Azithromycin sandoz 500mg - tabl 500mg n3

ATC Kood: J01FA10
Toimeaine: Azithromycin
Tootja: Scandic Pharma SIA

Artikli sisukord

AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG
tabl 500mg N3


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Azithromycin Sandoz 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Asitromütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Azithromycin Sandoz ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Azithromycin Sandoze võtmist

3.Kuidas Azithromycin Sandozt võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Azithromycin Sandozt säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Azithromycin Sandoz ja milleks seda kasutatakse

Azithromycin Sandoz on antibiootikum. See kuulub makroliidantibiootikumide gruppi. Seda kasutatakse bakterite poolt põhjustatud infektsioonide (nakkuste) raviks.

See ravim kirjutatakse tavaliselt välja järgmiste haiguste raviks:

-rindkere infektsioonid nagu krooniline bronhiit (bronhide põletik), pneumoonia (kopsupõletik)

-mandlite, neelu (farüngiit) ja siinuste (ninakõrvalkoobaste) infektsioonid

-kõrva infektsioonid (äge keskkõrvapõletik)

-naha ja pehmete kudede infektsioonid, erandiks on infitseerunud (nakatunud) põletushaavad

-klamüüdia (teatud mikroorganism) poolt põhjustatud kusiti- ja emakakaelapõletik.

2. Mida on vaja teada enne Azithromycin Sandoze võtmist

Ärge võtke Azithromycin Sandozt, kui olete:

-asitromütsiini;

-erütromütsiini;

-teiste makroliid- või ketoliidantibiootikumide;

-või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Azithromycin Sandoze võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esinevad:

-maksahaigused: teie arst võib kontrollida teie maksafunktsiooni või katkestada ravi;

-neeruhaigused: kui teil esineb raskeid neeruhaigusi, võib olla vajalik annust kohandada;

-närvi- (neuroloogilised) või vaimsed (psühhiaatrilised) probleemid;

-teatud tüüpi lihasnõrkus, mida nimetatakse myasthenia gravis’eks.

Et asitromütsiin võib suurendada riski südame rütmihäirete tekkeks, teavitage palun enne ravimi võtmist oma arsti, kui teil esineb mis tahes järgnevatest probleemidest:

-südameprobleemid, nagu nõrk süda (südamepuudulikkus), väga aeglane südamerütm, ebaregulaarne südametöö või seisund, mille nimi on "pikenenud QT sündroom" (diagnoositud EKG-ga);

-väike kaaliumi- või magneesiumisisaldus veres.

Muud ravimid ja Azithromycin Sandoz

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eriti tähtis on öelda seda arstile enne järgnevate ravimite võtmist:

-Teofülliin (kasutatakse astma ravis): teofülliini toime võib tugevneda.

-Varfariin või teised sarnased verehüübimist takistavad ravimid: samaaegne kasutamine võib suurendada verejooksu riski.

-Ergotamiin, dihüdroergotamiin (kasutatakse migreeni ravis): võib esineda ergotism (so jäsemete sügelemine, lihaskrambid, käte ja jalgade gangreen, mis on tingitud verevarustuse häiretest). Seetõttu ei ole samaaegne kasutamine soovitatav.

-Tsüklosporiin (kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks pärast organite ja luuüdi siirdamist, et vältida äratõukereaktsiooni): kui samaaegne kasutamine on vajalik, kontrollib teie arst regulaarselt ravimi sisaldust veres ja võib vastavalt sellele annust kohandada.

-Digoksiin (südamepuudulikkuse ravis): digoksiini tasemed võivad tõusta. Teie arst kontrollib ravimi sisaldust veres.

-Antatsiidid (seedehäirete ravis): vt lõik 3.

-Tsisapriid (seedehäirete ravis), terfenadiin (kasutatakse heinapalaviku ravis): samaaegne kasutamine asitromütsiiniga võib põhjustada südameprobleeme.

-Ravimid, mida kasutatakse ebaregulaarse südamerütmi ravis (antiarütmikumid).

-Nelfinaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis): samaaegne kasutamine võib suurendada asitromütsiini kõrvaltoimeid.

-Alfentanüül (kasutatakse narkoosi andmisel) või astemisool (kasutatakse heinapalaviku ravis): samaaegne kasutamine asitromütsiiniga võib tugevdada nende ravimite toimeid.

Azithromycin Sandoz koos toidu ja joogiga

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal, välja arvatud juhul kui teie arst on seda spetsiaalselt soovitanud.

Ravim eritub inimese rinnapiima. Seetõttu katkestage imetamine kuni ravimi võtmise lõpetamisest on möödunud kaks päeva.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu pearinglus või krambid. Need võivad mõjutada teie võimet sooritada teatud tegevusi, nagu autojuhtimine või masinate käsitsemine.

Azithromycin Sandoz sisaldab sojaletsitiini

Kui te olete maapähklite või soja vastu allergiline, ei tohi te seda ravimit kasutada.

3.Kuidas Azithromycin Sandozt võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Antud annused on täiskasvanutele ja lastele kehakaaluga üle 45 kg. Väiksema kehakaaluga lapsed ei tohi seda ravimit kasutada.

Soovitatav annus:

Azithromycin Sandozt võetakse 3- või 5-päevase ravikuurina

-3-päevane ravikuur: võtke 500 mg (kaks 250 mg või üks 500 mg tablett) üks kord päevas iga päev

-5-päevane ravikuur:

-Võtke 500 mg 1. päeval (kaks 250 mg tabletti)

-Võtke 250 mg (üks 250 mg tablett) 2., 3., 4. ja 5. päeval.

Klamüüdia poolt põhjustatud kusiti- ja emakakaelapõletiku korral tehakse 1-päevane ravikuur:

-1-päevane ravikuur: 1000 mg (neli 250 mg või kaks 500 mg tabletti). Võtke kõik tabletid korraga ühel päeval.

Neeru- või maksaprobleemidega patsiendid

Te peate ütlema oma arstile, kui teil on probleeme neerude või maksaga, sest arst peab võib- olla muutma tavalist annust.

Neelake tabletid tervelt koos joogiveega

-Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Azithromycin Sandoze võtmine koos seedetrakti ravimitega

-Kui te peate võtma seedetrakti ravimeid, näiteks antatsiide, võtke tabletid vähemalt üks tund enne või kaks tundi pärast antatsiidide võtmist.

Kui te unustate Azithromycin Sandozt võtta

Kui unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui võimalik. Seejärel jätkake nagu enne. Ärge võtke rohkem kui üks annus iga päev.

