Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azomyr - Azomyr toote info LISA III

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadine
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTI KARBIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Azomyr 5 mg kaetud tabletid

desloratadiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3. ABIAINED

Sisaldab: laktoos

Lisainfo pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 kaetud tablett

2 kaetud tabletti

3 kaetud tabletti

5 kaetud tabletti

7 kaetud tabletti

10 kaetud tabletti

14 kaetud tabletti

15 kaetud tabletti

20 kaetud tabletti

21 kaetud tabletti

30 kaetud tabletti

50 kaetud tabletti

100 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tablett tervelt koos veega.

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/157/001 1 tablett

EU/1/00/157/002 2 tabletti

EU/1/00/157/003 3 tabletti

EU/1/00/157/004 5 tabletti

EU/1/00/157/005 7 tabletti

EU/1/00/157/006 10 tabletti

EU/1/00/157/007 14 tabletti

EU/1/00/157/008 15 tabletti

EU/1/00/157/009 20 tabletti

EU/1/00/157/010 21 tabletti

EU/1/00/157/011 30 tabletti

EU/1/00/157/012 50 tabletti

EU/1/00/157/013 100 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Azomyr

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTI KARBIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Azomyr 5 mg tabletid

desloratadiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1-, 2-, 3-, 5-, 7-, 10-, 14-, 15-, 20-, 21-, 30-, 50-, 100-ANNUSELINE PERORAALSE

LÜOFILISAADI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Azomyr 5 mg peroraalne lüofilisaat

desloratadiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Peroraalse lüofilisaadi iga annus sisaldab 5 mg desloratadiini.

3. ABIAINED

Sisaldab mannitooli ja aspartaami.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Peroraalse lüofilisaadi 1 annus

Peroraalse lüofilisaadi 2 annust

Peroraalse lüofilisaadi 3 annust

Peroraalse lüofilisaadi 5 annust

Peroraalse lüofilisaadi 7 annust

Peroraalse lüofilisaadi 10 annust

Peroraalse lüofilisaadi 14 annust

Peroraalse lüofilisaadi 15 annust

Peroraalse lüofilisaadi 20 annust

Peroraalse lüofilisaadi 21 annust

Peroraalse lüofilisaadi 30 annust

Peroraalse lüofilisaadi 50 annust

Peroraalse lüofilisaadi 100 annust

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/157/022 peroraalse lüofilisaadi 1 annus

EU/1/00/157/023 peroraalse lüofilisaadi 2 annust

EU/1/00/157/024 peroraalse lüofilisaadi 3 annust

EU/1/00/157/025 peroraalse lüofilisaadi 5 annust

EU/1/00/157/026 peroraalse lüofilisaadi 7 annust

EU/1/00/157/027 peroraalse lüofilisaadi 10 annust

EU/1/00/157/028 peroraalse lüofilisaadi 14 annust

EU/1/00/157/029 peroraalse lüofilisaadi 15 annust

EU/1/00/157/030 peroraalse lüofilisaadi 20 annust

EU/1/00/157/031 peroraalse lüofilisaadi 21 annust

EU/1/00/157/032 peroraalse lüofilisaadi 30 annust

EU/1/00/157/033 peroraalse lüofilisaadi 50 annust

EU/1/00/157/034 peroraalse lüofilisaadi 100 annust

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Azomyr