, müosiit, rabdomüolüüs, tendopaatia (mõnikord tüsistunud kõõluse rebendiga). Teadmata: immuunsüsteemi vahendatud nekrotiseeriv müopaatia (vt lõik 4.4)

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Väga harv: günekomastia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: halb enesetunne, asteenia, valu rinnus, perifeerne turse, kurnatus, palavik.

Uuringud

Sage: maksanäitajate kõrvalekalded, kreatiinkinaaside taseme tõus veres.

Aeg-ajalt: leukotsüütide esinemine uriinis.

Sarnaselt teiste HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite kasutamisega on ka atorvastatiini raviga täheldatud seerumi transaminaaside aktiivsuse suurenemist. See oli tavaliselt kerge ja mööduv ega vajanud ravi katkestamist Kliiniliselt oluline (>3 korda üle normi ülemise piiri) seerumi transaminaaside aktiivsuse suurenemine esines 0,8% atorvastatiini saanud patsientidest. See suurenemine oli annusest sõltuv ja kõikidel patsientidel mööduv.

2,5% patsientidest, kellele manustati atorvastatiini kliinilistes uuringutes, täheldati nii nagu teistegi HMG- CoA reduktaasi inhibiitorite kasutamisel seerumi kreatiinkinaasi (CK) aktiivsuse suurenemist rohkem kui 3 korda üle normi ülemise piiri. Suurenemist rohkem kui 10 korda üle normi ülemise piiri esines 0,4% Atorvastatiiniga ravitud patsientidest (vt lõik 4.4).

Lapsed:

Kliinilise ohutuse andmebaas sisaldab ohutusandmeid 249 lapse kohta, kes said atorvastatiini. Nende seas on 7 patsienti alla 6 eluaasta, 14 patsienti olid vanuses 6 kuni 9 aastat ning 228 patsienti olid vanuses 10 kuni 17 aastat.

Närvisüsteemi häired

Sage: Peavalu

Seedetrakti häired

Sage: Kõhuvalu

Uuringud

Sage: Suurenenud alaniinaminotransferaasi ja vere kreatiinfosfokinaasi tase.

Lähtudes olemasolevatest andmetest on kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste lastel eeldatavasti sama, mis täiskasvanutel. Praegu on vähe kogemusi seoses pikaajalise ohutusega lastel.

Mõnede statiinide puhul on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

Seksuaalhäired

Depressioon

Erandjuhtudel registreeritud interstitsiaalne kopsuhaigus, eriti pikaajalise ravi korral (vt lõik

4.4).

Melliitdiabeet Sagedus sõltub riskifaktorite olemasolust või puudumisest (paastumise veresuhkur ≥ 5,6 mmol/L, KMI>30kg/m, suurenenud triglütseriidide sisaldus, kõrge vererõhk.

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.eeATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_SPC_158908113xi1kaudu.

4.9Üleannustamine

Atorvastatiini üleannustamise puhul ei ole spetsiifilist ravi. Kui peaks esinema üleannustamine, tuleb patsienti ravida sümptomaatiliselt ja vajadusel rakendada toetavaid meetmeid. Jälgida tuleb maksafunktsiooni teste ja seerumi CK tasemeid. Ulatusliku seondumise tõttu plasmavalkudega ei ole oodata, et hemodialüüs atorvastatiini kliirensit oluliselt suurendaks.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Lipiidisisaldust muutvad ained, HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid, ATC- kood: C10AA05

Atorvastatiin on HMG-CoA reduktaasi selektiivne konkureeriv inhibiitor. HMG-CoA reduktaas on ensüüm, mis reguleerib 3-hüdroksü-3-metüülglutarüülkoensüümi A steroolide (sh kolesterool) eelühendiks mevalonaadiks muutumise kiirust. Maksas muudetakse triglütseriidid ja kolesterool väga madala tihedusega lipoproteiinideks (VLDL) ja vabastatakse plasmas transportimiseks perifeersetesse kudedesse. Madala tihedusega lipoproteiinid (LDL) moodustuvad LDL-ist ja kataboliseeritakse eeskätt LDL-i suhtes kõrge afiinsusega retseptorite poolt (LDL-retseptor).

