Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alzorol - prolong tabl 8mg n21; n28; n30; n42; n56; n84; n90 - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N04BC04
Toimeaine: Ropinirole
Tootja: UAB Norameda

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alzorol, 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Alzorol, 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Alzorol, 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Alzorol, 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

2 mg: Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 2 mg ropinirooli (vesinikkloriidina). 4 mg: Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 4 mg ropinirooli (vesinikkloriidina). 6 mg: Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 6 mg ropinirooli (vesinikkloriidina). 8 mg: Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 8 mg ropinirooli (vesinikkloriidina). INN: Ropinirolum

Abiaine:

Iga 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 64,97 mg laktoosmonohüdraati. Iga 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 59,12 mg laktoosmonohüdraati. Iga 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 60,66 mg laktoosmonohüdraati. Iga 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 55,88 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Alzorol, 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett:

Roosa, kirju, ovaalne tablett, mõõtmetega 16,0 x 8,20 mm, mille ühel küljel on märgistus 2x.

Alzorol, 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett:

Pruun, kirju, ovaalne tablett, mõõtmetega 16,0 x 8,20 mm, mille ühel küljel on märgistus 4x.

Alzorol, 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett:

Valge, kirju, ovaalne tablett, mõõtmetega 16,0 x 8,20 mm, mille ühel küljel on märgistus 6x.

Alzorol, 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett:

Tumeroosa, kirju, ovaalne tablett, mõõtmetega 16,0 x 8,20 mm, mille ühel küljel on märgistus 8x.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Parkinsoni tõve ravi:

-esmane monoteraapia, et edasi lükata levodopa kasutuselevõtmist,

-kombinatsioonis levodopaga, kui levodopa toime nõrgeneb või ei ole ühtlane ning terapeutilise efekti kõikumiste („toime lõpu“ või „on-off“ fluktuatsioonide) vähendamiseks.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Soovitatav on Alzorol’i annuse individuaalne kohandamine parima raviefekti ja taluvuse saavutamiseks. Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette manustatakse üks kord ööpäevas iga päev samal kellaajal. Toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võib võtta koos toiduga või ilma (vt lõik 5.2).

Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid tuleb neelata tervelt ja neid ei tohi närida, purustada ega poolitada.

Esialgne annuse tiitrimine

Ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide algannus on 2 mg üks kord ööpäevas ühe nädala jooksul; alates teisest nädalast tuleb annust suurendada 4 mg-ni üks kord ööpäevas. Ravivastust võib täheldada ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisel annuses 4 mg üks kord ööpäevas.

Patsientidel, kes alustavad ravi ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega annuses 2 mg ööpäevas ja kellel tekivad talumatud kõrvaltoimed, võib olla kasu üleminekust ropinirooli toimeainet kiiresti vabastavatele tablettidele madalamas ööpäevases annuses, jagatuna kolmeks võrdseks annuseks.

Raviskeem

Patsientide raviks tuleb kasutada madalaimat sümptomeid kontrolli all hoidvat ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annust.

Kui piisavat kontrolli haiguse sümptomite üle ei saavutata või see ei ole püsiv ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisel annuses 4 mg üks kord ööpäevas, võib ööpäevast annust suurendada 2 mg kaupa 1-nädalaste või pikemate intervallide järel kuni ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annuseni 8 mg üks kord ööpäevas.

Kui piisavat kontrolli haiguse sümptomite üle ikkagi ei saavutata või see ei ole püsiv ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisel annuses 8 mg üks kord ööpäevas, võib ööpäevast annust suurendada 2 mg kuni 4 mg kaupa iga kahe nädala tagant või pikemate intervallidega. Ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide maksimaalne ööpäevane annus on 24 mg.

Soovitav on patsiendile määrata minimaalne arv ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette, mis on vajalikud ettenähtud annuse saavutamiseks , kasutades ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide suurimaid saadaval olevaid tugevusi.

Kui ravi katkestatakse üheks või enamaks päevaks, tuleb kaaluda ravi taasalustamist annuse tiitrimisega (vt eespool).

Kui Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette manustatakse täiendava ravimina lisaks levodopale, on võimalik kliinilisest ravivastusest sõltuvalt levodopa annust järk-järgult vähendada. Kliinilistes uuringutes vähendati levodopa annust järk-järgult ligikaudu 30% patsientidel, kes said samaaegselt ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette.

