Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Amyvid - Amyvid ravimi omaduste kokkuvõte LISA I

ATC Kood: V09AX05
Toimeaine: florbetapir (18F)
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AMYViD 800 MBq/ml süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab kalibreerimise kuupäeval ja kellaajal (ToC) 800 MBq florbetapiiri (18F).

Iga viaali aktiivsus on kalibreerimise kuupäeval ja kellaajal 800 MBq to 12000 MBq florbetapiiri (18F).

Fluor (18F) laguneb stabiilseks hapnikuks (18O) poolestusajaga umbes 110 minutit, eritades

positronkiirgust 634 keV, millele järgneb footon-annihilatsioon 511 keV.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

See ravimpreparaat sisaldab etanooli 79 g/l ja kuni 37 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus

Selge, värvitu lahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.

AMYViD on radiofarmatseutiline ravim, mis on näidustatud positronemissioontomograafia (PET)

uuringul beeta-amüloid neuriitiliste naastude avastamiseks ajus pärsitud kognitiivse funktsiooniga

täiskasvanud patsientidel, kellel kahtlustatakse Alzheimeri tõbe (AD) ja teisi kognitiivse funktsiooni

pärssimise põhjuseid. Amyvid`i peaks kasutama lisaks teistele diagnostilistele uuringutele.

Negatiivne leid viitab vähestele naastudele või nende puudumisele, mis tähendab, et AD diagnoosida ei

saa. Positiivse leiu interpretatsiooni piirangute kohta vt lõigud 4.4 ja 5.1

4.2 Annustamine ja manustamisviis

PET uuringut florbetapiiriga (18F) peaks tellima arst, kellel on neurodegeneratiivsete haiguste kliinilise

ravi kogemus.

AMYViD’i kujutist võivad hinnata ainult florbetapiiriga (18F) PET uuringu kogemusega spetsialistid.

Hiljuti tehtud kompuutertomograafia (CT) uuring või magnetresonants (MR) uuring, et saada sulandunud

PET-CT või PET-MR kujutist, on soovitatav juhul, kui esineb kahtlus hallaine ja hall/valgeaine piiri

asukoha osas PET uuringul (vt lk 4.4 Kujutise interpreteerimine).

Annustamine

70 kg kaaluva täiskasvanu jaoks on AMYViD’i soovitatav annus 370 MBq, süstelahuse kogumaht ei tohi

olla vähem kui 1 ml ning ületada 10 ml.

Patsientide erigrupid

Vanemad inimesed:

Vanusest sõltuvat annuse kohandamist ei soovitata.

Neeru- ja maksafunktsiooni häire:

Hoolikalt tuleb jälgida kasutatavat aktiivsust, sest need patsiendid võivad saada suurema kiirgusdoosi. Vt

lõik 4.4.

Patsientide erigruppidel ei ole ravimiga läbiviidud ulatuslikke annusevahemiku ja annuse kohandamise

uuringuid. Florbetapiiri (18F) farmakokineetikat neeru- või maksakahjustusega patsientidel ei ole

kirjeldatud.

Lapsed

AMYViD’i asjakohane kasutus pediaatrilisel populatsioonil puudub.

Manustamisviis

Intravenoosne.

Mitmeannuseline kasutamine.

Florbetapiiri (18F) aktiivsust tuleb mõõta aktiivmeetriga (annuse kalibreerija) vahetult enne süstimist.

Annus manustatakse intravenoosse boolussüstina, millele järgneb läbiloputamine 0,9% naatriumkloriidi

süstelahusega kogu annuse manustamise tagamiseks.

AMYViD’i süstimine läbi lühikese intravenoosse kateetri (umbes 4 cm või vähem) vähendab toimeaine

võimalikku adsorptsiooni kateetri sisepinnale.

Florbetapiiri (18F) tuleb süstida veeni, et vähendada kiiritust paikse ekstravasatsiooni tõttu, samuti kujutise

artefaktide vältimiseks.