Atorvastatiin vähendab kolesterooli kontsentratsiooni plasmas ja lipoproteiinide kontsentratsiooni seerumis, inhibeerides HMG-CoA reduktaasi ja seejärel kolesterooli biosünteesi maksas ning suurendades maksas rakkude pinnal LDL-retseptorite arvu LDL-i haarde ja katabolismi suurendamiseks. Atorvastatiin vähendab LDL-i produktsiooni ja LDL-i partiklite arvu. Atorvastatiini manustamisel suureneb tugevalt ja püsivalt LDL-retseptorite aktiivsus, millega kaasneb veres ringlevate LDL-partiklite omaduste soodne muutumine. Atorvastatiin on tõhus LDL-C vähendamisel homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientidel, populatsioonil, kes tavaliselt ei reageeri ravile lipiidide sisaldust vähendavate ravimitega.

Annuse-vastuse uuringus on näidatud, et atorvastatiin vähendab lipiidide kontsentratsiooni järgmiselt: üldkolesterool (30%...46%), LDL-C (41%...61%), apolipoproteiin B (34%...50%) ja triglütseriidid (14%...33%) ning suurendab samal ajal HDL-C ja apolipoproteiin A-1 kontsentratsiooni. Need tulemused on ühesugused nii heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga kui ka hüperkolesteroleemia mitteperekondlike vormidega ja segatüüpi hüperlipideemiaga patsientidel, samuti insuliinsõltumatu suhkurtõvega (II tüüp) patsientidel. On tõestatud, et üldkolesterooli, LDL-C ja apolipoproteiin B kontsentratsiooni vähenemine vähendab kardiovaskulaarsete sündmuste ja kardiovaskulaarse suremuse riski.

Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia

Avatud mitmekeskuselises muutliku pikkusega valikulises laiendatud faasis olevas 8-nädalases ravimi tasuta kasutamise uuringus värvati 335 patsienti, kellest 89 patsiendil tuvastati homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia. Nendel 89 patsiendil vähenes LDL-C väärtus ligikaudu 20% Atorvastatiini manustati annuses kuni 80 mg ööpäevas.

Ateroskleroos

Uuringus Reversing Atherosclerosis with Aggresssive Lipid Lowering (REVERSAL) hinnati südame isheemiatõvega patsientidel lipiidide intensiivse langetamise 80 mg atorvastatiiniga ja lipiidide standardse langetamise 40 mg pravastatiiniga toimet koronaarateroskleroosile angiograafia ajal intravaskulaarse ultraheliuuringuga (intravascular ultrasound, (IVUS)). Selles randomiseeritud topeltpimedas mitmekeskuselises kontrollitud kliinilises uuringus viidi IVUS läbi 502 patsiendil uuringu alguses ja 18 kuu pärast. Atorvastatiinirühmas (n=253) ei esinenud ateroskleroosi progresseerumist.

Protsentuaalse muutuse mediaan võrreldes algsega kogu ateroomi mahus (primaarne uuringu kriteerium) oli -0,4% (p=0,98) atorvastatiinirühmas ja +2,7% (p=0,001) pravastatiinirühmas (n=249). Võrreldes pravastatiiniga olid atorvastatiini toimed statistiliselt olulised (p=0,02). Lipiidide intensiivse langetamise toimet kardiovaskulaarsetele tulemusnäitajatele (st revaskulariseerimise vajadus, mittefataalne müokardiinfarkt, koronaarne surm) selles uuringus ei vaadeldud.

