Amitriptyline-grindeks - õhukese polümeerikattega tablett (25mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N06AA09
Toimeaine: amitriptüliin
Tootja: AS Grindeks

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 10 mg amitriptüliinvesinikkloriidi (vastab 8,84 mg amitriptüliinile) või 25 mg amitriptüliinvesinikkloriidi (vastab 22,10 mg amitriptüliinile).

INN. Amitriptylinum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks 10 mg tablett sisaldab 85,5 mg laktoosmonohüdraati ja 0,001 mg värvainet Ponceau 4R Lake (E 124). Üks 25 mg tablett sisaldab 74,5 mg laktoosmonohüdraati ja 0,0004 mg värvainet Sunset Yellow FCF Lake (E 110).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

10 mg õhukese polümeerikattega tablett

Sinine õhukese polümeerikattega ümmargune kaksikkumer tablett. Murdekoht on valge või kollakasvalge.

25 mg õhukese polümeerikattega tablett

Kollane õhukese polümeerikattega ümmargune kaksikkumer tablett. Murdekoht on valge või kollakasvalge.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Depressiooni ravi täiskasvanutel. Neuropaatilise valu ravi täiskasvanutel.

Kroonilise pingepeavalu profülaktika täiskasvanutel. Migreeni profülaktika täiskasvanutel.

Öise enureesi ravi 6-aastastel ja vanematel lastel, kui orgaaniline patoloogia, sealhulgas lülilõhestus ja sellega seotud häired, on välistatud ja ravivastust ei ole saavutatud teiste mittemedikamentoossete ja medikamentoossete ravidega, sealhulgas spasmolüütikumid ja vasopressiiniga seotud ravimid. Amitriptülliini tohib välja kirjutada ainult püsiva enureesi ravis kogenud arst.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kõigi ravimvormide/tugevustega ei ole võimalik kõiki annustamisskeeme rakendada. Algannusteks ja edasiseks annuste suurendamiseks tuleb valida sobivad ravimvormid/tugevused.

Depressioon

Ravi alustatakse väikeste annustega, mida järk-järgult suurendatakse, jälgides hoolikalt kliinilist ravivastust ja ravimi talutavust.

Täiskasvanud

Algannus on 25 mg 2 korda ööpäevas (50 mg ööpäevas). Vajadusel suurendatakse annust ülepäeviti 25 mg kaupa kuni 150 mg-ni ööpäevas kaheks annuseks jaotatuna.

Säilitusannus on väikseim efektiivne annus.

Eakad patsiendid, kes on üle 65-aastased, ja südame-veresoonkonna haigustega patsiendid

Algannus on 10 mg…25 mg ööpäevas.

Ööpäevast annust võib suurendada kuni 100 mg…150 mg-ni kaheks annuseks jaotatuna, olenevalt patsiendi individuaalsest ravivastusest ja taluvusest.

Annuseid, mis on üle 100 mg, tuleb kasutada ettevaatusega. Säilitusannus on väikseim efektiivne annus.

Lapsed

Amitriptüliini ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat, sest selle ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud (vt lõik 4.4).

Ravi kestus

Antidepressiivne toime avaldub 2...4 nädala pärast. Antidepressantidega ravi on sümptomaatiline ja seda tuleb jätkata piisavalt kaua, tavaliselt kuni 6 kuud pärast paranemist, et hoida ära haiguse taasteke.

Neuropaatiline valu, kroonilise pingepeavalu profülaktiline ja migreeni profülaktika täiskasvanutel

Patsiendile tuleb individuaalselt tiitrida annus, mis tagab piisava analgeesia talutavate kõrvaltoimetega. Üldiselt peab kasutama väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis on vajalik sümptomite raviks.

Täiskasvanud

Soovitatavad annused on 25 mg...75 mg ööpäevas õhtuti. Üle 100 mg annuste kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Algannus on 10 mg...25 mg õhtuti. Annuseid võib suurendada 10 mg…25 mg kaupa 3…7 päeva järel olenevalt taluvusest.

Annust võib võtta üks kord ööpäevas või kaheks annuseks jaotatuna. Ühekordne annus üle 75 mg ei ole soovitatav.

Valuvaigistav toime avaldub tavaliselt 2…4 nädala pärast.

Eakad patsiendid, kes on üle 65-aastased, ja südame-veresoonkonna haigustega patsiendid

Soovitatav algannus on 25 mg...75 mg õhtuti.

Annuseid, mis on üle 75 mg, tuleb kasutada ettevaatusega.

Üldiselt on soovitatav ravi alustada väikseima täiskasvanule soovitatud annusega. Annust võib suurendada sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest ja taluvusest.

Lapsed

Amitriptüliini ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat, sest selle ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud (vt lõik 4.4).

