Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ameluz - Ameluz ravimi omaduste kokkuvõte LISA I

ATC Kood: L01XD04
Toimeaine: 5-aminolevulinic acid hydrochloride
Tootja: Biofrontera Bioscience GmbH

Artikli sisukord

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ameluz 78 mg/g geel

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g geeli sisaldab 78 mg 5-aminolevuliinhapet (hüdrokloriidina).

Teadaolevat toimet omavad abiained:

1 g geeli sisaldab 2,4 mg naatriumbensoaati (E211), 3,0 mg sojafosfatidüülkoliini ja 10,0 mg

propüleenglükooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Geel.

Valge kuni kollakas geel.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Näol ja peanahal esineva kerge kuni mõõduka aktiinilise keratoosi ehk kiirguskeratoosi (raskusaste

Olseni skaalal 1–2; vt lõik 5.1) ravi.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ameluzi tohib manustada ainult fotodünaamilise ravi kasutamises kogenud arsti, meditsiiniõe või muu

tervishoiutöötaja järelevalve all.

Annustamine täiskasvanutel, sh eakatel

Ühe või mitme lesiooni korral on näidustatud üks fotodünaamilise ravi kuur. Kolm kuud pärast ravi

tuleb kiirguskeratoosi lesioone hinnata. Ravivastuseta või osalise ravivastusega lesioonidel tuleb

ravikuuri korrata. Lesioonid ja nende ümbrus ligikaudu 5 mm ulatuses tuleb katta u 1 mm paksuse

geelikihiga. Kogu ravipiirkond valgustatakse punase valgusega, mis on kas kitsa spektriga (u 630 nm)

ja valgusannusega ligikaudu 37 J/cm2

või laiema ja ühtlase spektriga (570–670 nm) ja valgusannusega

75– 200 J/cm2. Tuleb jälgida, et kasutatav valgusannus oleks õige. Valgusannus oleneb valgusvälja

suurusest, lambi ja nahapinna vahekaugusest ning valgustamise kestusest. Need tegurid on

lambitüübiti erinevad. Sobiva detektori olemasolu korral tuleb kasutatavat valgusannust jälgida.

Lapsed

Lastel ei ole Ameluzi kasutamine asjakohane. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Lesioonide ettevalmistamine: enne Ameluzi manustamist tuleb nahaketud ja koorikud hoolikalt

eemaldada. Samuti tuleb lesioonide pinda ettevaatlikult karestada, jälgides, et ei tekiks veritsust.

Seejärel tuleb lesioonid hoolikalt etanooli või isopropanooliga immutatud vatipadjakesega üle

pühkida, et nahk oleks rasvavaba.

Geeli manustamine: Ameluz kantakse kinnastatud sõrmeotstega või spaatliga kogu

lesioonipiirkonnale. Geeli tohib kanda tervetele nahapiirkondadele lesioonide ümbruses, aga vältida

tuleb geeli manustamist ja sattumist silma, ninaõõne ja suu limaskestale ning kõrva (vahe peab olema

1 cm). Juhusliku kokkupuute korral on soovitatav neid kohti loputada veega. Geelil tuleb lasta kuivada

ligikaudu 10 minutit, seejärel kaetakse ravitav koht oklusiivse valguskindla sidemega. Pärast 3-tunnist

inkubatsiooni tuleb kate eemaldada ja geelijäägid ära pühkida.

Valgustamine: kohe pärast lesioonide puhastamist valgustatakse kogu ravipiirkonda punase valgusega.

Valgustamise ajal peab lamp olema kinnitatud kasutusjuhendis ettenähtud kaugusele nahapinnast.

Lesioonide suurema taandumise määra saavutamiseks on soovitatav kasutada kitsa spektriga lampi.

Kaaluda võib ravipiirkonnas esinevate mööduvate nahareaktsioonide sümptomaatilist ravi. Kui

patsient kitsa spektriga valgust ei talu, tohib kasutada laiema ja ühtlase spektriga valgust (vt lõigud 4.8

ja 5.1).