Kaugelearenenud Parkinsoni tõvega patsientidel, kes saavad ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette koos levodopaga, võib ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annuse tiitrimise alguses esineda düskineesiat. Kliinilistes uuringutes on leitud, et levodopa annuse vähendamine võib düskineesia tekkeohtu vähendada (vt ka lõik 4.8).

Mõne teise dopamiini agonisti asendamisel ropinirooliga tuleb teise ravimi kasutamine lõpetada vastavalt selle ravimi omaduste kokkuvõttele enne ropinirooli manustamise alustamist.

Sarnaselt teiste dopamiini agonistidega tuleb ka ropiniroolravi lõpetamisel vähendada ravimi ööpäevast annust järk-järgult ühe nädala jooksul.

Ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavate) tablettide asendamine Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega

Ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavad) tabletid võib üleöö vahetada Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide vastu. Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annus peab baseeruma ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavate) tablettide ööpäevasel koguannusel, mida patsient seni kasutas. Alljärgnevas tabelis on toodud Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide soovitatav annus patsientidele, kes on seni kasutanud ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavaid) tablette:

Ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavate) tablettide asendamine Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega

Ropinirooli õhukese polümeerikattega

Ropinirooli toimeainet prolongeeritult

(toimeainet kiiresti vabastavad) tabletid

vabastavad tabletid

Ööpäevane koguannus (mg)

Ööpäevane koguannus (mg)

 

 

0,75...2,25

 

 

3...4,5

 

 

 

 

7,5...9

 

 

 

 

15...18

 

 

 

 

 

 

Pärast üleminekut Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavatele tablettidele võib annust kohandada vastavalt ravivastusele (vt „Annuse tiitrimine” ja „Raviskeem” eespool).

Lapsed

Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18 eluaasta ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Eakad

65-aastastel või vanematel patsientidel on ropinirooli kliirens ligikaudu 15% võrra aeglustunud. Kuigi annuse kohandamine ei ole vajalik, tuleb ropinirooli annust optimaalse kliinilise tulemuse saavutamiseni individuaalselt tiitrida, jälgides hoolikalt taluvust. 75-aastastel ja vanematel patsientidel tuleb kaaluda annuse aeglasemat tiitrimist ravi alustamisel.

Neerukahjustus

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 30...50 ml/min) ei ole täheldatud ropinirooli kliirensi muutusi ning seetõttu ei ole neil patsientidel vaja ravimi annust kohandada.

Uuringu põhjal, mis käsitles ropinirooli kasutamist lõppstaadiumis neeruhaigusega (hemodialüüsiga patsientidel), leiti, et ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide algannus peaks olema 2 mg üks kord ööpäevas. Järgnev annuse suurendamine peaks toimuma vastavalt taluvusele ja efektiivsusele. Ropinirooli soovitatav maksimaalne annus on 18 mg ööpäevas patsientidele, kellele tehakse regulaarselt hemodialüüsi. Täiendav annustamine pärast hemodialüüsi ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Patsientidel, kellel on raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) ilma regulaarse hemodialüüsita, ei ole ropinirooli kasutamist uuritud.

Manustamisviis

Suukaudne.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-

Raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens <30 ml/min) ilma regulaarse hemodialüüsita.

-

Maksakahjustus.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ropinirooli on seostatud somnolentsuse ja ootamatu uinumise tekkimisega, eriti Parkinsoni tõvega patsientidel. Aeg-ajalt on teatatud äkilistest uinumisepisoodidest igapäevase tegevuse ajal, ilma et patsient oleks sellest ise teadlik või ilma eelnevate hoiatavate nähtudeta. Patsiente tuleb sellest võimalusest teavitada ning hoiatada, et nad oleksid ropiniroolravi ajal ettevaatlikud autojuhtimisel ja masinatega töötamisel. Patsiendid, kellel on tekkinud somnolentsus ja/või ootamatu uinumise episood, peavad hoiduma autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest. Peale selle võib kaaluda annuse vähendamist või ravi lõpetamist.

Patsiente, kellel on anamneesis psühhiaatrilised või psühhootilised häired, tohib dopamiini agonistidega ravida ainult juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud riskid.

Patsiente tuleb pidevalt jälgida impulsi kontrolli häirete tekke suhtes. Patsiendid ja hooldajad peavad olema teadlikud, et dopamiini agoniste, sh Alzorol´i, saavatel patsientidel võivad esineda impulsi kontrolli häired sealhulgas patoloogiline mängurlus, hüperseksuaalsus, libiido tõus, kompulsiivne rahakulutamis-või ostlemistung, õgimishood ja kompulsiivne söömishäire. Selliste sümptomite tekkimisel tuleb kaaluda annuse vähendamist või ravi järk-järgulist katkestamist.

