Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adasuve

ATC Kood: N05AH01
Toimeaine: loxapine
Tootja: Alexza UK Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ADASUVE 4,5 mg annustatud inhalatsioonipulber

loksapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või meditsiiniõega.

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on ADASUVE ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne ADASUVE kasutamist

3. Kuidas ADASUVEt kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas ADASUVEt säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on ADASUVE ja milleks seda kasutatakse

ADASUVE sisaldab toimeainena loksapiini, mis kuulub antipsühhootikumide ravimirühma. ADASUVE blokeerib mõnesid kemikaale ajus (neurotransmitterid), näiteks dopamiini ja serotoniini, põhjustades sellega rahustavat toimet ja leevendades agressiivset käitumist.

ADASUVEt kasutatakse kerge kuni mõõduka erutuse ägedate sümptomite raviks, mis võivad esineda skisofreenia või bipolaarse häirega täiskasvanud patsientidel. Neid haigusi iseloomustavad järgmised sümptomid:

• (skisofreenia) olematute asjade kuulmine, nägemine või tundmine, umbusklikkus, ekslikud uskumused, seosetu kõne ja käitumine ning emotsionaalne lamedus. Selle haigusega inimesed võivad end tunda ka masendununa, süüdlasena, ärevana või pinges;

• (bipolaarne häire) kõrgendatud enesetunne, ülemäärane energia, palju väiksem unevajadus kui tavaliselt, väga kiire kõne koos ideedetulva ja mõnikord äärmise erutuvusega.

2. Mida on vaja teada enne ADASUVE võtmist

Ärge kasutage ADASUVEt

• kui olete allergiline loksapiini või amoksapiini suhtes;

• kui teil esineb vilistavat hingamist või hingeldust;

• kui teil on kopsuprobleemid, nagu astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (mida teie arst võib nimetada KOKiks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teie arst või meditsiiniõde räägivad teiega, enne kui te hakkate ADASUVEt kasutama, ja otsustavad, kas see sobib teile.

• ADASUVE võib põhjustada hingamisteede ahenemist (bronhospasmi) ja põhjustada vilistavat hingamist, köha, pitsitustunnet rinnus või hingeldust. Tavaliselt toimub see 25 minuti jooksul pärast kasutamist.

• Maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks (NMS) nimetatakse sümptomeid, mis võivad tekkida siis, kui võtate antipsühhootilisi ravimeid, sealhulgas ADASUVEt. Need sümptomid võivad olla kõrge palavik, lihasjäikus, ebaregulaarne või kiire südame löögisagedus või pulss. Maliigne neuroleptiine sündroom

võib põhjustada surma. Kui teil tekib maliigne neuroleptiline sündroom, ärge hakake ADASUVEt uuesti kasutama.

• Antipsühhootilised ravimid, nagu ADASUVE, võivad põhjustada liigutusi, mida te ei pruugi olla võimeline kontrollima, sealhulgas näomoonutusi, keele suust väljatorkamist, huulte matsutamist või krimpsutamist, kiiret silmade pilgutamist või jalgade, käte või sõrmede kiireid liigutusi. Kui ilmnevad sellises sümptomid, võib olla vajalik ravi lõpetamine.

• ADASUVEt tuleb mürgistuse all kannatavatel või deliiriumis patsientidel kasutada ettevaatlikult.

Öelge oma arstile või meditsiiniõele enne ravi ADASUVEga, kui:

• teil on või on olnud hingamisprobleeme, nagu astma või muu krooniline kopsuhaigus, näiteks bronhiit või emfüseem;

• teil on või on olnud südameprobleeme või insult;

• teil on või on olnud madal või kõrge vererõhk;

• teil on või on olnud krambid;

• teil on või on olnud glaukoom (silma siserõhu tõus);

• teil on või on olnud uriinipeetus (põie mittetäielik tühjenemine);

• te olete juba kasutanud ADASUVEt ja teil on tekkinud vilistav hingamine või hingeldus;

• teil on kunagi esinenud lihas- või silmaliigutusi, mida te ei saa kontrollida, koordinatsioonihäireid, püsivaid lihaskontraktsioone või rahutustunnet või võimetust paigal istuda;

• te olete eakas inimene, kellel on dementsus (mälu ja muude vaimsete võimete kaotus).

Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest pärast ADASUVE kasutamist, rääkige sellest oma arstile.

Lapsed ja noorukid

ADASUVE ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja alla 18aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja ADASUVE

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas:

• adrenaliin;

• ravimid hingamisprobleemide raviks;

• ravimid, mis võivad tekitada krambiriski (näiteks klosapiin, tritsüklilised antidepressandid või SSRId, tramadool, meflokiin);

• ravimid, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks;

• lorasepaam ja muud tsentraalselt toimivad ravimid (ärevuse, depressiooni, valu raviks või mis aitavad teil magada) või kõik muud ravimid, mis põhjustavad unisust;

• illegaalsed ravimid/narkootikumid;

• ravimid, nagu fluvoksamiin, propranolool ja enoksatsiin, samuti muud ravimid, mis inhibeerivad teatud maksaensüümi CYP450 1A2,

• skisofreenia, depressiooni või valu raviks kasutatavad ravimid, sest teil võib esineda suurenenud krambirisk.

ADASUVE ja adrenaliini kooskasutamine võib põhjustada vererõhu langust.

ADASUVE koos alkoholiga

Et ADASUVE mõjutab närvisüsteemi, tuleb alkoholi ADASUVE kasutamise ajal vältida.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Patsiente tuleb nõustada, et nad ei imetaks 48 tunni jooksul pärast ADASUVE saamist ega kasutaks selle aja jooksul tekkinud piima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimase kolme kuu jooksul korduvalt kasutanud antipsühhootilisi ravimeid, võivad tekkida järgmised sümptomid: värisemine, lihasjäikus ja/või -nõrkus, unisus, erutus, hingamisprobleemid ja söötmisraskused. Kui teie lapsel peaks tekkima mõni neist sümptomitest, peate ühendust võtma oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage pärast ADASUVE manustamist mingeid tööriistu või masinaid, kuni selgub, kuidas ADASUVE teid mõjutab, sest ADASUVE võimalike kõrvaltoimetena on teatatud peapööritusest, sedatsioonist ja unisusest.

3. Kuidas ADASUVEt kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Soovitatav algannus on 9,1 mg. 2 tunni pärast võib arst määrata teie seisundi hoolika kaalumise järel teise annuse. Annust võidakse vähendada 4,5 mg-ni, kui teie arst arvab, et see on teie seisundi ravimiseks sobivam annus.

Te kasutate ADASUVEt arsti või meditsiiniõe järelevalve all.

ADASUVE on ette nähtud inhalatsiooniks. Pärast seda, kui arst või meditsiiniõde on ADASUVE teile kasutamiseks ette valmistanud, palutakse teil võtta seade enda kätte, hingata välja, panna seejärel huulik endale suhu, hingata ravim läbi seadme sisse ja seejärel hoida hinge lühidalt kinni.

Kui te kasutate ADASUVEt rohkem kui ette nähtud

Kui olete mures, et teile on antud rohkem ADASUVEt, kui peate vajalikuks, rääkige sellest arstile või meditsiiniõele. Patsientidel, kellele on antud rohkem ADASUVEt kui vaja, võivad esineda järgmised sümptomid: äärmine väsimus või unisus, hingamisraskused, madal vererõhk, kurguärritus või halb maitse suus, kontrollimatud lihas- või silmaliigutused.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mõnda järgmist kõrvaltoimet, rääkige sellest kohe oma arstile ja lõpetage ravimi võtmine:

• igasugused hingamissümptomid, nagu vilistav hingamine, köha, hingeldus või pitsitustunne rinnus, sest need võivad tähendada, et ravim ärritab teie hingamisteid (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, välja arvatud juhul, kui teil on astma või KOK);

• peapööritus või minestamine, sest need võivad tähendada, et ravim langetab teie vererõhku (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime);

• süvenev erutus või segasus, eriti kombineerituna palaviku või lihasjäikusega (harva esinev kõrvaltoime). Neid saab seostada raske seisundiga, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks (NMS).