Kõiki lampe tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile. Kasutada tohib ainult CE-märgisega lampe,

millel on olemas vajalikud filtrid ja/või peegeldid kuumuse, sinise valguse ja ultraviolettkiirgusega

kokkupuute minimeerimiseks. Enne iga valgusallika kasutamist tuleb kontrollida seadme tehnilisi

omadusi; valgusallikas peab sobima kasutatava valgusspektri nõuetega. Nii patsient kui ka

fotodünaamilist ravi andvad meditsiinitöötajad peavad täitma kasutatava valgusallika kõiki

ohutusnõudeid. Valgustamise ajal peavad patsient ja meditsiinitöötajad kandma asjakohaseid

kaitseprille. Tervet nahka ravitavate kiirguskeratoosi lesioonide ümbruses ei ole vaja kaitsta.

Kolme kuu pärast tuleb lesioone uuesti hinnata ja siis võib allesjäänud lesioonidel ravi korrata.

4.3 Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine, porfüriinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

• Porfüüria.

• Teadaolevad mitmesuguse patoloogia ja esinemissagedusega fotodermatoosid, näiteks

ainevahetushäired (nt aminoatsiduuria), idiopaatilised või immunoloogilised häired (nt polümorfne

valguslööve), geneetilised häired (nt pigmentkserodermia) ja haigused, mida kiirendab või

süvendab kokkupuude vahetu päikesekiirgusega (nt erütematoosne luupus või erütematoosne

pemfigus).

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

• Ameluzi kasutamise kohta päriliku või omandatud koagulatsioonidefektiga patsientidel ja

immunosupressiooniga patsientidel kogemused puuduvad.

• Basaalrakulise kartsinoomi ja Boweni tõve ravi kogemused puuduvad ning seetõttu ei tohi

Ameluzi nende ravimiseks kasutada.

• Raskete kiirguskeratooside ja pigmenteerunud või tugevalt infiltreerunud lesioonide ravi

kogemused puuduvad.

• Ameluzi ei tohi kasutada veritsevatel lesioonidel.

• Kiirguskeratoosi lesioonide ravi kohta tumepruuni või musta nahaga (päikesetundlikkuse V või VI

nahatüüp, Fitzpatricku järgi) patsientidel kogemused puuduvad.

• Nahahaigused (nahapõletik, lokaliseerunud infektsioon, psoriaas, ekseem ja healoomulised või

pahaloomulised nahavähid) ja samuti tätoveeringud ravipiirkonnas võivad ravi tulemuslikkust

vähendada ja hindamist häirida. Selliste seisundite ravi kogemused puuduvad.

• Teadaolevalt fototoksilisi või fotoallergilisi reaktsioone põhjustada võivate ravimite (nt

naistepuna, griseofulviin, tiasiiddiureetikumid, sulfonüüluuread, fenotiasiinid, sulfoonamiidid,

kinoloonid ja tetratsükliinid) samaaegne kasutamine võib suurendada fototoksilist reaktsiooni

fotodünaamilise ravi suhtes. Tuleb vältida samaaegset kasutamist muude paiksete ravimitega.

• Mis tahes UV-ravi tuleb katkestada enne ravi alustamist. Üldise ettevaatusabinõuna tuleb vältida

ravitud lesioonide ja nende ümbruse sattumist otsesesse päikesekiirgusesse ligikaudu 48 tunni

jooksul pärast ravi.

• Ameluz sisaldab sojaubadest saadud fosfatidüülkoliini ja seda ei tohi manustada patsientidele, kes

on teadaolevalt allergilised maapähklite või soja suhtes. Abiaine naatriumbensoaat võib ärritada

kergelt nahka, silmi ja limaskesti. Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Paikse manustamise järel ei suurenda Ameluz 5-aminolevuliinhappe ega protoprofüriin IX sisaldust

plasmas.

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

5-aminolevuliinhappe kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed ei näita

reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3). Ettevaatuse mõttes ei soovitata Ameluzi kasutada raseduse ajal

ega viljastumisvõimelistel naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Ei ole teada, kas 5-aminolevuliinhape eritub inimese või looma piima. Ettevaatuse mõttes tuleb 12

tundi pärast Ameluzi manustamist imetamisest hoiduda.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

Ameluzi kliinilistes uuringutes täheldati paikseid nahareaktsioone manustamiskohas ligikaudu 90%

patsientidest. See on ootuspärane, sest fotodünaamiline ravi põhineb toimeainest 5-

aminolevuliinhappest sünteesitava protoporfüriin IX fototoksilisel toimel.

