Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adasuve

ATC Kood: N05AH01
Toimeaine: loxapine
Tootja: Alexza UK Ltd.

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADASUVE 4,5 mg annustatud inhalatsioonipulber

loksapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Ühest inhalaatorist vabaneb 4,5 mg loksapiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Annustatud inhalatsioonipulber

5 üheannuselist inhalaatorit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Inhalatsioon.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

See ravim on pakendatud suletud kotti ja tuleb säilitada originaalpakendis kuni kasutamishetkeni.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada originaalpakendis kuni kasutamishetkeni, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Alexza UK, Limited

10 Station Road

Henley-on-Thames, Oxfordshire

RG91AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/823/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOTT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADASUVE 4,5 mg inhalatsioonipulber

loksapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Ühest inhalaatorist vabaneb 4,5 mg loksapiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber

Üks üheannuseline inhalaator.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kasutusjuhend pakendis.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ärge avage kotti enne kasutamist.

Inhalatsioon.

Kasutusjuhend.

Lugege enne ADASUVE manustamist patsiendile läbi järgmised 5 punkti.

1. Avage kott. Ärge avage kotti enne kasutamist.

Rebige fooliumkott lahti ja võtke inhalaator pakendist välja.

2. Eemaldatav riba. Tõmmake plastriba inhalaatori tagaosast ära. Roheline tuli süttib, näidates, et inhalaator on kasutamiseks valmis.

Kasutage inhalaatorit 15 minuti jooksul pärast riba eemaldamist (või kuni roheline tuli kustub), et vältida inhalaatori automaatset desaktiveerimist.

Juhendage patsienti.

3. Hingake välja. Hoidke inhalaatorit suust eemal ja hingake kopsude tühjendamiseks täielikult välja.

4. Hingake sisse. Hingake läbi inhalaatori huuliku ühtlaselt ja sügavalt sisse.

TÄHTIS! Veenduge, et roheline tuli kustub pärast patsiendi sissehingamist.

5. Hoidke hinge kinni. Võtke huulik suust välja ja hoidke hinge lühidalt kinni.

Märkus. Kui roheline tuli jääb põlema pärast patsiendi sissehingamist, suunake patsient kordama punkte 3 kuni 5.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte kasutada astma, KOK või ägedate respiratoorsete sümptomitega patsientidel.

Lühitoimeline bronhodilateeriva toimega beetaagonist peab olema võimaliku bronhospasmi raviks käepärast.

Patsiente tuleb jälgida esimese tunni jooksul pärast iga annuse manustamist bronhospasmi nähtude ja sümptomite suhtes.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitada originaalpakendis kuni kasutamishetkeni, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Alexza UK, Limited

10 Station Road

Henley-on-Thames, Oxfordshire

RG91AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/823/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)