Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

ACC 20 mg/ml - ACC 20 mg/ml pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ACC 20 mg/ml, suukaudse lahuse pulber

Atsetüültsüsteiin

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma ACC
20 mg/ml täpselt juhistele vastavalt.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
-Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on ACC 20 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne ACC 20 mg/ml võtmist

3. Kuidas ACC 20 mg/ml võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas ACC 20 mg/ml säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON ACC 20 mg/ml JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

ACC 20 mg/ml lahus on ravim, mida kasutatakse hingamisteedes tekkinud röga lahtistamiseks.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACC 20 mg/ml VÕTMISTÄrge võtke ACC 20 mg/ml
-kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüültsüsteiini või ACC 20 mg/ml mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ACC 20 mg/ml
Alla 2-aastastel lastel võib ACC 20 mg/ml kasutada ainult arsti järelvalve all.
Bronhiaalastma ja haavandtõve anamneesiga patsientidel tuleb atsetüültsüsteiini kasutada ettevaatlikult.
Histamiini talumatuse korral on samuti vajalik ettevaatus. Nimetatud patsientidel tuleb vältida pikaajalist ravi, sest atsetüültsüsteiin mõjutab histamiini metabolismi ning võib tekitada kõrvalnähte (nt peavalu, vasomotoorne riniit, sügelemine).

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Antibiootikumid On teada, et terve hulk antibiootikume on atsetüültsüsteiiniga füüsikaliselt kokkusobimatud või inaktiveeruvad atsetüültsüsteiini toimel. Ettevaatuse tõttu tuleb manustada suukaudseid antibiootikume eraldi ning vähemalt kahetunnise vahega. 
Köhavastased ained Kombineerides atsetüültsüsteiini köhavastaste ravimitega, tekib sekreedi peetuse oht köharefleksi mahasurumise tõttu. Seetõttu tuleb sellise kombinatsiooni kasutamist hoolikalt kaaluda.
Nitroglütseriin
Kui samaaegselt võetakse ACC 20 mg/ml, võib see suurendada nitroglütseriini (glütserooltrinitraati) sisaldavate ravimite veresooni laiendavat ja verd vedeldavat toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kuna puuduvad küllaldased andmed atsetüültsüsteiini kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel
emadel, tohib seda ravimit nimetatud olukordades kasutada ainult juhul, kui arst seda määrab.


Oluline teave mõningate ACC 20 mg/ml koostisainete suhtes
Ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi
kasutamist konsulteerima arstiga.
Ravim sisaldab metüül-4-hüdroksübensoaati (E218) ja propüül-4-hüdroksübensoaati (E216). Need
abiained võivad tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi reaktsioone).


3. KUIDAS ACC 20 mg/ml VÕTTA

Võtke ACC 20 mg/ml alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on:
Vanus  Kogu päevaannus 
Üle 14-aastased noorukid ja täiskasvanud  2 mõõtelusikat (= 10 ml) 2…3 korda päevas, mis vastab 400…600 mg atsetüültsüsteiinile. 
6…14-aastased lapsed  1 mõõtelusikas (= 5 ml) 3…4 korda päevas, mis vastab 300…400 mg atsetüültsüsteiinile. 
2…5-aastased lapsed  1 mõõtelusikas (= 5 ml) 2…3 korda päevas, mis vastab 200…300 mg atsetüültsüsteiinile. 
Alla 2-aastased lapsed  ½ mõõtelusikat (= 2,5 ml) 2…3 korda päevas, mis vastab 100…150 mg atsetüültsüsteiinile. 

Röga lahtistamine mukovistsidoosi korral:
üle 6-aastasele lapsele  2 mõõtelusikat (= 10 ml) suukaudset lahust 3 korda päevas, mis vastab 600
mg atsetüültsüsteiinile.
2...6-aastasele lapsele 1 mõõtelusikas (= 5 ml) suukaudset lahust 4 korda päevas, mis vastab 400
mg atsetüültsüsteiinile.
Patsientidel kehakaaluga üle 30 kg võib annust suurendada kuni 800 mg-ni ööpäevas.

