Amoxicillin-mip 1000mg - tablett (1000mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01CA04
Toimeaine: amoksitsilliin
Tootja: MIP Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Amoxicillin-MIP 500 mg, tabletid

Amoxicillin-MIP 1000 mg, tabletid

Amoksitsilliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Amoxicillin-MIP ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Amoxicillin-MIP’i võtmist
 3. Kuidas Amoxicillin-MIP’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Amoxicillin-MIP’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Amoxicillin-MIP ja milleks seda kasutatakse

Amoksitsilliin on antibiootikum. See kuulub antibiootikumide rühma nimega penitsilliinid. Seda kasutatakse amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide raviks.

Amoxicillin-MIP’i kasutatakse raviks järgmistel juhtudel:

 • kõrva, nina, kurgu ja ninakõrvalkoobaste infektsioonid;
 • alumiste hingamisteede infektsioonid, nagu bronhiit ja kopsupõletik;
 • kusepõie infektioonid;
 • varajases staadiumis puukborrelioos (puugi hammustusest);
 • Helicobacter pylori poolt põhjustatud maohaavandid.

Amoxicillin-MIP’i kasutatakse südameinfektsioonide ennetamiseks suu või kurgu kirurgiliste protseduuride korral.

Mida on vaja teada enne Amoxicillin-MIP’i võtmist

Ärge võtke Amoxicillin-MIP’i:

 • kui olete amoksitsilliini, penitsilliini, tsefalosporiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amoxicillin-MIP

 • kui teil on neeruhaigus: arst võib annust kohandada;
 • kui teil on infektsioosne mononukleoos (viirusinfektsioon) või leukeemia: teil võib olla suurem risk nahareaktsioonide tekkeks;
 • kui teil esinevad krambid (epilepsia): võib olla suurem risk krambihoogude tekkeks;
 • kui teil on kusepõie kateeter. Sellisel juhul tuleb juua palju vedelikku, et vältida kristallide teket uriinis.

Ravim võib mõjutada ka suhkru määramise tulemusi uriinis või veres. Kui teil on diabeet ja teie verest või uriinist tehakse rutiinselt analüüse, rääkige sellest ka oma arstile. Sellel juhul võivad olla vajalikud teist tüüpi testid.

Muud ravimid ja Amoxicillin-MIP

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Mõned ravimid võivad põhjustada probleeme, kui neid võtta koos Amoxicillin-MIP’iga.

Ettevaatus on vajalik järgmiste ravimitega:

 • allopurinool (kasutatakse podagra ravis): teil võib olla suurenenud risk nahareaktsioonide tekkeks;
 • metotreksaat (kasutatakse artriidi ravis); võib suureneda metotreksaadi toksilisus;
 • digoksiin (kasutatakse teatud südamehaiguste ravis): digoksiini imendumine võib suureneda;
 • antikoagulandid (verehüüvete tekke ennetamiseks), nagu varfariin: võib suureneda kalduvus verejooksudele;
 • rasestumisvastased pillid: rasestumisvastaste pillide toime võib väheneda;
 • probenetsiid: kui te võtate probenetsiidi (podagra ravim) võib teie arst kohandada amoksitsilliini annust.

Amoxicillin-MIP koos toidu ja joogiga

Te võite Amoxicillin-MIP’i võtta enne söögikorda, selle ajal või pärast seda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Piiratud arvu rasedate kohta saadud andmed ei näita amoksitsilliini kahjulikku toimet rasedusele või lootele või vastsündinule. Ettevaatusega võib amoksitsilliini kasutada raseduse ajal ainult siis, kui arsti otsuses kaalub võimalik kasu üles võimalikud riskid.

Amoksitsilliin eritub väikestes kogustes rinnapiima, seetõttu võib osadel juhtudel olla vajalik rinnaga toitmine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sellel ravimil ei teata olevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Amoxicillin-MIP’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tablette võib lahustada joogivees või neelata alla tervelt koos piisava koguse vedelikuga (nt üks klaas). Tablette võib poolitada annuse korrigeerimiseks või neelamise kergendamiseks.

Tavaline annus täiskasvanutele ja lastele (üle 12-aastased) on 750 mg kuni 3000 mg ööpäevas jagatuna kaheks kuni kolmeks annuseks.

Tavaline annus lastele (alla 12-aastased) on 40...90 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas jagatuna kaheks kuni kolmeks annuseks.

Südameinfektsioonide ennetamiseks: Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele antakse 2000 kuni 3000 mg amoksitsilliini üks tund enne operatsiooni, alla 12-aastastele lastele on soovituslik annus 50 mg/kg kehakaalu kohta.

Arst ütleb teile, kui kaua te peate oma ravimit võtma.

Neeruhaigustega patsiendid

Arst võib annust vähendada.

Kui te võtate Amoxicillin-MIP’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud ravimit liiga palju (üleannustamine), rääkige oma arstiga või minge koheselt haiglasse ja näidake neile ravimi pakendit. Üleannustamise tõenäolisteks sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu.