Kujutise visualiseerimine

10 minutilise PET kujutise saab siis, kui uuringuga alustatakse umbes 30 kuni 50 minutit pärast

AMYViD’i intravenoosset süsti. Patsient peab lamama selili, pea asetatud nii, et aju keskpunkt, sh

väikeaju on PET skänneri vaateväljas. Vähendamaks pea liigutamist võib kasutada teipi või muid elastseid

pea fiksaatoreid. Rekonstruktsioon peab sisaldama sumbumise korrektsiooni, millega saadakse

transaksiaalse piksli suurused vahemikus 2,0 ja 3,0 mm.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Individuaalse kasu/riski õigustus

Iga patsiendi puhul peab kokkupuude kiirgusega olema õigustatud oodatava kasuga. Manustatud aktiivsus

peab igal üksikjuhul olema võimalikult madal, et saada vajalik diagnostiline informatsioon.

Neerukahjustus ja maksakahjustus

Nendel patsientidel tuleb hoolikalt kaaluda kasu ja riski suhet, kuna kiirgustase võib neil olla tõusnud.

Florbetapiir (18F) eritub peamiselt hepatobiliaarse süsteemi kaudu ning maksakahjustusega patsientidel

võib kiirgustase olla tõusnud. Vt lõik 4.2 ja 5.1.

Pediaatriline populatsioon

Pediaatrilisel populatsioonil kasutamise kohta vt lõigud 4.2 või 5.1.

AMYViD’i kujutise interpreteerimine

AMYViD’i kujutist võivad hinnata ainult florbetapiiriga (18F) PET uuringu kogemusega spetsialistid.

Negatiivne kujutis viitab kortikaalsete beeta-amüloid naastude vähesele või puuduvale tihedusele.

Positiivne kujutis viitab mõõdukale või suurele tihedusele. Täheldatud on kujutise interpreteerimise vigu,

sh vale-negatiivseid tulemusi, mis on seotud aju beeta-amüloid neuriitiliste naastude tiheduse

hindamisega.

Kujutist tuleb hinnata eelkõige transaksiaalses tasapinnas ning vajadusel ligipääsuga sagitaal- ja

koronaaltasapinnale. Hindamisel on soovitatav vaadata ka kõiki aju transaksiaalseid lõike, kasutades

maksimaalse intensiivsusega must-valget skaalat maksimaalse intensiivsusega kõigil ajupikslitel.

Kujutise interpreteerimisel negatiivseks või positiivseks tuleb võrrelda kortikaalse hallaine aktiivsust

kõrvaloleva kortikaalse valgeainega (vt Joonis 1).

Negatiivse leiu korral on valgeaines rohkem aktiivsust kui hallaines ning tekib selge hall-valge kontrast.

Positiivse leiu korral on kas

a) kaks või enam aju piirkonda (igaüks neist suurem kui üks kortikaalne ajukurd), milles on

vähenenud või puudub hall-valge kontrast. See on kõige tavalisem pilt positiivse leiu puhul

b) üks või enam piirkonda, kus hallaine aktiivsus on intensiivne ja selgelt ületab kõrvaloleva valgeaine

aktiivsuse.

Joonis 1: AMYViD PET näited negatiivsete leidude (kaks alumist rida) ja positiivsete leidudega

(kaks ülemist rida). Vasakult paremale paneelid näitavad sagitaal- koronaal- ja transversaalseid

PET kujutise lõikeid. Viimane paneel paremal näitab suurendatult kastis olevat pilti ajust. Kaks

alumist noolt näitavad normaalselt säilinud hall-valge kontrasti, kus kortikaalne aktiivsus on

väiksem kui kõrvalolevas valgeaines. Kaks ülemist noolt näitavad piirkondi, kus hall-valge kontrast

on vähenenud ja kortikaalne aktiivsus tõusnud, mis on võrreldav kõrvaloleva valgeaine

aktiivsusega.