Atorvastatiinirühmas vähenes LDL-C keskmise väärtuseni 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ± 30) algsest väärtusest 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) ning pravastatiinirühmas vähenes LDL-C keskmise väärtuseni 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ± 26) algsest väärtusest 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ±26) (p<0,0001). Atorvastatiin langetas oluliselt ka keskmist TC taset 34,1% (pravastatiin: -18,4%, p<0,0001), keskmist TG taset 20% (pravastatiin: -6,8%, p <0,0009) ja keskmist apolipoproteiin B taset 39,1% (pravastatiin: -22,0%, p<0,0001). Atorvastatiin tõstis keskmist HDL-C taset 2,9% võrra (pravastatiin: +5,6%, p=ei ole oluline). Atorvastatiinirühmas esines keskmine CRP 36,4%-line vähenemine võrreldes 5,2%-lise vähenemisega pravastatiinirühmas (p<0,0001).

Uuringu tulemused saadi annusega 80 mg. Seepärast ei saa neid ekstrapoleerida väiksematele annustele. Mõlema ravirühma ohutuse ja talutavuse profiilid olid võrreldavad.

Lipiidide intensiivse langetamise toimet peamistele kardiovaskulaarsetele tulemusnäitajatele selles uuringus ei vaadeldud. Seetõttu ei ole nende tulemuste kliiniline tähtsus seoses primaarsete ja sekundaarsete kardiovaskulaarsete sündmuste ennetamisega teada.

Äge koronaarsündroom

MIRACL-i (Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering ) uuringus on 80 mg atorvastatiini hinnatud 3086 ägeda koronaarsündroomiga (mitte-Q-saki müokardiinfarkt või ebastabiilne stenokardia) patsiendil (atorvastatiin n=1538; platseebo n=1548). Ravi alustati ägedas faasis pärast hospitaliseerimist ja see kestis 16 nädalat. Ravi atorvastatiiniga annuses 80 mg/päevas pikendas aega kombineeritud esmase lõpp-punkti saabumiseni, mida defineeriti kui surma ükskõik millisel põhjusel, mittefataalset müokardiinfarkti, elustatud südameseiskust või stenokardiat müokardi isheemia nähtudega, mis vajas hospitaliseerimist. Risk vähenes 16% võrra (p=0,048). See oli peamiselt põhjustatud 26%-lisest taashospitaliseerimise vähenemisest müokardi isheemia nähtudega stenokardia tõttu (p=0,018). Teised sekundaarsed tulemusnäitajad ei olnud statistiliselt olulised (üldiselt: platseebo: 22,2%, atorvastatiin: 22,4%).

Atorvastatiini ohutusprofiil MIRACL-i uuringus vastas sellele, mis on kirjeldatud lõigus 4.8.

Kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetamine

ATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_SPC_158908115x1

Atorvastatiini toimet fataalsele ja mittefataalsele südame isheemiatõvele hinnati randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA). Patsiendid olid hüpertensiivsed, vanuses 40...79 aastat, kes ei olnud varem põdenud müokardiinfarkti ega saanud stenokardiaravi ja kelle TC tase oli ≤6,5 mmol/l (251 mg/dl). Lisaks oli kõikidel patsientidel vähemalt kolm järgmistest eelnevalt määratletud kardiovaskulaarsetest riskifaktoritest: meessugu, vanus ≥55, suitsetamine, diabeet, enneaegse südame isheemiatõve (CHD) esinemine esimese astme sugulasel, TC : HDL-C>6, perifeersete veresoonte haigus, vasaku vatsakese hüpertroofia, varasem tserebrovaskulaarne sündmus, spetsiifilised kõrvalekalded EKG-s, proteinuuria/albuminuuria. Mitte kõik uuringusse hõlmatud patsiendid ei omanud hinnanguliselt suurt riski esimese kardiovaskulaarse sündmuse tekkimiseks.

Patsiendid said hüpertensioonivastast ravi (kas amlodipiinil või atenoloolil põhineva skeemi järgi) ja kas atorvastatiini 10 mg päevas (n=5168) või platseebot (n=5137).