Ravi kestus

Neuropaatiline valu

Ravi on sümptomaatiline ja seega tuleb seda jätkata vajaliku ajavahemiku jooksul. Paljud patsiendid võivad vajada mitu aastat kestvat ravi. Soovitatav on regulaarne taashindamine, et veenduda, kas ravi jätkamine on patsiendi jaoks jätkuvalt kohane.

Kroonilise pingepeavalu profülaktika ja migreeni profülaktika

Ravi tuleb jätkata vajaliku ajavahemiku jooksul. Soovitatav on regulaarne taashindamine, et veenduda, kas ravi jätkamine on patsiendi jaoks jätkuvalt kohane.

Öine enurees

Lapsed

Soovitatavad annused:

lapsed vanuses 6 kuni 10 aastat: 10 mg...20 mg. Selles vanuserühmas tuleb kasutada sobivamat ravimvormi.

lapsed vanuses 11 aastat ja vanemad: 25 mg...50 mg ööpäevas.

Annuse suurendamine peab toimuma järk-järgult.

Ravimit tuleb manustada 1...1½ tundi enne magamaminekut.

Enne ravi alustamist amitriptüliiniga tuleb teha EKG, et välistada pikenenud QT-sündroomi.

Maksimaalne ravikuuri periood ei tohiks ületada 3 kuud.

Kui vajalik on amitriptüliini korduv ravi, tuleb arstlik ülevaade sooritada iga kolme kuu järel.

Ravi lõpetamisel tuleb amitriptüliini annust vähendada järk-järgult.

Patsientide erirühmad

Vähenenud neerufunktsioon

Neerupuudulikkuse korral võib seda ravimit manustada tavalistes annustes.

Vähenenud maksafunktsioon

Soovitatav on ettevaatlik annustamine ja võimalusel seerumi taseme määramine.

Tsütokroom P450 CYP2D6 inhibiitorid

Sõltuvalt patsiendi individuaalsest ravivastusest, tuleb kaaluda väiksema amitriptüliini annuse manustamist, kui CYP2D6 inhibiitor (nt bupropioon, kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) on lisatud amitriptüliini ravile (vt lõik 4.5).

Teadaolevad halvad CYP2D6 või CYP2C19 metaboliseerijad

Nendel patsientidel võib esineda amitriptüliini ja tema aktiivse metaboliidi nortriptüliini kõrgenenud plasmakontsentratsioonid. Kaaluge soovitatava algannuse 50% vähendamist.

Manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks.

Tabletid neelatakse alla koos veega.

Ravi lõpetamine

Ravi tuleb lõpetada annust järk-järgult paari nädala jooksul vähendades.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Hiljuti põetud müokardiinfarkt. Mis tahes raskusastmega südameblokaad või südame rütmihäire ja koronaararterite puudulikkus.

Samaaegne ravi MAOI-ga (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid) ravi on vastunäidustatud (vt lõik 4.5). Samaaegne amitriptüliini ja MAOI-de manustamine võib põhjustada serotoniini sündroomi (sümptomite kombinatsiooni, sealhulgas rahutus, segasus, treemor, müokloonus ja hüpertermia).

Ravi amitriptüliiniga võib alustada 14 päeva pärast pöördumatu toimega mitteselektiivse MAOI ja vähemalt üks päev pärast pöörduva moklobemiidi manustamise lõpetamist. MAOI ravi võib alustada 14 päeva pärast amitriptüliini manustamise lõpetamist.

Raskekujuline maksahaigus.

Alla 6-aastastel lastel.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Suurte annuste kasutamisel võivad tekkida südame rütmihäired ja raske hüpotensioon. Need võivad esineda ka olemasoleva südamehaigusega patsientidel tavalise annuse kasutamisel.

QT-intervalli pikenemine

Ravimi turuletulekujärgsel perioodil on teatatud QT-intervalli pikenemise ja arütmia juhtumitest. Ettevaatlik tuleb olla patsientide puhul, kellel on tõsine bradükardia, kompenseerimata südamepuudulikkus või kes kasutavad samaaegselt QT-intervalli pikendavaid ravimeid. Teadaolevalt suurendavad proarütmia riski elektrolüütide tasakaalu häired (hüpokaleemia, hüperkaleemia, hüpomagneseemia).

Anesteetikumid, mida manustatakse tri/tetratsüklilise antidepressantravi ajal, võivad suurendada rütmihäirete ja hüpotensiooni riski. Võimalusel katkestage selle ravimi võtmine mitu päeva enne operatsiooni. Vältimatu erakorralise operatsiooni korral tuleb anestesioloogi teavitada patsiendi sellest ravist.

Tuleb olla väga ettevaatlik, kui amitriptüliini manustatakse hüpertüreoosi põdevatele patsientidele või kilpnäärmeravi saavatele patsientidele, kuna võivad tekkida südame rütmihäired.

Eakad on eriti tundlikud ortostaatilise hüpotensiooni suhtes.