Kasutamise piirangud

AD või teiste kognitiivsete haiguste diagnoosi ei saa püstitada ainult positiivse kujutise toel, kuna

neuriitiliste naastude sadestumist hallaines võib asümptomaatiliselt esineda eakatel ja mõnede

neurodegeneratiivsete dementsuste korral (Alzheimeri tõbi, Lewy keha dementsus, Parkinsoni tõvega

seotud dementsus).

AMYViD PET kujutis

Piirangutest kasutamisel kerge kognitiivse kahjustusega (ing k mild congnitive impairment, MCI)

patsientidel vt lõik 5.1.

AD süvenemise või ravivastuse jälgimiseks ei ole Amyvidi efektiivsust kindlaks määratud (vt lõik 5.1)

Mõnda kujutist võib olla raske interpreteerida, kuna esineb kujutise müra, ajuatroofia õhenenud

kortikaalse osaga või kujutise hägustumine, mis võivad viia tulemuste vale tõlgendamiseni. Juhtudel, kus

PET kujutisel on ebaselge hallaine asukoht või hallaine/valgeaine piir ning olemas on hiljuti tehtud CT või

MR uuringu tulemus, peab kujutise hindaja vaatama sulandatud PET-CT või PET-MR kujutist, et

selgitada PET radioaktiivsuse ja hallaine anatoomia seost.

Mõnedel juhtudel on täheldatud suurenenud neeldumist ekstratserebraalsetes kudedes nagu süljenäärmed,

nahk, lihased ja luud (vt lõik 5.2). Kuklaluu eristamist kuklapiirkonna hallainest võivad aidata

sagitaalkujutised ja CT või MR uuringu kujutised.

Pärast protseduuri

Pärast manustamist tuleb 24 tunni jooksul hoiduda lähikontaktist imikute ja rasedatega.

Erihoiatused

Naatriumisisaldus on suurem kui 1 mmol (kuni 37 mg ühes annuses). Seda tuleb arvestada patsientide

puhul, kes on madala naatriumisisaldusega dieedil.

Ravim sisaldab 10 %-list etanooli (alkoholi) 790 mg/l annuse kohta, mis on ekvivalentne 20 ml õlle või

8 ml veiniga.

See kogus võib olla kahjulik neile, kellel on alkoholism ning sellega tuleb arvestada kõrge riskiga

patsientide puhul, kellel on maksahaigus või epilepsia.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vivo spetsiifilisi koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud.

In vitro seondumisuuringud ei ole näidanud AD patsientidel teiste tavaliselt kasutatavate ravimite

koostoimet florbetapiri (18F) seondumisele beeta-amüloid naastudega.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestumisvõimelised naised

Radiofarmatseutilise ravimi manustamise vajadusel rasestumisvõimelises eas naisele tuleb teha kindlaks,

kas naine on rase. Naist, kellel on menstruaalveritsus vahele jäänud, tuleb pidada rasedaks seni, kuni on

tõestatud vastupidine. Võimaliku raseduse kahtluse korral (kui naisel on menstruaalveritsus ära jäänud,

kui periood on väga ebaregulaarne), tuleb kasutada alternatiivset uurimismeetodit, kus ei kasutata

ioniseerivat kiirgust (kui selline uuring on olemas).

Rasedus

Rasedal naisel radionukliidprotseduuri tegemisel saab kiirgusannuse ka loode. Raseduse ajal tohib seetõttu

läbi viia ainult eluliselt vajalikke uuringuid, kui oodatav kasu on palju suurem võimalikust riskist emale ja

lootele.

Rasedate naistega ei ole uuringuid läbi viidud. Loomuuringuid florbetapiiri (18F) reproduktiivse toime

hindamiseks ei ole läbi viidud (vt lõik 5.3).

Rinnaga toitmine

Ei ole teada, kas florbetapiir (18F) eritub inimestel rinnapiima. Enne radiofarmatseutilise ravimi

manustamist last rinnaga toitvale emale tuleks kaaluda radionukliidi manustamise edasilükkamist seni,

kuni ema on lõpetanud rinnaga toitmise, samuti tuleks kaaluda sobivaima radiofarmatseutilise ravimi

valikut, arvestades rinnapiima eritumise aktiivsust. Kui manustamist peetakse vajalikuks, tuleb rinnaga

toitmine katkestada 24 tunniks ning väljalüpstud rinnapiim ära visata.