Atorvastatiini toime absoluutse ja suhtelise riski vähendamisel oli järgmine:

Sündmus

 

 

Suhtelise

Absoluutse

Sündmuste

arv

p-

 

 

 

riski

riski

(Atorvastatiin

vs

väärtus

 

 

 

vähenemine

vähenemine

platseebo

 

 

 

 

 

(%)

(%)

 

 

 

Fataalne

CHD

pluss

1,1

100 vs 154

 

0,0005

mittefataalne müokardiinfarkt

 

 

 

 

 

Üldised

kardiovaskulaarsed

 

 

 

 

 

sündmused

 

ja

1,9

389 vs 483

 

0,0008

revaskularisatsiooniprotseduurid

 

 

 

 

 

Üldised koronaarsed sündmused

1,4

178 vs 247

 

0,0006

Põhinedes 3,3-aastase jälgimisperioodi jooksul esinenud sündmuste umbkaudsete esinemismäärade erinevusel.

CHD=südame isheemiatõbi; MI=müokardiinfarkt.

Üldine suremus ja kardiovaskulaarne suremus ei vähenenud märkimisväärselt (185 vs 212 juhtu, p=0,17 ja 74 vs 82 juhtu, p=0,51). Alarühma analüüsimisel soo alusel (81% mehed, 19% naised) täheldati atorvastatiini kasulikku toimet meestel, kuid mitte naistel, mis võis olla tingitud sündmuste väiksemast esinemissagedusest naiste alarühmas. Üldine ja kardiovaskulaarne suremus oli arvuliselt suurem naispatsientidel (38 vs 30 ja 17 vs 12), kuid see ei olnud statistiliselt oluline. Esines märkimisväärne ravimite koostoime varem kasutatavate hüpertensioonivastaste ravimitega. Esmane tulemusnäitaja (fataalne CHD pluss mittefataalne MI) vähenes atorvastatiiniga oluliselt amlodipiiniga ravitud patsientidel (HR 0,47 (0,32...0,69), p=0,00008), kuid mitte nendel, keda raviti atenolooliga (HR 0,83 (0,59...1,17 ), p=0,287).

Atorvastatiini toimet fataalsele ja mittefataalsele kardiovaskulaarsele haigusele hinnati ka randomiseeritud topeltpimedas mitmekeskuselises platseeboga kontrollitud uuringus Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) II tüüpi diabeediga patsientidel (40…75-aastased), kellel ei olnud varem esinenud kardiovaskulaarset haigust ja kelle LDL-C ATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_SPC_158908115xi2ATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_SPC_158908115xi3 4,14 mmol/l (160 mg/dl) ning TG ATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_SPC_158908115xi4ATORVASTATIN BEXIMCO_1589081_SPC_158908115xi5 6,78 mmol/l (600 mg/dl). Lisaks oli kõikidel patsientidel vähemalt üks järgmistest eelnevalt määratletud kardiovaskulaarsetest riskifaktoritest: hüpertensioon, aktiivne suitsetamine, retinopaatia, mikroalbuminuuria või makroalbuminuuria

Patsiente raviti kas atorvastatiiniga annuses 10 mg päevas (n=1428) või platseeboga (n=1410) keskmise jälgimisaja jooksul 3,9 aastat.

Atorvastatiini toime absoluutse ja suhtelise riski vähendamisel oli järgmine:

Sündmus

Suhtelise riski

Absoluutse riski

Sündmuste arv

p-

 

vähenemine

vähendamine

(Atorvastatiin vs

väärtus

 

(%)

(%)

platseebo)

 

Tõsine

 

 

 

3,2

83 vs 127

0,0010

kardiovaskulaarne

 

 

 

 

 

 

sündmus (fataalne ja

 

 

 

 

 

mittefataalne AMI,

 

 

 

 

 

tumm MI, äge CHD

 

 

 

 

 

surm, ebastabiilne

 

 

 

 

 

 

stenokardia, CABG,

 

 

 

 

 

PTCA,

 

 

 

 

 

 

 

revaskularisatsioon,

 

 

 

 

 

insult)

 

 

 

 

 

 

 

MI

(fataalne

 

ja

1,9

38 vs 64

0,0070

mittefataalne

AMI,

 

 

 

 

tumm MI)

 

 

 

 

 

 

Insuldid (fataalne

ja

1,3

21 vs 39

0,0163

mittefataalne)

 

 

 

 

 

 

Põhinedes 3.9-aastase jälgimisperioodi jooksul esinenud sündmuste umbkaudsete esinemismäärade erinevusel.

