Anastrozole-Teva 1 mg - Anastrozole-Teva 1 mg pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Anastrozole-Teva 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Anastrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-    Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-    Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-    Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-    Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravim on Anastrazole-Teva 1 mg ja milleks seda kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne Anastrazole-Teva 1 mg võtmist

3.     Kuidas Anastrazole-Teva 1 mg võtta 

4.     Võimalikud kõrvaltoimed

5.     Kuidas Anastrazole-Teva 1 mg säilitada

6.     Lisainfo


1.     MIS RAVIM ON ANASTROZOLE-TEVA 1 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

-Anastrozole-Teva 1 mg kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Anastrozole-Teva 1 mg toimib segades ensüümi nimega aromataas toimet, mis mõjutab teatud naissuguhormoonide, nagu östrogeenide, sisaldust organismis.
-Anastrozole-Teva 1 mg kasutatakse kaugelearenenud hormoon-tundliku rinnanäärmevähi ravis menopausijärgses eas naistel. Seda kasutatakse ka varajases staadiumis hormoontundliku rinnavähi korral pärast esmast ravi või pärast 2- kuni 3-aastast ravi tamoksifeeniga.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANASTROZOLE-TEVA 1 MG VÕTMIST

Ärge võtke Anastrozole-Teva 1 mg
-kui te olete allergiline (ülitundlik) anastrosooli või Anastrozole-Teva 1 mg mõne koostisosa suhtes;
-kui teil ei ole veel tekkinud menopausi; 
-kui te olete rase või toidate last rinnaga;
-kui teil on rasked neerufunktsiooni häired;
-kui teil on keskmise raskusega või raske maksahaigus;
-kui te võtate östrogeeni sisaldavaid ravimeid (vt ka lõik "Võtmine koos teiste ravimitega");
-kui te võtate tamoksifeeni (vt ka lõik „Võtmine koos teiste ravimitega”).


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Anastrozole-Teva 1 mg
Rääkige oma arstiga enne, kui te hakkate seda ravimit võtma:
-Kui teil on osteoporoos või kui teil on olnud mõni seisund, mis mõjutab teie luude tugevust. Anastrozole-Teva 1 mg langetab naissuguhormoonide sisaldust veres ja see võib viia luu mineraalainete sisalduse languseni, mis võib luud muuta nõrgemaks. Ravi ajal võib olla vajalik läbida luutiheduse uuring. Arst võib teile määrata ravimi, mis aitab luukoe kadu ennetada või ravida.
-Kui te kasutate LHRH analooge (ravimid, mida kasutatakse rinnanäärmevähi, teatud günekoloogiliste haiguste või viljatuse raviks). LHRH analoogide ja anastrosooli kombinatsiooni kohta ei ole uuringuid tehtud. Seetõttu ei tohi anastrosooli ja LHRH analoogide kombinatsiooni kasutada.
-Kui te ei ole kindel, kas te olete juba menopausi läbinud või mitte. Teie arst peaks kontrollima hormoonide sisaldust teie veres.

Võtmine koos teiste ravimitega
Te ei tohi Anastrozole-Teva 1 mg võtta, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest (vt ka lõik “Ärge
võtke Anastrozole-Teva 1 mg”):
-östrogeeni sisaldavad ravimid,
-tamoksifeen, teine rinnanäärmevähi ravim.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


Rasedus ja imetamine
Anastrozole-Teva 1 mg ei tohi kasutada raseduse ega imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Anastrozole-Teva 1 mg võib muuta teid väsinuks või uniseks. Kui teil tekivad sellised sümptomid, ei tohi te autot juhtida ega masinatega töötada.

Oluline teave mõningate Anastrozole-Teva 1 mg koostisainete suhtes
Anastrozole-Teva 1 mg sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3. KUIDAS ANASTROZOLE-TEVA 1 MG VÕTTA

Võtke Anastrozole-Teva 1 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Täiskasvanud, sealhulgas eakad:
Võtke üks tablett ööpäevas. Neelake see alla koos klaasitäie veega.

Lapsed:
Anastrozole-Teva 1 mg ei soovitata kasutada lastel.


