Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Akistan - silmatilgad, lahus 50mcg / 1ml 2,5ml n1; 2,5ml n3; 2,5ml n6 - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01EE01
Toimeaine: Latanoprost
Tootja: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Akistan 50 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus

Latanoprost

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. Isegi kui te olete Akistan’i või teisi sarnaseid ravimeid varem kasutanud, lugege seda infolehte hoolikalt. Info võib olla muutunud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või teie last raviva arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või teie last raviva arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Akistan’i ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Akistan’i kasutamist

3.Kuidas Akistan’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Akistan’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Akistan ja milleks seda kasutatakse

Akistan kuulub prostaglandiinidena tuntud ravimite rühma. See langetab silmasisest rõhku, suurendades silma vesivedeliku loomulikku väljavoolu silmast vereringesse.

Akistan’i kasutatakse glaukoomi tüübi, mida nimetatakse avatudnurga glaukoomiks ning samuti sellise seisundi nagu okulaarse hüpertensiooni raviks. Mõlemad seisundid on seotud rõhu tõusuga teie silmas ning need võivad mõjutada teie silmanägemist.

Akistan’i kasutatakse samuti kõrgenenud silmasisese rõhu ja glaukoomi raviks igas vanuses lastel ja imikutel.

2.Mida on vaja teada enne Akistan’i kasutamist

Akistan’i võib kasutada täiskasvanud naistel ja meestel (sh eakatel) ning lastel alates sünnist kuni 18 aasta vanuseni. Akistan’i ei ole uuritud enneaegsetel lastel (vanuses alla 36 gestatsiooninädala).

Ärge kasutage Akistan’i

- kui olete latanoprosti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Informeerige oma arsti, või arsti kes ravib teie last või apteekrit, enne kui te kasutate Akistan’i või enne kui te manustate seda oma lapsele, kui te arvate, et alljärgnev kehtib teie või teie lapse kohta:

-kui teil või teie lapsel on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasaarvatud kae eemaldamise operatsioon)

-kui teie või teie laps kannatate silma probleemide käes (nagu silma valu, ärritus või põletik, hägune nägemine)

-kui teil või teie lapsel on kuiv silm

-kui teie või teie laps põete raskekujulist astmat või astma ei allu hästi ravile

- kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi. Te saate kasutada Akistan’i, aga järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3

Muud ravimid ja Akistan

Akistan’i võib toimida koos teiste ravimitega. Palun informeerige oma arsti, või arsti kes ravib teie last või apteekrit, kui teie või teie laps kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatse kasutada mis tahes muid ravimeid (või silmatilku), kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Akistan koos toidu ja joogiga

Ei ole teada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Ärge kasutage Akistan’i kui te olete rase. Öelge otsekohe oma arstile, kui te olete rase, arvate, et te võite olla rase või planeerite rasedust.

Imetamine

Ärge kasutage Akistan’i kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te kasutate Akistan’i , võib see põhjustada ajutist nägemise hägustumist. Kui tekib selline kõrvaltoime, ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni teie nägemine on jälle selge.

Akistan sisaldab bensalkooniumkloriidi.

Bensalkooniumkloriid on säilitusaine, mis võib põhjustada silmaärritust või lõhesid silma pinnal. Kontaktläätsed võivad bensalkooniumkloriidi endasse imada, mis võib kaasa tuua pehmete kontaktläätsede värvimuutuse. Seetõttu ei tohi antud ravim pehmete kontaktläätsedega kokku puutuda. Kui teie või teie laps kannate kontakläätsi, tuleb need eemaldada enne Akistan’i kasutamist ja need võib pärast Akistan’i kasutamist tagasi panna 15 minuti pärast. Järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3.

3.Kuidas Akistan’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie või teie lapse arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või teie lapse arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele (sealhulgas eakad) ja lapsed on üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse). Parim aeg selleks on õhtul.

Jälgige järgnevalt toodud juhiseid, mis aitavad teil Akistan’i õigesti kasutada:

1.Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.

2.Keerake ravimi pudelilt kork ära.

3.Tõmmake sõrmega haige silma alumine laug kergelt allapoole.

4.Lähendage pudeli otsik silmale, aga ärge puudutage otsikuga silma.

5.Pigistage pudelit kergelt, nii et üks tilk läheks silma, seejärel vabastage alumine silmalaug.

6.Pärast silmatilkade panemist sulgege silm ja vajutage sõrmega silma ninapoolsesse nurka ja hoidke 1 minut.

7.Korrake seda teise silmaga, kui teie arst on teile nii öelnud.

Pange kork kohe pärast kasutamist pudelile peale, keerates kuni see on kindlalt pudelil. Ärge korki üle keerake. Tilguti on kujundatud selliselt, et väljutab eelnevalt väljamõõdetud tilga; seetõttu ei tohi tilguti otsiku ava ise suurendada. Pudelis on lisakogus Akistan’i, et te saaksite arsti poolt ette nähtud koguse ravimit. Ärge püüdke üleliigset kogust ravimit pudelist eemaldada.

Kontaktläätsede kandjad

Need tuleb eemaldada enne tilkade manustamist ja tohib tagasi panna 15 minutit pärast tilkade silma tilgutamist.

Kui te kasutate Akistan’i koos teiste silmatilkadega

Oodake vähemalt 5 minutit pärast Akistani’t tilgutamist enne kui panete teisi silmatilku.

