Amitriptyline-grindeks - õhukese polümeerikattega tablett (25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AA09
Toimeaine: amitriptüliin
Tootja: AS Grindeks

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid AMITRIPTYLINE-GRINDEKS 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amitriptüliinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Amitriptyline-Grindeks ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amitriptyline-Grindeks’i kasutamist
 3. Kuidas Amitriptyline-Grindeks’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Amitriptyline-Grindeks’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Amitriptyline-Grindeks ja milleks seda kasutatakse

Amitriptyline-Grindeks kuulub tritsükliliste antidepressantide ravimirühma.

Seda ravimit kasutatakse järgmiste haiguste ravis:

depressioon täiskasvanutel (depressiooniepisoodid);

neuropaatiline valu täiskasvanutel;

kroonilise pingepeavalu profülaktika täiskasvanutel;

migreeni profülaktika täiskasvanutel;

öine voodimärgamine 6-aastastel ja vanematel lastel ainult sel juhul, kui orgaanilised põhjused, nt lülilõhestumus ja sellega seotud häired, on välistatud ja kõigile mittemedikamentoossetele raviviisidele ja teistele ravimitele, sealhulgas lihasrelaksantidele ja desmopressiinile, ei ole saadud ravivastust. Seda ravimit võib määrata ainult püsiva voodimärgamisega patsientide ravis kogenud arst.

Mida on vaja teada enne Amitriptyline-Grindeks’i kasutamist

Ärge kasutage Amitriptyline-Grindeks’it:

kui olete amitriptüliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on hiljuti olnud südamelihaseinfarkt (müokardi infarkt);

kui teil on südameprobleemid nagu rütmihäired, mis on näha elektrokardiogrammil (EKG), südameblokaad või südameveresoonte haigus;

kui võtate ravimeid, nagu monoamiinoksüdaasi inhibiitorid (MAOI-d);

kui olete võtnud MAOI-d viimase 14 päeva jooksul;

kui olete võtnud moklobemiidi eelmisel päeval;

kui teil on raskekujuline maksahaigus.

Kui teid ravitakse Amitriptyline-Grindeks’iga, tuleb ravi lõpetada ja oodata 14 päeva enne MAOI-ga ravi alustamist.

Seda ravimit ei tohi anda alla 6 aasta vanustele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Amitriptyline-Grindeks’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

Amitriptüliini kasutamisel suurtes annustes võivad tekkida südame rütmihäired ja hüpotensioon. Seda võib juhtuda ka tavaliste annuste puhul, kui teil on olemasolev südamehaigus.

Pikenenud QT-intervall

Amitriptyline-Grindeks’i kasutamisel on teatatud südamehäirest, mida nimetatakse pikenenud QT-intervalliks (näitab elektrokardiogramm, EKG) ja südame rütmihäire juhtudest (kiire või ebaregulaarne südame löögisagedus). Rääkige oma arstile, kui:

teil on aeglane südame löögisagedus;

teil on või on esinenud häire, mille puhul süda ei suuda piisavalt kehas verd pumbata (seisund, mida nimetatakse südamepuudulikkuseks);

te võtate mõnda teist ravimit, mis võib põhjustada südamehäireid või

kui teil on seisund, mille tõttu on teie veres kaaliumi või magneesiumi sisaldus madal või kaaliumi sisaldus kõrge;

teil on tulemas plaaniline operatsioon, sest võib tekkida vajadus amitriptüliinravi katkestada enne anesteetikumi saamist. Erakorralise operatsiooni puhul tuleb anestesioloogi informeerida amitriptüliinravist;

teil on kilpnäärme ületalitlus või saate kilpnäärme ravimeid.

Enesetapumõtted ning depressiooni halvenemine

Kui teil on depressioon, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem).

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

Kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.

Kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda raviti antidepressandiga.

Kui Teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates Teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast Teie käitumises.

Mania episoodid

Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi. Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted, liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline aktiivsus. Sellisel juhul tuleb teil arsti poole pöörduda, kes arvatavasti muudab teie ravi.

Öelge oma arstile, kui teil on või on olnud kunagi mingeid meditsiinilisi probleeme, eriti kui teil on:

suletud nurga glaukoom (nägemise kaotamine ülemääraselt kõrge rõhu tõttu silmas);

epilepsia, krambid ja krambihood;

urineerimisraskused;

suurenenud eesnääre;

kilpnäärmehaigus;

bipolaarne häire;

skisofreenia;

tõsine maksahaigus;

tõsine südamehaigus;

maolukuti stenoos (mao väljundi ahenemine) või paralüütiline iileus (soolesulgus);

diabeet, kuna võib tekkida vajadus teie diabeediravi korrigeerida.