Kui te võtate Azithromycin Sandozt rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju tablette, võib teie enesetunne halveneda. Teil võivad tekkida ka teised kõrvaltoimed nagu kurtus ja kõhulahtisus. Konsulteerige otsekohe oma arstiga või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Võimalusel võtke tabletid või nende karp kaasa, et arstile näidata, mida olete võtnud.

Kui te lõpetate Azithromycin Sandoze võtmise

Võtke tablette alati ravikuuri lõpuni, isegi kui teie enesetunne on paranenud. Kui te lõpetate tablettide võtmise liiga vara, võib infektsioon taastekkida. Samuti võivad bakterid muutuda ravimi suhtes resistentseteks, mis raskendab ravimist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Kui teil esineb mõni alljärgnevatest raske allergilise reaktsiooni sümptomitest, lõpetage ravimi võtmine ja konsulteerige otsekohe oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:

-äkilised hingamis-, rääkimis- ja neelamisraskused;

-huulte, keele, näo ja kaela turse;

-väga tugev pearinglus või minestus;

-raske või sügelev nahalööve, eriti kui tekivad villid ja esineb silmade, suu või suguorganite valulikkus.

Kui teil esineb järgnevaid kõrvaltoimeid, võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga:

-Kõhulahtisus, mis on tõsine, kestab pikka aega või milles on veri, koos kõhuvalu või palavikuga. Need sümptomid võivad viidata raskele soolepõletikule. Seda võib harva esineda pärast antibiootikumide kasutamist.

-Naha või silmavalgete kollaseks muutumine, mille põhjuseks on maksaprobleemid.

-Kõhunäärmepõletik, mis põhjustab tugevat kõhu- ja seljavalu.

-Suurenenud või vähenenud uriini kogus või vere sisaldumine uriinis, mis on põhjustatud neeruprobleemidest.

-Nahalööve, mis on põhjustatud tundlikkusest päikesevalguse suhtes.

-Ebatavalised verevalumid või verejooksud.

-Ebaregulaarne või kiire südamelöögisagedus.

Need on kõik tõsised kõrvaltoimed. Te võite vajada kiiret arstiabi. Tõsiseid kõrvaltoimeid esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 patsiendil 100-st), harva (võib esineda kuni 1 patsiendil 1000-st) või ei saa esinemissagedust olemasolevate andmete alusel hinnata.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 patsiendil 10-st):

-kõhulahtisus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 patsiendil 10-st):

-peavalu

-oksendamine, maoärritus, maokrambid, iiveldus

-lümfotsüütide (liik valgeid vereliblesid) arvu vähenemine, eosinofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine, väike bikarbonaadisisaldus veres, basofiilide, monotsüütide ja neutrofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 patsiendil 100-st):

-pärmseene ja bakteriaalsed infektsioonid, eriti suus, neelus, ninas, kopsus, sooltes ja tupes;

-leukotsüütide (liik valgeid vereliblesid) arvu vähenemine, neutrofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu vähenemine, eosinofiilide (liik valgeid vereliblesid) arvu suurenemine;

-turse, erineva raskusega allergilised reaktsioonid;

-söögiisu puudumine;

-närvilisus, unetus;

-pearinglus, unisus, maitsetundlikkuse muutused, käte või jalgade surin või tuimus;

-nägemishäired;

-kuulmiskahjustus, pööritustunne;

-südamekloppimine;

-nahalööve, higistamine (kuumahood);

-hingamisraskus, ninaverejooksud;

-kõhukinnisus, kõhutuul, seedehäired, maopõletik, neelamisraskus, kõhupuhitus, suukuivus, röhitsused, haavandid suus, suurenenud süljevool;

-maksapõletik;

-sügelev nahalööve, nahapõletik, nahakuivus, higistamine;

-liigesepõletik, lihaste, selja- ja kaelavalu;

-raskus ja valu urineerimisel, valu neerudes;

-emakaverejooks, munandite häired;

-naha turse, nõrkus, üldine halb enesetunne, väsimus, näo turse, valu rinnus, palavik, valu;

-ebatavalised tulemused laboritestides (nt vere, maksa- ja neerufunktsiooni testide tulemused);

-probleemid ravi järel.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 patsiendil 1000-st):

-agiteeritus, identiteedikaotustunne;

-maksafunktsiooni häired;

-tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-vereliistakute arvu vähenemine, mis suurendab verejooksu või sinikate riski;

-vere punaliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatukollaseks ja põhjustada nõrkust või hingeldust;

-agressiivsus, ärevustunne, raskekujuline segasus, hallutsinatsioonid;

-krambid, minestamine, naha tundlikkuse vähenemine, hüperaktiivsuse tunne, lõhnataju häired, lõhna- või maitsetaju kadumine, lihasnõrkus (myasthenia gravis);

-kuulmise halvenemine, kurtus või helin kõrvus;

-kõrvalekalded elektrokardiogrammis (EKG);

-vererõhu langus;

-keele värvumine;

-liigesevalu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Azithromycin Sandozt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Azithromycin Sandoz sisaldab

-Toimeaine on asitromütsiinmonohüdraat, mis vastab 500 mg asitromütsiinile.

-Teised toimeained on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E 171), talk, sojaletsitiin, ksantaankummi.

Kuidas Azithromycin Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Azithromycin Sandoz 500 mg: tabletid on valged kuni valkjad, piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on sügav poolitusjoon ning teisel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Azithromycin Sandoz 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud PVC/PVdC/alumiiniumblistrisse.

500 mg tabletid on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab blistrit, kus on 3 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Teisese müügiloa hoidja: Scandic Pharma SIA Sporta 3-1

1013 Riia Läti

Tootjad:

Sandoz GmbH

Biochemiestraβe 10

6250 Kundl

Austria

Lek d.d. Pharmaceuticals Verovśkova 57

1526 Ljubljana Sloveenia

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumeenia

Ümberpakendaja: Astra Logistic SIA Mezciema 23-43 1079 Riia

Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta palun pöörduge teisese müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Azithromycin Sandoz 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab asitromütsiinmonohüdraati koguses, mis vastab 500 mg asitromütsiinile.

INN. Azithromycinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: sojaletsitiin (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge kuni valkjas, piklik õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on sügav poolitusjoon ning teisel küljel poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Asitromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid (vt lõigud 4.4 ja 5.1):

-äge bakteriaalne sinusiit (adekvaatselt diagnoositud);

-äge bakteriaalne keskkõrvapõletik (adekvaatselt diagnoositud);

-farüngiit, tonsilliit;

-kroonilise bronhiidi akuutne ägenemine (adekvaatselt diagnoositud);

-kerge kuni keskmise raskusega olmetekkene kopsupõletik;

-naha ja pehmete kudede infektsioonid;

-Chlamydia trachomatis’e poolt põhjustatud komplitseerumata kusiti- ja emakakaelapõletik.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Chlamydia trachomatis’e poolt põhjustatud komplitseerumata kusiti- ja emakakaelapõletikku ravitakse 1000 mg ühekordse suukaudse annusega.