Seda ravimit tuleb kasutada ettevaatusega konvulsiivse häire, uriinipeetuse, eesnäärme hüpertroofia, hüpertüreoosi, paranoidse sümptomatoloogia ja kaugelearenenud maksa- või kardiovaskulaarse haiguse, püloruse stenoosi ja paralüütilise iileuse korral.

Patsientidel, kel on harvaesinev madala eeskambri või kambri suletud nurga seisund, võib see esile kutsuda pupilli laienemise tõttu ägeda glaukoomi atakke.

Suitsiid/suitsiidimõtted

Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite) suurenenud ohuga, mis püsib kuni märkimisväärse remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi ilmneda esimese paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise ilmnemiseni. Üldine kliiniline kogemus näitab, võib paranemise algstaadiumides suitsiidioht suureneda.

Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või –katseks ning neid tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud platseebo- kontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste patsientide suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga.

Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide, iseäranis kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelevalve, seda eriti ravi alguses ja annuse muutmise järgselt. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest jälgida iga võimaliku kliinilise halvenemise, suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda sellistel juhtudel koheselt arsti poole.

Maniakaal-depressiivse psühhoosiga patsientidel võib toimuda nihe maniakaalse faasi suunas; mania sümptomite tekkimisel tuleb amitriptüliini kasutamine lõpetada.

Nagu on kirjeldatud ka teiste psühhotroopsete ravimite korral, võib amitriptüliin muuta tundlikkust insuliini ja glükoosi suhtes, mistõttu võib vajalik olla antidiabeetilise ravi korrigeerimine diabeetikutel; ka depressioon ise võib mõjutada patsiendi veresuhkru sisaldust.

Tritsükliliste antidepressantide kasutamisel koos antikolinergiliste ravimite või neuroleptikumidega on kirjeldatud hüperpüreksiat (eriti kuuma ilmaga).

Pikaajalise ravi järsk katkestamine võib põhjustada ärajäämanähtusid nagu peavalu, halb enesetunne, unetus ja ärrituvus.

Amitriptüliini tuleb kasutada ettevaatlikult SSRI-sid saavatel patsientidel (vt lõik 4.2 ja 4.5).

Öine enurees

Enne ravi alustamist amitriptüliiniga tuleb teha EKG, et välistada pikenenud QT-sündroom. Enureesi ravis ei tohi amitriptüliini kasutada koos antikolinergilise ravimiga.

Suitsiidimõtted ja -käitumine võivad areneda ka depressioonist erinevate häirete korral antidepressantravi alguses; seega tuleb enureesiga patsientide ravimisel järgida samu ettevaatusabinõusid, mis depressiooni põdevate patsientide ravis.

Lapsed

Puudub ohutusalane teave ravimi pikaajalise kasutamise mõju kohta laste ja noorukite kasvule, küpsusastmele ning kognitiivsele ja käitumuslikule arengule (vt lõik 4.2).

Abiained

Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, täieliku laktaasipuudulikkuse või glükoos-galaktoosi imendumishäiretega patsiendid, ei tohi seda ravimit kasutada.

Amitriptyline-Grindeks tabletid sisaldavad abiaineid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (10 mg õhukese polümeerikattega tabletid – Ponceau 4R Lake (E 124) ja 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid – Sunset Yellow FCF Lake (E 110)).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Amitriptüliini toime teistele ravimitele

Vastunäidustatud kombinatsioonid

MAOI-d (mitteselektiivne ja ka selektiivne A (moklobemiid) ja B (selegiliin)) – „serotoniini sündroomi“ tekkerisk (vt lõik 4.3).

Kombinatsioonid, mida ei soovitata

Sümpatomimeetikumid: amitriptüliin võib tugevdada adrenaliini, efedriini, isoprenaliini, noradrenaliini, fenüülefriini ja fenüülpropanolamiini (neid sisaldavad nt lokaalsed ja üldanesteetikumid ning ninakinnisuse vastased preparaadid) kardiovaskulaarseid toimeid.

Adrenergiliste neuronite blokaatorid: tritsüklilised antidepressandid võivad antihüpertensiivsete ravimite nagu näiteks guanetidiini, betanidiini, reserpiini, klonidiini ja metüüldopa antihüpertensiivset toimet vähendada. Tritsükliliste antidepressantidega ravi ajal on soovitatav korrigeerida antihüpertensiivset ravi.

Antikolinergilised ained: tritsüklilised antidepressandid võivad tugevdada nende ravimite toimet silmades, kesknärvisüsteemis, soolestikus ja põies, nende kooskasutamist tuleb vältida paralüütilise iileuse, hüperpüreksia jt suurenenud riski tõttu.

QT-intervalli pikendavad ravimid, kaasa arvatud antiarütmikumid nagu näiteks kinidiin, antihistamiinikumid astemisool ja terfenadiin, mõned antipsühhootikumid (eriti pimosiid ja sertindool),

tsisapriid, halofantriin ja sotalool, võivad koos tritsükliliste antidepressantidega manustamisel suurendada ventrikulaarse arütmia tekkeriski.