Kui te kasutate Akistan’i rohkem kui ette nähtud

Kui tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda silmas kerget ärritust ja silmad võivad muutuda vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui te muretsete, siis pöörduge oma arsti või oma lapse raviarsti poole nõu saamiseks.

Kui Akistani’i manustatakse juhuslikult suu kaudu, peate pöörduma nii kiiresti kui võimalik oma või oma lapse raviarsti poole.

Kui te unustate Akistan’i kasutada

Jätkake silmatilkade kasutamist tavalisel ajal.

Ärge manustage kahekordset annust, et kompenseerida unustatud annust.

Kui te ei ole milleski kindel, pöörduge oma arsti, oma lapse raviarsti või apteekri poole.

Kui te lõpetate Akistan’i kasutamise

Kui te soovite lõpetada ravi Akistan’iga, pidage nõu oma arsti või oma lapse arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Akistan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Silma kahjustused:

Väga sage (tekib rohkem kui 1-l kasutajal 10-st):

Silmavärvi järk-järguline muutus pruuni pigmendi sisalduse suurenemise tõttu silma värvilises osas, mida kutsutakse vikerkestaks. Kui teie silmad on segavärvilised (sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), täheldate te seda muutust suurema tõenäosusega kui juhul, kui teie silmad on ühte värvi (sinised, hallid, rohelised või pruunid silmad). Teie silmavärvi muutuse väljakujunemiseks võib minna aastaid, kuid tavaliselt ilmneb see 8 ravikuu jooksul. Värvuse muutus võib olla püsiv ja ka rohkem märgatav, kui te manustate Akistan’i ainult ühte silma. Silma värvuse muutusega ei kaasne mingeid muid probleeme. Silmade värvuse muutus peatub pärast ravi lõpetamist.

Silma punetus.

Silma ärritus (kõrvetuse, kõvade terakeste, kiheluse, nõelamise või võõrkeha tunne silmas).

Ravitud silma ripsmete ja seda ümbritsevate peente karvade värvuse järk-järguline muutus. Need muutused hõlmavad teie ripsmete värvuse intensiivistumist (tumenemist) ning nende pikkuse, tiheduse ja arvu muutusi.

Sage (tekib 1-l kuni 10 kasutajal 100-st):

Silmamuna välispinna ärritus või kahjustus, silmalau põletik (blefariit) ja silmavalu.

Aeg-ajalt (tekib 1-l kuni 10 kasutajal 1000-st):

Silmalau turse, silma kuivus, silmamuna välispinna põletik või ärritus (keratiit), nägemise hägustumine ja konjunktiviit.

Nahalööve.

Harv (tekib 1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st):

Vikerkesta (silma värviline osa) põletik (iriit/uveiit); reetina turse (makulaarne turse), silmamuna välispinna tursumise või kriimustuse/kahjustuse sümptomid, silmade ümbruse tursed (periorbitaalne turse), valesti suunatud ripsmed või täiendava ripsmerea ilmnemine.

Nahareaktsioonid silmalaugudel, silmalaugude naha tumenemine.

Astma, astma süvenemine ja hingeldus (düspnoe).

AKISTAN_27246_PIL_272464x1

Väga harv (tekib vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st):

Stenokardia ägenemine patsientidel, kellel esineb ka südamehaigus. Valu rinnus.

Teadmata (sagedust ei saa määrata olemasolevate andmete alusel):

Herpeetiline keratiit

Patsiendid on täheldanud ka järgnevaid kõrvaltoimeid: vedelikuga täidetud ala silma värvilises osas (vikerkesta tsüst), peavalu, pearinglus, südamepekslemine, lihasvalu ja liigesevalu.

Kõrvaltoimetena esinevad tilkuv sügelev nohu ja palavik ilmnevad sagedamini lastel kui täiskasvanutel.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.eeAKISTAN_27246_PIL_272464xi2 kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Akistan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast “Kõlblik kuni” Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Enne pudeli esmakordset avamist: Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kui pudel on kasutamiseks juba avatud: Hoida temperatuuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Akistan’i kauem kui 4 nädalat pärast esmast avamist, pärast selle aja möödumist ei ole ravim kasutuskõlblik.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Akistan sisaldab

-Toimeaine on latanoprost. Üks ml sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti. Üks tilk sisaldab ligikaudu 1,5 mikrogrammi latanoprosti.

-Teised abiained on: bensalkooniumkloriid, naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumhüdroksiid ja / või fosforhape, puhastatud vesi.

Kuidas Akistan välja näeb ja pakendi sisu

Akistan on selge, värvitu vesilahus silma manustamiseks. Ravim on saadaval steriilsetes pudelites, mis on varustatud tilgutiga ja suletud plastik korgiga. Igas pudelis on 2,5 ml silmatilkade lahust.

Akistan on saadaval pakendi suurustes 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml ja 6 x 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20

1020 Vienna Austria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Rootsi (RMS)

Akisten 50 microgram/ml

Austria

Akistan 50 microgram/ml

Bulgaaria

Akistan 50 microgram/ml

Tšehhi

Akistan 50 microgram/ml

Eesti

Akistan 50 mikrogrammi/ml

Saksamaa

Akistan 50 microgram/ml

Ungari

Akistan 50 microgram/ml

Läti

Akistan 50 microgram/ml

Leedu

Akistan 50 mikrogramų/ml

Poola

Akistan

Rumeenia

Akistan 50 micrograme/ml

Slovakkia

Akistan 50 microgram/ml

Sloveenia

Akistan 50 mikrogramov/ml

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014