Anastrozole-Teva 1 mg - Anastrozole-Teva 1 mg ravimi omaduste kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Anastrozole-Teva 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
INN. Anastrozolum

Abiained:
Üks tablett sisaldab 87 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge kuni valkjas ümmarguse kujuga õhukese polümeerikattega tablett. Tableti ühel küljel on märgistus “93”. Tableti teisel küljel on märgistus “A10”.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Kaugelearenenud rinnanäärmevähi ravi postmenopausis naistel. Östrogeenretseptor-negatiivsetel patsientidel ei ole efektiivsus tõestatud, välja arvatud juhul, kui varem on saavutatud positiivne kliiniline ravivastus tamoksifeenile.
Varajase hormoonretseptor-positiivse invasiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi postmenopausis naistel.
Varajase hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähi adjuvantravi postmenopausis naistel, kes on 2 kuni 3 aastat saanud adjuvantravi tamoksifeeniga.
4.2 Annustamine ja manustamisviis
Täiskasvanud, sh eakad  Üks 1 mg tablett üks kord ööpäevas suukaudselt sisse võtta  
Lapsed  Ei soovitata kasutada lastel. 
Neerukahjustus  Kerge kuni keskmise raskusega neerukahjustuse korral ei ole annuse kohandamine vajalik. 
Maksakahjustus  Kerge maksahaiguse korral ei ole annuse kohandamine vajalik. 

Haiguse varases staadiumis on soovituslik ravi kestus 5 aastat. 

4.3 Vastunäidustused
-Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes (vt lõik 6.1).
-Premenopausis naised.
-Rasedus ja imetamine.
-Raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens alla 20 ml/min).
-Keskmise raskusega või raske maksahaigus.

Koos anastrosooliga ei tohi manustada östrogeene sisaldavaid ravimeid, kuna need suruvad maha
anastrosooli farmakoloogilise toime.
Samaaegne ravi tamoksifeeniga (vt lõik 4.5).


4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Anastrosooli ei soovitata kasutada lastel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.
Kui patsiendi hormonaalne seisund on ebaselge, tuleb menopausi olemasolu kinnitamiseks kasutada biokeemilisi analüüse.
Anastrosooli kasutamise ohutuse kohta keskmise raskuse kuni raske maksakahjustusega patsientidel või raske neerufunktsiooni kahjustusega (kreatiniini kliirens alla 20 ml/min) patsientidel puuduvad kindlad andmed.
Naistel, kellel on osteoporoos või selle suurenenud tekkeoht, tuleb ravi alustamisel ja regulaarsete vahedega ravi ajal mõõta densitomeetriliselt, st DEXA skriiningul luutihedust. Vajadusel alustada osteoporoosi ravi või profülaktikat ning hoolikalt jälgida muutusi.
Puuduvad andmed anastrosooli samaaegse kasutamise kohta LHRH analoogidega. Seda kombinatsiooni ei tohiks kasutada väljaspool kliinilisi uuringuid.
Kuna anastrosool vähendab veres ringleva östrogeeni taset, võib see põhjustada luutiheduse vähenemist. Hetkel puuduvad küllaldased andmed, mis näitaksid bisfosfonaatide toimet anastrosoolist tingitud luu mineraalse tiheduse langusele või nende profülaktilisest kasutamisest tulenevat kasu.
Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasi puudulikkuse või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Anastrosool inhibeeris in vitro tsütokroom P450 isoensüüme 1AC, 2C8/9 ja 3A4, kuid kliinilises koostoimeuuringus koos varfariiniga ilmnes, et anastrosool annuses 1 mg ei inhibeeri oluliselt ravimite metabolismi, mida metaboliseeritakse tsütokroom P450 süsteemi vahendusel.
Anastrosooli ja bisfosfonaatide vahel ei ole täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid.
Tamoksifeeni ei tohi manustada koos anastrosooliga, sest see võib vähendada anastrosooli farmakoloogilist toimet (vt lõik 4.3).

4.6 Rasedus ja imetamine
Anastrozole-Teva on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Anastrozole-Teva ei oma tõenäoliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Anastrosooli kasutamisel on siiski täheldatud jõuetust ja unisust ning selliste nähtude püsides tuleb autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel rakendada ettevaatust.