Amitriptüliini ja metadooni kooskasutamisel tuleb olla ettevaatlik potentsiaalse aditiivse toime tõttu QT- intervallile ja tõsiste kardiovaskulaarsete riskide suurenemise tõttu.

Samuti tuleb olla ettevaatlik amitriptüliini ja hüpokaleemiat esilekutsuvate diureetikumide (nt furosemiid) koosmanustamisel.

Tioridasiin: amitriptüliini ja tioridasiini (CYP2D6 substraat) koosmanustamist tuleb vältida tioridasiini metabolismi aeglustumise tõttu ja sellest tingitud kardiaalsete kõrvaltoimete suurenenud ohu tõttu.

Tramadool: tramadooli (CYP2D6 substraat) ja tritsükliliste antidepressantide (TTA-de) nagu amitriptüliin koosmanustamine suurendab krambihoogude ja serotoniini sündroomi ohtu. Lisaks võib selline kombinatsioon pärssida tramadooli metaboliseerumist aktiivseks metaboliidiks ja seega suurendada tramadooli kontsentratsiooni ning potentsiaalselt põhjustada opioidtoksilisust.

Seentevastased ravimid, sh flukonasool ja terbinafiin, suurendavad tritsükliliste antidepressantide kontsentratsiooni seerumis ning sellega kaasnevat toksilisust. Tekkinud on minestust ja torsade de pointes’i.

Ettevaatust vajavad kombinatsioonid

KNS depressandid: amitriptüliin võib suurendada alkoholi, barbituraatide ja muude KNS-i depressantide sedatiivset mõju.

Teiste ravimite toime amitriptüliinile

Tritsüklilised antidepressandid (TTA-d), sh amitriptüliin, metaboliseeruvad peamiselt maksa tsütokroom P450 isoensüümide CYP2D6 ja CYP2C19 kaudu, mis on populatsioonis polümorfsed. Teised amitriptüliini metabolismis osalevad isoensüümid on CYP3A4, CYP1A2 ja CYP2C9.

CYP2D6 inhibiitorid: CYP2D6 isoensüümi võib inhibeerida erinevate ravimitega nagu näiteks neuroleptikumid, serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, beetablokaatorid ja antiarütmikumid. Tugevate CYP2D6 inhibiitorite näidete hulka kuuluvad bupropioon, fluoksetiin, paroksetiin ja kinidiin. Need ravimid võivad tekitada olulist TTA metabolismi vähenemist ja märkimisväärset plasma kontsentratsiooni suurenemist. TTA koosmanustamisel teise CYP2D6 inhibiitoriga tuleb alati jälgida TTA plasmataset. Amitriptüliini annuse kohandamine võib olla vajalik (vt lõik 4.2).

Teised tsütokroom P450 inhibiitorid: tsimetidiin, metüülfenidaat ja kaltsiumikanali blokaatorid (nagu diltiaseem ja verapamiil) võivad suurendada tritsükliliste antidepressantide plasmatasemeid ja kaasnevat toksilisust. On täheldatud, et seenevastased ravimid nagu flukonasool (CYP2C9 inhibiitor) ja terbinafiin (CYP2D6 inhibiitor) suurendavad amitriptüliini ja nortriptüliini seerumitasemeid.

CYP3A4 ja CYP1A2 isoensüümid metaboliseerivad amitriptüliini vähemal määral. On täheldatud, et fluvoksamiin (tugev CYP1A2 inhibiitor) suurendab amitriptüliini plasmakontsentratsioone ja seda kombinatsiooni tuleb vältida. Amitriptüliini ja tugevate CYP3A4 inhibiitorite nagu näiteks ketokonasooli, itrakonasooli ja ritonaviiri kooskasutamisel võib eeldada kliiniliselt olulisi koostoimeid.

Tritsüklilised antidepressandid ja neuroleptikumid inhibeerivad teineteise metabolismi; selle tagajärjeks võib olla krambiläve alanemine ja krampide teke. Vajalik võib olla nende ravimite annuste korrigeerimine.

Tsütokroom P450 indutseerijad: suukaudsed rasestumisvastased vahendid, rifampitsiin, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin ja naistepunaürt (Hypericum perforatum) võivad suurendada tritsükliliste antidepressantide metabolismi ja põhjustada tritsükliliste antidepressantide plasmataseme vähenemist ja vähenenud antidepressiivset toimet.

Etanooli juuresolekul suureneb vaba amitriptüliini kontsentratsioon plasmas, samuti nortriptüliini kontsentratsioon.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kliinilised andmed amitriptüliini kasutamise kohta rasedatel on piiratud.

Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3).

Amitriptüliini ei soovitata kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on vältimatult vajalik ja üksnes pärast riski/kasusuhte hoolikat hindamist.

