Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alzorol - prolong tabl 8mg n21; n28; n30; n42; n56; n84; n90 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N04BC04
Toimeaine: Ropinirole
Tootja: UAB Norameda

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alzorol, 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Alzorol, 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Alzorol, 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Alzorol, 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ropinirool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Alzorol ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Alzorol’i võtmist

3.Kuidas Alzorol’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Alzorol’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Alzorol ja milleks seda kasutatakse

Ravimis Alzorol sisalduv toimeaine on ropinirool, mis kuulub dopamiini agonistideks nimetatud ravimite rühma. Dopamiini agonistid toimivad ajus sarnaselt organismiomase aine dopamiiniga.

Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette kasutatakse Parkinsoni tõve raviks. Parkinsoni tõvega patsientidel on teatud ajuosades madal dopamiini tase. Ropiniroolil on sarnane toime organismiomase dopamiiniga, seega aitab ravim vähendada Parkinsoni tõve nähtusid.

2. Mida on vaja teada enne Alzorol´i võtmist

Ärge võtke Alzorol’i:

-kui olete ropinirooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on tõsine neeruhaigus;

-kui teil on maksahaigus.

Kui arvate, et midagi eespool loetletust võib kehtida teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik Alzorol´iga

-kui te olete rase või kahtlustate rasedust;

-kui te toidate last rinnaga;

-kui te olete alla 18-aastane;

-kui teil on tõsine südamehaigus;

-kui teil on tõsine vaimse tervise probleem;

-kui te ei talu teatud suhkruid (nt laktoos).

Kui arvate, et midagi eespool loetletust võib kehtida teie kohta, pidage nõu oma arstiga. Arst võib otsustada, et Alzorol ei ole teie jaoks sobiv ravim või et te vajate selle võtmise ajal lisakontrolli.

Alzorol’i võtmise ajal

Teatage oma arstile, kui te märkate või teie pereliikmed/hooldaja märkavad, et teil on Alzorol’i võtmise ajal tekkinud ebatavalised tungid või ihad, mis ei ole teile iseloomulikud ning te ei suuda vastu panna impulssidele, soovidele või ahvatlustele teha teatud tegevusi, mis võivad kahjustada teid või teisi inimesi. Neid nimetatakse impulsi kontrolli häireteks ning need hõlmavad sellist käitumist nagu hasartmängu sõltuvus, liigne söömine või rahakulutamine ning ebatavaliselt tugev seksuaalne tung või seksuaalsed mõtted ja tunded. Arst võib kohandada ravimi annust või lõpetada ravi.

Suitsetamine ja Alzorol

Teavitage oma arsti sellest, kui te alustate suitsetamist või loobute suitsetamisest Alzorol’i võtmise ajal. Arst võib muuta ravimi annust.

Muud ravimid ja Alzorol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimsed ravimid või ilma retseptita ostetud ravimid. Samuti ärge unustage teavitada oma arsti või apteekrit sellest, kui te alustate Alzorol’i võtmise ajal mõne uue ravimi kasutamist.

Mõned ravimid võivad mõjutada Alzorol’i toimet või suurendada kõrvaltoimete esinemissagedust. Alzorol võib samuti mõjutada mõnede teiste ravimite toimet.

Nendeks ravimiteks on:

-antidepressant fluvoksamiin;

-vaimse tervise probleemide teised ravimid, näiteks sulpiriid;

-hormoonasendusravi;

-metoklopramiid, mida kasutatakse iivelduse ja kõrvetiste raviks;

-antibiootikumid tsiprofloksatsiin või enoksatsiin;

-teised Parkinsoni tõve ravimid.

Teavitage oma arsti sellest, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mõnda nimetatud ravimitest.

Alzorol koos toidu ja joogiga

Alzorol’i võib võtta vastavalt oma soovile koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Alzorol’i ei soovitata kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui teie arst leiab, et Alzorol’ist saadav kasu on suurem kui ohud veel sündimata lapsele.

Arst annab teile nõu ka juhul, kui toidate last rinnaga või plaanite seda teha. Alzorol’i ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal, sest ravim võib mõjutada rinnapiima produktsiooni. Teie arst võib soovitada, et lõpetaksite Alzorol’i võtmise.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alzorol võib põhjustada unisust. Ravim võib muuta inimese äärmiselt uniseks ning mõnikord inimene uinub väga järsku, ilma et eelneks hoiatavaid nähtusid.