Kui kasutate antidepressante, nagu selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d), võib teie arst kaaluda teie ravimi annuse muutmist (vt ka lõik 2 Muud ravimid ja Amitriptyline-Grindeks ja lõik 3).

Eakatel on suurem oht teatud kõrvaltoimete tekkeks, näiteks madala vererõhu tõttu pearinglus püstitõusmisel (vt ka lõik 4 Võimalikud kõrvaltoimed).

Lapsed ja noorukid

Depressioon, neuropaatiline valu, krooniline pingepeavalu ja migreeni profülaktika

Ärge andke seda ravimit loetletud haiguste raviks lastele ja alla 18 aasta vanustele noorukitele, sest ohutus ja efektiivsus selles vanuserühmas ei ole tõestatud.

Öine voodimärgamine

Enne amitriptüliiniga ravi alustamist tuleks teha EKG, et välistada pikenenud QT- sündroom.

Seda ravimit ei tohi kasutada samaaegselt antikolinergiliste ravimitega (vt ka lõik 2 Teised ravimid ja Amitriptyline-Grindeks).

Lisaks depressioonile võivad suitsidaalsed mõtted ja käitumine tekkida ka teiste häirete ravimisel antidepressantidega; samu ettevaatusabinõusid, mida järgitakse depressiooniravil olevate patsientide puhul, tuleb järgida ka enureesi ravi saavatel patsientidel.

Muud ravimid ja Amitriptyline-Grindeks

Mõned ravimid võivad mõjutada teineteise toimet ja see võib mõnikord põhjustada raskeid kõrvaltoimeid.

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mõnda järgmistest ravimitest:

monoamiinioksüdaasi inhibiitoreid (MAOI), nt fenelsiin, iproniasiid, isokarboksasiid, nialamiid või tranüülküpromiin (mida kasutatakse depressiooni ravis) või selegiliin (mida kasutatakse Parkinsoni tõve ravis). Neid ei tohi manustada koos Amitriptyline- Grindeks’iga (vt lõik 2 Ärge võtke Amitriptyline-Grindeks’it);

adrenaliin, efedriin, isoprenaliin, noradrenaliin, fenüülefriin ja fenüülpropanolamiin (sisalduvad mõnedes külmetushaiguste ravimites ja mõnedes anesteetikumides);

vererõhuravimid, näiteks kaltisumikanalite blokaatorid (nt diltiaseem ja verapamiil), guanetidiin, betanidiin, klonidiin, reserpiin ja metüüldopa;

antikolinergilised ravimid, näiteks mõned Parksinsoni tõve ja seedetrakti häirete ravimid (nt atropiin, hüostsüamiin);

tioridasiin (kasutatakse skisofreenia ravis);

tramadool (valuvaigisti);

seeninfektsioonide ravimid (nt flukonasool, terbinafiin, ketokonasool ja itrakonasool);

rahustid (nt barbituraadid);

antidepressandid (nt SSRI-d (fluoksetiin, paroksetiin, fluvoksamiin) ja bupropioon);

ravimid teatud südamehaiguste puhul (nt beetablokaatorid ja antiarütmikumid);

tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks);

metüülfenidaat (kasutatakse ADHD ravis);

ritonaviir (kasutatakse HIV ravis);

suukaudsed rasestumisvastased ravimid;

rifampitsiin (kasutatakse infektsioonide raviks);

fenütoiin ja karbamasepiin (kasutatakse epilepsia ravis);

naistepunaürt (Hypericum perforatum) - taimne preparaat, mida kasutatakse depressiooni ravis;

kilpnäärmeravimid;

Te peaksite teatama oma arstile, kui te võtate või olete võtnud ravimeid, mis mõjutavad teie südamerütmi, nt:

ravimid, mida kasutatakse ebakorrapärase südame löögisageduse ravis (nt kinidiin ja sotalool);

astemisool ja terfenadiin (kasutatakse allergiate ja heinapalaviku ravis);

vaimsete häirete ravis kasutatavad ravimid (nt pimosiid ja sertindool);

tsisapriid (kasutatakse teatud tüüpi seedehäirete ravis);

halofantriin (kasutatakse malaaria ravis);

metadoon (kasutatakse valu leevendamisel ja detoksifikatsiooniks);

diureetikumid („veeväljutustabletid” nt furosemiid)

Kui teile tehakse operatsioon ja teile manustatakse üld- või paikse toimega anesteetikume (tuimasteid), peate ütlema, et te kasutate seda ravimit.