Rääkige oma arstile, kui teil esineb mõni järgmistest kõrvaltoimetest, mis võivad esineda ka selle ravimi teiste vormide puhul.

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10st): halb maitse suus või unisus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st): peapööritus, kurguärritus, suukuivus või väsimus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st): kontrollimatud lihas- või silmaliigutused, koordinatsioonihäired, püsivaid lihaskontraktsioonid või rahutustunne või võimetus paigal istuda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimete hulka, mida on seostatud loksapiini pikaajalise suukaudse kasutamisega ja mis võivad olla asjakohased ADASUVE puhul, kuuluvad peapööritus püstitõusmisel, südame suurenenud löögisagedus, tõusnud vererõhk, hägune nägemine, silmade kuivus ja vähenenud urineerimine.

5. Kuidas ADASUVEt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitada originaalpakendis kuni kasutamishetkeni, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et kott on avatud või rebenenud või et toode on füüsiliselt kahjustatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ADASUVE sisaldab

Toimeaine on loksapiin. Üks üheannuseline inhalaator sisaldab 5 mg loksapiini ja sellest vabaneb 4,5 mg loksapiini.

Kuidas ADASUVE välja näeb ja pakendi sisu

ADASUVE 4,5 mg annustatud inhalatsioonipulbri pakendis on üheannuseline, ühekordselt kasutatav valge plastinhalaator, mis sisaldab loksapiini. ADASUVE on pakendatud suletud fooliumkotti, mis sisaldab ühte üheannuselist inhalaatorit.

Müügiloa hoidja

Alexza UK, Limited

10 Station Road

Henley-on-Thames, Oxfordshire

RG91AY Ühendkuningriik

Tootja

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Hispaania

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ainult inhaleerimiseks.

Enne kasutamist lugege kõiki juhiseid. Vt lisateabe saamiseks ravimi omaduste kokkuvõtet.

ADASUVEga tutvumine: alltoodud pildid näitavad ADASUVE olulisi omadusi

inhalatsioonipulber, loksapiin

huulik

eemaldatav riba

indikaatorlamp

• ADASUVE on müügil suletud kotikeses.

• ADASUVE kotist väljavõtmisel indikaatortuli ei põle.

• Indikaatortuli süttib (roheline), kui eemaldatav riba tõmmatakse välja. Seejärel on inhalaator kasutusvalmis.

• Indikaatortuli lülitub automaatselt välja, kui ravimit inhaleeritakse.

Lugege enne ADASUVE manustamist patsiendile läbi järgmised 5 punkti.

1. Avage kott.

Ärge avage kotti enne kasutamist. Rebige fooliumkott lahti ja võtke inhalaator pakendist välja.

2. Eemaldatav riba

Tõmmake plastikust riba inhalaatori tagaosast ära. Roheline tuli süttib, näidates, et inhalaator on kasutamiseks valmis.

Kasutage inhalaatorit 15 minuti jooksul pärast riba eemaldamist (või kuni roheline tuli kustub), et vältida inhalaatori automaatset desaktiveerimist.

Juhendage patsienti.

3. Hingake välja.

Hoidke inhalaatorit suust eemal ja hingake kopsude tühjendamiseks täielikult välja.

4. Hingake sisse.

Hingake läbi inhalaatori huuliku ühtlaselt ja sügavalt sisse.

TÄHTIS! Veenduge, et roheline tuli kustub pärast patsiendi sissehingamist.

5. Hoidke hinge kinni.

Võtke huulik suust välja ja hoidke hinge lühidalt kinni.

