Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Atorvastatin pfizer - tabl 80mg n4; n7; n10; n14; n20; n28; n30; n50; n56; n84; n90; n98; n100; n500; n200 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10AA05
Toimeaine: Atorvastatin
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

ATORVASTATIN PFIZER_26688_PIL_266881x1

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Atorvastatin Pfizer, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatin Pfizer, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatin Pfizer, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatin Pfizer, 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Atorvastatin Pfizer ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Atorvastatin Pfizeri võtmist

3.Kuidas Atorvastatin Pfizerit võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Atorvastatin Pfizerit säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Atorvastatin Pfizer ja milleks seda kasutatakse

Atorvastatin Pfizer kuulub ravimite rühma, mida tuntakse statiinide nimetuse all ja mis reguleerivad vere lipiidide (rasva) sisaldust.

Atorvastatin Pfizeri tablette kasutatakse lipiidide, näiteks kolesterooli- ja triglütseriidide, sisalduse vähendamiseks veres, kui rasvavaene toit ja elustiili muutus üksi ei ole selles osas tulemusi andnud. Kui teil on suurenenud risk südamehaiguste tekkeks, siis võib Atorvastatin Pfizeri tablette kasutada ka antud riski vähendamiseks, seda isegi juhul, kui teie vere kolesteroolisisaldus on normi piires. Ravi ajal tuleb teil jätkata vere kolesteroolisisaldust vähendava dieedi pidamist.

2. Mida on vaja teada enne Atorvastatin Pfizeri võtmist

Ärge võtke Atorvastatin Pfizerit:

kui olete Atorvastatin Pfizeri või sarnaste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on või on kunagi olnud maksahaigus

kui teil on esinenud maksafunktsiooni näitavate vereanalüüside teadmata põhjusega normist kõrvalekaldumisi

kui te olete viljakas eas naine, aga ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid

kui te olete rase või plaanite rasestuda

kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Atorvastatin Pfizeri võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Järgmistel põhjustel võib Atorvastatin Pfizer teile mitte sobida:

kui teil on olnud eelnevalt insult koos ajuverejooksuga või eelmistest insultidest jäänud väiksed vedeliku kogumid ajus

kui teil on neeruhaigus

kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism)

kui teil on esinenud korduvaid või teadmata põhjusega lihasvalusid või kui teil või teie perekonnas on esinenud lihashaigusi

kui teil on varem esinenud lihasprobleeme ravi ajal teiste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimitega (näiteks teiste statiinide või fibraatidega)

kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi

kui teil on esinenud maksahaigus

kui teie vanus on üle 70 aasta.

Pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Atorvastatin Pfizeri võtmist:

kui teil on raske hingamispuudulikkus.

Kui mõni eelpool toodud väidetest kehtib teie kohta, siis peab teie arst enne ravi alustamist Atorvastatin Pfizeriga ja võimalik, et ka ravi ajal tegema vereanalüüsi, et hinnata teie riski lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeks. Teatud ravimite kasutamine Atorvastatin Pfizer-ravi ajal võib suurendada lihastega seotud kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi, tekkimise riski (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Atorvastatin Pfizer“).

Kui teil on suhkurtõbi või risk suhkurtõve tekkeks, jälgib teie arst teid selle ravimi võtmise ajal tähelepanelikult. Tõenäoliselt on teil risk suhkurtõve tekkeks, kui teil on veres suur suhkru- ja rasvasisaldus, te olete ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk.

Muud ravimid ja Atorvastatin Pfizer

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad Atorvastatin Pfizeri toimet muuta või vastupidi – Atorvastatin Pfizer võib nende toimet muuta. Selline koostoime võib vähendada ühe või mõlema ravimi tõhusust. Teise võimalusena võib see suurendada kõrvaltoimete, sealhulgas olulise lihaseid hävitava seisundi rabdomüolüüsi (vt lõik 4), tekkimise riski või raskusastet:

immuunsüsteemi talitlust mõjutavad ravimid, näiteks tsüklosporiin

teatud antibiootikumid või seentevastased preparaadid, näiteks erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, flukonasool, posakonasool, rifampitsiin, fusidiinhape

teised vere lipiididesisaldust reguleerivad ravimid, näiteks gemfibrosiil, teised fibraadid, kolestipool

mõned kaltsiumkanali blokaatorid, mida kasutatakse stenokardia või kõrgvererõhutõve raviks, näiteks amlodipiin, diltiaseem; südame rütmihäirete korral kasutatavad ravimid, näiteks digoksiin, verapamiil, amiodaroon