Kõige sagedamad nähud ja sümptomid on manustamiskoha nahaärritus, punetus, valu ja turse. Nende

nähtude intensiivsus oleneb fotodünaamiliseks raviks kasutatava valgustuse tüübist. Nähtude

intensiivistumine on korrelatsioonis lesioonide kiirema taandumisega kitsa spektriga lampide

kasutamisel (vt lõik 5.1). Enamik kõrvalnähte ilmneb valgustamise ajal või veidi hiljem. Sümptomid

on tavaliselt kerged kuni mõõdukad (kontrollija hinnangu järgi 4-punktisel skaalal) ning enamasti

kestavad 1–4 päeva, mõnikord 1–2 nädalat või kauem. Harva võib kõrvalnähtude tõttu olla vaja

valgustamine katkestada või lõpetada.

Kõrvalnähtude esinemissagedus kliinilise uuringu populatsioonis, mis koosnes 357 patsiendist, kes

said ravi Ameluziga, on esitatud allpool. Sagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage

(≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv

(< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas

on kõrvalnähud esitatud raskuse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass Sagedus Kõrvalnäht

Infektsioonid ja infestatsioonid aeg-ajalt manustamiskohal: villiline lööve

Psühhiaatrilised häired aeg-ajalt närvilisus

Närvisüsteemi häired

sage peavalu

aeg-ajalt manustamiskohal: tundlikkusehäire

Silma kahjustused aeg-ajalt manustamiskohal: silmalau turse

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

sage manustamiskohal: nahapingsus

aeg-ajalt manustamiskohal: nahakuivus, petehhia,

hüperkeratoos

Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

väga sage manustamiskohal: nahaärritus, punetus, valu,

kihelus, turse, eksfoliatsioon, kärnad, induratsioon

sage manustamiskohal: villid, paresteesia,

hüperalgeesia, erosioon, soojatunne

aeg-ajalt

manustamiskohal: veritsus, ebamugavustunne,

eritised, värvimuutused, haavandid

mujal kui manustamiskohal: külmavärinad,

kuumatunne, palavik, valu

Vigastus, mürgistus ja

protseduuri komplikatsioonid

aeg-ajalt haavasekreet

4.9 Üleannustamine

Paikse manustamise korral on üleannustamine ebatõenäoline ja sellest ei ole kliinilistes uuringutes

teatatud. Ameluzi juhusliku neelamise korral on süsteemne toksilisus ebatõenäoline. Kaitse otsese

päikesekiirguse eest 48 tunni jooksul ja jälgimine on siiski soovitatavad.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastane aine, fotodünaamilises ja kiiritusravis kasutatavad

sensibileerivad ained, ATC-kood: L01XD04

Toimemehhanism

Pärast 5-aminolevuliinhappe paikset manustamist metaboliseerub aine protoporfüriin IX-ks ehk

fotoaktiivseks ühendiks, mis akumuleerub ravitavate kiirguskeratoosi lesioonide rakkudesse. Sobiva

lainepikkuse ja energiaga punase valguse toimel protoporfüriin IX aktiveerub. Hapniku juuresolekul

tekivad hapniku reaktiivsed vormid. Need kahjustavad rakukomponente ja lõpuks hävitavad sihtrakud.

Kliinilised andmed

Ameluzi efektiivsust ja ohutust on hinnatud 357 kliinilistes uuringutes osalenud patsiendil. III faasi

kliinilises uuringus oli kõikidel patsientidel näol ja/või peanahal 4–8 kerge kuni mõõduka raskusega

kiirguskeratoosi lesiooni. Manustamiskoha ettevalmistamine ja inkubatsiooni kestus vastasid lõigus

4.2 kirjeldatule. Kui lesioonid ei olnud 12 nädalat pärast esimest ravikuuri täielikult taandunud, tehti

teine samasugne ravikuur.