Pikaajalisel kasutamisel ja manustamisel raseduse viimastel nädalatel võivad vastsündinul esineda võõrutusnähud. Nende hulka võivad kuuluda ärrituvus, hüpertoonia, värin, ebaregulaarne hingamine, vähene joomine ja vali nutt ning võimalikud antikolinergilised sümptomid (uriinipeetus, kõhukinnisus).

Imetamine

Amitriptüliin ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima (koguses, mis vastab 0,6…1%-le emale manustatud annusest). Riski imetatavale imikule ei saa välistada. Rinnaga toitmise katkestamine või ravi katkestamine/jätkamine selle ravimiga tuleb otsustada, arvestades imetamisest saadavat kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Amitriptüliin vähendas tiinestumise sagedust rottidel (vt lõik 5.3).

Andmed amitriptüliini mõju kohta inimese fertiilsusele puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Amitriptüliin on sedatiivne ravim.

Patsiendid, kellele määratakse psühhotroopseid ravimeid, võivad täheldada üldise tähelepanuvõime ja kontsentratsioonivõime langust ja neid tuleb hoiatada muutunud autojuhtimise või masinate käsitsemise võime suhtes.

Neid kõrvaltoimeid võib võimendada samaaegne alkoholi tarbimine.

Kõrvaltoimed

Amitriptüliin võib põhjustada teiste tritsükliliste antidepressantidega sarnaseid kõrvaltoimeid. Mõned alltoodud kõrvaltoimetest, nt peavalu, treemor, tähelepanuhäire, kõhukinnisus ja vähenenud liibido, võivad olla ka depressiooni tunnusteks ning tavaliselt leevenevad depressiivse seisundi paranemisel.

Alljärgnevalt on kõrvaltoimed loetletud vastavalt MedDRA organsüsteemi klassi/ eelisterminitele ning järgmisele esinemissageduse liigitusele:

Väga sage (>1/10);

Sage (>1/100 kuni <1/10);

Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100);

Harv (>1/10 000 kuni <1/1000);

Väga harv (<1/10 000);

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA organsüsteemi

Esinemissagedus

Eelistermin

klass

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv

Luuüdi depressioon, agranulotsütoos, leukopeenia,

 

 

eosinofiilia, trombotsütopeenia.

Ainevahetus- ja

Harv

Söögiisu langus.

toitumishäired

Teadmata

Anoreksia, veresuhkru sisalduse tõus või langus.

Psühhiaatrilised häired

Väga sage

Agressiivsus.

 

Sage

Segasusseisund, libiido langus, agiteeritus.

 

Aeg-ajalt

Hüpomania, mania, ärevus, unetus, hirmuunenäod.

 

Harv

Deliirium (eakatel), hallutsinatsioonid

 

 

(skisofreeniaga patsientidel), suitsiidimõtted või -

 

 

käitumine*.

 

Teadmata

Paranoia.

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Somnolentsus, treemor, pearinglus, peavalu,

 

 

uimasus, kõnehäired (düsartria).

 

Sage

Tähelepanuhäired, maitsehäired, paresteesia,

 

 

ataksia.

 

Aeg-ajalt

Krambid.

 

Väga harv

Akatiisia, polüneuropaatia.

 

Teadmata

Ekstrapüramidaalne häire.

Silma kahjustused

Väga sage

Akommodatsioonihäired.

 

Sage

Müdriaas.

 

Väga harv

Äge glaukoom.

 

Teadmata

Silmakuivus.

Kõrva ja labürindi

Aeg-ajalt

Kohin kõrvus.

kahjustused

 

 

Südame häired

Väga sage

Südamepekslemine, tahhükardia.

 

Sage

Atrioventrikulaarne blokaad, Hisi kimbu blokaad.

 

Aeg-ajalt

Kollaps, südamepuudulikkuse süvenemine.

 

Harv

Südame rütmihäired.

 

Väga harv

Kardiomüopaatiad, torsade de pointes.

 

Teadmata

Ülitundlikkusest põhjustatud müokardiit.

Vaskulaarsed häired

Väga sage

Ortostaatiline hüpotensioon.

 

Aeg-ajalt

Hüpertensioon.

 

Teadmata

Hüpertermia.

Respiratoorsed, rindkere ja

Väga sage

Ninakinnisus.

mediastiinumi häired

Väga harv

Kopsualveoolide ja kopsukoe allergiline põletik

 

 

(vastavalt alveoliit, Löffleri sündroom).

Seedetrakti häired

Väga sage

Suukuivus, kõhukinnisus, iiveldus.

 

Aeg-ajalt

Kõhulahtisus, oksendamine, keele turse.

 

Harv

Süljenäärmete suurenemine, paralüütiline iileus.

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt

Maksakahjustus (nt kolestaatiline maksahaigus).

 

Harv

Kollatõbi.

 

Teadmata

Hepatiit.

Naha ja nahaaluskoe

Väga sage

Suurenenud higistamine.

kahjustused

Aeg-ajalt

Lööve, urtikaaria, näo turse.

 

Harv

Alopeetsia, valgustundlikkusreaktsioonid.