HIV-viiruse korral kasutatavad ravimid, näiteks ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir, tipranaviir kombinatsioonis ritonaviiriga jne

mõned ravimid, mida kasutatakse C-hepatiidi raviks, näiteks telapreviir

teised ravimid, millel on koostoimed Atorvastatin Pfizeriga, on esetimiib (alandab kolesterooli), varfariin (vere hüübivust vähendav ravim), suukaudsed rasestumisvastased preparaadid, stiripentool (krambivastane ravim epilepsia korral), tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja maohaavandite puhul), fenasoon (valuvaigisti), kolhitsiin (kasutatakse podagra raviks), antatsiidid (alumiiniumi või magneesiumi sisaldavad mao happesust vähendavad ravimid) ja botsepreviir (kasutatakse sellise maksahaiguse nagu C-hepatiit raviks)

ilma retseptita ostetud ravimid: naistepuna.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Atorvastatin Pfizer koos toidu ja joogiga

Vt lõik 3 „Kuidas Atorvastatin Pfizerit võtta“. Palun pidage silmas järgmist:

Greipfruudimahl

Ravi ajal ärge tarvitage päevas üle kahe väikese klaasitäie greipfruudimahla, sest suured greipfruudimahla kogused võivad mõjutada Atorvastatin Pfizeri toimet.

Alkohol

Ravi ajal Atorvastatin Pfizeriga vältige suurtes kogustes alkoholi tarvitamist. Vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ täpsema teabe saamiseks.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Atorvastatin Pfizerit, kui te olete rase või planeerite rasestuda.

Ärge võtke Atorvastatin Pfizerit, kui te olete viljakas eas, välja arvatud juhul, kui te kasutate usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Ärge võtke Atorvastatin Pfizerit, kui te toidate last rinnaga.

Atorvastatin Pfizeri ohutust raseduse ja imetamise ajal pole veel tõestatud. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Üldjuhul ei mõjuta see ravim teie võimet juhtida autot või käsitleda masinaid. Siiski, ärge juhtige autot, kui antud ravim mõjutab teie autojuhtimise võimet. Ärge kasutage masinaid või mehhanisme, kui antud ravim mõjutab teie võimet neid kasutada.

Atorvastatin Pfizer sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui teie arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Atorvastatin Pfizerit võtta

Enne ravi alustamist määrab arst teile madala kolesteroolisisaldusega dieedi, mida tuleb järgida kogu ravi ajal Atorvastatin Pfizeriga.

Tavaline Atorvastatin Pfizeri algannus täiskasvanutel ja lastel alates 10. eluaastast on 10 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib arst annust suurendada teile vajaliku annuseni. Arst muudab teie annust 4- nädalaste või pikemate ajavahemike tagant. Atorvastatin Pfizeri maksimaalne annus täiskasvanutel on 80 mg üks kord ööpäevas ja lastel 20 mg üks kord ööpäevas.

Atorvastatin Pfizeri tabletid tuleb neelata alla tervelt koos vähese veega. Tablette võib võtta ükskõik mis ajal päeva jooksul koos toiduga või ilma. Siiski tuleb tablette püüda võtta iga päev enam-vähem ühel ja samal kellaajal.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi kestuse üle Atorvastatin Pfizeriga otsustab teie arst.

Kui teil on tunne, et Atorvastatin Pfizeri toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Atorvastatin Pfizerit rohkem kui ette nähtud

Kui te olete eksikombel võtnud Atorvastatin Pfizeri tablette rohkem, kui on teie tavaline ööpäevane annus, võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Atorvastatin Pfizerit võtta

Kui te unustasite ravimit võtta, siis võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Atorvastatin Pfizeri võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta või soovite ravi lõpetada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esinevad ükskõik millised alljärgnevad tõsised kõrvaltoimed, lõpetage oma tablettide võtmine ning rääkige viivitamatult oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse või erakorralise meditsiini osakonda.

Harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st

Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näopiirkonna, keele ja kõri turset, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust.

Tõsine haigus koos tugeva naha kestendamise ja turse, naha, suu, silmade- ja suguelundite limaskesta villilise lööbe ja palavikuga. Nahalööve koos roosakas-punaste laikudega, eriti peopesadel ja jalataldadel, mis võib olla villidega kaetud.

Lihasnõrkus, lihaste hellus või lihaste valulikkus ja eriti, kui te samal ajal tunnete ennast halvasti või kui teil on kõrge palavik. See võib olla põhjustatud ebanormaalsest lihaste kahjustusest. Ebanormaalne lihaste kahjustus võib jääda püsima isegi siis, kui olete atorvastatiini võtmise lõpetanud ning see võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemideni.