24 tunni jooksul pärast süstimist tuleb hoiduda lähedasest kontaktist imikutega.

Fertiilsus

Fertiilsusuuringuid ei ole läbi viidud.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõrvaltoimeid koguti AMYViD’i kliinilistes uuringutes, kuhu kaasati 555 isikut ning manustati

665 annust AMYViD’i süstelahust. AMYViD’i manustamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ei teatatud.

Kõrvaltoimete kokkuvõte

Esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt

(≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000); ei ole teada (ei saa hinnata

olemasolevate andmete põhjal). Kuigi kõrvaltoimed võivad tegelikkuses ilmneda väiksema sagedusega

kui allpool toodud, ei võimaldanud andmebaasi suurus esitada väiksemat esinemissagedust kui „aeg-ajalt“

(≥1/1000 kuni <1/100).

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu

Aeg-ajalt düsgeusia

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: nahaõhetus

Gastrointestinaalsed häired

Aeg-ajalt: iiveldus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: sügelus, urtikaaria

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: infusioonikoha lööve, süstekoha reaktsioonid (sh süstekoha hemorraagia, süstekoha ärritus ja

süstekoha valu)

Ioniseeriva kiirgusega kokkupuude on seotud vähi tekkeriskiga ja pärilike defektide võimaliku arenguga.

Kuna toimiv annus on umbes 7 mSv juhul, kui florbetapiiriga (18F). manustatakse soovitatava aktiivsusega

370 MBq, on eelnimetatud kõrvaltoimete tekke tõenäosus väike.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9 Üleannustamine

Kuna florbetapiiri (18F) kogus igas annuses on väike, ei ole üleannustamisel oodata farmakoloogilise

toime avaldumist. Kiirgusannuse üleannustamise korral tuleb patsienti imendunud annust võimalusel

vähendada radionukliidi eritumise suurendamisega organismist uriinierituse suurendamise või sagedase

roojamisega. Kasu võib olla tegeliku annuse kindlakstegemisest.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: diagnostiline radiofarmatseutikum, kesknärvisüsteem, ATC-kood: V09AX05

Toimemehhanism

Florbetapiir (18F) seondub beeta-amüloid neuriitiliste naastudega. Seondumisuuringud, kus traditsioonilisi

neuropatoloogilisi värvimismeetodeid kasutati surmajärgselt AD ajukoel, näitasid statistiliselt olulist

(p < 0,0001) korrelatsiooni in vitro florbetapiiri (18F) seondumise ja beeta-amüloid agregaatide

sadestumise vahel. Elu lõppfaasis patsientidel hinnati in vivo korrelatsiooni florbetapiiri (18F) omastamise

osas kortikaalse hallaine poolt ja kogu beeta-amüloidi koormust, kasutades 4G8 anti-amüloid antikehasid,

mis värvivad beeta-amüoidi, mida leidub nii neuriitilistest kui diffuussetes naastudes. Florbetapiiri (18F)

seondumine in vivo teiste beeta-amüloid struktuuride või teiste ajustruktuuride või retseptoritega ei ole

teada.

Farmakodünaamilised toimed

Madala keemilise kontsentratsiooni tõttu AMYViD’is ei avalda florbetapiir (18F) ühtki tuvastatavat

farmakoloogilist aktiivsust.

Lõpuleviidud kliinilistes uuringutes mõõdeti kvantitatiivselt florbetapiiri (18F) omastamist 6

eeldefineeritud kortikaalses ajupiirkonnas (precuneus, frontal, anterior cingulate, posterior cingulate,

parietal ja temporal), kasutades märkaine kogunemise standarditud väärtust (ing k standardised uptake

value - SUV). Keskmine SUV suhe ajukoores (SUVRs, võrreldes väikeajuga) oli AD patsientidel kõrgem

võrreldes tervete vabatahtlikega. Keskmised kortikaalse/väikeaju suhte väärtused AD patsientidel näitasid

pidevat olulist tõusu ajas alustades 0-hetkest kuni 30 minutini manustamise järgselt, seejärel kuni 90

minutit manustamise järgselt olid muutused väiksed. Patsientidel, kes võtsid tavalisi AD ravimeid, ei

esinenud võrreldes nendega, kes ei võtnud AD ravimeid, mingeid erinevusi SUVR tulemustes.