Neerude ja kuseteede häired

Sage

Urineerimishäired.

 

Aeg-ajalt

Uriinipeetus.

Reproduktiivse süsteemi ja

Sage

Erektsioonihäired.

rinnanäärme häired

Aeg-ajalt

Galaktorröa.

 

Harv

Günekomastia.

Üldised häired ja

Sage

Väsimus, janutunne.

manustamiskoha reaktsioonid

Harv

Püreksia.

Uuringud

Väga sage

Kehakaalu suurenemine.

 

Sage

Kõrvalekalded elektrokardiogrammis,

 

 

elektrokardiogrammil QT-intervalli pikenemine,

 

 

elektrokardiogrammil QRS-kompleksi pikenemine,

 

 

hüponatreemia.

 

Aeg-ajalt

Silmasisese rõhu tõus.

 

Harv

Kehakaalu langus.

 

 

Kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajate

 

 

väärtustes, aluselise fosfataasi aktiivsuse

suurenemine, transaminaaside aktiivsuse suurenemine.

* Suitsiidimõtetest või -käitumise ilmingutest teatati amitriptüliini ravi ajal või vahetult pärast selle lõppu (vt lõik 4.4).

Epidemioloogilsed uuringud, mis on läbiviidud peamiselt 50-aastastel ja vanematel patsientidel, näitavad suurenenud luumurdude tekkimise riski patsientidel, kes saavad samaaegselt ravi selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitoriga (SSRId) ja tritsüklilise antidepressandiga. Selle riski tekkemehhanism ei ole teada.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Antikolinergilised sümptomid: müdriaas, tahhükardia, uriinipeetus, limaskestade kuivus, soolemotoorika nõrgenemine., uriinipeetus, limaskestade kuivus. Krambid. Palavik. Järsku tekkiv KNS-i depressioon. Teadvushäire, mis progresseerub koomaks. Pärsitud hingamine.

Kardiaalsed sümptomid: rütmihäired (ventrikulaarsed tahhüarütmiad, torsade de pointes, vatsakeste fibrillatsioon). EKG leiule on iseloomulik PR-intervalli pikenemine, QRS-kompleksi laienemine, QT- intervalli pikenemine, T-saki lamenemine või inversioon, ST-segmendi depressioon ning erineva raskusega südameblokaad, mis progresseerub südameseiskuseni. Tavaliselt esineb seos QRS-kompleksi laienemise astme ja mürgistuse raskuse vahel pärast ägedat üleannustamist. Südamepuudulikkus, hüpotensioon, kardiogeenne šokk, metaboolne atsidoos, hüpokaleemia.

750 mg või suurema annuse kasutamine täiskasvanul võib tekitada rasket toksilisust. Üleannustamise mõju võimendab samaaegne alkoholi ja muu psühhotroopse aine kasutamine.

Üleannustamisest tingitud reaktsioon on märkimisväärse individuaalse varieeruvusega. Lapsed on eriti vastuvõtlikud kardiotoksilisuse ja krambihoogude suhtes.

Teadvuse taastumisel võivad uuesti tekkida segasus, agiteeritus ning hallutsinatsioonid ja ataksia.

Ravi

 1. Vajadusel hospitaliseerida (intensiivraviosakond). Ravi on sümptomaatiline ja toetav.
 2. Hinnata ja rakendada ABC-d (hingamisteed, hingamine ja vereringe) asjakohaselt. Tagada IV juurdepääs. Tähelepanelik jälgimine on vajalik isegi näiliselt komplitseerumata juhtumite korral.
 3. Jälgida patsienti kliiniliste näitajate suhtes. Kontrollida uurea ja elektrolüütide taset - otsige madalat kaaliumi sisaldust ja jälgige väljutatud uriini. Kontrollida veregaase arteriaalses veres – kas esineb atsidoosi. Teha elektrokardiogramm - otsige QRS > 0,16 sekundit.
 4. Ärge manustage flumaseniili bensodiasepiini mürgistuse raviks kombineeritud üleannustamise korral.
 5. Kaaluda maoloputust ainult, kui potentsiaalselt surmavast üledoosist on möödunud kuni tund.
 6. Anda 50 g sütt manustamisele järgneva tunni jooksul.
 7. Vajadusel tagada hingamisteede avatus intubeerimisega. Võimaliku hingamisseiskumise vältimiseks on soovitatud kasutada respiraatorravi. Pidev EKG abil südametöö jälgimine 3…5 päeva jooksul. Järgmiste seisundite ravi otsustatakse igal juhul individuaalselt:

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

 1. Rahutust ja krampe võib ravida diasepaamiga.
 2. Patsiente, kellel ilmnevad toksilisuse nähud, tuleb jälgida minimaalselt 12 tundi.
 3. Kui patsient on olnud pikemat aega teadvusetu, jälgige rabdomüolüüsi sümptomite suhtes.
 4. Kuna üleannustamine on sageli tahtlik, võivad patsiendid teha paranemisetapil ka muude vahenditega enesetapukatse. Selle ravimirühma kasutamisel on esinenud surmajuhtumeid tahtliku või juhusliku üleannustamise tagajärjel.
 • lai QRSkompleks, südamepuudulikkus ja ventrikulaarsed arütmiad
 • vereringe puudulikkus
 • hüpotensioon
 • hüpertermia
 • krambid
 • metaboolne atsidoos

Farmakoterapeutiline rühm: antidepressandid, mitteselektiivsed monoamiini tagasihaarde inhibiitorid (tritsükliline antidepressant); ATC-kood: N06AA09

Toimemehhanism

Amitriptüliin on tritsükliline antidepressant ja analgeetikum. Ravimil on väljapaistvad antikolinergilised ja sedatiivsed omadused. Ravim takistab noradrenaliini ja serotoniini tagasihaaret ja seega nende inaktiveerumist närvilõpmetes. Nende monoamiini neurotransmitterite tagasihaarde takistamine võimendab nende toimet ajus. See näib olevat seotud antidepressiivse toimega.

Toimemehhanism hõlmab ka ioonikanali blokeerivat mõju naatriumi, kaaliumi ja NMDA kanalile nii tsentraalselt kui ka seljaaju tasemel. Mõjud noradrenaliinile, naatriumile ja NMDA-le on mehhanismid, mille kohta on teada, et need osalevad neuropaatilise valu säilitusravis, kroonilise pingepeavalu ja migreeni profülaktikas. Amitriptüliini valu vähendav mõju ei ole seotud ravimi antidepressiivsete omadustega.

Tritsükliliste antidepressantide ja muskariin- ja histamiin H1 retseptorite vahel esineb erineval tasemel afiinsus.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Amitriptüliini efektiivsus ja ohutus on demonstreeritud täiskasvanutel järgmiste näidustuste ravis:

Depressioon

Neuropaatiline valu

Kroonilise pingepeavalu profülaktika

Migreeni profülaktika

Amitriptüliini efektiivsus ja ohutus on demonstreeritud öise enureesi ravis 6-aastastel ja vanematel lastel (vt lõik 4.1).

Soovitatavad annused on toodud lõigus 4.2. Depressiooni ravis on kasutatud kuni 200 mg ööpäevas ja vahel on ainult haiglas viibivate raske depressiooniga patsientide korral kasutatud kuni 300 mg ööpäevas.

Antidepressiivne ja analgeetiline toime avaldub tavaliselt 2…4 nädala möödudes, sedatiivne toime ei viibi.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast tablettide suukaudset manustamist saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas ligikaudu 4 tunni pärast (tmax = 3,89 ± 1,87 tundi; vahemik 1,93...7,98 tundi). Pärast 50 mg suukaudset manustamist keskmine Cmax = 30,95 ± 9,61 ng/ml; vahemik 10,85...45,70 ng/ml (111,57 ± 34,64 nmol/l; vahemik 39,06...164,52 nmol/l). Keskmine absoluutne biosaadavus on 53% (Fabs = 0,527 ± 0,123; vahemik 0,219...0,756).

Jaotumine

Näiline jaotusruumala (Vd)β arvestatakse pärast intravenoosset manustamist ja on 1221 l±280 l; vahemik 769...1702 l (16 ± 3 l/kg).

Seondumine plasmavalkudega on ligikaudu 95%.

Amitriptüliin ja peamine metaboliit nortriptüliin läbivad platsentaarbarjääri.

Amitriptüliin ja nortriptüliin erituvad väikestes kogustes imetavate emade rinnapiima. Kontsentratsioonide suhe naiste rinnapiimas ja plasmas on ligikaudu 1:1. Imikuni jõuab keskmiselt 2% (amitriptüliin + nortriptüliin) ema kehakaaluga seotud amitriptüliini annusest (mg/kg baasil) (vt lõik 4.6).

Biotransformatsioon

In vitro amitriptüliin metaboliseerub peamiselt demetüülimise (CYP2C19, CYP3A4) ja hüdroksüülimise teel (CYP2D6), millele järgneb konjugeerimine glükuroonhappega. Muud kaasatud isoensüümid on CYP1A2 ja CYP2C9. Metabolism allub geneetilisele polümorfismile. Peamine aktiivne metaboliit on sekundaarne amiin, nortriptüliin.

Nortriptüliin on tugevam noradrenaliini kui serotoniini tagasihaarde inhibiitor, sellal kui amitriptüliin inhibeerib noradrenaliini ja serotoniini tagasihaaret võrdselt hästi. Muudel metaboliitidel, nagu cis- ja trans-10-hüdroksüamitriptüliinil ja cis- ja trans-10-hüdroksünortriptüliinil on nortriptüliiniga sama profiil, kuid see on tunduvalt nõrgem. Demetüülnortriptüliin ja amitriptüliin-N-oksiid on plasmas vaid tillukestes kogustes; viimane on peaaegu inaktiivne. Kõik metaboliidid on amitriptüliinist ja nortriptüliinist vähem antikolinergilised. Plasmas domineerib 10-hüdroksünortriptüliini koguhulk, aga enamik metaboliite on konjugeeritud.