Väga harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st

Kui te täheldate ootamatut või ebatavalist verejooksu või verevalumite tekkimist, siis võib see viidata maksakahjustusele. Pidage selles suhtes võimalikult kiiresti nõu oma arstiga.

Muud võimalikud kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda Atorvastatin Pfizeri kasutamisel

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

-ninasõõrmete põletik, kurguvalu, ninaverejooks

-allergilised reaktsioonid

-veresuhkru taseme tõus (kui teil on diabeet, peate jätkama veresuhkru taseme hoolikat jälgimist), kreatiinkinaaside taseme tõus veres

-peavalu

-iiveldus, kõhukinnisus, kõhupuhitus, seedehäire, kõhulahtisus

-liigesevalu, lihasvalu ja seljavalu

-vereanalüüside tulemused, mis näitavad kõrvalekaldeid teie maksafunktsioonis.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

-anoreksia (isutus), kehakaalu suurenemine, veresuhkru taseme langus (kui teil on diabeet, peate jätkama veresuhkru taseme hoolikat jälgimist)

-õudusunenäod, unetus

-pearinglus, sõrmede ja varvaste tuimus või kirvendus, valu- või puutetundlikkuse vähenemine, maitsetundlikkuse muutus, mälu kaotus

-nägemise ähmastumine

-kõrvade ja/või pea kumisemine

-oksendamine, röhitsused, üla- ja alakõhuvalu, pankreatiit (kõhunäärme põletik, mis võib põhjustada kõhuvalu)

-hepatiit (maksapõletik)

-lööve, nahalööve ja – sügelemine, nõgeslööve, juuste väljalangemine

-kaelavalu, lihasväsimus

-väsimus, halb enesetunne, nõrkus, valu rinnus, tursed (ödeemid) eriti pahkluude piirkonnas, kehatemperatuuri tõus

-vere valgeliblede esinemine uriinis.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

-nägemishäired

-ootamatu verejooks või verevalumite tekkimine

-kolestaas (naha ja silmavalgete kollaseks muutumine)

-kõõlusevigastus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

-allergiline reaktsioon – sümptomid võivad hõlmata äkilist hingeldust ja valu või pigistustunnet rinnus, silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kõri turset, raskenenud hingamist, kollapsit

-kuulmislangus

-günekomastia (rindade suurenemine nii meestel kui ka naistel).

Võimalikud kõrvaltoimed, millest on teatatud seoses mõnede statiinidega (sama tüüpi ravimid):

-Seksuaalfunktsiooni häired.

-Depressioon.

-Hingamisprobleemid, sh püsiv köha ja/või hingamispuudulikkus või palavik.

-Diabeet. See on tõenäolisem, kui teil on veres suur suhkru- ja rasvasisaldus, te olete ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Atorvastatin Pfizerit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast {Kõlblik kuni:}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Atorvastatin Pfizer sisaldab

-Toimeaine on atorvastatiin.

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina). Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina). Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 40 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina). Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumtrihüdraadina). - Teised koostiosad on: kaltsiumkarbonaat, mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, naatriumkroskarmelloos, polüsorbaat 80, hüdroksüpropüültselluloos ja magneesiumstearaat. Atorvastatin Pfizeri tableti kate sisaldab hüpromelloosi, makrogool 8000, titaandioksiidi (E171), talki, simetikooni emulsiooni (simetikoon, stearaatide emulgaatorid (polüetüleenglükoolsorbitaantristearaat, polüetoksülaatstearaat, glütseriidid), paksendajaid (metüültselluloos, ksantaankummi), bensoehapet ja sorbiinhapet).

Kuidas Atorvastatin Pfizer välja näeb ja pakendi sisu

Atorvastatin Pfizer 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged ümmargused, 5,6 mm läbimõõduga tabletid, mille ühele küljele on pressitud “10” ja teisele “ATV”.

Atorvastatin Pfizer 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged ümmargused, 7,1 mm läbimõõduga tabletid, mille ühele küljele on pressitud “20” ja teisele “ATV”.

Atorvastatin Pfizer 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged ümmargused, 9,5 mm läbimõõduga tabletid, mille ühele küljele on pressitud “40” ja teisele “ATV”.

Atorvastatin Pfizer 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged ümmargused, 11,9 mm läbimõõduga tabletid, mille ühele küljele on pressitud “80” ja teisele “ATV”.

Atorvastatin Pfizer on saadaval blisterpakendis, mis sisaldab 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti; haiglapakend sisaldab 200 (10 x 20) või 500 õhukese polümeerikattega tabletti ja pudelid sisaldavad 90 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel. 6 405 328

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014