Raske kardiovaskulaarse haiguse (eriti koronaarpuudulikkuse) korral on hüpotensiooni ohu tõttu soovitatav vererõhu kontroll, eriti ravi alguses.

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoosi talumatust, laktaasidefitsiiti või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohi seda ravimit võtta.

Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad riitsinusõli. See võib põhjustada maoärritust ja kõhulahtisust.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ropinirooli ja levodopa või domperidooni vahel ei ole farmakokineetilisi koostoimeid, mille tõttu oleks vajalik ravimite annuste korrigeerimine.

Neuroleptikumid ja teised tsentraalse toimega dopamiini antagonistid (nt sulpiriid või metoklopramiid) võivad vähendada ropinirooli toimet ja seetõttu tuleb nende ravimite samaaegsest kasutamisest hoiduda.

Patsientidel, kes kasutavad suures annuses östrogeeni, on täheldatud ropinirooli plasmakontsentratsiooni suurenemist. Patsientidel, kes juba saavad hormoonasendusravi, alustatakse ravi ropinirooliga tavalise skeemi alusel. Juhul, kui hormoonasendusravi lõpetatakse või alustatakse ropiniroolravi ajal, võib olla vajalik ropinirooli annuse korrigeerimine vastavalt kliinilisele ravivastusele.

Ropinirool metaboliseerub peamiselt tsütokroom P450 isoensüümi CYP1A2 vahendusel. Farmakokineetiline uuring (ropinirooli toimeainet kiiresti vabastavate tablettidega annuses 2 mg kolm korda päevas) Parkinsoni tõve haigetel näitas, et tsiprofloksatsiini toimel suurenesid ropinirooli CMAX ja AUC vastavalt 60% ja 84% koos kõrvaltoimete riski suurenemisega. Järelikult on ropinirooli

kasutavatel patsientidel vajalik annuse korrigeerimine, kui alustatakse või lõpetatakse ravi CYP1A2 aktiivsust inhibeerivate ravimitega, nt tsiprofloksatsiin, enoksatsiin või fluvoksamiin.

Farmakokineetilises koostoimeuuringus Parkinsoni tõve haigetel, kes kasutasid ropinirooli (toimeainet kiiresti vabastavaid tablette annuses 2 mg kolm korda päevas) ja teofülliini (CYP1A2 substraat), ei ilmnenud muutusi kummagi ravimi farmakokineetikas.

Suitsetamine indutseerib teadaolevalt CYP1A2 metabolismi, seetõttu võib vajalikuks osutuda annuse korrigeerimine, kui ropiniroolravi ajal loobutakse suitsetamisest või alustatakse suitsetamist.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ropinirooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Kuna võimalik risk inimestele on teadmata, ei soovitata ropinirooli raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu patsiendile ületab võimaliku ohu lootele.

Imetamine

Ropinirooli ei tohi kasutada imetamise ajal, sest ravim võib vähendada rinnapiima eritust.

Fertiilsus

Fertiilsuse kohta andmed puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Patsiente, kes saavad ravi ropinirooliga ning kellel esineb somnolentsust ja/või ootamatu uinumise episoode, peab teavitama, et nad hoiduksid autojuhtimisest ja tegevuste sooritamisest, kus reaktsioonikiiruse vähenemine võib seada neid endid või teisi tõsise vigastuse või surma ohtu (nt masinate käsitsemine), kuni korduvad episoodid ja somnolentsus on taandunud (vt lõik 4.4).

4.8Kõrvaltoimed

Järgnevalt kirjeldatud kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi. Eraldi on välja toodud, kas neid kõrvaltoimeid kirjeldati kliinilistes uuringutes ravimi kasutamisel monoteraapiana või täiendava ravina lisaks levodopale.

Esinemissagedused on toodud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimed, mida kirjeldati Parkinsoni tõve kliinilistes uuringutes ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamisel annustes kuni 24 mg ööpäevas

 

 

Monoteraapia

Täiendav ravi

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

 

 

 

 

Sage

 

Hallutsinatsioonid

Hallutsinatsioonid

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düskineesia

Väga sage

 

Somnolentsus

Kaugelearenenud Parkinsoni tõvega

 

 

 

haigetel võivad düskineesiad tekkida

 

 

ropinirooli esmase annuse tiitrimise

 

 

ajal. Kliinilised uuringud näitasid, et

 

 

levodopa annuse vähendamine võib

 

 

parandada düskineesiat (vt lõik 4.2).

