Asparaginase medac - süstelahuse pulber (5000ühik) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01XX02
Toimeaine: asparaginaas
Tootja: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Asparaginase medac, 5000 Ü süstelahuse pulber

Asparaginase medac, 10000 Ü süstelahuse pulber

L-asparaginaas

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Asparaginase medac ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Asparaginase medac’i kasutamist
  3. Kuidas Asparaginase medac’it kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Asparaginase medac’it säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Asparaginase medac ja milleks seda kasutatakse

Asparaginase medac on tsütostaatiline ravim, mis langetab L-asparagiini taset kasvajarakkudes, mistõttu valgusüntees neis rakkudes seiskub.

Asparaginase medac’it kasutatakse osana kasvajavastasest kombineeritud ravist ägeda lümfoidse leukeemia (ALL) korral lastel ja täiskasvanutel ning mitte-Hodgkini lümfoomi korral lastel.

Mida on vaja teada enne Asparaginase medac’i kasutamist

Ärge kasutage Asparaginase medac’it

kui olete L-asparaginaasi suhtes allergiline.

kui teil on pankreatiit või olete seda põdenud ravi ajal, sest asparaginaasi mõjul on täheldatud ägeda veritsusliku pankreatiidi teket.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Viljakas eas patsiendid peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid või hoiduma seksuaalvahekorrast ravi ajal ja 3 kuud pärast ravi lõppu.

Muud ravimid ja Asparaginase medac

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kuidas teised ravimid võivad mõjutada L-asparaginaasi toimet:

Vinkristiin

Vinkristiini manustamine samaaegselt L-asparaginaasiga või vahetult enne seda suurendada toksilisust ja anafülaktilise reaktsiooni ohtu.

Prednisoloon

L-asparaginaasi ja prednisolooni samaaegne kasutamine võib mõjutada verehüübivust (nt fibrinogeeni ja antitrombiin III tasemete langus).

Metotreksaat, tsütarabiin

Metotreksaat ja tsütarabiin võivad mõjuda erinevalt: nende ainete eelnev manustamine võib L- asparaginaasi toimet samasuunaliselt suurendada, kuid nende hilisem manustamine võib L- asparaginaasi toimet vastupidises suunas vähendada.

Antikoagulandid

L-asparaginase medac'i kasutamine võib põhjustada hüübimistegurite tasemete kõikumist. See võib suurendada verejooksu või tromboosi tõenäosust.

Seetõttu tuleb antikoagulantide, nagu näiteks kumariinide (varfariin), hepariini, dipüridamooli, atsetüülsalitsüülhappe ja mittesteroidsete põletikikuvastaste ravimite samaaegsel kasutamisel olla ettevaatlik.

Vaktsineerimine

Üldisest olukorrast tulenevalt ja arvestades levinuimat keemiaravi kombinatsiooni ning ravitavat haigust, suurendab samaaegne vaktsineerimine elusvaktsiinidega tõsise nakkushaiguse ohtu. Seetõttu ei tohi elusvaktsiinidega immuniseerimine toimuda varem kui vähemalt 3 kuud pärast leukeemiavastase ravikuuri lõppu.

Kuidas L-asparaginaas võib mõjustada teiste ravimite toimet:

L-asparaginaas võib makstalitluse mõjutamise kaudu suurendada teiste ravimite toksilisust.

Asparaginase medac koos toidu ja joogiga

Ravi ajal L-asparaginaasiga ei tohi alkoholi tarbida.

Rasedus ja imetamine

Asparaginase medac on vastunäidustatud raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot, sest isegi nõuetekohasel kasutamisel võib see ravim muuta reaktsioonivõimet. Samaaegsel alkoholi tarbimisel see toime veelgi süveneb.

Kuidas Asparaginase medac’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Asparaginase medac’it võib manustada ainult tsütotoksilises ravis kogenud arsti järelevalve all.