10 ml (= 2 mõõtelusikat) valmislahust sisaldab 3,7 g sorbitooli. Annustamisjuhiseid järgides
manustatakse iga kasutuskorraga kuni 3,7 g sorbitooli.

Lahuse valmistamine
-Avage lapsekindel kork, vajutades seda alla ja pöörates samaaegselt vasakule. 
-Täitke külma kraaniveega kuni märgini (süvendini).
-Sulgege kork ja loksutage tugevalt.
-Lisage uuesti vett kuni märgini (süvendini) ja loksutage. 

Kirjeldatud protseduuri tuleb korrata senikaua, kuni lahuse hulk on jõudnud märgini (süvendini). 
Pakend sisaldab 5 ml mõõtelusikat 2,5 ml ja 1,25 ml jaotistega.
ACC 20 mg/ml sekreeti vedeldavat toimet toetab vedeliku tarbimine.
Kui pärast 4…5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.
Kui teil on tunne, et ACC 20 mg/ml toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Kui te võtate ACC 20 mg/ml rohkem kui ette nähtud
Üleannus võib põhjustada iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust. Üleannustamissümptomite ilmnemisel konsulteerige arstiga 

Kui te unustate ACC 20 mg /ml võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ACC põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel rühmitatud järgnevalt:
Väga sage: (≥ 1/10)
Sage: (≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt: (≥ 1/1 000 kuni < 1/100)
Harv: (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv (< 1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Aeg-ajalt: Peavalu, palavik, allergilised reaktsioonid (sügelemine, nõgestõbi, eksanteem, nahalööve, bronhospasmid, nahaturse, kiirenenud südametegevus ja vererõhu langus) Väga harv: Anafülaktilised reaktsioonid kuni šokini
Naha- ja nahaaluskoe reaktsioonid Väga harva on atsetüültsüsteiiniga seoses teatatud raskete nahareaktsioonide (Stevens-Johnsoni ning Lyelli sündroomi) tekkest. Kui tekivad naha- ja limaskesta muutused, tuleks kohe pöörduda arsti poole ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.
Kõrva ja labürindi kahjustused Aeg-ajalt: Kohin kõrvus
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Harv: Hingeldus, bronhospam – peamiselt bronhiaalastmaga seotud ülitundliku bronhisüsteemiga patsientidel
Seedetrakti häired Aeg-ajalt: Suupõletik, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, kõrvetised ja iiveldus
Peale selle on atsetüültsüsteiini manustamise ajal väga harva kirjeldatud veritsusi, eeskätt kui anamneesis on ülitundlikkusreaktsioon.
Erinevates uuringutes on kirjeldatud trombotsüütide agregatsiooni vähenemist atsetüültsüsteiini olemasolul, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole kindlaks tehtud.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.     KUIDAS ACC 20 mg/ml SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage ACC 20 mg/ml pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 30°C. Säilitage valmislahust külmkapis. Valmislahus on kasutamiskõlblik 12 päeva.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.     LISAINFOMida ACC 20 mg/ml sisaldab
-    Toimeaine on atsetüültsüsteiin. Valmislahuse 1 ml sisaldab 20 mg atsetüültsüsteiini.
-    Abiained on metüül-4-hüdroksübensoaat (E218), naatriumtsitraat (E331), propüül-4hüdroksübensoaat (E216), sorbitool (E420), lõhnaained (apelsin).
Teave diabeedikutele ja päriliku fruktoositalumatusega patsientidele 10 ml (=2 mõõtelusikat) valmislahust sisaldab 3,7 g sorbitooli, mis vastab 0,31 leivaühikule

Kuidas ACC 20 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu
Pulber lahuse valmistamiseks on klaaspudelis 75 ja 150 ml lahuse valmistamiseks.

Müügiloa hoidja ja tootja
Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105 EE-11312 Tallinn tel +372 6652400 fax +372 6652410
Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2010.