Ospamox - Ospamox pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ospamox 250 mg/5 ml, suukaudse suspensiooni pulber

Amoksitsilliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Ospamox ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Ospamox’i võtmist 

3. Kuidas Ospamox’i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Ospamox’i säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON OSPAMOX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ospamox on antibiootikum, mis kuulub penitsilliinide hulka. Seda kasutatakse infektsioonide ravis, mille on põhjustanud amoksitsilliinile tundlikud bakterid.
Ospamox’i kasutatakse järgmistel juhtude raviks:

kõrva, neelu, nina ja ninakõrvalkoobaste infektsioonid;

• hingamisteede infektsioonid, nagu bronhiit ja kopsupõletik;

• kusepõie infektsioonid;

• südameinfektsioonide profülaktika suuõõne või kõri kirurgia puhul;

• varajases staadiumis Lyme’i tõbi (puugi hammustusest);

• Helicobacter pylori põhjustatud maohaavandid.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE OSPAMOX’I VÕTMIST

Ärge võtke Ospamox’i
-kui te olete allergiline (ülitundlik) amoksitsilliini, penitsilliinide, tsefalosporiinide või Ospamox’i mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6). 

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ospamox
Kui teil on:
-neeruhaigus: arst võib otsustada annust kohandada;
-infektsioosne mononukleoos (viirusinfektsioon) või leukeemia: teil võib olla suurenenud risk nahareaktsioonide tekkeks;
-krambid (epilepsia): risk krambihoogude tekkeks võib suureneda;
-kusepõie kateeter. Sellisel juhul jooge suures koguses vedelikku, et hoida ära kristallide teke

uriini. See ravim võib muuta uriini- või veresuhkru määramise tulemusi. Kui teil on diabeet ja teie verest või uriinist tehakse rutiinselt teste, teavitage sellest oma arsti. Sellel juhul võivad olla vajalikud muud tüüpi testid.
Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Osad ravimid võivad tekitada probleeme, kui
võtate neid koos Ospamox’iga.

Ettevaatus on vajalik järgmiste ravimitega:
-allopurinool (kasutatakse podagra ravis): teil võib olla suurenenud risk nahareaktsioonide

tekkeks; -metotreksaat (kasutatakse artriidi ravis): metotreksaadi toksilisus võib suureneda; -digoksiin (kasutatakse teatud tüüpi südamehaiguste ravis): digoksiini imendumine võib
suureneda; -antikoagulandid, mis ennetavad verehüüvete teket (varfariin): kalduvus verejooksude tekkeks võib suureneda; -rasestumisvastased pillid: rasestumisvastased pillid ei pruugi täielikult toimida.

Ospamox’i võtmine koos toidu ja joogiga
Ospamox’i võib võtta kas enne söögikorda, selle ajal või järel. 

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Piiratud arvu rasedate kohta saadud andmed ei näita amoksitsilliini kahjulikku toimet lootele või
vastsündinule. Ettevaatuse mõttes tohib amoksitsilliini raseduse ajal kasutada ainult siis, kui arsti
otsuse kohaselt kaalub võimalik kasu üles võimalikud ohud.
Ravim imendub väikestes kogustes rinnapiima, seetõttu võib osadel juhtudel olla vajalik rinnaga
toitmine katkestada.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Ospamox’i koostisainete suhtes
Ospamox suukaudse suspensiooni pulber sisaldab magusainena aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.


3. KUIDAS OSPAMOX’I VÕTTA

Võtke Ospamox’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga. 

Suspensiooni valmistamiseks täitke pudel värske kraaniveega, nii et see ulatuks kuni ligikaudu 1 cm
allapoole märgistust, sulgege pudel ja loksutage üks kord tugevalt. Kui vaht on taandunud, lisage
ettevaatlikult värsket kraanivett kuni täpselt märgistuseni. Loksutage pudelit veel kord tugevalt.
Nüüd on valge kuni helekollakas suspensioon valmis kasutamiseks.
Enne iga manustamiskorda loksutage tugevalt pudelit.

Arst ütleb teile täpse annuse (milliliitrites või mõõtelusikaga), mida peate võtma. 
Tavaline annus alla 40 kg lastele on 40...90 mg/kg päevas jagatuna kaheks kuni kolmeks annuseks.
Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on 750 mg kuni 3000 mg, jaotatuna kaheks
või kolmeks annuseks.

Südame infektsioonide profülaktika: täiskasvanud manustavad 2000...3000 mg üks tund enne
operatsiooni, laste soovituslik annus on 50 mg/kg.

Arst ütleb teile, kui kaua peate ravimit võtma.

Neeruhaigusega patsiendid
Arst võib otsustada annust kohandada.

Kui te võtate Ospamox’i rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud liiga palju ravimit (üleannustamine), pidage nõu oma arstiga või pöörduge kohe haiglasse ning võtke kaasa ravimipakend. Kõige tõenäolisemad üleannustamise tunnused on: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu.