Vähendamaks võimalikku IgE-vahendatud ülitundlikkusreaktsiooni riski, peab enne ravi algust ja taasalustamist tegema torketesti või nahasisese proovisüsti:

torketest:

1 piisk kasutusvalmis lahust tilgutatakse küünarvarre painutusküljele ning toragatakse steriilse nõelaga läbi piisa nahka, vältides verejooksu teket. 3 minuti pärast pühitakse piisk ära ja

20 minuti pärast hinnatakse reaktsiooni. Kui tekib punetus ja kubel, ei tohi asparaginaasi manustada.

nahasisene süst tõusvate kontsentratsioonidega.

Kuna nahatest võimaldab tuvastada ainult üht tüüpi ( IgE-vahendatud) allergilist reaktsiooni, kuid kirjeldatud on ka teiselaadset (IgG- ja IgM-vahendatud) ülitundlikkust, soovitatakse enne ravimi manustamist veeni teha proovisüst (1000 Ü lühiajalise tilkinfusioonina veeni 1 tund enne ravi).

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis kasutamisel ainsa ravimina on tavaline keskmine ööpäevane annus lastel ja täiskasvanutel 200 Ü kehakaalu kilogrammi (/kg) kohta või 6000 Ü kehapinna ruutmeetri

(/m²) kohta, manustatuna veeni. Annust võib suurendada kuni 1000 Ü/kg ja rohkem, olenevalt isikupärsest ravivastusest.

Suuremaid üksikannuseid (1500 Ü/kg või 45000 Ü/m² ja rohkem) kasutatakse ennekõike tsüklilise manustamiskeemi korral (nt 2 korda nädalas). Nii suuri annuseid tohib manustada ainult veeni.

Asparaginase medac’it kasutatakse tavaliselt osana kombineeritud keemiaraviskeemist koos teiste tsütostaatikumidega. Peab järgima erijuhiseid annuste, manustamisviisi ja ravi kestuse kohta.

Keskmine annusvahemik lihasesiseseks süsteks on 100…400 Ü/kg või 3000…12000 Ü/m² ööpäevas. Ühte süstekohta manustav kogus ei tohi ületada 5000 Ü 2 ml-s. Kui üksikannus on üle 5000 Ü, tuleb see jagada mitme manustamiskoha vahel.

Manustamismeetod

Püsiva veenisisese tilkinfusiooni tarvis arvutatud L-asparaginaasi koguannus lahustatakse 250…500 ml 0,9 % füsioloogilises keedusoolala lahuses või 5 % glükoosilahuses ning tilgutatakse veeni mitme tunni jooksul.

Pulbri lahustamiseks süstitakse 2,0 (4,0) ml süstevett süstlaga ettevaatlikult vastu viaali siseseina. Viaali sisu lahustatakse viaali aeglaselt keerutades (vältides raputamist ja vahu teket). Kasutamisvalmis lahus on selge ja värvitu. See võib olla kergelt küütlev.

Kautusvalmis lahust võib täiendavalt lahjendamata süstida ka lihasesse, kui raviskeem seda nõuab.

Süstevees lahustatud ravimit tohib hoida toatemperatuuril kuni 6 tundi.

Manustamise kestus

Asparaginaas medac’it peab nii ainuravimina kui kombineeritud ravi koosseisus manustama kuni ravitsükli täieliku lõpuni. Kui ilmnevad kõrvaltoimed või elundkahjustus, mis on L-asparaginaasi vastunäidustuseks, peab kaaluma ravi lõpetamist.