4.8 Kõrvaltoimed
Väga sage  Vaskulaarsed häired  Kuumahood, peamiselt kerge või keskmise 
(≥1/10)  raskusega 

Sage  Närvisüsteemi häired  Peavalu, peamiselt kerge või keskmise raskusega 
(≥1/100 kuni <1/10)  Seedetrakti häired  Iiveldus, peamiselt kerge või keskmise raskusega Kõhulahtisus, peamiselt kerge või keskmise raskusega 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused  Juuste hõrenemine, peamiselt kerge või keskmise raskusega Lööve, peamiselt kerge või keskmise raskusega 
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused  Liigeste valu/kangus, peamiselt kerge või keskmise raskusega
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid  Asteenia, peamiselt kerge või keskmise raskusega 
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired  Tupekuivus, peamiselt kerge või keskmise raskusega 
Aeg-ajalt  Närvisüsteemi häired  Unisus, peamiselt kerge või keskmsie raskusega 
(≥1/1000 kuni <1/100)  Seedetrakti häired  Oksendamine, peamiselt kerge või keskmise raskusega 
Ainevahetus- ja toitumishäired  Anoreksia, peamiselt kerge raskusega Hüperkolesteroleemia, peamiselt kerge või keskmise raskusega 
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired  Vaginaalne verejooks, peamiselt kerge või keskmise raskusega* 
Väga harv (<1/10000)  Naha ja nahaaluskoe kahjustused  Multiformne erüteem Stevensi-Johnsoni sündroom Allergilised reaktsioonid, sh angioödeem, urtikaaria ja anafülaksia 

*Vaginaalset verejooksu on esinenud aeg-ajalt, peamiselt kaugelearenenud rinnanäärme vähiga patsientidel esimestel nädalatel pärast hormoonravi asendamist anastrosooliga. Kui verejooks jätkub, tuleks kaaluda täiendavate uuringute läbiviimist.
Kuna anastrosool langetab veres tsirkuleerivate östrogeenide taset, võib see põhjustada luu mineraalse tiheduse langust, mis võib mõnede patsientide jaoks viia suurenenud luumurru tekkeriskini (vt lõik 4.4).
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) on teatatud suurenenud gamma-GT ja alkaalse fosfataasi väärtustest. Nende muutuste põhjuslikku seost ei ole kindlaks tehtud.
Järgnevas tabelis on esitatud eelnevalt määratletud kõrvaltoimete esinemissagedused ATAC uuringus sõltumata tekkepõhjustest, mis registreeriti patsientidel uuringuravimi võtmise ajal ja kuni 14 päeva jooksul pärast ravi katkestamist.
Kõrvaltoimed  Anastrosool (n=3092)  Tamoksifeen (n=3094) 
Kuumahood  1104 (35,7%)  1264 (40,9%) 
Liigeste valu/kangus  1100 (35,6%)  911 (29,4%) 
Meeleoluhäired  597 (19,3%)  554 (17,9%) 
Jõuetus/asteenia  575 (18,6%)  544 (17,6%) 
Iiveldus ja oksendamine  393 (12,7%)  384 (12,4%) 
Luumurrud  315 (10,2%)  209 (6,8%) 
Lülisamba-, reieluukaela või randme (Colles’i) murrud  133 (4,3%)  91 (2,9%) 
Randme-/Colles’i murrud  67 (2,2%)  50 (1,6%) 
Lülimurrud  43 (1,4%)  22 (0,7%) 
Reieluukaela murrud  28 (0,9%)  26 (0,8%) 

Katarakt  182 (5,9%)  213 (6,9%) 
Vaginaalne verejooks  167 (5,4%)  317 (10,2%) 
Isheemiline südame-veresoonkonna haigus  127 (4,1%)  104 (3,4%) 
Stenokardia  71 (2,3%)  51 (1,6%) 
Südamelihase infarkt  37 (1,2%)  34 (1,1%) 
Koronaarhaigus  25 (0,8%)  23 (0,7%) 
Müokardi isheemia  22 (0,7%)  14 (0,5%) 
Vaginaalne voolus  109 (3,5%)  408 (13,2%) 
Igasugused veenide trombemboolilised nähud  87 (2,8%)  140 (4,5%) 
Süvaveenide trombemboolilised nähud, sh kopsuarteri trombemboolia  48 (1,6%)  74 (2,4%) 
Isheemilised tserebrovaskulaarsed nähud  62 (2,0%)  88 (2,8%) 
Endomeetriumi vähk  4 (0,2%)  13 (0,6%) 

Anastrosooli ja tamoksifeeni rühmas olid luumurdude esinemissagedused keskmiselt 68 kuud kestnud jälgimisperioodi möödudes vastavalt 22 ja 15 luumurdu 1000 patsient-aasta kohta.
Anastrosooli rühmas täheldatud luumurdude esinemissagedus sarnaneb vanusega kohandatult postmenopausis patsientide populatsioonidele. Ei ole selge, kas ATAC uuringus täheldatud luumurdude ja osteoporoosi esinemissagedused anastrosooli saanud patsientide hulgas väljendavad tamoksifeeni kaitsvat toimet, anastrosooli spetsiifilist toimet või mõlemat.
Osteoporoosi esinemissagedus oli anastrosooli saanud patsientidel 10,5% ja tamoksifeeni saanutel 7,3%.