AMI=äge müokardiinfarkt; CABG=koronaararteri šuntsiirik; CHD=südame isheemiatõbi; MI=müokardiinfarkt; PTCA=perkutaanne transluminaalne koronaarangioplastika.

Patsiendi sugu, vanus või algtaseme LDL-C sisaldus ei mõjutanud ravimi toimet. Soodsat toimet täheldati suremuse määrale (82 surmajuhtumit platseeborühmas vs 61 surmajuhtumit atorvastatiinirühmas; p=0,0592).

Korduv insult

Uuringus SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels – Insuldi ennetamine kolesteroolitaseme agressiivse langetamise teel) hinnati 80 mg atorvastatiini või platseebo toimet 4731 patsiendil, kellel oli eelneva 6 kuu jooksul olnud insult või transitoorne isheemia atakk (TIA) ja kelle anamneesis ei olnud südame koronaarhaigust (CHD). 60% patsientidest olid mehed, patsientide vanus oli 21…92 aastat (keskmine vanus 63 aastat) ja nende keskmine LDL-i algtase oli 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Atorvastatiinravi ajal oli keskmine LDL-kolesterooli tase 73 mg/dl (1,9 mmol/l), samas kui platseebo manustamisel oli see näitaja 129 mg/dl (3,3 mmol/l). Uuringujärgse jälgimisperioodi mediaan oli 4,9 aastat.

Võrreldes platseeboga vähendas 80 mg atorvastatiini manustamine esmase tulemusnäitaja fataalse või mittefataalse insuldi tekkeohtu 15% võrra (riskimäärade suhe 0,85; 95% usaldusintervall, 0,72…1,00; p=0,05 või 0,84; 95% usaldusintervall, 0,71…0,99; p=0,03 pärast kohandamist algsete tegurite suhtes). Atorvastatiini puhul oli üldsuremus 9,1% (216/2365) ja platseebo puhul 8,9% (211/2366).

Post-hoc analüüs näitas, et 80 mg atorvastatiini manustamine vähendas isheemilise insuldi esinemissagedust (218/2365, 9,2% vs 274/2366, 11,6%, p=0,01) ja suurendas hemorraagilise insuldi esinemissagedust (55/2365, 2,3% vs 33/2366, 1,4%, p=0,02) võrreldes platseeboga.

Hemorraagilise insuldi tekkeoht suurenes patsientidel, kellel oli hemorraagiline insult esinenud enne uuringusse kaasamist (7/45 atorvastatiini puhul vs 2/48 platseebo puhul; riskimäärade suhe 4,06; 95% usaldusintervall, 0,84…19,57) ja isheemilise insuldi tekkeoht oli erinevates uuringugruppides samasugune (3/45 atorvastatiini puhul vs 2/48 platseebo puhul; riskimäärade suhe 1,64; 95% usaldusintervall, 0,27…9,82).

Hemorraagilise insuldi tekkeoht suurenes ka patsientidel, kellel oli enne uuringusse kaasamist esinenud lakunaarne ajuinfarkt (20/708 atorvastatiini puhul vs 4/701 platseebo puhul; riskimäärade suhe 4,99; 95% usaldusintervall, 1,71…14,61), kuid samas vähenes sellistel patsientidel isheemilise insuldi tekkeoht (79/708 atorvastatiini puhul vs 102/701 platseebo puhul; riskimäärade suhe 0,76; 95%

usaldusintervall, 0,57…1,02). On võimalik, et insuldi üldine tekkeoht on suurenenud patsientidel, kellel oli eelnevalt esinenud lakunaarne ajuinfarkt ja kes said atorvastatiini annuses 80 mg/ööpäevas.