Ravi ajal L-asparaginaasiga võivad tekkida järgmised eluohtlikud olukorrad:

anafülaksia;

veresuhkru ülemäärane tõus, mida saab ravida insuliiniga;

vere hüübimishäired, kusjuures verejooksu võimaluse vähendamiseks võib vajalik olla asendusravi värske vereplasmaga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10st):

allergilised reaktsioonid nagu paikne punetus, nõgestõbi, hingamisraskused

vere rasvainesisalduse muutused (nt kolesteroolisisalduse tõus või langus, triglütseriididesisalduse tõus,VLDL-kolesteroolisisalduse tõus ja LDL-kolesteroolisisalduse langus, lipoproteiinilipaasi aktiivsuse tõus), enamasti ilma kliiniliste sümptomiteta; ainevahetuse tasakaalustamatusest tulenev vere jääkainelämmastiku sisalduse tõus veres

kerged või mõõdukad seedetrakti sümptomid nt isutus, iiveldus, oksendamine, soolespasmid, kõhulahtisus ja kaalukaotus

maksatalitluse näitajate muutused (nt alkaalse fosfataasi, transaminaaside, ammoniaagi, LDH ja bilirubiinisisalduse tõus seerumis), rasvmaks, hüpoalbumineemia, mis võib muuhulgas viia tursete tekkele

naha ülitundlikkusreaktsioonid

süstekoha valu, tursed, väsimus

Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10st):

luuüdi kerge või mõõdukas pärssimine, mis mõjutab kõikide vererakkude loomet. Valgusünteesi kahjustusest tulenevad hüübimishäired: veritsus, vere hüübimine kogu vereringes (DIK) või tromboos

avaldumisel ajuvereringes insult, krambid, teadvuskadu

anafülaktiline šokk, hingamisteede spasm

kõhunäärme sisenõretalitluse kahjustus koos ainevahetuse muutustega (suhkru laguproduktide kuhjumisega seotud happesuse tõus (ketoatsidoos), vere suhkrusisalduse tõus ja osmolaaruse suurenemine)

kesknärvisüsteemi talitlushäired, nt tugev rahutus, depressioon, hallutsinatsioonid, segasus ja uimasus (kerge teadvuse nõrgenemine), elektroentsefalograafilised muutused (langenud alfa- aktiivsus, suurenenud teeta- ja delta-aktiivsus), mis võivad olla tingitud ammoniaagisisalduse tõusust veres

äge kõhunäärme põletik, kõhunäärme eksokriinfunktsiooni häire koos kõhulahtisusega

kehatemperatuuri tõus, valu (seljavalu, liigesvalu, kõhuvalu)

amülaasisisalduse tõus seerumis

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100st):

kusihappesisalduse tõus (hüperurikeemia) ja ammoniaagisisalduse tõus (hüperammoneemia).

süljenäärmepõletik

Harv (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000st):

ilmneda võivad krambid ja teadvusehäired kuni koomani. Posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroom (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, PRES)

veritsuse või kärbumusega kõhunäärmepõletik

kolestaas, ikterus, maksarakkude nekroos ja maksapuudulikkus (võiblõppeda surmaga)

äge neerupuudulikkus

Väga harv (võivad esineda kuni ühel inimesel 10000st):

hemolüütiline aneemia (teatud tüüpi kehvveresus).

mööduv teisene kilpnäärme vaegtalitlus, kilpnäärme hormooni siduva globuliini langus, kõrvalkilpnäärme vaegtalitlus

sõrmede peene amplituudiga värin

kõhunäärme pseudotsüstid, surmaga lõppev kõhunäärmepõletik, kõhunäärmepõletik koos kaasneva süljenäärme põletikuga

üks toksilise epidermolüüsi juhtum (Lyelli sündroom)

eluohtlikult kõrge palavik (hüperpüreksia)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

infektsioonid

Infektsioonid ja infestatsioonid

L-asparaginaasi sisaldava kombineeritud keemiaravi käigus võib ilmneda nakkusi. Sageli on raske eristada ravitava haiguse ja kaasnevate ravimite mõju.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Vereloomehäired

L-asparaginaas võib sageli pärssida luuüdi kergel või mõõdukal määral, see võib mõjutada kõigi vererakkude loomet. Üldiselt ei ole sel ravi seisukohalt tähtsust. On esinenud üksikuid hemolüütilise aneemia juhte.