MÄRKUS. Kui roheline tuli jääb põlema pärast patsiendi sissehingamist, suunake patsienti kordama punkte 3 kuni 5.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ADASUVE 9,1 mg annustatud inhalatsioonipulber

loksapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või meditsiiniõega.

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on ADASUVE ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne ADASUVE kasutamist

3. Kuidas ADASUVEt kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas ADASUVEt säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on ADASUVE ja milleks seda kasutatakse

ADASUVE sisaldab toimeainena loksapiini, mis kuulub antipsühhootikumide ravimirühma. ADASUVE blokeerib mõnesid kemikaale ajus (neurotransmitterid), näiteks dopamiini ja serotoniini, põhjustades sellega rahustavat toimet ja leevendades agressiivset käitumist.

ADASUVEt kasutatakse kerge kuni mõõduka erutuse ägedate sümptomite raviks, mis võivad esineda skisofreenia või bipolaarse häirega täiskasvanud patsientidel. Neid haigusi iseloomustavad järgmised sümptomid:

• (skisofreenia) olematute asjade kuulmine, nägemine või tundmine, umbusklikkus, ekslikud uskumused, seosetu kõne ja käitumine ning emotsionaalne lamedus. Selle haigusega inimesed võivad end tunda ka masendununa, süüdlasena, ärevana või pinges;

• (bipolaarne häire) kõrgendatud enesetunne, ülemäärane energia, palju väiksem unevajadus kui tavaliselt, väga kiire kõne koos ideedetulva ja mõnikord äärmise erutuvusega.

2. Mida on vaja teada enne ADASUVE võtmist

Ärge kasutage ADASUVEt

• kui olete allergiline loksapiini või amoksapiini suhtes;

• kui teil esineb vilistavat hingamist või hingeldust;

• kui teil on kopsuprobleemid, nagu astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (mida teie arst võib nimetada KOKiks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teie arst või meditsiiniõde räägivad teiega, enne kui te hakkate ADASUVEt kasutama, ja otsustavad, kas see sobib teile.

• ADASUVE võib põhjustada hingamisteede ahenemist (bronhospasmi) ja põhjustada vilistavat hingamist, köha, pitsitustunnet rinnus või hingeldust. Tavaliselt toimub see 25 minuti jooksul pärast kasutamist.

• Maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks (NMS) nimetatakse sümptomeid, mis võivad tekkida siis, kui võtate antipsühhootilisi ravimeid, sealhulgas ADASUVEt. Need sümptomid võivad olla kõrge palavik, lihasjäikus, ebaregulaarne või kiire südame löögisagedus või pulss. Maliigne neuroleptiine sündroom võib põhjustada surma. Kui teil tekib maliigne neuroleptiline sündroom, ärge hakake ADASUVEt uuesti kasutama.

• Antipsühhootilised ravimid, nagu ADASUVE, võivad põhjustada liigutusi, mida te ei pruugi olla võimeline kontrollima, sealhulgas näomoonutusi, keele suust väljatorkamist, huulte matsutamist või krimpsutamist, kiiret silmade pilgutamist või jalgade, käte või sõrmede kiireid liigutusi. Kui ilmnevad sellises sümptomid, võib olla vajalik ravi lõpetamine.

• ADASUVEt tuleb mürgistuse all kannatavatel või deliiriumis patsientidel kasutada ettevaatlikult.

Öelge oma arstile või meditsiiniõele enne ravi ADASUVEga, kui:

• teil on või on olnud hingamisprobleeme, nagu astma või muu krooniline kopsuhaigus, näiteks bronhiit või emfüseem;

• teil on või on olnud südameprobleeme või insult;

• teil on või on olnud madal või kõrge vererõhk;

• teil on või on olnud krambid;

• teil on või on olnud glaukoom (silma siserõhu tõus);

• teil on või on olnud uriinipeetus (põie mittetäielik tühjenemine);

• te olete juba kasutanud ADASUVEt ja teil on tekkinud vilistav hingamine või hingeldus;

• teil on kunagi esinenud lihas- või silmaliigutusi, mida te ei saa kontrollida, koordinatsioonihäireid, püsivaid lihaskontraktsioone või rahutustunnet või võimetust paigal istuda;

• te olete eakas inimene, kellel on dementsus (mälu ja muude vaimsete võimete kaotus).

Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest pärast ADASUVE kasutamist, rääkige sellest oma arstile.

Lapsed ja noorukid

ADASUVE ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja alla 18aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja ADASUVE

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas:

• adrenaliin;

• ravimid hingamisprobleemide raviks;

• ravimid, mis võivad tekitada krambiriski (näiteks klosapiin, tritsüklilised antidepressandid või SSRId, tramadool, meflokiin);

• ravimid, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks;

• lorasepaam ja muud tsentraalselt toimivad ravimid (ärevuse, depressiooni, valu raviks või mis aitavad teil magada) või kõik muud ravimid, mis põhjustavad unisust;

• illegaalsed ravimid/narkootikumid;

• ravimid, nagu fluvoksamiin, propranolool ja enoksatsiin, samuti muud ravimid, mis inhibeerivad teatud maksaensüümi CYP450 1A2,

• skisofreenia, depressiooni või valu raviks kasutatavad ravimid, sest teil võib esineda suurenenud krambirisk.

ADASUVE ja adrenaliini kooskasutamine võib põhjustada vererõhu langust.

ADASUVE koos alkoholiga

Et ADASUVE mõjutab närvisüsteemi, tuleb alkoholi ADASUVE kasutamise ajal vältida.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Patsiente tuleb nõustada, et nad ei imetaks 48 tunni jooksul pärast ADASUVE saamist ega kasutaks selle aja jooksul tekkinud piima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimase kolme kuu jooksul korduvalt kasutanud antipsühhootilisi ravimeid, võivad tekkida järgmised sümptomid: värisemine, lihasjäikus ja/või -nõrkus, unisus, erutus, hingamisprobleemid ja söötmisraskused. Kui teie lapsel peaks tekkima mõni neist sümptomitest, peate ühendust võtma oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage pärast ADASUVE manustamist mingeid tööriistu või masinaid, kuni selgub, kuidas ADASUVE teid mõjutab, sest ADASUVE võimalike kõrvaltoimetena on teatatud peapööritusest, sedatsioonist ja unisusest.

3. Kuidas ADASUVEt kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Soovitatav algannus on 9,1 mg. 2 tunni pärast võib arst määrata teie seisundi hoolika kaalumise järel teise annuse. Annust võidakse vähendada 4,5 mg-ni, kui teie arst arvab, et see on teie seisundi ravimiseks sobivam annus.

Te kasutate ADASUVEt arsti või meditsiiniõe järelevalve all.

ADASUVE on ette nähtud inhalatsiooniks. Pärast seda, kui arst või meditsiiniõde on ADASUVE teile kasutamiseks ette valmistanud, palutakse teil võtta seade enda kätte, hingata välja, panna seejärel huulik endale suhu, hingata ravim läbi seadme sisse ja seejärel hoida hinge lühidalt kinni.

Kui te kasutate ADASUVEt rohkem kui ette nähtud

Kui olete mures, et teile on antud rohkem ADASUVEt, kui peate vajalikuks, rääkige sellest arstile või meditsiiniõele. Patsientidel, kellele on antud rohkem ADASUVEt kui vaja, võivad esineda järgmised sümptomid: äärmine väsimus või unisus, hingamisraskused, madal vererõhk, kurguärritus või halb maitse suus, kontrollimatud lihas- või silmaliigutused.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mõnda järgmist kõrvaltoimet, rääkige sellest kohe oma arstile ja lõpetage ravimi võtmine:

• igasugused hingamissümptomid, nagu vilistav hingamine, köha, hingeldus või pitsitustunne rinnus, sest need võivad tähendada, et ravim ärritab teie hingamisteid (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, välja arvatud juhul, kui teil on astma või KOK);

• peapööritus või minestamine, sest need võivad tähendada, et ravim langetab teie vererõhku (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime);

• süvenev erutus või segasus, eriti kombineerituna palaviku või lihasjäikusega (harva esinev kõrvaltoime). Neid saab seostada raske seisundiga, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks (NMS).