4.9 Üleannustamine
Anastrosooli juhusliku üleannustamise kohta on vähe kliinilisi kogemusi. Loomkatsetes oli anastrosooli äge toksilisus madal. Kliinilistes uuringutes on kasutatud erinevaid anastrosooli annuseid, tervetele meessoost vabatahtlikele on manustatud ühekordse annusena kuni 60 mg anastrosooli ja kaugelearenenud rinnavähiga postmenopausis naistele on manustatud kuni 10 mg anastrosooli; nimetatud annused olid hästi talutavad. Anastrosooli ühekordset annust, mis viib eluohtlike sümptomiteni, ei ole määratletud. Üleannustamise puhuks puudub spetsiifiline antidoot ja ravi peab olema sümptomaatiline.
Üleannustamist ravides tuleb arvestada võimalusega, et korraga võib olla võetud mitmeid aineid. Dialüüsist võib abi olla, sest anastrosool ei seondu tugevasti valkudega. Näidustatud on üldtoetav ravi, sealhulgas elutähtsate näitajate ja patsiendi hoolikas jälgimine.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: hormoonide antagonistid ja sarnased ained ATC-kood: L02BG03
Anastrosool on tugevatoimeline ja kõrge selektiivsusega mittesteroidne aromataasi inhibiitor. Postmenopausis naistel toimub östrogeeni süntees peamiselt perifeersetes kudedes androstenediooni muutmisel aromataasi ensüümkompleksi abil östrooniks.
Järgnevalt muudetakse östroon östradiooliks. Verega ringleva östradiooli kontsentratsiooni langetamine veres on andnud häid tulemusi rinnavähiga patsientide ravis. Kõrge tundlikkusega analüüsimeetodi abil määratuna pärsib anastrosooli ööpäevane annus 1 mg postmenopausis naistel östradiooli tootmist koguni 80% võrra.
Anastrosoolil puudub progestogeenne, androgeenne või östrogeenne aktiivsus.
Anastrosooli ööpäevased annused kuni 10 mg ei oma mingit toimet kortisooli ega aldosterooni sekretsioonile, mõõdetuna enne või pärast AKTH stimulatsioontesti. Seetõttu ei ole kortikoidide lisamine vajalik.
Laiaulatuslik III faasi kliiniline uuring, mis viidi läbi 9366 postmenopausaalses eas operaabelse rinnavähiga naisel, keda raviti 5 aasta jooksul näitas, et anastrosool omab statistiliselt olulisi eeliseid haigusvaba elulemuse osas võrreldes tamoksifeeniga. Tamoksifeeniga võrreldes täheldati anastrosooli suuremaid eeliseid haigusvaba elulemuse osas hormoonretseptor-positiivse kasvajaga patsientidel. Võrreldes tamoksifeeniga oli anastrosool statistiliselt efektiivsem arvestades aega, mis kulus kasvaja taastekkeks.
See erinevus oli nii ravikavatsuslikku põhimõtet (Intention To Treat) järgiva analüüsi kui hormoonretseptor-positiivsete populatsiooni alaanalüüsi põhjal haigusvabast elulemusest veelgi suurem. Anastrosool omas statistiliselt olulist eelist tamoksifeeni ees kasvaja kaugmetastaaside taastekke aja osas. Täheldati ka anastrosooli eeliseid kaugmetastaaside vaba elulemuse osas. Vastaspoolse rinnavähi esinemissagedus oli anastrosooli kasutamisel statistiliselt väiksem kui tamoksifeeni kasutamisel. Üldise elulemuse osas on anastrosooli efektiivsus tamoksifeeniga samaväärne. Vastaspoole rinnavähi tekkesagedus oli anastrosooli korral statistiliselt väiksem kui tamoksifeeni korral. 
Üldise elulemuse osas on anastrosool 5 aastat kestnud ravi järel vähemalt sama efektiivne kui tamoksifeen. Madala suremuse tõttu on anastrosooli ja tamoksifeeni vaheliste erinevuste täpsemaks määratlemiseks pikaajalise elulemuse osas vaja siiski täiendavat jälgimist. ATAC uuringus osalenud patsiente, kelle keskmine jälgimisperiood oli 68 kuud, ei ole 5 aastat kestnud ravi järgselt küllaldaselt jälgitud, et saaks võrrelda anastrosooli ja tamoksifeeni ravijärgseid pikaajalisi toimeid.
ATAC uuringu tulemusnäitajate kokkuvõte: 5-aastase ravi läbinute analüüs 
Efektiivsuse näitajad  Juhtude hulk (sagedus) 
Ravikavatsuslik populatsioon  Hormoonretseptorpositiivse tuumori staatus 
anastrosool (n=3125)  tamoksifeen (n=3116)  anastrosool (n=2618)  tamoksifeen (n=2598) 
Haigusvaba elulemusa  575 (18,4)  651 (20,9)  424 (16,2)  497 (19,1) 
Riskide suhe  0,87  0,83 
2-poolne 95% CI  0,78 kuni 0,97  0,73 kuni 0,94 
p-väärtus  0,0127  0,0049 
Kaugretsidiivivaba elulemusb  500 (16,0)  530 (17,0)  370 (14,1)  394 (15,2) 
Riskide suhe  0,94  0,93 
2-poolne 95% CI  0,83 kuni 1,06  0,80 kuni 1,07 
p-väärtus  0,2850  0,2838 
Ajavahemik retsidiivi tekkenic  402 (12,9)  498 (16,0)  282 (10,8)  370 (14,2) 
Riskide suhe  0,79  0,74 
2-poolne 95% CI  0,70 kuni 0,90  0,64 kuni 0,87 
p-väärtus  0,0005  0,0002 
Ajavahemik kaugretsidiivi tekkenid  324 (10,4)  375 (12,0)  226 (8,6)  265 (10,2) 
Riskide suhe  0,86  0,84 
2-poolne 95% CI  0,74 kuni 0,99  0,70 kuni 1,00 
p-väärtus  0,0427  0,0559 