Hüübivushäired

Valgusünteesi kahjustumise tõttu võivad sageli tekkida hüübivushäired veritsuste ja dissemineerunud intravaskulaarse koagulatsiooni (DIK) või tromboosi näol, kusjuures tromboosioht näib kasvavat vastavalt ravi lõpetamisest möödunud aja pikenemisele.

Lisaks L-asparaginaasile võivad kõrvaltoimed olla tingitud samaaegsest ravist teiste müelosupressiivsete ravimitega või ravitavast haigusest endast.

Ligikaudu pooled raske veritsuse ja tromboosijuhtudest on peaaju veresoonkonnas ning võivad põhjustada näiteks ajuinsulti, krampe või teadvuskadu.

Uuringus ALL-BFM95 suurenes tromboosioht lastel, kellel oli V hüübimisfaktori mutatsioon, APC- resistentsus või proteiin S, antitrombiin III, proteiin C tase seerumis langenud. Nendel patsientidel tuleb võimalusel vältida tsentraalse veenikateetri kasutamist, sest see võib suurendada trombemboolia ohtu. Ägeda lümfoidse leukeemia induktsioonravis tuleb tsentraalne veenikateeter paigaldada võimalusel alles pärast ravi lõppu L-asparaginaasiga.

Laboratoorsed uuringud võivad näidata hüübivushäireid ja fibrinolüüsi - nt fibrinogeeni, IX ja XI hüübimisfaktori, antitrombiin III, proteiin C ja plasminogeeni sisalduse langust ja von Willebrandi faktori, plasminogeeni aktivaator-1 pärssija, protrombiini 1. ja 2. fragmendi ning fibrinogeeni lõhustumisproduktide (D-dimeeride) tõusu.

Trombotsütopeenia või sepsis suurendavad verejooksu ohtu.

Vere hüübivust on vaja regulaarselt kontrollida. Fibrinogeeni võib pidada pro- ja antikoagulatiivse süsteemi parameetriks. Seega võib fibrinogeeni või antitrombiin III taseme märkimisväärse languse korral olla põhjendatud valikuline asendusravi. Antitrombiin III manustatakse tilkinfusioonina annuses 100 miinus käesolev väärtus %-des x kehakaal kg-des. Fibrinogeeni manustatakse värske külmutatud plasmana (FFP) annuses 10…15 ml/kg kehakaalu kohta.

Immuunsüsteemi häired

Väga sageli tekivad antikehad L-asparaginaasi kui võõrvalgu vastu, mis võivad põhjustada kliinilisi ülitundlikkusreaktsioone ja L-asparaginaasi inaktivatsiooni.

Väga sageli on L-asparaginaasi manustamise järel täheldatud ülitundlikkusreaktsioone, need võivad avalduda paikse punetuse, nõgestõve, süstekoha valu, palaviku, lihasevalu, hingelduse, hingamisteede spasmi, tahhükardia ja vererõhu langusena ning ulatuda kuni anafülaktilise šokini. Ülitundlikkusreaktsioonide tekke tõenäosus suureneb koos manustatud annuste arvuga. Allergiline reaktsioon võib harva tekkida ka pärast L-asparaginaasi esimest manustamist.

Mõnedel patsientidel võivad moodustuda neutraliseerivad antikehad L-asparaginaasile, ilma ülitundlikkuse kliiniliste sümptomiteta. Need antikehad võivad põhjustada L-asparaginaasi kiiret või aeglast inaktivatsiooni, kiirendades seeläbi L-asparaginaasi eliminatsiooni. Eelnev nahasisene testimine ei välista anafülaktiliste reaktsioonide ohtu.

Allergianähtude ilmnemisel tuleb ravimi kasutamine viivitamatult lõpetada. Lähtuvalt kliinilise pildi raskusest on vastumeetmetena näidustatud antihistamiinide, kortikosteroidide või vajadusel vereringet stabiliseerivate ravimite manustamine. Enamasti saab ravi jätkata teistsuguse L-asparaginaasi preparaadiga.