Samuti peate te Amitriptyline-Grindeks ravist informeerima oma hambaarsti, kui teile plaanitakse teha paikset tuimestust.

Amitriptyline-Grindeks koos alkoholiga

Alkohoolsed joogid võivad ravimi rahustavat mõju tugevdada, mistõttu tuleb nende kasutamisest hoiduda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Amitriptüliini ei soovitata kasutada raseduse ajal, välja arvatud, kui see on teie arsti arvates hädavajalik, ja ainult pärast kasu ja riski suhte hoolikat kaalumist. Kui olete seda ravimit võtnud raseduse viimastel kuudel, võivad vastsündinul esineda võõrutusnähud, nagu ärrituvus, suurenenud lihaspinge, treemor, ebaregulaarne hingamine, vähene joomine, vali nutmine, uriinipeetus ja kõhukinnisus.

Teie arst annab teile nõu rinnaga toitmise alustamise/jätkamise või ravi katkestamise üle, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu teile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim võib põhjustada unisust ja uimasust, eriti ravi algusperioodil. Ärge juhtige autot või töötage tööriistade või masinatega, kui olete selle mõju all.

Amitriptyline-Grindeks tabletid sisaldavad laktoosi ning värvaineid Ponceau 4R Lake (E 124) ja Sunset Yellow FCF Lake (E 110).

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust arstiga.

Amitriptyline-Grindeks tablettide polümeerikate sisaldab abiaineid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (10 mg õhukese polümeerikattega tabletid – Ponceau 4R Lake (E 124) ja 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid – Sunset Yellow FCF Lake (E 110).

Kuidas Amitriptyline-Grindeks’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõigi ravimvormide/tugevustega ei ole võimalik kõiki annustamisskeeme rakendada. Algannusteks ja edasiseks annuste suurendamiseks tuleb valida sobivad ravimvormid/tugevused.

Depressioon

Täiskasvanud

Soovitatav algannus on 25 mg 2 korda ööpäevas.

Olenevalt ravivastusest võib arst annust järk-järgult suurendada 150 mg-ni ööpäevas kaheks annuseks jaotatuna.

Eakad (üle 65-aastased) ja südame-veresoonkonna haigustega patsiendid

Soovitatav algannus on 10...25 mg ööpäevas.

Olenevalt ravivastusest võib arst annust järk-järgult suurendada 100 mg-ni ööpäevas kaheks annuseks jaotatuna. Kui teie annused jäävad vahemikku 100 mg…150 mg, võib teie arst teid sagedamini järelkontrolli kutsuda.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimit ei tohi anda lastele või noorukitele depressiooni raviks. Lisainfo saamiseks palun vaadake lõiku 2.

Neuropaatiline valu, krooniline pingepeavalu ja migreeni profülaktika

Arst korrigeerib ravi vastavalt teie sümptomitele ja teie ravivastusele.

Täiskasvanud

Soovitatav algannus on 10...25 mg, mis manustatakse õhtuti. Soovitatav ööpäevane annus on 25…75 mg.

Olenevalt ravivastusest võib arst annust järk-järgult suurendada. Kui saate annuseid üle 100 mg ööpäevas, võib teie arst teid sagedamini kontrollida. Arst annab teile juhise, kas võtta annused üks kord ööpäevas või kaheks annuseks jaotatuna.

Eakad (üle 65-aastased) ja südame-veresoonkonna haigustega patsiendid

Soovitatav algannus on 10...25 mg, mis manustatakse õhtuti.

Olenevalt ravivastusest võib arst annust järk-järgult suurendada. Kui saate annuseid üle 75 mg ööpäevas, võib teie arst teid sagedamini kontrollida.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimit ei tohi anda lastele või noorukitele neuropaatilise valu raviks, kroonilise pingepeavalu ja migreeni profülaktikaks. Lisainfo saamiseks palun vaadake lõiku 2.

Öine voodimärgamine

Kasutamine lastel ja noorukitel

Soovituslikud annused lastele:

alla 6 aasta vanused lapsed: vt lõik 2 Ärge võtke Amitriptyline Grindeks’it.

vanuses 6 kuni 10 aastat: 10 mg…20 mg ööpäevas. Selles vanuserühmas tuleb kasutada sobivat ravimvormi.

vanuses 11 aastat ja vanemad: 25 mg…50 mg.

Annuse suurendamine peab toimuma järk-järgult.

Võtke seda ravimit 1…1½ tundi enne magamaminekut.

Enne ravi alustamist teeb arst teile südame EKG uuringu, et kontrollida, kas teil esineb ebatavalise südamerütmi märke.

Arst hindab teie ravi uuesti kolme kuu pärast ning vajadusel teeb uue EKG uuringu. Ärge lõpetage ravi enne kui te olete konsulteerinud oma arstiga.

Riskirühma patsiendid

Maksahaiguste korral või nn „halbadel metaboliseerijatel“ kasutatakse tavaliselt väikesemaid annuseid.

Teie arst võib võtta teilt vereproovi, et määrata amitriptüliini sisaldust veres (vt ka lõik 2).

Kuidas ja millal Amitriptyline-Grindeks’it manustada

Amitriptyline-Grindeks’it võib võtta koos söögiga või ilma.

Neelake tabletid koos veega alla. Tablette ei tohi katki närida.

Ravi kestus

Ärge muutke ravimi annust või lõpetage ravimi võtmist ilma esmalt oma raviarstiga konsulteerimata.

Depressioon

Sarnaselt teiste depressiooniravimitega võib toime avalduda alles paari nädala pärast. Depressiooni korral on ravi kestus individuaalne, tavaliselt vähemalt 6 kuud. Ravi kestuse määrab arst.

Jätkake tablettide võtmist seni, kuni arst seda soovitab.

Haigus võib püsida kaua aega ja kui te ravi liiga vara lõpetate, võivad haigusnähud tagasi tulla.

Neuropaatiline valu, krooniline pingepeavalu ja migreeni profülaktika

Võib mööduda paar nädalat enne, kui te tunnete mingit valu leevenemist.

Rääkige oma raviarstiga ravi kestusest ja jätkake ravimi võtmist nii kaua kui arst soovitab.

Öine voodimärgamine

Kolme kuu möödudes hindab teie arst, kas ravi tasub jätkata.

Kui te võtate Amitriptyline-Grindeks’it rohkem kui peaks

Võtke kohe ühendust oma arsti või lähima erakorralise meditsiini osakonnaga. Tehke seda isegi, kui te ei tunne ebamugavust või mürgistuse tunnuseid. Võtke ravimi pakend endaga kaasa, kui te lähete arsti juurde või haiglasse.

Üleannustamise sümptomid on:

pupillide laienemine

kiire või ebakorrapärane südame löögisagedus

urineerimishäired

suu ja keele kuivus

soolesulgus

krambid

palavik

ärritusseisund

segasus

hallutsinatsioonid

kontrollimata liigutused

madal vererõhk, nõrk pulss, kahvatus

raskused hingamisel

naha värvumine sinakaks

vähenenud südame löögisagedus

uimasus

teadvuse kadu

kooma

mitmed südame sümptomid, nagu südameblokaad, südamepuudulikkus, hüpotensioon, kardiogeenne šokk, metaboolne atsidoos, hüpokaleemia.

Kui te unustate Amitriptyline-Grindeks’it võtta

Võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amitriptyline-Grindeks’i kasutamise

Arst otsustab, millal ja kuidas ravi lõpetada, et vältida ebameeldivaid sümptomeid, mis võivad tekkida, kui ravi lõpetatakse liiga järsult (nt peavalud, halb enesetunne, unetus ja ärrituvus). Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest, pöörduge kohe oma arsti poole:

 • Ajuti tekkiv ähmane nägemine, vikerkaarevärviline nägemine ja silmavalu.

Enne ravi jätkamist tuleb kohe silmi uurida. Need sümptomid võivad viidata ägedale glaukoomile. Väga harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st.

 • Südamehäire nimetusega QTintervalli pikenemine (seda näitab elektrokardiogramm, EKG). Sage kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 10st.
 • Tugev kõhukinnisus, paistes kõht, palavik ja oksendamine.

Need sümptomid võivad viidata mõne sooleosa halvatusele. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st.

 • Naha ja silmavalgete muutumine kollaseks (kollatõbi). Teie maks võib olla kahjustatud. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st.
 • Verevalumid, veritsemine, kahvatus või püsiv kurguvalu ja palavik. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse esimesed ilmingud. Mõju vererakkudele võib väljenduda vähenenud punaliblede (kannavad hapnikku kehas ringi), valgeliblede (aitavad infektsioonide vastu võidelda) ja trombotsüütide (aitavad verel hüübida) arvus. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st.
 • Enesetapumõtted või käitumine. Harv kõrvaltoime, võib esineda kuni 1 inimesel 1000st.

Allpool loetletud kõrvalnähte on täheldatud järgmiste sagedustega:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 kasutajal 10-st)

unisus/ uimasus

käte või muude kehaosade värisemine

pearinglus

peavalu

ebakorrapärane, raske või kiire südametegevus

pearinglus (tingitud madalast vererõhust istumast tõusmisel)

suukuivus

kõhukinnisus

iiveldus

liigne higistamine

kehakaalu suurenemine

segane või aeglane kõne

agressiivsus

ninakinnisus

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st)

segasus

seksuaalhäired (sugutungi vähenemine, probleemid erektsiooniga)

tähelepanuhäired

maitsemuutused

tuimus või "sipelgate jooksmise tunne" kätes või jalgades

koordinatsioonihäired

pupillide laienemine

südameblokaad

väsimus

madal naatriumi sisaldus veres

agiteeritus

urineerimishäired

janutunne

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st)

erutus, ärevus, raskused uinumisel, luupainajad

krambid

kohin kõrvus

vererõhu tõus

kõhulahtisus, oksendamine

nahalööve, nõgestõbi, näo ja keele turse

urineerimisraskused

rinnapiima eritumise suurenemine või rinnapiima eritumine imetamiseta

silmasisese rõhu tõus

kollapsi seisundid

südamepuudulikkuse süvenemine

maksakahjustus

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st)

söögiisu vähenemine

deliirium (eriti eakatel), hallutsinatsioonid (eriti skisofreeniat põdevatel patsientidel)

südame löögisagedus- või rütmihäired

süljenäärmete turse

juuste väljalangemine

suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes

rindade suurenemine meestel

palavik

kehakaalu langus

kõrvalekalded maksafunktsiooni testides.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st)

südamelihase haigus

sisemine rahutustunne ja tungiv vajadus pidevalt liikuda

perifeersete närvide häire

äge silmarõhu tõus

südame rütmihäirete erivormid (nn torsade de pointes)

kopsualveoolide ja kopsukoe allergiline põletik.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

söögiisu puudumine

veresuhkru sisalduse tõus või langus;

paranoia

liikumishäired (tahtmatud või vähenenud liigutused)

ülitundlikkusest põhjustatud südamelihase põletik

hepatiit

kuumahood

silmakuivus

Patsientidel, kes kasutavad selle rühma ravimeid, on täheldatud luumurdude tekke riski suurenemist.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amitriptyline-Grindeks’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amitriptyline-Grindeks sisaldab

Toimeaine on amitriptüliinvesinikkloriid (Amitriptylini hydrochloridum).

Üks tablett sisaldab 10 mg amitriptüliinvesinikkloriidi (vastab 8,84 mg amitriptüliinile) või 25 mg amitriptüliinvesinikkloriidi (vastab 22,10 mg amitriptüliinile).

Toimeaine erineva sisalduse tõttu ei ole Amitriptyline-Grindeks asendatav teiste amitriptüliini sisaldavate ravimitega.

Teised koostisosad on:

10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Õhuke polümeerikate: sinine värvaine - Opadry II Blue 85 F 20753 (titaandioksiid (E 171), makrogool 4000, Quinoline Yellow Lake (E 104), talk, Indigo Carmine Lake (E 132), Ponceau 4R Lake (E 124)), karnaubavaha.

25 mg õhukese polümeerikattega tabletid: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Õhuke polümeerikate: kollane värvaine - Opadry II Yellow 85 F 22450 (titaandioksiid (E 171), makrogool 4000, Quinoline Yellow Lake (E 104), talk, Sunset Yellow FCF Lake (E 110), Indigo Carmine Lake (E 132)), karnaubavaha.

Kuidas Amitriptyline-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu

10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: sinised õhukese polümeerikattega ümmargused kaksikkumerad, murdepinnal valge või kollakasvalge värvusega tabletid.

25 mg õhukese polümeerikattega tabletid: kollased õhukese polümeerikattega ümmargused kaksikkumerad, murdepinnal valge või kollakasvalge värvusega tabletid.

10 õhukese polümeerikattega tabletti PVC/Al-fooliumist blistris.

50 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti Tel.: + 371 67083205

Faks: + 371 67083505 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal Tondi 33

11316 Tallinn

Tel.: 6 120 224

Faks: 6 120 331

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.