Kliiniline efektiivsus

Peamises uuringus elu lõppfaasis 59 patsiendiga hinnati AMYViDi diagnostilist toimet kortikaalsete

neuriitiliste naastude avastamisel (kas üldse mitte või vähe vs mõõdukalt või ulatuslikult). PET tulemusi

võrreldi maksimaalse neuriitilise naastu tihedusega mõõdetuna frontaal-, temporaal- või parietaalkorteksi

piirkonnas patsiendi lahangul 24 tunni jooksul PET uuringust. Patsientide kognitiivset staatust ei olnud

võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulemusi hindasid pimemeetodil 5 nukleaarmeditsiini spetsialisti. 59

patsiendi andmete põhjal oli tundlikkus 92% (95% CI: 78...98%) ja spetsiifilisus 100% (95% CI:

80...100%). 47 noorel (<40-aastased) tervel vabatahtlikul, kes eeldatavasti olid beeta-amüloidivabad, oli

AMYViDi PET kujutis negatiivne.

AMYViD’i tundlikkust ja spetsiifilisust hinnati lisaks kahes täiendavas uuringus, milles erinevad hindajad

tõlgendasid peamises uuringus osalenud isikute kujutisi, kellel oli lahang tehtud. Nende uuringute

tulemused kattusid lähedalt nende tulemustega, mis saadi peamises uuringus. Hindajate vahelised

hinnangud kattusid samuti uuringute lõikes - Fleissi kappa väärtused ulatusid 0,75 kuni 0,85.

Pikaajalises uuringus tehti 142 isikul (kliiniliselt diagnoositud kerge kognitiivne häire [ing k mild

cognitive impairment, MCI], AD või kognitiivsete häireteta) algtasemel florbetapiiri (18F) PET uuring.

Seda korrati 3 aasta pärast, et hinnata seost AMYViDi kujutise ja diagnostilise staatuse muutuse vahel.

Florbetapiiri (18F) diagnostiliste tulemuste näitajad on toodud allolevas tabelis:

Vastavus algtasemel MCI kliinilise

diagnoosiga

Vastavus algtasemel AD kliinilise

diagnoosiga

N=51 N=31

Tundlikkus 19/51 = 37.3%

(95% CI: 24.1-51.9%)

21/31 = 67.7%

(95% CI: 51.3-84.2%)

Spetsiifilisus Mitte-MCI juhud (kognitiivsete häireteta ja

kliiniline AD)

69/100 = 69.0%

(95% CI: 59.9-78.1%)

Mitte-AD juhud

(kognitiivsete häireteta ja MCI)

91/120 = 75.8%

(95% CI: 68.2-83.5%)

Positiivse

tõenäosuse

suhe

1.20 (95% CI: 0.76-1.91) 2.80 (95% CI: 1.88-4.18)

Patsientidest, kellel uuringusse kaasamisel oli kliiniliselt diagnoositud MCI, muutus 9 patsiendil (19%) 36

kuu pärast seisund kliiniliseks AD’ks. 17 MCI patsiendist, kellel oli positiivne PET kujutis, diagnoositi 36

kuu pärast 6 patsiendil (35%) kliiniliselt tõenäoline AD võrreldes 3 patsiendiga (10%) 30 patsiendist,

kellel oli algselt negatiivne PET kujutis. AMYViD’i kujutise tundlikkus, mis peaks näitama MCI

muutumise määra AD’ks 9 patsiendi põhjal, kelle seisund aja jooksul muutus,, oli 66,7% (95% CI:

35...88%), spetsiifilisus 38 patsiendi põhjal, kelle seisund ei muutunud, oli 71,0% (95% CI: 55...83%) ja

positiivne tõepära suhe 2,31 (ing k positive likelihood ratio, 95% CI: 1,2...4,5). Selle uuringu disain ei

võimaldanud määrata MCI progresseerumise riski kliiniliseks AD’ks.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama AMYViD’iga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide

alarühmade kohta Alzheimeri tõve diagnoosi näidustuse korral.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Jaotumine

Florbetapiir (18F) jaotub organismis mõne minuti jooksul pärast süstimist ning metaboliseeritakse seejärel

kiiresti.

Organite omastamisvõime:

Aju omastab florbetapiiri (18F) maksimaalselt mõne minuti jooksul pärast süstimist, millele järgneb kiire

kliirens esimese 30 minuti jooksul pärast süstimist. Suurima omastamisvõimega organid on

eliminatsioonis osalevad organid, peamiselt sapipõis, maks ja sooled.

Tervetel kontrollidel ilmnes suhteliselt madal florbetapiiri (18F) kogunemine väikeaju korteksis.

Ajuregioonide analüüsis ilmnes kergelt suurem kogunemine järgmistes ajuosades: caudate, putamen ja

hippocampus. Suurim kogus ainet oli peamiselt ajuosades, mis sisaldas valgeainet (pons ja centrum

semiovale). AD’ga isikutel, oli kortikaalses piirkonnas ja putamen’is oluliselt enam ainet võrreldes

kontrollidega. AD’ga isikutel oli sarnaselt kontrollidega vähem ainet väikeajus ja hippocampus’ses ja

suurem kogus ainet pons’is ja centrum semiovale’s.

Florbetapiiri (18F) kogunemise biofüüsikalist põhjust aju valgeainesse elus inimeste ajus ei ole võimalik

täpselt seletada. Hüpoteetiliselt võib radiofarmatseutikumi aeglasem kliirens aidata kaasa valgeainesse

kogunemisel, sest valgeaines on ajuverevool poole väiksem kui koores. Aine kogunemist on mõnel juhul

täheldatud ka ekstratserebraalsetes struktuurides, nagu skalp, süljenäärmed, lihased ja koljuluu. Selle

kogunemise põhjus ei ole teada, kuid võib olla tingitud florbetapiiri (18F) kumulatsiooniga või ükskõik

millise radioaktiivse metaboliidiga või vere radioaktiivsusega.

Eritumine

Eritumine toimub peamiselt biliaarse kliirensi teel maksas ja eritumises sapipõide ning soolde. Mõningast

kumulatsiooni/eritumist on täheldatud ka kusepõide. Uriinis on radioaktiivsus tingitud florbetapiiri (18F)

polaarsetest metaboliitidest.

Poolestusaeg

Intravenoosse süstimise järgselt eemaldatakse florbetapiir (18F) kiiresti vereringest. Vähem kui 5%

süstitud 18F radioaktiivsusest on veres 20 minutil pärast manustamist ning vähem kui 2% 45 minutil pärast

manustamist.30...90-minutilise kujutise tegemise ajalises aknas on 18F jäägid vereringes polaarsete 18F

vormidena. 18F radioaktiivne poolestusaeg on 110 minutit.

Neeru-/maksakahjustus

Neeru- või maksakahjustusega patsientidel ei ole farmakokineetikat kirjeldatud.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsete toksikoloogia ja ohutusfarmakoloogia

Farmakoloogilise ohutuse, üksik- ja korduvannuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud spetsiifilist

kahjulikku toimet inimesele. Ägeda toksilisuse uuring viidi läbi rottidega, ning täheldatavat toimet

mitteavaldavad tasemed (ing k no observable adverse effect level, NOAEL) oli vähemalt 100 korda

kõrgem maksimaalsest inimestel kasutatavast annusest. Korduvannuse potentsiaalset toksilisust hinnati

florbetapiiri 28-päevase korduva intravenoosse süstimisega rottidele ja koertele ning leiti, et NOAEL on

vähemalt 25 korda kõrgem maksimaalsest inimesele manustatavast annusest.