Kui te võtate Anastrozole-Teva 1 mg rohkem kui ette nähtud
Kui teie (või keegi teine) neelab palju tablette ühekorraga või kui te arvate, et laps on neelanud mõne tableti, võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Võtke palun see infoleht, allesjäänud tabletid ja pakend haiglasse või arsti juurde kaasa, nii et nad teaksid, milliseid tablette võeti.
Kui te lõpetate Anastrozole-Teva 1 mg võtmise
Ärge katkestage tablettide võtmist, isegi kui te tunnete end tervena, enne kui arst teile seda ütleb.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Anastrozole-Teva 1 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui te kogete mõnd alljärgnevatest toimetest, katkestage Anastrozole-Teva 1 mg võtmine ja rääkige sellest otsekohe oma arstile või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda: -Raske allergiline reaktsioon (lööve, sügelus, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada
raskusi neelamisel või hingamisel). See on raske kuid väga harv kõrvaltoime. Te võite vajada kiiret arstiabi või hospitaliseerimist.
Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud järgnevate ligikaudsete esinemissagedustega:
Väga sage (esineb enam kui ühel isikul 10-st):
-Kuumahood.
Sage (esineb vähem kui ühel isikul 10-st, kuid enam kui ühel isikul 100-st):
-Letargia (pikka aega kestev teadvusehäire) -Liigesevalu või -kangus -Tupekuivus -Juuste hõrenemine -Lööve -Iiveldus, kõhulahtisus -Peavalu.
Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel isikul 100-st, kuid enam kui ühel isikul 1000-st):
-Tupe verejooks, peamiselt esimestel ravinädalatel pärast üleminekut olemasolevalt hormoonravilt. On oluline, et räägiksite oma arstile otsekohe, kui teil on Anastrozole-Teva 1 mg võtmise ajal või muul ajal pärast seda mistahes ebatavaline (püsiv) tupe verejooks või menstruatsioonihäired.
-Söögiisu kaotus -Kõrge kolesteroolitase veres -Oksendamine -Unisus.
Väga harv (esineb vähem kui ühel isikul 10000-st):
-Roosa/punane lööve, millel võib olla selge keskkoht
-Villide teke nahal, suus, silmades või suguelunditel (Stevensi-Johnsoni sündroom)
-Allergilised reaktsioonid, sh nõgeslööve.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:
Anastrozole-Teva 1 mg langetab östrogeenide sisaldust veres, see võib põhjustada luu mineraalainete sisalduse langust, mis võib luud muuta nõrgemaks ja mõnel juhul võib viia luumurdude tekkeni.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5. KUIDAS ANASTROZOLE-TEVA 1 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage Anastrozole-Teva 1 mg pärast
kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Anastrozole-Teva 1 mg sisaldab
-Toimeaine on anastrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
-Abiained on: tableti sisu: laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E572), povidoon K-30, naatriumtärklisglükolaat tüüp A tableti kate: hüpromelloos (E464), makrogool 400, makrogool 6000 ja titaandioksiid (E171).
Kuidas Anastrozole-Teva 1 mg välja näeb ja pakendi sisu
-Anastrozole-Teva 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad ümmarguse kujuga tabletid. Tableti ühel küljel on märgistus “93” ja teisel küljel on märgistus “A10”.
-Anastrozole-Teva 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 või 300 tabletti. Saadaval on ka haiglapakendid, mis sisaldavad 84 tabletti ja haigla üksikannusega pakendid, mis sisaldavad 10 (10 x 1) ja 50 (50 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja TEVA Pharma B.V.  Computerweg 10  3542 DR Utrecht Holland
Tootjad TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik
või
Pharmachemie B.V. Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem Holland
või
TEVA Santé SA Rue Bellocier, 89107 Sens Prantsusmaa
või
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen Ungari
või
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő Ungari
või
TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov Tšehhi Vabariik
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Sicor Biotech Eesti Filiaal/TEVA Grupi Liige Lõõtsa 8 11415 Tallinn Tel.: +372 6610801
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2011