Patsientide alagrupis, kellel oli hemorraagiline insult esinenud enne uuringusse kaasamist, oli atorvastatiini puhul üldsuremus 15,6% (7/45) ja platseebo puhul 10,4% (5/48). Patsientide alagrupis, kellel oli lakunaarne ajuinfarkt esinenud enne uuringusse arvamist, oli atorvastatiini puhul üldsuremus 10,9% (77/708) ja platseebo puhul 9,1% (64/701).

Lapsed

Heterosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia lastel vanuses 6…17 aastat

8-nädalane avatud uuring atorvastatiini farmakokineetika, farmakodünaamika, ohutuse ja talutavuse hindamiseks viidi läbi lastel ja noorukitel, kellel esines geneetiliselt kinnitatud heterosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia ja kelle esialgne LDL-C oli >4 mmol/l. Kokku osales uuringus 39 last ja noorukit vanuses 6…17 aastat. Kohorti A kuulus 15 last vanuses 6…12 aastat Tanneri staadiumiga 1. Kohorti B kuulus 24 last vanuses 10…17 aastat Tanneri staadiumiga >2.

Atorvastatiini algannus oli 5 mg ööpäevas närimistabletina kohordis A ja 10 mg ööpäevas tabletina kohordis B. Atorvastatiini annust võis kahekordistada, kui osaleja ei olnud saavutanud eesmärgiks seatud LDL-C-d <3,35 mmol/l 4. nädalaks ja kui atorvastatiini taluti hästi.

Keskmised LDL-C, TC, VLDL-C ja Apo B väärtused vähenesid 2. nädalaks kõigil osalejatel. Osalejatel, kelle annust kahekordistati, täheldati lisavähenemist juba esimesel hindamisel 2 nädalat pärast annuse suurendamist. Keskmine lipiidide parameetrite protsentuaalne vähenemine oli sarnane mõlemas kohordis sõltumata sellest, kas osalejad jäid esialgse annuse juurde või kahekordistati nende esialgset annust. Keskmiselt 8. nädalal oli LDL-C ja TC muutus võrreldes esialgsega vastavalt umbes 40% ja 30% erineva ekspositsiooni puhul.

Heterosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia lastel vanuses 10…17 aastat

Topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus, millele järgnes avatud faas, randomiseeriti 187 heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia (FH) või raske hüperkolesteroleemiaga poissi ja menarhejärgset tüdrukut vanuses 10…17 aastat (keskmine vanus 14,1 aastat) saama atorvastatiini (n=140) või platseebot (n=47) 26 nädala jooksul. Seejärel said kõik atorvastatiini 26 nädala jooksul. Atorvastatiini annus (üks kord ööpäevas) oli 10 mg esimese 4 nädala jooksul ja seda suurendati 20 milligrammini, kui LDL-C tase oli >3,36 mmol/l. Atorvastatiin vähendas oluliselt üld-C, LDL-C, triglütseriidide ja apolipoproteiin B sisaldust plasmas 26-nädalase topeltpimeda faasi jooksul. Keskmine saavutatud LDL-C väärtus oli 3,38 mmol/l (vahemik: 1,81…6,26 mmol/l) atorvastatiinirühmas võrreldes 5,91 mmol/l-ga (vahemik: 3,93…9,96 mmol/l) platseeborühmas 26nädalase topeltpimeda faasi jooksul.

Muud uuringud lastel

Veel üks atorvastatiini ja kolestipooli võrdlusuuring hüperkolesteroleemiaga lastel vanuses 10…18 aastat näitas, et atorvastatiin (N=25) põhjustas olulise LDL-C vähenemise 26. nädalal (p<0,05) võrreldes kolestipooliga (N=31).