In vitro bakteriaalse mutatsiooni uuringus (Amesi test) täheldati muutunud kolooniate suurenemist kahes

tüves viiest, mis olid eksponeeritud florbetapiirile (florbetapiiri (18F) mitteradioaktiivne vorm).

Kromosoomi aberratsiooni in vitro testis inimese perifeersete lümfotsüütide rakukultuuriga ei

suurendanud florbetapiir struktuuri aberratsioonidega rakkude protsenti 3 tundi kestnud kokkupuute korral

koos aktivatsiooniga või ilma; siiski suurenesid 22 tundi kestnud kokkupuute korral struktuuri

aberratsioonid kõikide testitud kontsentratsioonide juures. Florbetapiiri potentsiaalset in vivo

genotoksilisust hinnati hiirte mikronukleuse testis. Selles uuringus ei suurendanud florbetapiir (18F)

mikrotuumadega polükromaatiliste erütrotsüütide arvu suurimate kasutatud annuste tasemel,

372 μg/kg/päevas, mida manustati kaks korda päevas kolmel järjestikusel päeval. See annus on umbes 500

korda suurem maksimaalsest inimesel kasutatavast annusest ning mutageensust ei ilmnenud.

Loomadel ei ole teostatud uuringuid florbetapiiri (18F) potentsiaalse pikaajalise kartsinogeense, fertiilsust

või reproduktiivsust mõjutava toime hindamiseks.

Loomadel ei ole florbetapiiriga (18F).teostatud toksikoloogia ja ohutuse farmakoloogia uuringuid

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Etanool, absoluutne

Naatriumaskorbaat

Naatriumkloriid

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati segada teiste ravimitega.

6.3 Kõlblikkusaeg

7,5 tundi alates kalibreerimisest.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Säilitamistingimustega seotud hoiatusi pärast esmakordset avamist vt lõi 6.3.

Seda preparaati tuleb säilitada vastavalt kohalikele radioaktiivsete ainete käsitsemise seadustele.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu planteerimise erivahendid>

AMYViD turustatakse 10 m või 15 ml läbipaistvast tüüp I borosilikaatklaasist viaalides, mis on suletud

FluroTec® kattega klorobutüül elastomeerist sulguri ja alumiiniumist kaitsekattega.

Üks mitmeannuseline 10 ml mahuga viaal sisaldab 1...10 ml lahust, mis vastab kalibreerimise kuupäeval

ja kellaajal 800 kuni 8000 MBq-le.

Üks mitmeannuseline 15 ml mahuga viaal sisaldab 1...15 ml lahust, mis vastab kalibreerimise kuupäeval

ja kellaajal 800 kuni 12000 MBq-le.

Erinevuste tõttu tootmisprotsessis on võimalik, et mõnes partiis on viaalid kaetud punkteeritava

kummikorgiga.

Iga viaal on suletud sobiva paksusega varjestatud konteinerisse vähendamaks välist kiiritust.

Pakendi suurus 1 viaal.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Üldised hoiatused:

Radiofarmatseutilisi ravimeid tohivad vastu võtta, kasutada ja manustada ainult selleks volitatud isikud

selleks ette nähtud haigla tingimustes. Nende vastuvõtmine, säilitamine, kasutamine, üleandmine ja

hävitamine peab vastama pädevate ametkondade poolt kehtestatud määrustele ja/või vajalikele

litsentsidele.

Radiofarmatseutilisi ravimeid tuleks ette valmistada viisil, mis rahuldab nii kiirguskaitse kui ka

farmatseutilise kvaliteedi nõudeid. Tuleb järgida vajalikke aseptika ettevaatusabinõusid.

Kui viaali terviklikkus saab kahjustada, ei tohi seda kasutada.

Manustamise protseduuri tuleb teostada viisil, et minimeerida saastumise ohtu ravimiga ja kasutajate

kiirituskahjustust. Piisav varjestus on kohustuslik.

Radiofarmatseutilise ravimi manustamine on seotud ohuga teistele isikutele (sh rasedatele

tervishoiutöötajatele) välisest kiirgusest või uriini, okse ja muude objektidega saastumisest.

Seetõttu tuleb kasutusele võtta kiirguskaitse ettevaatusabinõud vastavalt kohalikele seadustele.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Holland

8. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/12/805/001

EU/1/12/805/002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

14. jaanuar 2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

11. DOSIMEETRIA

Allolevas tabelis on näidatud keskmisel täiskasvanud patsiendi (70 kg) organites ja kudedes eeldatav

absorbeeritav kiirgusannus 370 MBq florbetapiir (18F) kohta kasutades dosimeetria kalkulatsioonide

standardmeetodeid (ICRP Volume 30). Kusepõie tühjendamist ei eeldatud.

ORGAN/KUDE

IMENDUNUD ANNUS MANUSTATUD

AKTIIVSUSE ÜHIKU KOHTA

(μGy/MBq)

keskmiselt

Neerupealised 13,6

Aju 10,0

Rinnad 6,2

Sapipõie sein 143,0

Jämesoole alumise osa sein 27,8

Peensool 65,5

Mao sein 11,7

Jämesoole ülemise osa sein 74,4

Südame sein 12,7

Neer 13,0

Maks 64,4

Kopsud 8,5

Lihas 8,6

Munasarjad 17,6

Kõhunääre 14,4

Punane luuüdi 14,3

Osteogeensed rakud 27,6

Nahk 5,9

Põrn 8,9

Munandid 6,8

Harknääre 7,3

Kilpnääre 6,8

Kusepõie sein 27,1

Emakas 15,6

Kogu keha 11,6

Effektiivne annus (μSv/MBq)a 18,6

a Eeldatav kvaliteedifaktor (Q) 1, mis näitab imendunud annuse konversiooni efektiivseks 18F.

370 MBq annuse manustamisest tulenev efektiive annus 70 kg kaaluvatel täiskasvanutel on umbes 7 mSv.

Kui PET osana tehakse samal ajal ka CT skaneeringut, suureneb saadava kiirguse kogus sõltuvalt

kasutatavast CT skännerist. 370 MBq aktiivsuse manustamiseks on tüüpiline kiirgusannus

sihtmärkorganisse (aju) 3,7 mGy.

370 MBq aktiivsuse manustamiseks on tüüpiline kiirgusannus kriitilistesse organitesse sapipõiele,

jämesoole ülaosale, jämesoole alumisele osale, peensoolele ja maksale vastavalt 53 mGy, 27.5 mGy, 10.3

mGy, 24.2 mGy ja 23.8 mGy.

12. RADIOFARMATSEUTILISE PREPARAADI VALMISTAMISE JUHEND

Ettevalmistamise meetod

Enne kasutamist tuleb pakendit kontrollida ja radiomeetriga selle aktiivsust mõõta.

Lahuse eemaldamine viaalist tuleb läbi viia aseptilistes tingimustes. Viaale ei tohi avada enne viaali

sulguri desinfitseerimist, lahus tuleb läbi korgi välja tõmmata steriilse ühekordselt kasutatava süstlaga, mis

on ühendatud sobiva kiirguskaitse vahendiga ja ühekordselt kasutatava steriilse nõelaga või kasutatakse

autoriseeritud automaatset manustamissüsteemi. Kasutada tohib ainult täielikult polüpropüleen/HDPE

süstlaid. Kui viaali terviklikkus saab kahjustada, ei tohi seda kasutada.

AMYViD’i tohib aseptiliselt lahjendada naatriumkloriidi 9 mg/ml süstelahusega (0,9%) maksimaalse

lahjenduseni 1:5. Lahjendatud lahust tohib kasutada 4 tunni jooksul pärast lahjendamist.

Kvaliteedi kontroll

Lahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult selgeid, ilma võõrosakesteta

lahuseid.

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.