Sage

Pearinglus (sh vertiigo)

Somnolentsus, pearinglus (sh vertiigo)

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

 

 

 

 

Sage

 

Posturaalne hüpotensioon,

 

hüpotensioon

 

 

Aeg-ajalt

Posturaalne hüpotensioon,

 

hüpotensioon

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

 

Väga sage

Iiveldus

 

 

 

 

Sage

Kõhukinnisus

Iiveldus, kõhukinnisus

 

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

Sage

Perifeersed tursed

Perifeersed tursed

 

 

 

Impulsi kontrolli häired

Dopamiini agoniste, sh Alzorol´i, saavatel patsientidel võivad esineda patoloogiline mängurlus, hüperseksuaalsus, libiido tõus, kompulsiivne rahakulutamis-või ostlemistung, õgimishood ja kompulsiivne söömishäire (vt lõik 4.4 „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“).

Lisaks ülalloetletud kõrvaltoimetele on järgmisi kõrvaltoimeid kirjeldatud ropinirooli toimeainet kiiresti vabastavate tablettide kasutamisel Parkinsoni tõve haigete poolt kliiniliste uuringute käigus (annustes kuni 24 mg ööpäevas) ja/või turuletulekujärgselt.

 

Monoteraapia

Täiendav ravi

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

 

 

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid (sh urtikaaria, angioödeem, lööve,

sügelus)

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

 

 

 

 

Sage

 

Segasus

 

 

 

 

Psühhootilised reaktsioonid

Psühhootilised reaktsioonid

Aeg-ajalt

(muu kui hallutsinatsioonid),

(muu kui hallutsinatsioonid),

sh deliirium, meelepetted,

sh deliirium, meelepetted,

 

 

paranoia

paranoia

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

 

 

Väga sage

Minestus

Somnolentsus

 

 

 

Aeg-ajalt

Ootamatu uinumine, päevasel

Ootamatu uinumine, päevasel

ajal esinev ülemäärane unisus

ajal esinev ülemäärane unisus

 

 

 

 

Ropinirooli seostatakse somnolentsusega ning on aeg-ajalt

 

seostatud päevasel ajal esineva ülemäärase unisuse ja ootamatu

 

uinumise episoodidega

 

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Posturaalne hüpotensioon või hüpotensioon (harva raske)

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

 

Väga sage

 

Iiveldus

 

 

 

Sage

Oksendamine, kõrvetised,

Kõrvetised

kõhuvalu

 

 

Maksa ja sapiteede häired

 

 

 

 

Teadmata

Maksareaktsioonid (peamiselt maksaensüümide aktiivsuse

tõus)

 

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

Sage

Jalgade turse

 

 

 

 

4.9Üleannustamine

Ropinirooli üleannustamisest tulenevad sümptomid on seotud ravimi dopamiinergilise aktiivsusega. Neid sümptomeid võib leevendada dopamiini antagonistide sobiva raviga (nt neuroleptikumid või metoklopramiid).

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: dopaminergilised ained, dopamiini agonistid

ATC-kood: N04BC04.

Toimemehhanism

Ropinirool on mitteergoliinse struktuuriga D2/D3 dopamiini agonist, mis stimuleerib striatum’i dopamiiniretseptoreid.

Ropinirool vähendab Parkinsoni tõbe iseloomustavat dopamiinivaegust, stimuleerides striatum’i dopamiiniretseptoreid.

Ropinirool toimib hüpotaalamusse ja hüpofüüsi, inhibeerides prolaktiini sekretsiooni.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

36-nädalane topeltpime, kolmefaasiline ristuva ülesehitusega uuring, kus osales 161 varases staadiumis Parkinsoni tõvega patsienti, näitas, et monoteraapia ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega on samaväärne ropinirooli toimeainet kiiresti vabastavate tablettidega esmase tulemusnäitaja osas, milleks oli UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, ühtlustatud Parkinsoni tõve hindamisskaala) motoorse skoori algväärtuse muutuse ravierinevus (defineeriti UPDRS motoorse skoori 3-punkti samaväärsuse piir). Kohandatud keskmine erinevus ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide ja ropinirooli toimeainet kiiresti vabastavate tablettide vahel uuringu lõppedes oli -0,7 punkti (95% CI: [-1,51, 0,10], p=0,0842).