Endkokriinsüsteemi häired

Sageli on täheldatud kõhunäärme endokriinse talitluse muutust, mis avaldub peamiselt glükoosiainevahetuse häirena. On kirjeldatud nii diabeetilist ketoatsidoosi kui hüperosmolaarset hüperglükeemiat, mis tavaliselt alluvad insuliiniravile.

Selle võimalike põhjustena on oletatud ühelt poolt insuliinisünteesi vähenemist, põhjustatuna valgusünteesi pärssimisest L-asparaginaasi toimel, ja teisalt insuliini sekretsiooni häiret või insuliiniretseptorite arvu vähenemist.

Hüperglükeemia riskiteguriteks on vanus üle 10 eluaasta, liigne kehakaal ja Down'i sündroom. Seega soovitatakse ravi ajal L-asparaginaasiga regulaarselt kontrollida uriini ja vere suhkrusisaldust. Kõhunäärme eksokriinfunktsiooni häired võivad põhjustada kõhulahtisust.

Üksikjuhtudel on täheldatud mööduvat sekundaarset kilpnäärme vaegtalitlust ning kilpnäärmehormooni siduva valgu sisalduse langust veres. Kirjeldatud on ka kõrrvalkilpnäärme vaegtalitlust.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt esineb annusest sõltumatut vere uurealämmastiku taseme tõusu ning see osutab peaaegu alati ainevahetuse tasakaaluhäirele enne neere. Aeg-ajalt võib tekkida seerumi kusihappe sisalduse tõus (hüperurikeemia) ja ammoniaagisisalduse tõus (hüperammoneemia).

On täheldatud muutusi vere lipiididesisalduses (nt kolesterooli tõus või langus, triglütseriidide tõus, VLDL-fraktsiooni tõus ja LDL-fraktsiooni langus ning lipoproteiinilipaasi aktiivsuse tõus), mis on enamasti jäänud asümptomaatiliseks ega ole tinginud vajadust ravi muuta. Muutused võivad olla seotud samaaegse glükokortikoidide manustamisega.

Äärmiselt kõrgete näitajate korral (nt triglütseriidid > 2000 mg/dl) soovitatakse hoolikat jälgimist suurenenud pankreatiidiohu tõttu.

Närvisüsteemi häired

L-asparaginaas võib sageli põhjustada kesknärvisüsteemi talitlushäireid tugeva rahutuse, depressiooni, hallutsinatsioonide, segasusseisundi ja uimasuse (kerge teadvuse nõrgenemine) näol ning harva tugeva teadvusehäire kuni kooma näol.

Võivad tekkida EEG muutused, ilmnedes alfa-lainete aktiivsuse vähenemise ning teeta- ja delta-lainete aktiivsuse tõusuna. Võimaliku põhjusena tuleb välistada vere hüperammoneemia. Ühel korral on täheldatud sõrmede peeneamplituudilist värinat.

Harvadel juhtudel võib ilmneda posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroom (PRES). MRT (magnetresonantstomograafia) pildil väljendub see mõne päeva või mõne kuu jooksul pöörduvate kahjustuste/tursena peamiselt aju tagaosas. PRES-i peamisteks sümptomiteks on kõrgenenud vererõhk, krambid, peavalud, psüühilised muutused ja äge nägemiskahjustus. Kirjeldatud on patsiente, kellel tekkis PRES L-asparaginaasi sisaldava kombineeritud ravi käigus. Sageli ei ole selge, kas PRES tekkis L-asparaginaasi, kaasnevate ravimite või ravitava haiguse tõttu.

PRES-i ravitakse sümptomaatiliselt. Ennekõike tuleb ravida kõrget vererõhku ja krampe. Lisaks on soovitatav vähendada või katkestada immunosuppressantravi.

Seedetrakti häired

Väga sageli (ligikaudu 50% patsientidest) tekivad kerged või mõõdukad seedetrakti sümptomid nagu isutus, iiveldus, oksendamine, spasmid kõhus, kõhulahtisus ja kaalulangus.