Vastaspoole rinnanäärme esmane vähk  35 (1,1)  59 (1,9)  26 (1,0)  54 (2,1) 
Tõenäosuste suhe  0,59  0,47 
2-poolne 95% CI  0,39 kuni 0,89  0,30 kuni 0,76 
p-väärtus  0,0131  0,0018 
Üldine elulemuse  411 (13,2)  420 (13,5)  296 (11,3)  301 (11,6) 
Riskide suhe  0,97  0,97 
2-poolne 95% CI  0,85 kuni 1,12  0,83 kuni 1,14 
p-väärtus  0,7142  0,7339 

a. Haigusvaba elulemus hõlmab kõiki retsidiveerumise juhtusid ja see on määratletud kui esmane regionaalne retsidiveerumine, esmane vastaspoolne rinnanäärme vähk, kaugretsidiiv või surm (igasugustel põhjustel).

b. Kaugretsidiivivaba elulemus on määratletud kui esmane kaugretsidiivi teke või surm (igasugustel põhjustel).

c. Ajavahemik retsidiveerumiseni on määratletud kui esmase lokaalse retsidiivi teke, vastaspoolse rinnanäärmevähi esmane ilmnemine, kaugretsidiivi teke või surm rinnanäärme vähi tagajärjel.

d. Ajavahemik kaugretsidiivi tekkeni on määratletud kui esmase kaugretsidiivi teke või surm rinnanäärme vähi tagajärjel.

e. Surnud patsientide arv (%).