Kui te unustate Amoxicillin-MIP’i võtta

Kui te unustasite võtta oma ravimi annuse, võtke ununenud annus niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Amoxicillin-MIP’i võtmise

Alati jätkake ravimi võtmist, kuni ravikuur on läbi, isegi siis, kui te tunnete ennast juba paremini. Kui te lõpetate ravimi võtmise liiga vara, siis võib infektsioon tagasi tulla. Peale selle võivad bakterid selle ravimi suhtes muutuda resistentseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mõnda järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, rääkige kohe oma arstiga või minge viivitamatult haiglasse:

Järgmised tõsised kõrvaltoimed esinevad harva (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st):

 • ootamatult tekkinud hingamis, rääkimis ja neelamisraskused;
 • huulte, keele, näo või kaela valulik turse;
 • väga tugev pearinglus või minestamine;
 • tugev või sügelev nahalööve, eriti kui esinevad villid ja silmade, suu või suguelundite ärritusnähud;
 • naha või silmavalgete muutumine kollakaks või uriini muutumine tumedaks ja väljaheite muutumine heledaks: need viitavad maksa probleemidele.

Järgmised tõsised kõrvaltoimed esinevad väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

 • tõsine, pikka aega kestev või veresisaldusega kõhulahtisus: see võib viidata tõsisele soolepõletikule.

Teised võimalikud kõrvaltoimed ravi ajal:

Järgmised kõrvaltoimed esinevad sageli (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

 • iiveldus, oksendamine, isutus, maitsetundlikkuse häired, suukuivus, lööve suus (enanteem), kõhupuhitus, kõhulahtisus või pehme väljaheide. Need kõrvaltoimed on enamasti kerged ja mööduvad ravi ajal või varsti pärast ravi lõpetamist. Neid saab vähendada, kui võtta ravimit koos toiduga.
 • urtikaaria, sügelus, “viienda päeva " nahalööve, mis meenutab leetreid.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1 000-st):

 • resistentsete haigustekitajate või pärmseente põhjustatud superinfektsioonid (nt suuõõne või vaginaalne kandidiaas).
 • maksaensüümide aktiivsuse mõõdukas tõus.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad harva (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st):

 • teatud vere valgeliblede arvu suurenemine (eosinofiilia), vere punaliblede tavatu lagunemine (hemolüütiline aneemia);
 • ravimipalavik;
 • pearinglus, hüperaktiivsus, krambid;
 • hammaste pindmine värvuse muutus, hammaste värvimuutus on harjamisel mahapestav;
 • hepatiit ja kolestaatiline ikterus;
 • neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), kristallide esinemine uriinis.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

 • muutused vereanalüüsis (punaste või valgete vereliblede ja trombotsüütide arvu vähenemine), veritsusaja pikenemine. Need muutused võivad põhjustada selliseid sümptomeid, nagu palavik, kurguvalu, nahalööve, ninaverejooks või verevalumid. Need sümptomid mööduvad pärast ravi lõpetamist.
 • keele värvumine mustaks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Amoxicillin-MIP’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast “Kõlblik kuni/EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amoxicillin-MIP sisaldab

 • Toimeaine on amoksitsilliin (trihüdraadina).

Amoxicillin-MIP 500 mg: iga tablett sisaldab 574 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 500 mg amoksitsilliinile.

Amoxicillin-MIP 1000 mg: iga tablett sisaldab 1148 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 1000 mg amoksitsilliinile.

 • Teised koostisosad: mikrokristalliline tselluloos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, sahhariin, aprikoosi maitse (lõhnaja maitseained, maisi maltodekstriin, triatsetiin, trietüültsitraat), magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, vanilliin.

Kuidas Amoxicillin-MIP välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged või peaaegu valged, piklikud (500 mg: ligikaudu 19,0 x 7,6 mm, 1000 mg: ligikaudu 24,0 x 12,0 mm), poolitusjoonega ühel küljel.

Tablette saab jagada võrdseteks annusteks.

Tabletid on pakendatud PVC/alumiinium blistrisse.

Amoxicillin-MIP 500 mg on saadaval 8 või 24 tabletti pakendis.

Amoxicillin-MIP 1000 mg on saadaval 8 või 16 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

MIP Pharma GmbHAmoxicillin MIP 500 mg Tabletten Amoxicillin MIP 1000 mg Tabletten Amoxicillin-MIP 500 mg Amoxicillin-MIP 1000 mg Amoxicillin “MIP“ Amoxicillin-MIP 500 mg Amoxicillin-MIP 1000 mg Amoxicillin MIP Pharma 500 mg Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg Amoxicillin MIP 500 mg Amoxicillin MIP 1000 mg Amoxicillin MIP 500 mg tabletės Amoxicillin MIP 1000 mg tabletės Amoxicillin MIP Pharma 500 mg Amoxicillin MIP Pharma 1000 mg Amoxicillin MIP Pharma

Kirkeler Straße 41

66440 Blieskastel

Saksamaa

Tootja

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Straße 41

66440 Blieskastel

Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria:

Bulgaaria:

Taani:

Eesti:

Soome:

Läti:

Leedu:

Norra:

Poola:

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.