Kõigi teiste näidustuste korral on annuseks 1500 mg, mis manustatakse kolme järjestikuse päeva jooksul – 500 mg ööpäevas. Alternatiivina võib sama annuse (1500 mg) manustada ka

viie päeva jooksul – esimesel päeval manustatakse 500 mg ning teisest kuni viienda päevani 250 mg ööpäevas.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel kasutatakse sama annust kui täiskasvanutel. Et eakatel patsientidel võivad esineda proarütmilised seisundid, tuleb olla eriti ettevaatlik, sest esineb risk südamerütmihäirete ja torsade de pointes’i tekkeks (vt lõik 4.4).

Lapsed

Azithromycin Sandoz tablette tohib manustada ainult lastele kehamassiga üle 45 kg - neile manustatakse tavalisi täiskasvanute annuseid. Alla 45 kg kehamassiga lastel võib kasutada asitromütsiini teisi ravimvorme, nt suspensiooni.

Neerukahjustusega patsiendid

Kerge kuni keskmise raskusega neerukahjustusega patsientidel (glomerulaarfiltratsiooni kiirus 10...80 ml/min) ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 4.4).

Maksakahjustusega patsiendid

Kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Azithromycin Sandozt tuleb manustada ühekordse ööpäevase annusena. Tablette võib võtta koos toiduga.

4.3Vastunäidustused

Asitromütsiini kasutamine on vastunäidustatud, kui patsiendil esineb ülitundlikkus asitromütsiini, erütromütsiini, mistahes makroliid- või ketoliidantibiootikumi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu erütromütsiini ja teiste makroliidide manustamisel, on harva täheldatud tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone, sh angioneurootilist turset ja anafülaksiat (harva letaalse lõppega). Mõned neist asitromütsiini poolt põhjustatud reaktsioonidest on põhjustanud korduvaid sümptomeid ning sellistel juhtudel on olnud vajalik pikaajalisem jälgimisperiood ning ravi.

Kuna asitromütsiini peamine eliminatsioonitee on maksa kaudu, tuleb seda ravimit väljendunud maksahaigusega patsientidel kasutada ettevaatusega. Asitromütsiini kasutamisel on teatatud fulminantsest hepatiidist, mis võib viia eluohtliku maksapuudulikkuseni (vt lõik 4.8). Mõnedel patsientidel võis olla varem maksahaigus või nad võisid kasutada teisi hepatotoksilisi ravimeid.

Maksafunktsiooni häire nähtude ja sümptomite korral, nagu kiiresti arenev asteenia koos ikterusega, uriini tumenemine, kalduvus verejooksude tekkeks või hepaatiline entsefalopaatia, tuleb kohe teha maksafunktsiooni testid/uuringud. Maksahäirete tekkimisel tuleb asitromütsiini manustamine lõpetada.

Ergotamiini derivaate võtvate patsientide puhul on mõnede makroliidide kaasuval manustamisel tekkinud ergotism. Puuduvad andmed ergotamiini derivaatide ja asitromütsiini vahelise võimaliku koostoime kohta. Siiski ei tohi ergotismi teoreetilise tekkevõimaluse tõttu asitromütsiini manustada koos ergotamiini derivaatidega (vt lõik 4.5).

Teiste makroliidide, sh asitromütsiini kasutamisel on täheldatud kardiaalse repolarisatsiooniaja ja QT-intervalli pikenemist, mis suurendavad arütmia ja torsade de

pointes’i tekkeohtu (vt lõik 4.8). Et järgnevad seisundid võivad suurendada ventrikulaarsete arütmiate (sh torsade de pointes) riski, mis võib omakorda põhjustada südameseiskust, tuleb asitromütsiini kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel esinevad proarütmilised seisundid (eriti naised ja eakad patsiendid), nagu:

-patsiendid, kellel on kaasasündinud või tõestatud omandatud QT-intervalli pikenemine;

-patsiendid, kes kasutavad ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli, nt IA (kinidiin ja prokaiinamiid) ja III klassi (dofetiliid, amiodaroon ja sotalool) antiarütmikumid, tsisapriid ning terfenadiin, antipsühhootikumid (nt pimosiid), antidepressandid (nt tsitalopraam) ja fluorokinoloonid (nt moksifloksatsiin ja levofloksatsiin);

-patsiendid, kellel on elektrolüütide tasakaalu häire (eelkõige hüpokaleemia ja hüpomagneseemia korral);

-patsiendid, kellel on kliiniliselt oluline bradükardia, arütmia või raske südamepuudulikkus.

Clostridium difficile’ga seotud kõhulahtisusest (Clostridium difficile associated diarrhoea − CDAD) on teatud peaaegu kõigi antibakteriaalsete ainete kasutamisel, sh asitromütsiini puhul. Raskusaste võib ulatuda kergest kõhulahtisusest kuni eluohtliku koliidini. Ravi antibakteriaalsete ainetega muudab käärsoole normaalset mikrofloorat, mis viib C. difficile ülemäärase kasvuni.

C. difficile toodab A- ja B-toksiine, mis aitavad kaasa CDAD tekkimisele. Hüpertoksiini tootvad C. difficile tüved põhjustavad suurenenud haigestumust ja suremust, sest need infektsioonid võivad olla resistentsed antimikroobsele ravile ja võivad vajada kolektoomiat. CDAD-ile tuleb mõelda kõigi patsientide puhul, kellel esineb pärast antibiootikumide kasutamist kõhulahtisus. Vajalik on hoolikas anamneesi võtmine, sest on teatatud CDAD esinemisest enam kui kaks kuud pärast antibakteriaalsete ainete kasutamist. CDAD-i korral on peristaltikat pärssivad ravimid vastunäidustatud.

Asitromütsiiniga ravitavatel patsientidel on teatatud myasthenia gravis’e sümptomite ägenemisest ja müasteenia sündroomi uuest avaldumisest (vt lõik 4.8).

Lastel ei ole Mycobacterium avium complex’i (MAC-i) profülaktika ega ravi ohutust ja efektiivsust tõestatud.