Randomiseeritud, vaatleja jaoks pimendatud kliinilises uuringus, kus osales 571 patsienti, ja mille

järelkontroll kestis 6 ja 12 kuud, kontrolliti Ameluziga toimuva fotodünaamilise ravi mittehalvemust

võrreldes kaubandusliku kreemiga, mis sisaldab 16% metüülaminolevulinaati (MAL, metüül-(5-

amino-4-oksopentanoaat)), ja paremust võrreldes platseeboga. Punase valguse allikas oli kas kitsa

valgusspektriga lamp (Aktilite CL 128 või Omnilux PDT) või laiema ja ühtlase valgusspektriga lamp

(Waldmann PDT 1200 L või Hydrosun Photodyn 505 või 750). Esmane tulemusnäitaja oli patsientide

täielik paranemine 12 nädalat pärast viimast fotodünaamilise ravi kuuri. Ameluz (78,2%) oli oluliselt

efektiivsem kui MAL (64,2%, [mittehalvemuse 97,5% usaldusvahemik: 5,9; ∞]) ja platseebo (17,1%,

[erinevuse 95% usaldusvahemik: 51,2; 71,0]). Lesioonide täieliku taandumise määr oli Ameluzi korral

suurem (90,4%) kui MAL-i (83,2%) ja platseebo (37,1%) korral. Lesioonide taandumine ja ravi

Kliinilist efektiivsust hinnati uuesti järelkontrolli visiitidel 6 ja 12 kuud pärast viimast fotodünaamilise

ravi kuuri. Lesioonide taastekkemäärad 12 kuu pärast olid Ameluzi korral (41,6%, [95%

usaldusvahemik: 34,4; 49,1]) veidi paremad kui MAL-i korral (44,8%, [95% usaldusvahemik: 36,8;

53,0]) ja olenesid valgustamiseks kasutatud valgusspektrist, kusjuures kitsa spektriga lambid olid

efektiivsemad. Tõenäosus, et lesioonid on 12 kuud pärast viimast ravikuuri täielikult taandunud, on

Ameluzi ravi korral 53,1% või 47,2% ja MAL-i ravi korral 40,8% või 36,3% olenevalt sellest, kas

kasutati kitsa spektriga või mis tahes muud tüüpi lampe. Tõenäosus, et patsient vajab ainult üht

ravikuuri ja on 12 kuud pärast fotodünaamilise ravi lõppu täielikult lesioonivaba, oli kõikide lampide

kasutamise korral Ameluzi rühmas keskmiselt 32,3% ja MAL-i rühmas 22,4%.

Kosmeetiline tulemus, mida hinnati 12 nädalat pärast viimast fotodünaamilise ravi kuuri, oli väga hea

või hea Ameluzi rühmas 43,1%, MAL-i rühmas 45,2% ja platseeborühmas 36,4% patsientidest ning

mitterahuldav või puudulik vastavalt 7,9%, 8,1% ja 18,2% patsientidest (välja arvati patsiendid, kelle

seisundi raskusaste uuringu alustamisel oli 0).

Ameluzi võrreldi ka platseeboraviga randomiseeritud topeltpimedas kliinilises uuringus, kus osales

122 patsienti. Punase valguse allikas oli kas kitsa spektriga (u 630 nm) ja valgusannusega ligikaudu 37

J/cm2

(Aktilite CL 128) või laiema ja ühtlase spektriga (570–670 nm) ja valgusannusega 170 J/cm2

(Photodyn 750). Esmane tulemusnäitaja oli patsientide täielik paranemine 12 nädalat pärast viimast

fotodünaamilise ravi kuuri. Fotodünaamiline ravi Ameluziga (66,3%) oli oluliselt efektiivsem kui

platseeboga (12,5%, p < 0,0001). Lesioonide täieliku taandumise määr oli Ameluzi korral (81,1%)

suurem kui platseebo korral (20,9%). Lesioonide taandumine ja ravi talutavus olenesid valgusallikast,

kusjuures kitsa spektriga lambid olid efektiivsemad. Kliiniline efektiivsus säilis järelkontrolli

perioodide jooksul 6 ja 12 kuud pärast viimast fotodünaamilise ravi kuuri. Enne fotodünaamilise ravi

alustamise otsust oli tõenäosus, et patsiendi lesioonid on 12 kuud pärast viimast ravikuuri täielikult

taandunud, Ameluzi ravi korral 67,5% või 46,8% olenevalt sellest, kas kasutati kitsa spektriga või mis

tahes muud tüüpi lampe. Tõenäosus, et patsient vajab ainult üht ravikuuri Ameluziga ja on 12 kuu

pärast täielikult lesioonivaba, oli kõigi lampide korral keskmiselt 34,5%.