Ravimi tasuta kasutamise uuring raske hüperkolesteroleemiaga (sealhulgas homosügootse hüperkolesteroleemiaga) patsientidel hõlmas 46 last, keda raviti atorvastatiiniga, kelle annust kohandati vastuse alusel (mõned osalejad said 80 mg atorvastatiini päevas). Uuring kestis 3 aastat: LDL-kolesterool vähenes 36% võrra.

Lapseea atorvastatiinravi pikaajalist tõhusust täiskasvanuea haigestumuse ja suremuse vähendamisel ei ole kindlaks tehtud.

Euroopa Ravimiamet on loobunud nõudest esitada uuringute tulemused atorvastatiinravi kohta lastel vanuses 0…6 aastat heterosügootse hüperkolesteroleemia puhul ja lastel vanuses 0…18 aastat homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia, kombineeritud (segatüüpi) hüperkolesteroleemia ja esmase hüperkolesteroleemia puhul ning kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetamisel (vt lõik 4.2 teavet kasutamise kohta lastel).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Atorvastatiin imendub kiiresti, maksimaalsed plasmakontsentratsioonid (Cmax) saabuvad 1...2 tunni jooksul. Imendumise määr suureneb proportsionaalselt atorvastatiini annusega. Pärast suukaudset manustamist on biosaadavus atorvastatiini õhukese polümeerikattega tablettidest 95...99% võrrelduna suukaudse lahusega. Atorvastatiini absoluutne biosaadavus on umbes 12% ja HMG-CoA reduktaasi inhibeeriva toime süsteemne biosaadavus umbes 30%. Väike süsteemne biosaadavus on tingitud presüsteemsest kliirensist seedetrakti limaskestas ja/või metabolismist esmasel maksapassaažil.

Jaotumine

Atorvastatiini keskmine jaotusruumala on umbes 381. Atorvastatiin on ≥98% ulatuses seondunud plasmavalkudega.

Biotransformatsioon

Atorvastatiin metaboliseeritakse tsütokroom P450 3A4 vahendusel orto- ja parahüdroksüülitud derivaatideks ja mitmesugusteks beeta-oksüdatsiooni produktideks. Arvestamata teisi metabolismi radasid metaboliseeritakse need produktid edasi glükuroniseerimise kaudu. HMG-CoA reduktaasi in vitro inhibeerimine orto- ja parahüdroksüülitud metaboliitide poolt on võrdväärne atorvastatiiniga. Umbes 70% HMG-CoA reduktaasi inhibeerivast toimest omistatakse veres ringlevatele aktiivsetele metaboliitidele.

Eritumine

Atorvastatiin elimineeritakse pärast hepaatilist ja/või ekstrahepaatilist metaboliseerumist peamiselt sapiga. Kuid ravimi enterohepaatiline retsirkulatsioon on ebaoluline. Atorvastatiini keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg inimestel on umbes 14 tundi. HMG-CoA reduktaasi inhibeeriva toime poolväärtusaeg on aktiivsete metaboliitide arvel umbes 20...30 tundi.

Erigrupid

Eakad patsiendid

Atorvastatiini ja selle aktiivsete metaboliitide kontsentratsioon plasmas on tervetel eakatel isikutel suurem kui noortel täiskasvanutel, kui toime lipiididele oli võrreldav toimega nooremale patsientide populatsioonile

Lapsed

Avatud 8-nädalases uuringus raviti heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia ja esialgse LDL-C- ga >4 mmol/l lapsi (vanuses 6…17 aastat) Tanneri staadiumiga 1 (N=15) ja Tanneri staadiumiga >2 (N=24) vastavalt atorvastatiini 5 või 10 mg närimistablettide või 10 või 20 mg õhukese polümeerikattega tablettidega üks kord ööpäevas. Kehakaal oli ainuke oluline ühismuutuja atorvastatiini farmakokineetika mudelis. Atorvastatiini näiv suukaudne kliirens lastel oli sarnane täiskasvanutel esinevaga, kui seda allomeetriliselt kehakaalule skaleerida. Vastavat LDL-C ja TC vähenemist täheldati erinevate atorvastatiini ja o-hüdroksüatorvastatiini ekspositsioonide korral.