Enne asitromütsiini väljakirjutamist tuleb kaaluda järgmist

Asitromütsiini õhukese polümeerikattega tabletid ei sobi raskete infektsioonide raviks, kui vajatakse kiiresti antibiootikumi suurt kontsentratsiooni veres.

Asitromütsiin ei ole infektsioonide empiirilises ravis esmavalik piirkondades, kus resistentsete isolaatide esinemissagedus on 10% või kõrgem (vt lõik 5.1).

Piirkondades, kus esineb sageli resistentsust erütromütsiin A suhtes, on eriti tähtis võtta arvesse mustrit tundlikkuse arenemisest asitromütsiini ja teiste antibiootikumide suhtes.

Nagu teiste makroliidide puhul, on mõnedes Euroopa riikides teatatud asitromütsiini suhtes resistentse Streptococcus pneumoniae suurest esinemissagedusest (> 30%) (vt lõik 5.1). Sellega tuleb arvestada, kui ravitakse Streptococcus pneumoniae poolt põhjustatud infektsioone.

Farüngiit/tonsilliit

Asitromütsiin ei ole esmavaliku ravim Streptococcus pyogenes’e poolt põhjustatud farüngiidi ja tonsilliidi raviks. Nendel näidustustel ning ka akuutse reumaatilise palaviku ärahoidmiseks on esmavaliku ravim penitsilliin.

Sinusiit

Asitromütsiin ei ole tihti esmavaliku ravim sinusiidi raviks.

Äge keskkõrvapõletik

Asitromütsiin ei ole tihti esmavaliku ravim ägeda keskkõrvapõletiku raviks.

Naha ja pehmete kudede infektsioonid

Peamine pehmete kudede infektsioonide tekitaja, Staphylococcus aureus, on sageli asitromütsiini suhtes resistentne. Seetõttu loetakse pehmete kudede infektsioonide korral asitromütsiinravi eeltingimuseks tundlikkuse testimist.

Infitseerunud põletushaavad

Asitromütsiin ei ole näidustatud infitseerunud põletushaavade raviks.

Sugulisel teel levivad haigused

Sugulisel teel levivate haiguste ravi korral tuleb välistada samaaegne T. palladium infektsioon.

Neuroloogilised või psühhiaatrilised haigused

Neuroloogiliste või psühhiaatriliste häiretega patsientidele tuleb asitromütsiini manustada ettevaatusega.

Nagu kõigi antibiootiliste ravimitega, on soovitatav jälgida mittetundlike organismide, sh seente, superinfektsiooni nähtude suhtes.

Raske neerukahjustusega patsientidel (glomerulaarfiltratsiooni kiirus <10 ml/min) on täheldatud asitromütsiini süsteemse ekspositsiooni 33%-list suurenemist (vt lõik 5.2).

Azithromycin Sandoz tabletid sisaldavad sojaletsitiini, mis võib olla sojavalgu allikaks; seetõttu ei tohi seda võtta patsiendid, kes on allergilised soja või maapähklite suhtes, sest esineb risk ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite toime asitromütsiinile

Antatsiidid

Antatsiidide ja asitromütsiini samaaegse manustamise farmakokineetilises uuringus ei täheldatud toimet üldisele biosaadavusele, kuigi maksimaalne kontsentratsioon seerumis vähenes ligikaudu 25% võrra. Patsiendid, kes saavad nii asitromütsiini kui antatsiide, ei tohi neid ravimeid võtta samal ajal.

Asitromütsiini peab võtma vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast antatsiidi kasutamist. Asitromütsiini koheselt vabastavate suspensioonigraanulite manustamine koos ühekordse 20 ml ko-magaldroksi (alumiinium- ja magneesiumhüdroksiid) annusega ei mõjutanud asitromütsiini imendumise määra ega ulatust.

Flukonasool

Asitromütsiini 1200 mg ühekordse annuse samaaegne manustamine ei mõjutanud flukonasooli 800 mg ühekordse annuse farmakokineetikat. Flukonasooli ja asitromütsiini samaaegsel manustamisel ei muutunud viimase üldine eksponeeritus ega poolväärtusaeg. Siiski täheldati kliiniliselt ebaolulist asitromütsiini CMAX vähenemist (18%).

Nelfinaviir

1200 mg asitromütsiini samaaegsel manustamisel nelfinaviiriga tasakaaluseisundis (750 mg kolm korda ööpäevas) suurenes asitromütsiini kontsentratsioon. Kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid ei täheldatud ja annust ei ole vaja kohandada.

Rifabutiin

Asitromütsiini ja rifabutiini samaaegne manustamine ei mõjutanud kummagi toimeaine kontsentratsiooni seerumis.

Patsientidel, kes said samaaegset ravi asitromütsiini ja rifabutiiniga, täheldati neutropeeniat. Kuigi neutropeeniat on seostatud rifabutiini kasutamisega, ei ole põhjuslikku seost rifabutiini ja asitromütsiini kombinatsiooniga tõestatud (vt lõik 4.8).

Terfenadiin

Farmakokineetilistes uuringutes ei ole leidnud tõendamist koostoimed asitromütsiini ja terfenadiini vahel. Harva on teatatud juhtudest, kus sellise koostoime võimalust ei saanud täielikult välistada; siiski puudusid spetsiifilised tõendid, et selline koostoime oli esinenud.

Tsimetidiin

Asitromütsiini farmakokineetilises uuringus tsimetidiini üksikannusega, mis manustati kaks tundi enne asitromütsiini, jäi asitromütsiini farmakokineetika muutumatuks.

Asitromütsiini toime teistele ravimitele

Ergotamiini derivaadid

Teoreetilise võimaluse tõttu ergotismi tekkeks ei ole soovitatav koos kasutada asitromütsiini ja ergotamiini derivaate (vt lõik 4.4).

Digoksiin (P-gp substraadid)

On teatatud, et makroliidantibiootikumide, sh asitromütsiini manustamine koos P- glükoproteiini substraatidega, nagu digoksiin, suurendab P-glükoproteiini substraatide sisaldust seerumis. Seetõttu, kui asitromütsiini manustatakse koos P-gp substraadiga, nagu digoksiin, tuleb arvestada võimalusega, et substraadi seerumikontsentratsioon suureneb.

Suukaudselt manustatavad kumariintüüpi antikoagulandid

Ühes farmakokineetilise koostoime uuringus tervetel vabatahtlikel ei muutnud asitromütsiin varfariini 15 mg üksikannuse antikoagulatiivset toimet. Turuletulekujärgsel perioodil on teatatud juhtudest, kus asitromütsiini ja suukaudsete kumariinitüüpi antikoagulantide samaaegse manustamise tagajärjel on antikoaguleeriv toime tugevnenud. Kuigi põhjuslikku seost ei ole tuvastatud, tuleb kaaluda protrombiiniaja kontrollimise sagedust, kui asitromütsiini kasutatakse patsientidel, kes saavad kumariinitüüpi suukaudseid antikoagulante.