Ameluz 53 47 19 0 35 14 0

Mõlemas uuringus olid lesioonide taandumise määrad suuremad pärast valgustamist kitsa spektriga

valgusallikaga, samuti olid manustamiskoha reaktsioonide (nt mööduv valu, punetus) esinemissagedus

ja intensiivsus kitsa spektriga valgustamisel suuremad (vt ülalesitatud tabelid ja lõik 4.8).

Kosmeetiline tulemus hinnati väga heaks või heaks Ameluzi rühmas 47,6% ja platseeborühmas 25,0%

patsientidest. Kosmeetilist tulemust peeti mitterahuldavaks või puudulikuks Ameluzi rühmas 3,8% ja

platseeborühmas 22,5% patsientidest.

Kiirguskeratoosi lesiooni raskusaste määrati vastavalt skaalale, mida kirjeldasid Olsen et al., 1991 (J

Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):

Raskus Raskuse kliiniline kirjeldus

0 puudub Nähtavat ega palpeeritavat kiirguskeratoosi lesiooni ei ole

1 kerge Lamedad, roosad laigud ilma hüperkeratoosi ja punetuse nähtudeta,

kergelt palpeeritavad, kusjuures kiirguskeratoos on pigem tuntav kui

nähtav

2 mõõdukas Roosad kuni punakad paapulid ja hüperkeratoosse pinnaga

punetusnähtudega naastud, mõõdukalt paks kiirguskeratoos , mis on

kergesti nähtav ja tuntav

3 tugev Väga paks ja/või ilmne kiirguskeratoos

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Ameluziga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide

alarühmade kohta kiirguskeratoosi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2 Farmakokineetilised omadused

In vitro imendumist inimese nahka uuriti radiomärgistatud 5-aminolevuliinhapet sisaldava Ameluzi

abil. 24 tunni pärast oli keskmine kumulatiivne imendumine läbi inimese naha (sh imendumine

pärisnahka) 0,2% manustatud annusest. Vastavaid uuringuid inimestel kiirguskeratoosi lesioonidega

ja/või karestunud pinnaga nahal ei tehtud.

II faasi kliinilises uuringus mõõdeti 5-aminolevuliinhappe ja protoporfüriin IX sisaldust seerumis ning

5-aminolevuliinhappe sisaldust uriinis enne Ameluzi manustamist fotodünaamiliseks raviks ning 3 ja

24 tundi pärast manustamist. Ükski ravimi manustamise järgne näitaja ei olnud ravimi manustamise

eelsete loomulike näitajatega võrreldes suurenenud, mis osutab, et paiksel manustamisel arvestatavat

süsteemset imendumist ei esine.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Kirjanduse põhjal pole dermaalse toksilisuse ja kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja

reproduktiivtoksilisuse mittekliinilised uuringud näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Aminolevuliinhappe kantserogeensust ei ole uuritud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Ksantaankummi

Sojafosfatidüülkoliin

Polüsorbaat 80

Keskmise ahelaga triglütseriidid

Isopropanool

Dinaatriumfosfaatdihüdraat

Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat

Propüleenglükool

Naatriumbensoaat (E211)

Puhastatud vesi

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

Avamata tuub: 3 aastat

Pärast esmast avamist: 12 nädalat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C … 8 °C).

Hoida tuub tihedalt suletuna pärast esmast avamist.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumtuub, mis on seest lakitud epoksüfenooliga ja millel on lateksist sulgur ning HDPE-st

keeratav kork. Iga tuub sisaldab 2 g geeli.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravim tuleb hävitada.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Biofrontera Bioscience GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Saksamaa

Tel +49-214-87632-66

Faks +49-214-87632-90

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/740/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14 detsember 2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel