Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Repaglinide Portfarma - Repaglinide Portfarma pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Repaglinide Portfarma, 0,5 mg tabletid Repaglinide Portfarma, 1 mg tabletid Repaglinide Portfarma, 2 mg tabletid
Repagliniid
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Repaglinide Portfarma ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Repaglinide Portfarma võtmist

3. Kuidas Repaglinide Portfarma’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Repaglinide Portfarma’t säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON REPAGLINIDE PORTFARMA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Repaglinide Portfarma on repagliniidi sisaldav suukaudne diabeediravim, mis aitab kõhunäärmel rohkem insuliini eritada, langetades nii veresuhkru (glükoosi) taset.
II tüüpi suhkurtõbi on haigus, mille puhul teie kõhunääre ei tooda enam piisavalt insuliini, et hoida veresuhkrutaset kontrolli all või kui organism ei reageeri toodetud insuliinile normaalselt (varem tuntud ka insuliinsõltumatu suhkurtõve ehk täiskasvanute suhkurtõve nime all).
Repaglinide Portfarma’t kasutatakse II tüüpi suhkurtõve ravis lisaks dieedile ja kehalisele koormusele: ravi alustatakse tavaliselt siis, kui dieedist, füüsilisest koormusest ega kehakaalu langusest ei piisa enam veresuhkrutaseme kontrolli all hoidmiseks või alandamiseks. Repaglinide Portfarma’t võib kasutada ka kombineeritult teise diabeediravimi metformiiniga.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE REPAGLINIDE PORTFARMA VÕTMIST

Ärge võtke Repaglinide Portfarma’t
-kui te olete allergiline (ülitundlik) repagliniidi või Repaglinide Portfarma mõne koostisosa suhtes. 
-kui teil on I tüüpi suhkurtõbi (insuliinsõltuv suhkurtõbi)
-kui happe tase teie organismis on tõusnud (diabeetiline ketoatsidoos)
-kui põete raskekujulist maksahaigust
-kui võtate gemfibrosiili (ravim vere kõrgenenud rasvasisalduse langetamiseks).


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Repaglinide Portfarma
-kui teil on probleeme maksaga. Repaglinide Portfarma’t ei soovitata mõõduka maksahaigusega
patsientidele. Repaglinide Portfarma’t ei tohiks võtta raske maksahaiguse puhul (vt lõik „Ärge võtke
Repaglinide Portfarma’t“).
-kui teil on probleeme neerudega. Repaglinide Portfarma’t tuleks võtta ettevaatusega.

-kui teil seisab ees ulatuslik operatsioon või olete hiljuti põdenud rasket haigust või infektsiooni.
Sellistel juhtudel võib suhkurtõbi väljuda kontrolli alt.
-kui te olete alla 18-aastane või üle 75 aasta vana, ei ole Repaglinide Portfarma soovitatav. Nendes
vanusegruppides ei ole seda ravimit uuritud.’

Rääkige oma arstiga, kui mõni ülalnimetatud juhtudest kehtib teie kohta. Repaglinide Portfarma ei
pruugi teile sobida. Arst annab teile nõu.

Kui teil tekib hüpoglükeemia
Hüpoglükeemia võib tekkida siis, kui teie veresuhkru tase langeb liiga madalale. See võib juhtuda:

• kui võtate liiga palju Repaglinide Portfarma’t

• kui teie füüsiline koormus on olnud tavalisest suurem

• kui võtate teisi ravimeid või teil esineb probleeme maksa- või neerutalitlusega (vt lõik 2 „Mida on vaja teada enne Repaglinide Portfarma võtmist“ teistest osadest).


Hüpoglükeemia tunnused võivad ilmneda äkki ja nende hulka võivad kuuluda: külm higi, jahe kahvatu
nahk, peavalu, südamepekslemine, iiveldus, tugev näljatunne, ajutised nägemismuutused, uimasus,
ebaharilik väsimus ja nõrkus, närvilisus või värisemine, ärevustunne, segadustunne,
keskendumisraskused.
Kui veresuhkru tase on madal või kui tunnete hüpoglükeemia lähenemist, võtke glükoositablette, suure
suhkrusisaldusega toitu või jooki, seejärel puhake.
Kui hüpoglükeemia sümptomid on möödunud või kui veresuhkru tase on stabiliseerunud, jätkake
Repaglinide Portfarma-ravi.
Rääkige teistele, et teil on diabeet ning kui te „vajute ära“ (kaotate teadvuse) hüpoglükeemia tõttu,
peavad nad teid pöörama külili ja otsima viivitamatult arstiabi. Teile ei tohi anda süüa ega juua. See
võib põhjustada teie lämbumise.

-Kui rasket hüpoglükeemiat ei ravita, võib see põhjustada ajukahjustuse (mööduva või püsiva) ja isegi surma.

-Kui teil esineb hüpoglükeemiahoog, mille puhul kaotate teadvuse, või palju hüpoglükeemiahooge, rääkige sellest oma arstile. Teie Repaglinide Portfarma annus, toit või kehaline koormus võib vajada muutmist.


Kui veresuhkru tase on liiga kõrge
Teie veresuhkru tase võib muutuda liiga kõrgeks (hüperglükeemia). See võib juhtuda, kui:

• võtate liiga vähe Repaglinide Portfarma’t

• teil on infektsioon või palavik

• sööte rohkem kui tavaliselt

• teie füüsiline koormus on tavalisest väiksem.


Hüperglükeemia tunnused ilmnevad järk-järgult. Nende hulka kuuluvad: sagenenud urineerimine, janutunne, kuiv nahk ja suukuivus. Rääkige oma arstiga. Teie Repaglinide Portfarma annus, toit või kehaline koormus võib vajada muutmist.

Võtmine koos teiste ravimitega
Te võite võtta Repaglinide Portfarma’t kombineeritult metformiiniga – teise diabeediravimiga, kui arst
on selle teile määranud.
Kui te võtate gemfibrosiili (kasutatakse vere kõrgenenud rasvasisalduse alandamiseks), ei tohiks te
Repaglinide Portfarma’t võtta.

Teie organismi reaktsioon Repaglinide Portfarma’le võib muutuda, kui kasutate teisi ravimeid, eriti
alljärgnevaid:

-monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI) (kasutatakse depressiooni raviks)

-beetaadrenoblokaatorid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või mõne südamehaiguse raviks)
-AKE inhibiitorid (kasutatakse südamehaiguste raviks)
-salitsülaadid (nt aspiriin)
-oktreotiid (kasutatakse vähi raviks)

-mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (NSAID) (valuvaigistite tüüp)
-steroidid (anaboolsed steroidid ja kortikosteroidid – kasutatakse aneemia puhul või põletiku
raviks)
-suukaudsed rasestumisvastased ravimid (antibeebipillid)
-tiasiidid (diureetikumid või „veeväljutajad”)
-danasool (kasutatakse rinna tsüstide või endometrioosi raviks)
-türeoidpreparaadid (kasutatakse kilpnäärme vähese hormooniproduktsiooni raviks)
-sümpatomimeetikumid (kasutatakse astmaravis)
-klaritromütsiin, trimetoprim, rifampitsiin (antibiootilised ravimid)
-itrakonasool, ketokonasool (seenhaiguse ravimid)
-gemfibrosiil (kasutatakse vere kõrge rasvasisalduse raviks)
-tsüklosporiin (kasutatakse immuunsüsteemi mahasurumiseks)
-fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal (kasutatakse epilepsia raviks)
-liht-naistepuna (taimne preparaat).

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


Repaglinide Portfarma võtmine koos toidu ja joogiga
Võtke Repaglinide Portfarma’t enne peamisi söögikordi. Alkohol võib muuta Repaglinide Portfarma veresuhkrut langetavat toimet. Olge tähelepanelik hüpoglükeemia sümptomite tekke suhtes.

Rasedus ja imetamine
Repaglinide Portfarma’t ei tohi võtta, kui olete rase või kui planeerite rasestuda. Minge arsti vastuvõtule niipea kui võimalik, kui te olete rasestunud või planeerite rasestuda ravi ajal.
Ärge võtke Repaglinide Portfarma’t imetamise perioodil.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui veresuhkur on madal või kõrge, võib see mõjutada teie võimet autot juhtida või masinaga töötada. Arvestage sellega, et võite ohustada ennast ja teisi. Palun küsige oma arstilt, kas te üldse tohite autot juhtida, kui
-teil on sagedased hüpoglükeemiahood
-hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid on harvad või puuduvad üldse.


3. KUIDAS REPAGLINIDE PORTFARMA’T VÕTTA

Arst määrab teile sobiva annuse.
-Tavaline algannus on 0,5 mg vahetult enne iga peamist söögikorda. Neelake tabletid alla klaasitäie veega vahetult enne või kuni 30 minutit enne iga peamist söögikorda.
-Arst võib annust suurendada kuni 4 mg sisse võtmiseks vahetult enne või kuni 30 minutit enne iga peamist söögikorda. Maksimaalne soovitatav päevane annus on 16 mg.
Ärge võtke Repaglinide Portfarma’t rohkem, kui arst teile soovitanud on. Võtke alati Repaglinide Portfarma’t vastavalt arsti ettekirjutustele. Konsulteerige arstiga, kui te ei ole milleski kindel.
Kui te võtate Repaglinide Portfarma’t rohkem kui ette nähtud
Kui võtate liiga palju tablette, võib veresuhkrutase liigselt langeda, mis viib hüpoglükeemiahooni. Palun vaadake lõigust „Kui teil tekib hüpoglükeemia“, mis on hüpoglükeemia ja kuidas seda ravida.
Kui te unustate Repaglinide Portfarma’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate Repaglinide Portfarma võtmise
Võtke arvesse, et te ei saavuta oodatud tulemust, kui katkestate Repaglinide Portfarma võtmise. Teie suhkurtõbi võib halveneda. Kui teie ravi vajab muutmist, võtke esmalt ühendust oma arstiga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Repaglinide Portfarma põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Võimalikud kõrvaltoimed
Sage (võib esineda kuni 1 patsiendil 10-st)
-hüpoglükeemia (vt lõik „Kui teil tekib hüpoglükeemia“). Hüpoglükeemia risk võib suureneda, kui te kasutate teisi ravimeid
-kõhuvalu
-kõhulahtisus.
Harv (võib esineda kuni 1 patsiendil 1000-st)
-äge koronaarne sündroom (kuid see ei pruugi olla tekkinud ravimi toimel).
Väga harv (võib esineda kuni 1 patsiendil 10 000-st)
-allergia (nagu näiteks paistetus, raskused hingamisel, kiirenenud südamelöögid, pearinglus, higistamine, mis võivad olla anafülaktilise reaktsiooni tunnusteks). Võtke otsekohe ühendust arstiga -oksendamine
-kõhukinnisus
-nägemishäired
-tõsised maksaprobleemid, ebanormaalne maksa talitlus, maksaensüümide suurenenud aktiivsus veres.
Sagedus teadmata
-hüpoglükeemiline kooma või teadvusetus (väga rasked hüpoglükeemilised reaktsioonid – vt lõik „Kui teil tekib hüpoglükeemia“). Võtke otsekohe ühendust arstiga.
-ülitundlikkus (nagu näiteks lööve, naha sügelus, naha punetus, naha turse)
-iiveldus.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS REPAGLINIDE PORTFARMA’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Repaglinide Portfarma sisaldab
Toimeaine on repagliniid.
Abiained on: mikrokristalne tselluloos (E460), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, maisitärklis, amberliit (polakriliinkaalium), poloksameer 407, meglumiin, glütserool, povidoon ja kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, kollane raudoksiid (E172) ainult 1 mg tablettides ja punane raudoksiid (E172) ainult 2 mg tablettides.
Saadaval on kolmes tugevuses tabletid. Tugevused on 0,5 mg, 1 mg ja 2 mg.

Kuidas Repaglinide Portfarma välja näeb ja pakendi sisu
Repaglinide Portfarma tabletid on ümmargused ja kaksikkumerad.  0,5 mg tabletis on valged, 1 mg tabletid on kollased ja 2 mg tabletid on roosad. 
Repaglinide Portfarma tabletid on blisterpakendites, karbis on 30, 90 või 120 tabletti. 

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja Portfarma ehf Borgartuni 26
105 Reykavik Island
Tootjad
Pharmathen S.A., 
Dervenakion 6, 15351 Pallini, Attiki,
Kreeka

Pharmathen International S.A., 
Industrial Park Sapes Rodopi Perfecture, 
Block 5, Rodopi 69300, 
Kreeka


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Ühendkuningriik Repaglinide: 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Eesti Repaglinide Portfarma: 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Leedu Repaglinide Portfarma: 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Läti Repaglinide Portfarma: 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Island Repaglinide Portfarma Strengths: 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Itaalia Repaglinide Mylan Generics: 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2011.