Tsüklosporiin

Ühes farmakokineetilises uuringus, kus tervetele vabatahtlikele manustati suukaudselt 500 mg asitromütsiini ööpäevas kolme päeva jooksul ning seejärel tsüklosporiini suukaudne üksikannus 10 mg/kg, leiti, et lõpptulemusena suurenesid oluliselt tsüklosporiini CMAX ja AUC0-5. Sellest tulenevalt tuleb rakendada ettevaatust, enne kui kaalutakse nende ravimite samaaegset manustamist. Kui nende ravimite samaaegne manustamine on vajalik, tuleb jälgida tsüklosporiini sisaldust ja annust vastavalt kohandada.

Teofülliin

Asitromütsiini ja teofülliini samaaegsel manustamisel tervetele vabatahtlikel ei ilmnenud kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid. Kuna on teatatud koostoimetest teiste makroliidide ja teofülliini vahel, on soovitav olla tähelepanelik nähtude suhtes, mis viitavad teofülliini taseme tõusule.

Trimetoprim/sulfametoksasool

Trimetoprimi/sulfametoksasooli (160 mg/800 mg) samaaegsel manustamisel seitsme ööpäeva jooksul ning 1200 mg asitromütsiini manustamisel 7. päeval, ei täheldatud märkimisväärset toimet trimetoprimi ega sulfametoksasooli maksimaalsetele kontsentratsioonidele, üldisele eksponeeritusele ega eritumisele uriiniga. Asitromütsiini kontsentratsioon seerumis oli sarnane teistes uuringutes täheldatuga.

Zidovudiin

Asitromütsiini ühekordne (annuses 1000 mg) ja korduv manustamine (annustes 600 või 1200 mg) mõjutas vähesel määral zidovudiini või selle glükuroniid metaboliidi farmakokineetikat plasmas või eritumist neerude kaudu. Siiski tõstis asitromütsiini manustamine fosforüleeritud zidovudiini (kliiniliselt aktiivne metaboliit) kontsentratsiooni

perifeerse vere mononukleaarsetes rakkudes. Selle nähtuse kliiniline tähtsus on ebaselge, kuid see võib olla patsientidele kliiniliselt kasulik.

Asitromütsiinil puudub oluline koostoime hepaatilise tsütokroom P450 süsteemiga. Arvatakse, et asitromütsiinil puuduvad need farmakokineetilised ravimitevahelised koostoimeid, mida on täheldatud erütromütsiinil ja teistel makroliididel. Asitromütsiini puhul ei esine maksa tsütokroom P450 induktsiooni ega inaktiveerimist tsütokroom-metaboliit kompleksi kaudu.

Astemisool, alfentanüül

Puuduvad andmed koostoimete kohta astemisooli või alfentanüüliga. Nende ravimite ja asitromütsiini samaaegsel manustamisel on soovitatav ettevaatus, kuna on teada, et nende ainete toime tugevneb makroliidantibiootikumi erütromütsiin samaaegsel manustamisel.

Atorvastatiin

Atorvastatiini (10 mg ööpäevas) samaaegne manustamine asitromütsiiniga (500 mg ööpäevas) ei muutnud atorvastatiini kontsentratsiooni plasmas (HMG CoA-reduktaasi inhibeerimise testi põhjal).

Kuid turuletulekujärgselt on asitromütsiini ja statiine koos saavatel patsientidel teatatud rabdomüolüüsist.

Karbamasepiin

Farmakokineetilise koostoime uuringus tervetel vabatahtlikel ei täheldatud olulist toimet karbamasepiini või selle aktiivse metaboliidi tasemele plasmas, kui patsiendid said samaaegselt asitromütsiini.

Tsisapriid

Tsisapriid metaboliseerub maksas ensüüm CYP3A4 vahendusel. Kuna makroliidid pärsivad seda ensüümi, võib tsisapriidi samaaegne manustamine põhjustada QT-intervalli pikenemist, ventrikulaarseid arütmiaid ja torsades de pointes’t.

Tsetirisiin

Asitromütsiini 5-päevane ravikuur koos 20 mg tsetirisiiniga tasakaaluseisundis ei põhjustanud tervetel vabatahtlikel farmakokineetilisi koostoimeid ega olulisi QT-intervalli muutusi.

Didanosiinid (dideoksüinosiin)

Asitromütsiini (1200 mg ööpäevas) manustamine koos didanosiiniga (400 mg ööpäevas) 6-le HIV positiivsele patsiendile ei mõjutanud didanosiini tasakaaluseisundi farmakokineetikat platseeboga võrreldes.

Efavirens

600 mg asitromütsiini üksikannuse ja efavirensi (400 mg ööpäevas 7 päeva jooksul) samaaegne manustamine ei põhjustanud mingeid kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid.

Indinaviir

Asitromütsiini (1200 mg ühekordse annusena) samaaegne manustamine ei mõjutanud statistiliselt olulisel määral indinaviiri (manustatuna annuses 800 mg kolm korda ööpäevas 5 ööpäeva jooksul) farmakokineetikat.

Metüülprednisoloon

Tervetel vabatahtlikel farmakokineetilise koostoime uuringus ei olnud asitromütsiinil olulist toimet metüülprednisolooni farmakokineetikale.

Midasolaam

500 mg asitromütsiini manustamine üks kord ööpäevas kolme päeva jooksul ei põhjustanud tervetel vabatahtlikel olulisi muutusi midasolaami üksikannuse (15 mg) farmakokineetikas ega farmakodünaamikas.

Sildenafiil

Tavalistel tervetel meessoost vabatahtlikel ei leitud tõendeid asitromütsiini (500 mg ööpäevas kolme päeva jooksul) toimest sildenafiili ega selle peamise ringleva metaboliidi AUC ja CMAX väärtustele.

Triasolaam

Asitromütsiini (500 mg 1.päeval ja 250 mg 2.päeval) samaaegne manustamine triasolaamiga (0,125 mg 2.päeval) 14-le tervele vabatahtlikule ei põhjustanud olulist toimet triasolaami mistahes farmakokineetilisele muutujale võrreldes triasolaami ja platseeboga.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad adekvaatsed andmed asitromütsiini kasutamise kohta rasedatel naistel. Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes loomadel on näidatud, et asitromütsiin läbib platsenta, kuid teratogeenseid toimeid ei ole täheldatud (vt lõik 5.3). Asitromütsiini kui toimeaine kasutamise ohutus raseduse ajal ei ole kinnitust leidnud. Seetõttu tohib asitromütsiini raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui võimalik kasulikkus ületab võimaliku riski.