Sarnaselt kõigi raviotsuste tegemisele peavad rinnavähiga patsient ja tema raviarst arutama ravist saadava kasu ja riski suhet.
Kui anastrosooli manustati koos tamoksifeeniga, sarnanesid efektiivsus- ja ohutusnäitajad ainult tamoksifeeni manustamisele sõltumata hormoonretseptori staatusest. Selle täpne toimemehhanism ei ole veel selge. Seda ei seostata anastrosoolist tingitud östradiooli supressiooni määraga.
Varajases staadiumis rinnanäärmevähi adjuvantraviga patsientidel, kes saavad adjuvantravi tamoksifeeniga
III faasi uuringus (ABCSG 8), milles osales 2579 postmenopausis naist hormoonretseptor-positiivse varajases staadiumis rinnanäärmevähiga, keda oli opereeritud ja kes võisid olla saanud kiiritusravi ning kes ei olnud saanud kemoteraapiat, oli pärast keskmiselt 24 kuud kestnud jälgimisperioodi haigusvaba elulemus statistiliselt parem juhul, kui pärast kaheaastast adjuvantravi tamoksifeeniga jätkati ravi anastrosooliga ega jätkatud tamoksifeeni kasutamist.
Ajavahemikud igasuguse retsidiivi tekkeni, ajavahemikud lokaalse või kaugretsidiivi tekkeni ja ajavahemikud kaugretsidiivi tekkeni olid anastrosooli puhul statistiliselt soodsamad, mis vastab haigusvaba elulemuse näitajatele. Vastaspoole rinnanäärmevähi esinemissagedus oli väga madal mõlemas ravirühmas ja arvuliselt anastrosooli kasuks. Üldine elulemus oli kahes ravirühmas sarnane.
ABCSG 8 uuringu tulemusnäitajad ja tulemuste kokkuvõte 
Efektiivsuse näitajad  Juhtude hulk (sagedus) 
anastrosool (n=1297)  tamoksifeen (n=1282) 
Haigusvaba elulemus  65 (5,0)  93 (7,3) 
Riskide suhe  0,67 
2-poolne 95% CI  0,49 kuni 0,92 
p-väärtus  0,014 
Ajavahemik igasuguse retsidiivi tekkeni  36 (2,8)  66 (5,1) 
Riskide suhe  0,53 
2-poolne 95% CI  0,35 kuni 0,79 
p-väärtus  0,002 

Ajavahemik lokaalse või kaugretsidiivi tekkeni  29 (2,2)  51 (4,0) 
Riskide suhe  0,55 
2-poolne 95% CI  0,35 kuni 0,87 
p-väärtus  0,011 
Ajavahemik kaugretsidiivi tekkeni  22 (1,7)  41 (3,2) 
Riskide suhe  0,52 
2-poolne 95% CI  0,31 kuni 0,88 
p-väärtus  0,015 
Esmane vastaspoole rinnanäärme vähk  7 (0,5)  15 (1,2) 
Tõenäosuste suhe  0,46 
2-poolne 95% CI  0,19 kuni 1,13 
p-väärtus  0,090 
Üldine elulemus  43 (3,3)  45 (3,5) 
Riskide suhe  0,96 
2-poolne 95% CI  0,63 kuni 1,46 
p-väärtus  0,840 