Kui te unustate Ospamox’i võtta
Kui te unustate Ospamox’i võtta, võtke see niipea, kui teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Ospamox’i võtmise
Läbige alati täielik ravikuur, olenemata sellest, et tunnete ennast juba paremini. Kui katkestate ravimi võtmise liiga kiiresti, võib infektsioon taastekkida. Peale selle võivad bakterid selle ravimi suhtes muutuda resistentseks.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.     VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ospamox põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate endal mõnda järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, teavitage sellest kohe oma arsti või
minge viivitamatult haiglasse:
Järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid tekib harva (vähem kui ühel inimesel 1000-st):

•     järsku alanud hingamis-, rääkimis- ja neelamisraskus;

•     huulte, keele, näo ja kaela valulik turse;

•     väga tugev pearinglus või minestamine;

•     tugev või sügelev nahalööve, eriti juhtudel, kui ilmnevad ka villid ning silmade, suu ja suguelundite ärritusnähud;

•     naha või silmavalgete muutumine kollakaks ning uriini muutumine tumedaks ja väljaheite muutumine heledaks: see viitab maksa probleemidele.

Järgmised kõrvaltoimed on väga harvad (tekivad vähem kui ühel inimesel 10 000-st):

•     tõsine ning pikka aega kestev või veresisaldusega kõhulahtisus: see võib viidata raskele soolepõletikule.

Muud võimalikud kõrvaltoimed
Järgmised kõrvaltoimed on sagedased (tekivad vähem kui ühel inimesel 10-st):


•     Iiveldus, oksendamine, isu kadu, maitsetundlikkuse häired, suukuivus, erosioonid suus (enanteem), kõhugaasid, kõhulahtisus või pehme väljaheide. Need kõrvaltoimed on enamasti kergekujulised ning mööduvad ravi käigus või peagi pärast ravi lõppu. Neid saab vähendada, kui võtta ravimit koos toiduga.

•     Urtikaaria, sügelemine, „viienda päeva“ nahalööve, mis sarnaneb sarlakitele.

Järgmised kõrvaltoimed tekivad aeg-ajalt (vähem kui ühel inimesel 100-st):

•     Resistentsete haigustekitajate või seente põhjustatud superinfektsioonid (nagu suuõõne või vaginaalne kandidiaas);

•     Maksaensüümide aktiivsuse mõõdukas tõus.

Järgmised kõrvaltoimed on harvad (tekivad vähem kui ühel inimesel 1000-st):

•     Teatud valgevereliblede arvu tõus (eosinofiilia), punavereliblede tavatu lagunemine (hemolüütiline aneemia).

•     Ravimipalavik.

•     Pearinglus, hüperaktiivsus, krambid.

•     Hammaste pindmine värvuse muutus. Üldjuhul on värvimuutus hammaste harjamisel mahapestav.

•     Hepatiit ja kolestaatiline ikterus.

•     Neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), kristallid uriinis.

Järgmised kõrvaltoimed on väga harvad (tekivad vähem kui ühel inimesel 10 000-st):

•     Vererakkude arvu muutused (punaste ja valge vereliblede ning vereliistakute arvu vähenemine), veritsusaja pikenemine. See võib põhjustada palavikku, kurguvalu, nahalöövet, ninaverejooksu või verevalumeid. Need muutused on ravi peatamisel pöörduvad.

•     Keele mustaks värvumine.


Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.     KUIDAS OSPAMOX’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Suukaudse suspensiooni pulber: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida pakend tihedalt suletuna,
niiskuse eest kaitstult.
Valmis suspensioon: Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge hoidke lahustatud suspensiooni temperatuuril kuni 25˚C kauem kui 14 päeva.

Ärge kasutage Ospamox’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.     LISAINFO

Mida Ospamox sisaldab
-Toimeaine on amoksitsilliin (trihüdraadina).. 5 ml lahustatud suspensiooni sisaldab: amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 250 mg amoksitsilliinile.
-Abiained on veevaba sidrunhape (E330), naatriumbensoaat (E211), aspartaam (E951), talk (E553b), veevaba naatriumtsitraat (E331), guargalaktomannaan (E412), sadestatud ränidioksiid (E551), pulbriline sidruni maitse- ja lõhnaaine, pulbriline virsiku-aprikoosi maitse- ja lõhnaaine, pulbriline apelsini maitse- ja lõhnaaine.

Kuidas Ospamox välja näeb ja pakendi sisu
Ospamox suukaudse suspensiooni pulber on valge kuni õrnkollase värvusega pulber, millel on
puuvilja lõhn.

Suukaudse suspensiooni pulber on pakendatud merevaikkollasest klaasist 60 ml pudelitesse, millel on
keeratav kork (vajutage alla ja keerake)
Suukaudse suspensiooni pulber on pakendatud merevaikkollasest klaasist 100 ml pudelitesse, millel on
keeratav kork (vajutage alla ja keerake)

Pakendite suurused:
6,60 g pulbrit 60 ml suukaudse suspensiooni valmistamiseks.
11,00 g pulbrit 100 ml suukaudse suspensiooni valmistamiseks.

Ravimiga on kaasas polüpropüleenist mõõtlusikas, millel on märgitud mahud 1,25 ml, 2,5 ml ja 5,0 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10, Kundl Austria
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel: +372 6652 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2011
Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale: 250 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber
• 60 ml pudeli puhul lisage 55 ml vett.
• 100 ml pudeli puhul lisage 92 ml vett.

Loksutage pudelit veel kord tugevalt.
Nüüd on valge kuni helekollakas suspensioon valmis kasutamiseks.
Enne iga manustamiskorda loksutage tugevalt pudelit.