Imetamine

On teatatud, et asitromütsiin eritub rinnapiima, kuid puuduvad adekvaatsed ja hästi kontrollitud kliinilised uuringud imetavatel emadel, mis kirjeldaksid asitromütsiini rinnapiima imendumise farmakokineetikat. Ravi ajal asitromütsiiniga tuleb rinnaga toitmine katkestada, sest ei ole teada, kas asitromütsiinil võib esineda kõrvaltoimeid rinnaga toidetud imikule. Teiste nähtude kõrval võivad rinnaga toidetud imikul esineda kõhulahtisus, limaskestade seeninfektsioon ning sensibilisatsioon. Imetamisest on soovitatav loobuda kogu ravi ajaks ning kuni kaheks päevaks pärast ravi lõppu. Pärast seda võib imetamisega jätkata.

Fertiilsus

Rottidel tehtud fertiilsusuuringutes täheldati asitromütsiini manustamise järel väiksemat tiinestumise määra. Selle tulemuse tähtsus inimesele ei ole teada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad tõendid, mis viitaksid, et asitromütsiin võiks omada toimet patsiendi võimele juhtida autot või käsitseda masinaid.

4.8Kõrvaltoimed

Alljärgnevas tabelis on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse alusel loetletud kõrvaltoimed, mis on kindlaks tehtud kliinilise kogemuse ja turuletulekujärgse kogemuse käigus. Turuletulekujärgselt esinenud kõrvaltoimed on lisatud kaldkirjas. Esinemissagedused on liigitatud järgmiselt: Väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed loetletud raskuse vähenemise järjekorras.

Asitromütsiiniga võimalikult või tõenäoliselt seotud kõrvaltoimed kliiniliste uuringute kogemuse ja turuletulekujärgse kogemuse põhjal.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Infektsioonid ja

Aeg-ajalt

Kandidiaas

infestatsioonid

 

Vaginaalne Infektsioon

 

 

Pneumoonia

 

 

Seeninfektsioon

 

 

Bakteriaalne infekstioon

 

 

Farüngiit

 

 

Gastroenteriit

 

 

Respiratoorsed häired

 

 

Nohu

 

 

Oraalne kandidiaas

 

Teadmata

Pseudomembranoosne koliit (vt lõik 4.4)

Vere ja lümfisüsteemi

Aeg-ajalt

Leukopeenia

häired

 

Neutropeenia

 

 

Eosinofiilia

 

Teadmata

Trombotsütopeenia

 

 

Hemolüütiline aneemia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

Angioödeem

 

 

Ülitundlikkus

 

Teadmata

Anafülaktilised reaktsioonid (vt lõik 4.4)

Ainevahetus- ja

Aeg-ajalt

Anoreksia

toitumishäired

 

 

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt

Närvilisus

 

 

Unetus

 

Harv

Agiteeritus

 

 

Depersonalisatsioon

 

Teadmata

Agressioon

 

 

Ärevus

 

 

Deliirium

 

 

Hallutsinatsioonid

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Pearinglus

 

 

Unisus

 

 

Düsgeusia

 

 

Paresteesia

 

Teadmata

Sünkoop, krambid

 

 

Hüpoesteesia

 

 

Psühhomotoorne hüperaktiivsus

 

 

Anosmia

 

 

Ageusia

 

 

Parosmia

 

 

Myasthenia gravis (vt lõik 4.4).

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Nägemishäired

Kõrva ja labürindi

Aeg-ajalt

Kuulmishäired

kahjustused

 

Vertigo

 

Teadmata

Kuulmiskahjustus, sh kurtus ja/või

 

 

tinnitus

Südame häired

Aeg-ajalt

Südmepekslemine

 

Teadmata

Torsade de pointes (vt lõik 4.4)

 

 

Arütmia (vt lõik 4.4) sh ventrikulaarne

 

 

tahhükardia

 

 

QT intervalli pikenemine

 

 

elektrokardiogrammil (vt lõik 4.4)

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt

Kuumahood

 

Teadmata

Hüpotensioon

Respiratoorsed,

Aeg-ajalt

Düspnoe

rindkere ja

 

Ninaverejooks

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

Väga sage

Kõhulahtisus

 

Sage

Oksendamine

 

 

Kõhuvalu

 

 

Iiveldus

 

Aeg-ajalt

Kõhukinnisus

 

 

Kõhupuhitus

 

 

Düspepsia

 

 

Gastriit

 

 

Düsfaagia

 

 

Pingetunne kõhus

 

 

Suukuivus

 

 

Röhitsused

 

 

Suu haavandid

 

 

Liigne süljeeritus

 

Teadmata

Pankreatiit

 

 

Keele värvuse muutus

Maksa ja sapiteede

Aeg-ajalt

Hepatiit

häired

Harv

Ebanormaalne maksafunktsioon

 

 

Kolestaatiline ikterus

 

Teadmata

Maksapuudulikkus (mis harva lõpeb

 

 

surmaga) (vt lõik 4.4)*

 

 

Fulminantne hepatiit

 

 

Maksanekroos

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Lööve

kahjustused

 

Sügelus

 

 

Urtikaaria

 

 

Dermatiit

 

 

Naha kuivus

 

 

Hüperhidroos

 

Harv

Valgustundlikkusreaktsioonid

 

Teadmata

Stevensi-Johnsoni sündroom

 

 

Toksiline epidermaalne nekrolüüs

 

 

Multiformne erüteem

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

Osteoartriit

kahjustused

 

Müalgia

 

 

Seljavalu

 

 

Kaelavalu

 

Teadmata

Artralgia

Neerude ja kuseteede

Aeg-ajalt

Düsuuria

häired

 

Neeruvalu

 

Teadmata

Äge neerupuudulikkus

 

 

Interstitsiaalne nefriit

Reproduktiivse

Aeg-ajalt

Metrorraagia

süsteemi ja rinnanäärme

 

Munandite häired

häired

 

 

Üldised häired ja

Aeg-ajalt

Turse

manustamiskoha

 

Asteenia

reaktsioonid

 

Üldine halb enesetunne

 

 

Väsimus

 

 

Näo turse

 

 

Valu rinnus

 

 

Palavik

 

 

Valu

 

 

Perifeerne turse

Uuringud

Sage

Lümfotsüütide arvu vähenemine

 