Neid tulemusi toetasid kahe hilisema sarnase uuringu (GABG/ARNO 95 ja ITA) tulemused, millest ühes olid patsiendid saanud operatiivset ravi ja kemoteraapiat, samuti ABCSG 8 ja GABG/ARNO 95 kombineeritud analüüs.
Anastrosooli ohutusprofiil nendes 3 uuringus oli vastavuses hormoonretseptor-positiivse algstaadiumis rinnavähiga postmenopausis naiste teadaoleva ohutusprofiiliga.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Anastrosool imendub kiiresti ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse tavaliselt kahe tunni jooksul pärast manustamist (paastuseisundis). Anastrosool elimineerub aeglaselt, plasma poolväärtusaeg on 40 kuni 50 tundi. Toit vähendab pisut imendumiskiirust, mitte aga selle ulatust. Imendumiskiiruse vähene muutus ei põhjusta tõenäoliselt anastrosooli üks kord ööpäevas manustamisel kliiniliselt olulisi muutusi tasakaalukontsentratsioonis. Pärast 7-päevast manustamist saavutatakse ligikaudu 90% kuni 95% anastrosooli tasakaalukontsentratsioonist vereplasmas. Puuduvad tõendid anastrosooli farmakokineetiliste parameetrite sõltuvuse kohta ajast või annuse suurusest.
Anastrosooli farmakokineetika ei sõltu postmenopausis naise vanusest.
Lastel ei ole farmakokineetikat uuritud.
Anastrosool seondub ainult 40% ulatuses plasmavalkudega.
Postmenopausis naiste organismis metaboliseeritakse anastrosool ulatuslikult, 10% manustatud annusest eritub 72 tunni jooksul muutumatult uriiniga. Anastrosool metaboliseerub N-dealküleerimise, hüdroksüleerimise ja glükuroniseerimise teel. Metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Plasma ja uriini peamine metaboliit triasool ei inhibeeri aromataasi.
Stabiilse maksatsirroosiga või neerukahjustusega vabatahtlikel oli anastrosooli kliirens suukaudse manustamise järgselt sarnases vahemikus kui tervetel vabatahtlikel.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Äge toksilisusÄgeda toksilisuse uuringutes närilistel oli anastrosooli keskmine surmav annus suurem kui 100 mg/kg/ööpäevas suu kaudu manustatuna ja suurem kui 50 mg/kg/ööpäevas intraperitoneaalselt manustatuna. Ägeda suukaudse toksilisuse uuringus koertel ületas keskmine letaalne annus 45 mg/kg/ööpäevas.
Korduvtoksilisus Korduvtoksilisuse uuringud viidi läbi rottidel ja koertel. Toimeta annuseid anastrosooli toksilisuse uuringutes ei õnnestunud määrata, kuid toimed, mis saadi väikeste (1 mg/kg/ööpäevas) ja keskmiste annuste (koertel 3 mg/kg/ööpäevas; rottidel 5 mg/kg/ööpäevas) kasutamisel, olid seotud kas anastrosooli farmakoloogiliste või ensüüme aktiveerivate omadustega ja nendega ei kaasnenud olulisi toksilisi ega degeneratiivseid muutusi.
Mutageensus Anastrosooli geneetilise toksilisuse uuringud näitavad, et anastrosool ei ole mutageenne ega klastogeenne.
Reproduktsioonitoksilisus Anastrosooli suukaudne manustamine emastele rottidele annuses 1 mg/kg/ööpäevas põhjustas viljatuse olulist sagenemist ning annuses 0,02 mg/kg/ööpäevas põhjustas viljastatud munaraku implanteerumise häirete tõusu. Need toimed esinesid kliiniliselt oluliste annuste juures. Toimet inimesele ei saa välistada. Need toimed olid seotud ravimi farmakoloogiliste omadustega ning möödusid täielikult pärast 5 nädala pikkust ravimi manustamise katkestamist.
Anastrosooli suukaudne manustamine tiinetele rottidele ja küülikutele ei põhjustanud teratogeenseid toimeid annuste juures vastavalt kuni 1,0 ja 0,2 mg/kg/ööpäevas. Ilmnenud toimed (platsenta suurenemine rottidel ja tiinuse katkemine küülikutel) olid seotud ravimi farmakoloogiliste omadustega.
Poegade ellujäämine oli ohustatud rottidel, kellele manustati anastrosooli 0,02 mg/kg/ööpäevas ja rohkem (alates 17. tiinuspäevast kuni 22. poegimisjärgse päevani). See toime oli seotud anastrosooli farmakoloogilise toimega sünnitegevusele. Anastrosooli saanud loomade esimese põlvkonna järglastel ei täheldatud negatiivseid kõrvaltoimeid nende käitumisele ega sigimisvõimele.
Kantserogeensus Kaks aastat väldanud onkogeneesi uuring rottidel näitas, et ainult suurte annuste (25 mg/kg/ööpäevas) kasutamisel suurenes maksatuumorite ja emakakeha polüüpide esinemissagedus emasloomadel ja kilpnäärme adenoomide esinemissagedus isasloomadel. Need muutused ilmnesid inimeste raviannustest 100 korda suuremate annuste korral ega peeta patsientide ravi seisukohast kliiniliselt oluliseks.
Kaks aastat väldanud onkogeneesi uuringus hiirtega täheldati healoomuliste munasarjakasvajate teket ja muutusi lümforetikulaarsete tuumorite esinemissageduses (vähem histiotsüütseid sarkoome emasloomadel ja rohkem lümfoomist põhjustatud surmajuhte). Neid muutusi peetakse hiirtele spetsiifiliseks aromataasi pärssimisest tingitud toimeks ja seda ei peeta patsientide ravi seisukohast kliiniliselt oluliseks.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Tableti sisu Laktoosmonohüdraat Magneesiumstearaat (E572) Povidoon K-30 Naatriumtärklisglükolaat tüüp A
Tableti kate Hüpromelloos (E464) Makrogool 400 Makrogool 6000 Titaandioksiid (E171)

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
36 kuud

6.4 Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Läbipaistvad PVC/PVdC/Al blistrid.

Pakendi suurused:
1, 14, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 ja 300 õhukese polümeerikattega tabletti.
Haiglapakendites 84 õhukese polümeerikattega tabletti.
Haigla üksikannusega pakendites: 10 (10 x 1), 50 (50 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks
Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

TEVA Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holland


8. MÜÜGILOA NUMBER

564407


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

26.10.2007/21.04.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2011.