Pärast üleöö-üleminekut tablettide alternatiivse ravimvormi sarnase annuse kasutamisele ei täheldatud kõrvaltoimete sagenemist ning vähem kui 3% patsientidest vajasid annuse kohandamist (annuse suurendamist ühe annusetaseme võrra, ühelgi patsiendil annust ei vähendatud).

24-nädalases topeltpimedas, platseebokontrollitud paralleelgruppidega uuringus kasutati ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette Parkinsoni tõve haigetel, kellel ei olnud levodopaga saavutatud optimaalset kontrolli. See uuring näitas ravimi kliiniliselt ja statistiliselt olulist paremust platseeboga võrreldes esmase tulemusnäitaja osas, milleks oli ärkveloleku aja „off” algväärtuse muutus

(kohandatud keskmine ravierinevus -1,7 tundi (95% CI: [-2,34, 1,09], p<0,0001). Seda toetasid teisesed efektiivsuse parameetrid: kogu ärkveloleku aja „on” algväärtuse muutus (+1,7 tundi (95% CI: [1,06, 2,33], p<0,0001) ja ilma häirivate düskineesiateta kogu ärkveloleku aja „on” algväärtuse muutus (+1,5 tundi (95% CI: [0,85, 2,13], p<0,0001). Tähtis on, et ei suurenenud häirivate düskineesiatega ärkveloleku aja „on” algväärtus patsiendi päevikutest saadud andmete või UPDRS skoori põhjal.

Uuring ropinirooli toime kohta südame repolarisatsioonile

Põhjalikus QT uuringus, mis viidi läbi tervetel mees- ja naissoost vabatahtlikel, kes said ropinirooli toimeainet kiiresti vabastavaid tablette annustes 0,5 mg, 1 mg, 2 mg ja 4 mg üks kord ööpäevas, täheldati 1 mg annuse puhul QT-intervalli maksimaalset pikenemist 3,46 millisekundi võrra (hinnanguline punkt) platseeboga võrreldes. Suurima keskmise toime ühepoolse 95% usaldusvahemiku ülempiir oli alla 7,5 millisekundi. Ropinirooli suuremate annuste toimet ei ole süstemaatiliselt hinnatud.

Olemasolevad kliinilised andmed põhjalikust QT uuringust ei näita QT-intervalli pikenemise riski ropinirooli kuni 4 mg ööpäevaste annuste puhul. QT-intervalli pikenemise riski ei saa välistada, sest kuni 24 mg ööpäevaste annustega ei ole põhjalikku QT uuringut läbi viidud.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Ropinirooli biosaadavus on ligikaudu 50% (36%...57%). Pärast ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide suukaudset manustamist suureneb ravimi plasmakontsentratsioon aeglaselt, keskmine aeg CMAX saavutamiseni on 6…10 tundi.

Püsiseisundi uuringus 25 Parkinsoni tõvega patsiendil, kes said ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette annuses 12 mg üks kord ööpäevas, suurenes suure rasvasisaldusega toidu söömisel ropinirooli süsteemne ekspositsioon, mida näitas AUC keskmine 20% suurenemine ja CMAX keskmine 44% suurenemine. TMAX pikenes 3,0 tundi. Siiski ei ole need muutused tõenäoliselt kliiniliselt olulised (nt kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemine).

Ropinirooli süsteemne ekspositsioon on võrreldav toimeainet prolongeeritult ja kiiresti vabastavate tablettide kasutamisel samas ööpäevases annuses.

Jaotumine

Ropinirooli seonduvus plasmavalkudega on madal (10%...40%). Tingituna ravimi lipofiilsusest on ropiniroolil suur jaotusruumala (ligikaudu 7 l/kg).

Biotransformatsioon

Ropinirooli metabolism toimub põhiliselt CYP1A2 vahendusel ja selle metaboliidid erituvad põhiliselt uriiniga. Dopaminergilise funktsiooni loomkatsetes ilmnes, et ropinirooli põhimetaboliit on toimeainest vähemalt 100 korda nõrgema toimega.

