Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Exemestane Actavis - Exemestane Actavis pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Exemestane Actavis, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Eksemestaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. -Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Exemestane Actavis ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Exemestane Actavis’e võtmist

3. Kuidas Exemestane Actavis’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Exemestane Actavis’t säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON EXEMESTANE ACTAVIS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Exemestane Actavis kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Need ravimid pärsivad ainet, mida nimetatakse aromataasiks ja mida on eelkõige postmenopausis naistel vaja naissuguhormoonide – östrogeenide tootmiseks. Organismi östrogeenitaseme langetamine on üks hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravimeetod.
Exemestane Actavis’t kasutatakse organismi östrogeenitaseme langetamiseks varajases hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravis postmenopausis naistel pärast seda, kui neid on 2...3 aasta jooksul ravitud ravimiga tamoksifeen.
Exemestane Actavis’t kasutatakse ka kaugelearenenud hormoonsõltuva rinnanäärmevähi raviks postmenopausis naistel, kui erinevad hormoonravid ei ole andnud piisavalt häid tulemusi.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE EXEMESTANE ACTAVIS’E VÕTMISTÄrge võtke Exemestane Actavis’t
-kui te olete või olete varem olnud allergiline (ülitundlik) eksemestaanile (Exemestane Actavis’e
toimeaine) või Exemestane Actavis’e mõne koostisosa suhtes. Vt lõigus 6 abiainete täielikku loetelu. -kui te ei ole veel menopausis, st teil on veel igakuised menstruatsioonid.  -kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Exemestane Actavis
-Enne ravi Exemestane Actavis’ega võib teie arst võtta vereproove, et teha kindlaks, kas te olete
jõudnud menopausi. -Enne Exemestane Actavis’e võtmist öelge oma arstile, kui teil on probleeme maksa või neerudega. -Öelge oma arstile, kui teil esineb või on kunagi esinenud seisundeid, mis mõjutavad teie luude
tugevust. Teie arst võib enne ravi Exemestane Actavis’ega ja selle ajal määrata teie luude mineraalset tihedust. Seda tehakse seetõttu, et sellesse klassi kuuluvad ravimid langetavad naissuguhormoonide taset ja see võib põhjustada luude mineraalse tiheduse vähenemist, mis omakorda vähendab luude tugevust.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Exemestane Actavis’t ei tohi kasutada koos hormoonasendusraviga.
Järgnevaid ravimeid tuleb Exemestane Actavis’e võtmise ajal kasutada ettevaatusega. Öelge oma arstile, kui te kasutate neid ravimeid:
- rifampitsiin (antibiootikum),

- karbamasepiin või fenütoiin (krambivastased ravimid, mida kasutatakse epilepsia raviks),

- ravimtaim liht-naistepuna (Hypericum perforatum) või seda sisaldavad preparaadid.


Rasedus ja imetamine
Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase või imetate.

Ärge võtke Exemestane Actavis’t kui te olete rase või imetate last rinnaga.
Kui te olete või arvate, et võite olla rase, öelge seda oma arstile.
Kui on võimalik, et te võite rasestuda, rääkige oma arstiga rasestumisvastastest meetmetest.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui te tunnete Exemestane Actavis’e võtmise ajal uimasust, pearinglust või nõrkust, ei tohiks te poovida autot juhtida ega masinaid käsitseda.

3. KUIDAS EXEMESTANE ACTAVIS’T VÕTTA

Täiskasvanud ja eakad
Exemestane Actavis’e tablette tuleb võtta suukaudu pärast sööki enamvähem ühel ja samal ajal iga päev.
Arst ütleb teile, kuidas Exemestane Actavis’t võtta ja kui kaua seda tuleb teha. Soovitatav annus on üks 25
mg tablett päevas. 

Ärge lõpetage tablettide võtmist isegi siis, kui te tunnete ennast hästi, v.a juhul, kui teie arst on seda
soovitanud.
Kui te peate Exemestane Actavis’e võtmise ajal haiglasse minema, öelge meditsiinitöötajatele, milliseid
ravimeid te kasutate.

Kasutamine lastel
Exemestane Actavis ei ole mõeldud lastel kasutamiseks.


Kui te võtate Exemestane Actavis’t rohkem kui ette nähtud
Kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse ning näidake neile Exemestane Actavis’e tablettide pakendit.

Kui te unustate Exemestane Actavis’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te unustate oma tableti võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Kui aga lähemal on juba
järgmise annuse võtmise aeg, võtke see tavapärasel ajal. 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Exemestane Actavis põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Üldiselt on Exemestane Actavis hästi talutav ja järgnevad Exemestane Actavis’ega ravitud patsientidel
täheldatud kõrvaltoimed on peamiselt kerge või mõõduka iseloomuga.
Enamikke kõrvaltoimeid võib seostada östrogeenide puudusega (nt kuumahood).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb enam kui 1 isikul 10st):
-Unetus

- Peavalu

- Kuumahood

- Iiveldus

- Suurenenud higistamine

- Lihas-ja liigesevalu (sh osteoartroos, seljavalu, artriit ja liigesejäikus)

- Väsimus


Sageli esineva kõrvaltoimed (esineb vahemikus 1…10 isikul 100st):
- Isutus

- Depressioon

- Pearinglus, karpaalkanali sündroom (kombinatsioon torkimistundest, tuimusest ja valust kogu käes, välja arvatud väike sõrm)

- Kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäired, kõhulahtisus

- Nahalööve, juustekadu

- Luude hõrenemine, mis võib vähendada nende tugevust (osteoporoos), põhjustades mõnel juhul luumurde ja -mõrasid

- Valu, käte ja jalgade turse


Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb vahemikus 1…10 isikul 1000st):
- Uimasus

- Lihasnõrkus


Võib tekkida maksapõletik (hepatiit). Sümptomite hulka kuuluvad üldine halb enesetunne, iiveldus, ikterus (naha ja silmade kollasus), sügelus, valu kõhu paremal poolel ja isukaotus. Kui te arvate, et teil esineb mõni nendest sümptomitest, võtke kohe oma arstiga ühendust.
Kui teilt on võetud vereanalüüse, võidakse märgata muutusi teie maksatalitluses ning vere bilirubiinisisalduse vähest tõusu. Võivad tekkida muutused teie veres ringlevate teatud vererakkude (lümfotsüütide) ja vereliistakute arvus, eelkõige patsientidel, kellel juba esineb lümfopeenia (lümfotsüütide hulga vähenemine veres).
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS EXEMESTANE ACTAVIS’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage Exemestane Actavis’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“: Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFOMida Exemestane Actavis sisaldab
-Toimeaine on eksemestaan. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg eksemestaani. 
-Abiained on:
-Tableti sisu: Povidoon K30, maisitärklis (pleegitatud), eelželatiniseeritud tärklis (osaliselt),

naatriumtärklisglükolaat tüüp A, mikrokristalliline tselluloos tüüp 101, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, polüsorbaat 80.  Tableti kate: osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk.

Kuidas Exemestane Actavis välja näeb ja pakendi sisu
Exemestane Actavis 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, läätsekujulised, ühetasased ja tervete servadega.
Pakendi suurused:
Blisterpakendid, milles 10, 30, 40, 60, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügloa hoidja
Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður,
Island

Tootja
S.C. Sindan-Pharma SRL, 11, Ion Mihlache Blvd.,  011171 Bucharest, Rumeenia
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal Tiigi 28/ Kesk tee 23a Rae vald, 75301 Harjumaa Tel: (+372) 6100 565
Infoleht on viimati kooskõlastatud: oktoobris 2010.