Rääkige oma arstile, kui teil esineb mõni järgmistest kõrvaltoimetest, mis võivad esineda ka selle ravimi teiste vormide puhul.

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10st): halb maitse suus või unisus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st): peapööritus, kurguärritus, suukuivus või väsimus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st): kontrollimatud lihas- või silmaliigutused, koordinatsioonihäired, püsivaid lihaskontraktsioonid või rahutustunne või võimetus paigal istuda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimete hulka, mida on seostatud loksapiini pikaajalise suukaudse kasutamisega ja mis võivad olla asjakohased ADASUVE puhul, kuuluvad peapööritus püstitõusmisel, südame suurenenud löögisagedus, tõusnud vererõhk, hägune nägemine, silmade kuivus ja vähenenud urineerimine.

5. Kuidas ADASUVEt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitada originaalpakendis kuni kasutamishetkeni, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et kott on avatud või rebenenud või et toode on füüsiliselt kahjustatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ADASUVE sisaldab

Toimeaine on loksapiin. Üks üheannuseline inhalaator sisaldab 10 mg loksapiini ja sellest vabaneb 9,1 mg loksapiini.

Kuidas ADASUVE välja näeb ja pakendi sisu

ADASUVE 9,1 mg annustatud inhalatsioonipulbri pakendis on üheannuseline, ühekordselt kasutatav valge plastinhalaator, mis sisaldab loksapiini. ADASUVE on pakendatud suletud fooliumkotti, mis sisaldab ühte üheannuselist inhalaatorit.

Müügiloa hoidja

Alexza UK, Limited

10 Station Road

Henley-on-Thames, Oxfordshire

RG91AY Ühendkuningriik

Tootja

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Hispaania

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ainult inhaleerimiseks.

Enne kasutamist lugege kõiki juhiseid. Vt lisateabe saamiseks ravimi omaduste kokkuvõtet.

ADASUVEga tutvumine: alltoodud pildid näitavad ADASUVE olulisi omadusi

huulik

eemaldatav riba

indikaatorlamp

Inhalatisoonipulber, loksapiin

• ADASUVE on müügil suletud kotikeses.

• ADASUVE kotist väljavõtmisel indikaatortuli ei põle.

• Indikaatortuli süttib (roheline), kui eemaldatav riba tõmmatakse välja. Seejärel on inhalaator kasutusvalmis.

• Indikaatortuli lülitub automaatselt välja, kui ravimit inhaleeritakse.

Lugege enne ADASUVE manustamist patsiendile läbi järgmised 5 punkti.

1. Avage kott.

Ärge avage kotti enne kasutamist. Rebige fooliumkott lahti ja võtke inhalaator pakendist välja.

2. Eemaldatav riba

Tõmmake plastikust riba inhalaatori tagaosast ära. Roheline tuli süttib, näidates, et inhalaator on kasutamiseks valmis.

Kasutage inhalaatorit 15 minuti jooksul pärast riba eemaldamist (või kuni roheline tuli kustub), et vältida inhalaatori automaatset desaktiveerimist.

Juhendage patsienti.

3. Hingake välja.

Hoidke inhalaatorit suust eemal ja hingake kopsude tühjendamiseks täielikult välja.

4. Hingake sisse.

Hingake läbi inhalaatori huuliku ühtlaselt ja sügavalt sisse.

TÄHTIS! Veenduge, et roheline tuli kustub pärast patsiendi sissehingamist.

5. Hoidke hinge kinni.

Võtke huulik suust välja ja hoidke hinge lühidalt kinni.

MÄRKUS. Kui roheline tuli jääb põlema pärast patsiendi sissehingamist, suunake patsienti kordama punkte 3 kuni 5.