Eritumine

Ropinirooli eliminatsiooni poolväärtusaeg süsteemsest vereringest on keskmiselt 6 tundi. Terapeutilise annusevahemiku piirides suureneb ropinirooli süsteemne ekspositsioon (CMAX ja AUC) ligikaudu proportsionaalselt annusega. Pärast ravimi ühekordset ja korduvat suukaudset manustamist ropinirooli oraalne kliirens ei muutunud. Farmakokineetiliste parameetrite osas on täheldatud ulatuslikku individuaalset varieeruvust. Ropinirooli toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamise püsiseisundi faasis oli individuaalne varieeruvus CMAX osas 30%...55% ja AUC osas 40%...70%.

Neerukahjustus

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega Parkinsoni tõvega patsientidel ei ole täheldatud muutusi ropinirooli farmakokineetikas.

Patsientidel, kellel on lõppstaadiumis neeruhaigus ja kellele tehakse regulaarselt hemodialüüsi, on ropinirooli kliirens vähenenud ligikaudu 30%. Metaboliitide SKF-104557 ja SKF-89124 oraalne

kliirens oli samuti vähenenud ligikaudu vastavalt 80% ja 60%. Seetõttu on nendel Parkinsoni tõvega haigetel maksimaalne soovitatav annus 18 mg ööpäevas (vt lõik 4.2).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Reproduktsioonitoksilisus

Ropinirooli toksiliste annuste manustamisel tiinetele rottidele ilmnes loote kehakaalu vähenemine 60 mg/kg ööpäevas annuse puhul (ligikaudu kahekordne AUC inimestel maksimaalse annuse kasutamisel), loote suremuse suurenemine 90 mg/kg ööpäevas annuse puhul (ligikaudu kolm korda suurem AUC kui inimestel maksimaalse annuse kasutamisel) ning varvaste väärarengud 150 mg/kg ööpäevas annuse puhul (ligikaudu viis korda suurem AUC kui inimestel maksimaalse annuse kasutamisel). Teratogeenset toimet rottidel annuse juures 120 mg/kg ööpäevas (ligikaudu neli korda suurem AUC kui inimestel maksimaalse annuse kasutamisel) ei täheldatud, samuti ei täheldatud küülikute puhul mõju arengule.

Toksilisus

Toksikoloogiline profiil on peamiselt määratud ropinirooli farmakoloogilise aktiivsusega: käitumise muutused, hüpoprolaktineemia, vererõhu ja südame löögisageduse langus, ptoos ja suurenenud süljeeritus. Ainult albiinorottidel tekkis suurima annuse (50 mg/kg ööpäevas) manustamisel pikaajalises uuringus reetina degeneratsioon, mis oli arvatavasti seotud valgusega kokkupuute suurenemisega.

Genotoksilisus

Genotoksilisust ei ole täheldatud tavalistes in vitro ja in vivo uuringutes.

Kartsinogeensus

Hiirte ja rottidega viidi läbi 2 aastat kestnud uuringud, kus ravimit kasutati annustes kuni 50 mg/kg ööpäevas. Kartsinogeenset toimet hiirte puhul ei ilmnenud. Rottidel olid ainsateks ropinirooliga seotud muutusteks munandi Leydigi rakkude hüperplaasia ja munandi adenoom, mis on tingitud ravimi hüpoprolaktineemilisest toimest. Nimetatud muutused hinnati liigispetsiifilisteks ning need ei kujuta endast ohtu ropinirooli kliinilisel kasutamisel.

Farmakoloogiline ohutus

In vitro uuringud on näidanud, et ropinirool inhibeerib hERG poolt vahendatud elektrilist aktiivsust. IC50 on viis korda suurem oodatavast maksimaalsest plasmakontsentratsioonist patsientidel, keda ravitakse suurima soovitatava annusega (24 mg ööpäevas); vt lõik 5.1.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Hüpromelloos

Naatriumkroskarmelloos

Maltodekstriin

Laktoosmonohüdraat

Hüdrogeenitud riitsinusõli

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Pigmendisegu

2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Punane raudoksiid (E172) Kollane raudoksiid (E172) Laktoosmonohüdraat

4 mg ja 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

Punane raudoksiid (E172)

Kollane raudoksiid (E172)

Laktoosmonohüdraat

Must raudoksiid (E172)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi suurused: 21, 28, 30, 42, 56, 84 ja 90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti alumiinium/alumiinium blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

UAB Norameda

Meistrų 8a,

Vilnius-02189

Leedu

8.MÜÜGILOA NUMBRID

2 mg: 795512

4 mg: 795312

6 mg: 795212

8 mg: 795412

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

29.08.2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015