Eritumine

Amitriptüliini elimineerimise poolaeg (t β) pärast suukaudset manustamist on umbes 25 tundi (24,65 ± 6,31 tundi; vahemik 16,49...40,36). Keskmine süsteemne kliirens (Cls) on 39,24 ± 10,18 l/h, vahemik 24,53…53,73 l/h.

Amitriptüliin eritub peamiselt uriiniga. Muutumatul kujul eritub amitriptüliini neerude kaudu vähesel määral (keskmiselt 2%).

Amitriptüliini+nortriptüliini püsiv plasmatase saavutatakse enamikul patsientidel nädalaga ja püsiolekus sisaldab ööpäevaringne plasmatase ligikaudu võrdsetes kogustes amitriptüliini ja nortriptüliini pärast tavapärast manustamist 3 korda ööpäevas.

Eakad

Eakatel on aeglustunud metabolismi tõttu pikemad poolväärtusajad ja väiksem suukaudne (ClO) kliirens.

Vähenenud maksafunktsioon

Maksakahjustus võib vähendada ravimi metabolismi maksas, mille tulemuseks on ravimi kõrgemad kontsentratsioonid plasmas ja nendele patsientidele tuleb ravimit annustada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Vähenenud neerufunktsioon

Neerupuudulikkus ei mõjuta kineetikat.

Polümorfism

Metabolismi iseloomustab geneetiline polümorfism (CYP2D6 ja CYP2C19) (vt lõik 4.2).

Farmakokineetilised/ farmakodünaamilised toimed

Amitriptüliini ja nortriptüliini plasmakontsentratsioonid erinevad indiviiditi väga laialdaselt ning lihtsat korrelatsiooni ravivastusega ei ole leitud.

Terapeutiline plasmakontsentratsioon depressiooni korral on 80...200 ng/ml (ligikaudu 280...700 nmol/l) (amitriptüliin+nortriptüliin). Kontsentratsioone üle 300...400 ng/ml seostatakse südame erutusjuhtehäirete, QRS-kompleksi laienemise või atrioventrikulaarse blokaadi suurenenud riskiga.

Prekliinilised ohutusandmed

Amitriptüliin inhibeeris ioonikanaleid, mis mõjutavad südame repolarisatsiooni (hERG kanalid) terapeutiliste plasmakontsentratsioonide ülemises mikromolaarvahemikus. Seega võib amitriptüliin suurendada südame rütmihäirete riski (vt lõik 4.4).

Amitriptüliini genotoksilist potentsiaali on uuritud erinevates in vitro ja in vivo uuringutes. Kuigi need uuringud andsid osaliselt vastuolulisi tulemusi, ei saa välistada eriti kromosoomi kõrvalekallete põhjustamise võimalikkust. Pikaajalisi kartsinogeensuse uuringuid ei ole teostatud.

Reproduktsiooni uuringutes ei täheldatud teratogeenset mõju hiirte, rottide ega küülikute puhul, kui amitriptüliini manustati suukaudselt annustes 2...40 mg/kg/ööpäevas (kuni 13 korda suurem maksimaalsest inimesele soovitatavast amitriptüliini annusest 150 mg/ööpäevas või 3 mg/kg/ööpäevas 50 kg patsiendi korral). Kuid kirjanduse andmed näitasid väärarengute ja luustumise hilinemise riski hiirtel, hamstritel, rottidel ja küülikutel, kellel manustati maksimaalsest soovitatud annusest 9,33 korda suurem annus. Esines võimalik seos rottide viljakusega, nimelt alanes tiinestumissagedus. Viljakusele avaldatud mõju põhjus ei ole teada..

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

10 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

Tableti sisu

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Povidoon

Ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Õhuke polümeerikate

Värvaine Opadry II Blue 85 F 20753, mis sisaldab: Titaandioksiid (E 171)

Makrogool 4000

Quinoline Yellow Lake (E 104) Talk

Indigo Carmine Lake (E 132) Ponceau 4R Lake (E 124) Karnaubavaha

25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tableti sisu

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Povidoon

Ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Õhuke polümeerikate

Värvaine - Opadry II Yellow 85 F 22450, mis sisaldab: Titaandioksiid (E 171)

Makrogool 4000

Quinoline Yellow Lake (E 104) Talk

Sunset Yellow FCF Lake (E 110) Indigo Carmine Lake (E 132) Karnaubavaha

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

4 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/Al-fooliumist blistris;

5 blistrit (50 õhukese polümeerikattega tabletti) kartongkarbis.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti Tel.: + 371 67083205

Faks: + 371 67083505 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBRID

10 mg – 385402

25 mg – 385302

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.06.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2018