Soolised erinevused

Atorvastatiini ja selle aktiivse metaboliidi kontsentratsioonid naistel erinevad meeste omadest (naistel: umbes 20% kõrgem CMAX ja umbes 10% väiksem AUC). Need erinevused meestel ja naistel ei olnud kliiniliselt olulised ja ei põhjustanud mingeid kliiniliselt olulisi erinevusi toimetes lipiididele.

Neerupuudulikkus

Neeruhaigus ei mõjuta atorvastatiini ja selle aktiivsete metaboliitide plasmakontsentratsioone ega toimet lipiididele.

Maksapuudulikkus

Kroonilise alkohoolse maksakahjustusega patsientidel (Childs-Pugh B) suurenevad atorvastatiini ja selle aktiivsete metaboliitide plasmakontsentratsioonid oluliselt (CMAX umbes 16 korda ja AUC 11 korda).

SLCO1B1 polümorfism: Kõigi HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite (sh atorvastatiini) haaramine maksarakkudesse sõltub transporterist OATP1B1. SLCO1B1 polümorfismiga patsintidel on atorvastatiini ekspositsioon suurenenud, mis võib viia rabdomüolüüsi suurenenud riskile (vt lõik 4.4). Polümorfismi geenis, mis kodeerib OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC), seostatakse 2,4 korda suurema atorvastatiini ekspositsiooniga (AUC) kui inimestel, kellel sellist genotüüpi ei ole (c.521TT). Samuti võib olla geneetiliselt kahjustatud atorvastatiini tagasihaare maksas. Võimalikud tagajärjed efektiivsusele pole teada.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Atorvastatin ei olnud rottidel kartsinogeenne, kuid suurte annuste manustamisel hiirtele (mis andsid 6…11 korda suurema AUC0-24H, kui on täheldatud inimestel, kellele manustati maksimaalseid soovitatavaid annuseid) suurenes hepatotsellulaarse adenoomi esinemissagedus isas- ja hepatotsellulaarsete kartsinoomide esinemissagedus emasloomadel. Neljas in vitro testis ning ühes in vivo testis ei leitud atorvastatiinil mutageenset ega klastogeenset potentsiaali. Loomkatsed on näidanud, et HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid võivad mõjutada embrüo või loote arengut. Rottidel, küülikutel ja koertel ei olnud atorvastatiinil toimet fertiilsusele ja see ei olnud teratogeenne, kuigi emasloomale toksilistes annustes märgati toksilisust rottide ja küülikute loodetes. Rottide järglaste areng peetus ja postnataalne elulemus lühenes, kui emasloomadele manustati atorvastatiini suuri annuseid. Tõendid on olemas rottide platsentaatbarjääri läbitavuse kohta. Rottidel on atorvastatiini kontsentratsioonid vereplasmas ja rinnapiimas võrdsed. Ei ole teada, kas atorvastatiin või tema metaboliidid erituvad rinnapiima.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu

Mikrokristalliline tselluloos E460

Laktoosmonohüdraat

Kaltsiumkarbonaat E170

Naatriumkroskarmelloos E468

Hüdroksüpropüültselluloos E463

Polüsorbaat 80 E433

Magneesiumstearaat E572

Tableti kate:

Opadry II OY- LS- 38929 (valge) sisaldab laktoosmonohüdraati, hüpromelloosi E464, titaandioksiidi E171, makrogooli E1521, dinaatrium edetaati ning musta raudoksiidi E172.

Karnaubavaha E903

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumfoolium/polüvinüülkloriid/polüamiid/alumiinium-blisterpakend Pakendi suurus karbis: 10, 30, 50 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Beximco Pharma UK Ltd. 102, College Road, Harrow HA1 1ES, Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBRID

10 mg: 831713

20 mg: 831613

40 mg: 831513

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

20.12.2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Detsember 2017