Sageli võib tekkida äge kõhunäärmepõletik (< 10% juhtudest). Üksikjuhtudel on teatatud pseudotsüsti (vedelikuõõnsuse) tekkest (hilinemisega kuni neli kuud pärast viimast ravi). Seega tuleb kuni nelja kuu jooksul pärast ravi lõppu L-asparaginaasiga teha vajalikke kontrolluuringuid (nt ultraheli). Kuna patogenees ei ole täpselt selge, võib soovitada ainult toetavaid meetmeid.

Harva võib tekkida veritsuslik või kärbumuslik kõhunäärmepõletik või süljenäärmepõletik On üksikuid teateid surmajuhtudest.

On kirjeldatud ühte samaaegse kõhunäärmepõletiku ja ägeda süljenäärmepõletiku juhtu.

Maksa ja sapiteede häired

Väga sageli esineb maksatalitluse näitajate muutusi. On täheldatud annusest sõltumatut aluselise fosfataasi, seerumi transaminaaside, LDH, ammoniaagi (hüperammoneemia) ja bilirubiini tõusu seerumis. Sageli on täheldatud rasvmaksa. Harva on täheldatud sapipaisu, kollatõbe, maksarakkude kärbumist ja surmaga lõppenud maksapuudulikkust.

Valgusünteesi kahjustus võib põhjustada seerumi valgusisalduse langust. Enamusel patsientidest väheneb seerumi albumiinitase ravi jooksul annusest sõltumatult. See näib puudutavat kõige sagedamini α- ja ß-fraktsiooni, samas -fraktsioonα ei muutu. Kuna seerumi albumiinitase on oluline mõnede ravimite sidumisel ja transportimisel, tuleb seda jälgida, eriti kombineeritud ravi korral. Hüpoalbumineemia tagajärjel võivad tekkida tursed.

Ravi ajal L-asparaginaasiga või pärast seda võib tõusta amülaasi tase vereseerumis. Sellisel juhul ei tohi L-asparaginaasi enam manustada.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Nahal ilmnevad sageli allergilised reaktsioonid. Ühel juhul on teatatud toksilisest epidermolüüsist (Lyell sündroom).

Neerude ja kuseteede häired

Harvadel juhtudel on teatatud ägedast neerupuudulikkusest.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

2…5 tundi pärast süsti võib esineda palavikureaktsioone, mis tavaliselt vaibuvad iseenesest. Seoses allergilise reaktsiooni ja kõhunäärmepõletikuga on sageli täheldatud valu (liigesevalu, seljavalu, kõhuvalu). Eluohtlikult kõrget palavikku (hüperpüreksiat) on täheldatud harva.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Asparaginase medac’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 °C...8 ºC).

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asparaginase medac sisaldab

Toimeaine on L-asparaginaas.

1 viaal Asparaginase medac 5000 Ü, sisaldab 21,6…24,5 mg süstelahuse pulbrit, mis vastab 5000 Ü (toimeühikule) L-asparaginaasile (83 µkat, E.C. 3.5.1.1).

1 viaal Asparaginase medac 10000 Ü, sisaldab 43,2…49,0 mg süstelahuse pulbrit, mis vastab 10000 Ü (toimeühikule) L-asparaginaasile (167 µkat, E.C. 3.5.1.1).

Asparaginase medac ei sisalda abiaineid.

Kuidas Asparaginase medac välja näeb ja pakendi sisu

Pulber viaalis (I tüüpi klaas), suletud kummikorgi ning alumiiniumkattega.

Pakendis on 5 viaali.

Müügiloa hoidja ja tootja medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel

 

 

 

Saksamaa

 

 

 

telefon:

+49

/ 4103

/ 8006-0

faks:

+49

/ 4103

/ 8006-100

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja : JSC Viasana

J. Jasinskio 17, LT-01111, Vilnius, Leedu Tel./faks: +370 5 2788414

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2016.