 

Eosinofiilide arvu suurenemine

 

 

Vere bikarbonaadisisalduse vähenemine

 

 

Basofiilide arvu suurenemine

 

 

Monotsüütide arvu suurenemine

 

 

Neutrofiilide arvu suurenemine

 

Aeg-ajalt

Aspartaataminotransferaasi sisalduse

 

 

suurenemine

 

 

Alaniinaminotransferaasi sisalduse

 

 

suurenemine

 

 

Vere bilirubiinisisalduse suurenemine

 

 

Vere uureasisalduse suurenemine

 

 

Vere kreatiniinisisalduse suurenemine

 

 

Ebanormaalne vere kaaliumisisaldus

 

 

Vere aluselise fosfataasi sisalduse

 

 

suurenemine

 

 

Kloriidisisalduse suurenemine

 

 

Glükoosisisalduse suurenemine

 

 

Vereliistakute arvu suurenemine

 

 

Hematokriti vähenemine

 

 

Bikarbonaadisisalduse suurenemine

 

 

Ebanormaalne vere naatriumisisaldus

Vigastus, mürgistus ja

Aeg-ajalt

Protseduurijärgsed tüsistused

protseduuri tüsistused

 

 

* mis on harva lõppenud surmaga

 

Kõrvaltoimed, mis on tõenäoliselt seotud Mycobacterium Avium Complex’i profülaktika ja raviga ning mis põhinevad kliinilistel uuringutel ja turuletulekujärgsel jälgimisel. Need kõrvaltoimed erinevad nendest, mida on teatatud koheselt või prolongeeritult toimeainet vabastavate ravimvormidega, olemuse või esinemissageduse poolest.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Ainevahetus ja

Sage

Anoreksia

toitumishäired

 

 

Närvisüsteemi häired

Sage

Pearinglus

 

 

Peavalu

 

 

Paresteesia

 

 

Düsgeusia

 

Aeg-ajalt

Hüpoesteesia

Silma kahjustused

Sage

Nägemise kahjustus

Kõrva ja labürindi

Sage

Kurtus

kahjustused

Aeg-ajalt

Kuulmiskahjustus

 

 

Tinnitus

Südame häired

Aeg-ajalt

Südamepekslemine

Seedetrakti häired

Väga sage

Kõhulahtisus

 

 

Kõhuvalu

 

 

Iiveldus

 

 

Kõhupuhitus

 

 

Ebamugavustunne kõhus

 

 

Vedel väljaheide

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt

Hepatiit

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Lööve

kahjustused

 

Sügelus

 

Aeg-ajalt

Stevensi-Johnsoni sündroom

 

 

Valgustundlikkusreaktsioonid

Lihas-skeleti ja sidekoe

Sage

Artralgia

kahjustused

 

 

Üldised häired ja

Sage

Väsimus

manustamiskoha

Aeg-ajalt

Asteenia

reaktsioonid

 

Üldine halb enesetunne

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Kõrvaltoimed, mis ilmnesid ravimi manustamisel soovitatutest suuremates annustes, olid sarnased tavaliste annuste kasutamisel tekkinud kõrvaltoimetega. Üleannustamise korral on näidustatud üldised sümptomaatilised ja üldised toetavad meetmed vastavalt vajadusele.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks; makroliidid; asitromütsiin,

ATC-kood: J01FA10

Toimemehhanism

Asitromütsiin on makroliidantibiootikumide gruppi kuuluv asaliid. Seondudes ribosoomi 50S- alaühikuga, hoiab asitromütsiin ära peptiidiahelate translokatsiooni ribosoomi ühelt küljelt teisele. Selle tulemusena hoitakse tundlikes organismides ära RNA-sõltuv valgusüntees.

FK/FD suhe

AUC/MIC on asitromütsiini peamine FK/FD parameeter, mis korreleerub kõige paremini asitromütsiini efektiivsusega.

AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG_28707_SPC_2870712x1

Resistentsuse mehhanism

Resistentsus asitromütsiini suhtes võib olla loomulik või omandatud. Bakterite resistentsusel on kolm peamist mehhanismi: sihtkoha muutmine, antibiootikumi transpordi muutmine ja antibiootikumi modifitseerimine.

Streptococcus pneumoniae, A-grupi beetahemolüütilise streptokoki, Enterococcus faecalis’e ja Staphylococcus aureus’e, sh metitsilliinresistentse S. aureus’e (MRSA) puhul esineb täielik ristuv resistentsus erütromütsiini, asitromütsiini, teiste makroliidide ja linkoosamiidide suhtes.

Kriitilised kontsentratsioonid

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - Antimikroobse Tundlikkuse Euroopa Analüüsikomitee)

Patogeenid

tundlik (mg/l)

resistentne (mg/l)

Staphylococcus spp.

≤ 1

> 2

Streptococcus spp. (Grupp A, B, C,

≤ 0,25

> 0,5

G)

 

 

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

≤ 0,12

> 4

Moraxella catarrhalis

≤ 0,5

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

≤ 0,25

> 0,5

Tundlikkus

Teatud mikroobiliikide omandatud resistentsus võib varieeruda sõltuvalt geograafilisest asukohast ja ajast; väga vajalik on informatsioon kohaliku resistentsuse kohta, eriti raskete infektsioonide ravis. Kui kohaliku resistentsuse esinemine muudab küsitavaks kasutatava ravimi efektiivsuse (vähemalt teatud tüüpi infektsioonide puhul), tuleb vajadusel paluda ekspertarvamust.

Patogeenid, mille korral resistentsus võib osutuda probleemiks: vähemalt ühes Euroopa Liidu riigis on resistentsuse esinemine võrdne või suurem kui 10%.

Tundlikkuse tabel

Tavapäraselt tundlikud liigid

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid

Haemophilus influenzae*

Moraxella catarrhalis*

Teised mikroorganismid

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumonia*

Liigid, mille puhul omandatud resistentsus võib osutuda probleemiks

Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid

Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Teised mikroorganismid

Ureaplasma urealyticum

Loomupäraselt resistentsed mikroorganismid

AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG_28707_SPC_2870713x1

Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid

Staphylococcus aureus – metitsilliini- ja erütromütsiiniresistentsed tüved

Streptococcus pneumoniae – penitsilliini suhtes resistentsed tüved Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp.

Anaeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid

Bacteroides fragilis’e grupp

* Kliiniline efektiivsus on tõestatud tundlikel isoleeritud organismidel kinnitatud kliiniliste näidustuste korral.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist on asitromütsiini biosaadavus ligikaudu 37%. Maksimaalne tase plasmas saabub 2…3 tundi pärast manustamist (pärast 500 mg ravimi ühekordset suukaudset manustamist oli CMAX ligikaudu 0,4 mg/l).