Kui ravim on teile selliselt mõjunud: ärge juhtige autot, töötage masinatega ega seadke ennast olukorda, kus unisus või uinumine võib seada teid (või teisi inimesi) tõsise vigastuse või surma ohtu. Ärge sooritage selliseid tegevusi enne, kui ravimi toime on taandunud.

Alzorol sisaldab laktoosi ja riitsinusõli

Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga. Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisaldavad riitsinusõli. See võib põhjustada maoärritust ja kõhulahtisust.

3.Kuidas Alzorol´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ärge andke Alzorol’i lastele. Alzorol’i ei määrata tavaliselt alla 18-aastastele.

Alzorol’i võib manustada Parkinsoni tõve nähtude raviks üksinda või koos teise ravimiga, mida nimetatakse L-dopaks (ka levodopaks). Kui te võtate L-dopat, võivad Alzorol’i võtmise alguses tekkida kontrollimatud tõmblevad liigutused. Kui see juhtub, siis rääkige sellest oma arstile, kuna arst võib vajadusel teie L-dopa annuseid muuta.

Kui palju Alzorol’i on vaja võtta?

Teile sobivaima Alzorol’i annuse leidmine võib võtta aega.

Soovituslik Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide algannus on 2 mg üks kord ööpäevas esimese nädala jooksul. Alates teisest ravinädalast võib arst suurendada Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annust 4 mg-ni üks kord ööpäevas. Kui olete väga kõrges eas, võib arst suurendada annust aeglasemalt. Seejärel võib arst kohandada annust, kuni on leitud teile sobivaim annus. Mõned inimesed võtavad Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette kuni 24 mg ööpäevas.

Kui teil tekivad ravi alguses kõrvaltoimed, mida on raske taluda, rääkige oma arstiga. Arst võib soovitada teil üle minna ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavate) tablettide väiksemale annusele, mida tuleb võtta kolm korda ööpäevas.

Alzorol’i toime avaldumiseks võib kuluda mitu nädalat. Ärge võtke Alzorol’i rohkem, kui arst on soovitanud.

Manustamisviis

Võtke Alzorol’i üks kord päevas, iga päev samal kellaajal.

Neelake Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (tabletid) alla tervelt koos klaasitäie veega. Ärge poolitage, närige ega purustage toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti (tablette). Kui te seda teete, esineb üleannustamise oht, sest ravim vabaneb organismi liiga kiiresti.

Kui teil vahetatakse ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavad) tabletid toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide vastu

Arst lähtub Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annuse määramisel ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavate) tablettide kasutatud annusest.

Üleminekule eelneval päeval võtke ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavaid) tablette nagu tavaliselt. Seejärel võtke järgmisel hommikul Alzorol’i toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (tabletid) ning ärge võtke enam ropinirooli õhukese polümeerikattega (toimeainet kiiresti vabastavaid) tablette.

Kui te võtate Alzorol’i rohkem kui ette nähtud

Võtke otsekohe ühendust arsti või apteekriga. Võimalusel näidake neile Alzorol’i pakendit. Alzorol’i üleannustamise korral võivad tekkida järgmised nähud: iiveldus, oksendamine, pearinglus (pöörlemistunne), unisus, vaimne või füüsiline väsimus, minestus, hallutsinatsioonid.

Kui te unustate Alzorol’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui olete unustanud Alzorol’i võtta ühel või enamal päeval, siis küsige nõu oma arstilt, kuidas alustada uuesti ravimi võtmist.

Kui te lõpetate Alzorol’i kasutamise

Ärge lõpetage Alzorol’i võtmist ilma nõu küsimata. Võtke Alzorol’i senikaua, kui arst soovitab.

Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud. Kui te lõpetate järsku Alzorol’i võtmise, võivad Parkinsoni tõve nähud kiiresti oluliselt halveneda.

Kui peate lõpetama Alzorol’i võtmise, vähendab arst annust järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Alzorol’i kõrvaltoimed tekivad suurema tõenäosusega ravi alguses või vahetult pärast annuse suurendamist. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja võivad muutuda vähem häirivaks pärast seda, kui olete annust mõnda aega kasutanud. Kui olete mures kõrvaltoimete pärast, rääkige oma arstiga.

Võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on toodud allpool, kasutades järgnevat hindamist:

Väga sage:

ilmnevad rohkem kui 1 kasutajal 10’st

Sage:

ilmnevad 1...10 kasutajal 100’st

Aeg-ajalt:

ilmnevad 1...10 kasutajal 1000’st

Harv:

ilmnevad 1...10 kasutajal 10000’st

Väga harv:

ilmnevad vähem kui 1 kasutajal 10000’st

Teadmata:

sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata.

Väga sage:

-minestus

-unisus

-iiveldus.

Sage:

-hallutsinatsioonid (asjade „nägemine“, mida ei ole tegelikult olemas)

-oksendamine

-pearinglus (pöörlemistunne)

-kõrvetised

-kõhuvalu

-kõhukinnisus

-jalgade, labajalgade või käte turse.

Aeg-ajalt:

-pearinglus- või minestustunne, eriti kui tõusete järsku püsti (seda põhjustab vererõhu langus)

-päeva ajal tekkiv ülemäärane unisus (ekstreemne somnolentsus)

-uinumine väga järsku, ilma et eelneks hoiatavaid nähtusid (ootamatu uinumise episoodid)

-psüühikahäired, näiteks deliirium (raske segasus), meelepetted (põhjendamatud ettekujutused) või paranoia (ülemäärane kahtlustamine).

Teadmata:

-maksafunktsiooni muutused, mida näitavad vereanalüüsid

-ülitundlikkusreaktsioonid, näiteks sügelev nahalööve, näo, huulte, kõri või keele turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust, nahalööve ja sügelus.

Te võite kogeda järgmisi kõrvaltoimeid:

Võimetus vastu panna impulssidele, soovidele või ahvatlustele teha teatud tegevusi, mis võivad kahjustada teid või teisi inimesi, nendeks võivad olla:

-tugev impulss hasartmängude mängimiseks, hoolimata tõsistest isiklikest või perekonnaga seotud tagajärgedest.

-muutunud või suurenenud seksuaalne huvi ning vastav teie või teiste inimestega seotud käitumine, nt suurenenud seksuaaltung.

-kontrollimatu liigne ostlemine või rahakulutamine.

-liigne söömine (suure koguse toidu söömine lühikese aja jooksul) või kompulsiivne söömine (suurema koguse toidu söömine kui tavaliselt ja rohkem, kui on vajalik teie nälja kustutamiseks).

Öelge oma arstile kui te kogete sellist käitumist; nad arutavad võimalusi sümptomite kontrollimiseks või vähendamiseks.

Kui te võtate Alzorol’i koos L-dopaga

Inimestel, kes võtavad Alzorol’i koos L-dopaga, võivad aja jooksul tekkida muud kõrvaltoimed:

-kontrollimatud tõmblevad liigutused (düskineesiad) on väga sage kõrvaltoime. Kui te võtate L-dopat, võivad Alzorol’i võtmise alguses tekkida kontrollimatud tõmblevad liigutused. Kui see juhtub, siis rääkige sellest oma arstile, kuna arst võib vajadusel teie ravimite annuseid muuta.

-segasus on sage kõrvaltoime.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Alzorol´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alzorol sisaldab

-Toimeaine on ropinirool. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 2 mg, 4 mg, 6 mg või 8 mg ropinirooli (vesinikkloriidina).

- Teised koostisosad on: hüpromelloos, naatriumkroskarmelloos, maltodekstriin, laktoosmonohüdraat, hüdrogeenitud riitsinusõli, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat;

Pigmendisegu:

2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), laktoosmonohüdraat;

4 mg ja 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid:

punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), laktoosmonohüdraat, must raudoksiid (E72).

Kuidas Alzorol välja näeb ja pakendi sisu

Alzorol 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on roosad, kirjud, ovaalsed ja ühel küljel on märgistus 2x.

Alzorol 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on pruunid, kirjud, ovaalsed ja ühel küljel on märgistus 4x.

Alzorol 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged, kirjud, ovaalsed ja ühel küljel on märgistus 6x.

Alzorol 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on tumeroosad, kirjud, ovaalsed ja ühel küljel on märgistus 8x.

Pakendi suurused:

Alzorol on saadaval 21, 28, 30, 42, 56, 84 ja 90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti sisaldavates blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

UAB Norameda

Meistrų 8a,

Vilnius-02189

Leedu

Tootja

Actavis Ltd.,

B16 Bulebel Industrial Estate,

Zejtun ZTN 3000,

Malta

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2013