Jaotumine

Farmakokineetilised uuringud on näidanud, et asitromütsiini kontsentratsioon kudedes on märkimisväärselt suurem kui plasmas (maksimaalsest registreeritud plasmakontsentratsioonist kuni 50 korda suurem), mis viitab sellele, et toimeaine tungib hästi kudedesse (jaotusruumala on tasakaaluseisundis ligikaudu 31 l/kg). Pärast 500 mg ravimi ühekordset manustamist ületab ravimi kontsentratsioon sihtkudedes nagu kopsus, mandlites ja eesnäärmes tõenäoliste patogeenide puhul MIK90 väärtusi.

In vitro ja in vivo eksperimentaalsetes uuringutes akumuleerub asitromütsiin fagotsüütidesse ning selle vabanemist stimuleerib aktiivne fagotsütoos. Loomkatsetes ilmnes, et see protsess aitab kaasa asitromütsiini akumuleerumisele kudedesse.

Asitromütsiini seondumine plasmaproteiinidega on varieeruv ja sõltub ravimi kontsentratsioonist vereseerumis - varieerudes 50%-st (0,05 mg/l) kuni 12%-ni (0,5 mg/l).

Eritumine

Terminaalne eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas peegeldab täpselt eliminatsiooni poolväärtusaega kudedes, mis on 2 kuni 4 päeva. Ligikaudu 12% intravenoosselt manustatud annusest eritub muutumatul kujul uriiniga kolme päeva jooksul - enamus sellest eritub esimese 24 tunni jooksul. Asitromütsiini ülekaalukalt peamiseks eritumisteeks muutumatu vormina on eritumine sapiga.

Tuvastatud metaboliidid, mis tekivad N- ja O-demetüleerimise, desosamiin- ja aglükoonringide hüroksüülimise ning kladinoosi konjugaadi lõhustumise teel, on mikrobioloogiliselt inaktiivsed. Eakatel vabatahtlikel (>65-aastastel) täheldati pärast 5 päeva kestnud ravikuuri AUC väärtuste kerget suurenemist (29% võrra) võrreldes nooremate vabatahtlikega (<45-aaastastega). Siiski ei ole tegemist kliiniliselt olulise erinevusega ning annust ei ole seetõttu vaja kohandada.

Farmakokineetika patsientide erirühmades

Neerupuudulikkus

Pärast asitromütsiini ühekordse annuse (1g) suukaudset manustamist suurenesid keskmine CMAX ja AUC0...120 kerge kuni keskmise raskusega neerukahjustusega patsientidel (glomerulaarfiltratsiooni kiirus 10...80 ml/min) vastavalt 5,1% ja 4,2% võrra, võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega (glomerulaarfiltratsiooni kiirus > 80 ml/min).

Raske neerukahjustusega patsientidel suurenesid keskmine CMAX ja AUC0...120 vastavalt 61% ja 35% võrra, võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega.

Maksapuudulikkus

Puuduvad tõendid selle kohta, et kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustusega patsientidel esineks märkimisväärseid muutusi asitromütsiini farmakokineetilistes parameetrites seerumis, võrreldes normaalse maksafunktsiooniga patsientidega. Nende patsientide uriinis tundub asitromütsiini kontsentratsioon olevat suurenenud - arvatavasti kompenseerimaks vähenenud maksakliirensit.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel on asitromütsiini farmakokineetika sarnane noorematel täiskasvanutel täheldatuga.

Kuigi eakatel naistel täheldati kõrgemaid maksimaalseid (30...50% võrra suurenenud) plasmakontsentratsioone, ei esinenud neil siiski ravimi märkimisväärset akumuleerumist.

Imikud, väikelapsed, lapsed ja noorukid

Ravimi farmakokineetikat on uuritud lastel vanuses 4 kuud kuni 15 aastat, kes võtsid kapsleid, graanuleid või suspensiooni. Annustamisskeemi puhul, kus esimesel päeval manustati ravimit 10 mg/kg kehakaalu kohta ning 2...5 järgneval päeval annuses 5 mg/kg kehakaalu kohta, oli saavutatud CMAX pisut madalam kui täiskasvanutel – 224 mikrogrammi/l lastel vanuses 0,6...5 aastat (pärast kolmepäevast manustamist) ning 383 mikrogrammi/l lastel vanuses 6...15 aastat. Vanematel lastel täheldatud poolväärtusaeg (36 tundi) jääb täiskasvanute puhul oodatud piiridesse.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes, kus kasutati suuri annuseid, mis ületasid kuni 40 korda kliinilist annust, põhjustas asitromütsiin pöörduvat fosfolipidoosi, millega üldiselt märgatavaid toksikoloogilisi tagajärgi ei kaasnenud. Puuduvad tõendid selle kohta, et nimetatud toime oleks inimestel oluline asitromütsiini normaalse kasutamise korral.

Kartsinogeenne toime

Kartsinogeense potentsiaali hindamiseks ei ole pikaajalisi loomkatseid läbi viidud.

Mutageenne toime

Standardsetes laboriuuringutes: hiire lümfoomi test, inimese lümfotsüütide klastogeensuse test ja hiire luuüdi klastogeensuse test, ei ole asitromütsiinil mutageenset potentsiaali täheldatud.

Reproduktsioonitoksilisus

Embrüotoksilisuse loomkatsetes hiirtel ja rottidel, ei täheldatud mingeid teratogeenseid toimeid. Rottidel viis asitromütsiini manustamine annustes 100 ja 200 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas kergete luustumishäirete tekkeni lootel ning kehakaalu suurenemiseni emasloomal. Rottidel, kes said asitromütsiini annuses 50 mg/kg/ööpäevas ja rohkem, täheldati sünnieelsetes ja –järgsetes uuringutes kerget arengupeetust.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Mikrokristalne tselluloos

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Naatriumtärklisglükolaat tüüp A

Kolloidne ränidioksiid, veevaba

Naatriumlaurüülsulfaat

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Polüvinüülalkohol

Titaandioksiid (E 171)

Talk

Sojaletsitiin

Ksantaankummi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVdC/alumiinium blister

Pakendi suurus:

Pakendis on 3 õhukese polümeerikattega tabletti.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Erinõuded puuduvad.

7.TEISESE MÜÜGILOA HOIDJA

Scandic Pharma SIA

Sporta 3-1

1013 Riia

Läti

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.TEISESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

04.05.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2014