Asprovit+c - kihisev tablett (400mg +300mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BA80
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape +askorbiinhape
Tootja: PharmaEstica Manufacturing OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Asprovit+C, 400 mg/300 mg, kihisevad tabletid atsetüülsalitsüülhape/askorbiinhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Asprovit+C ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Asprovit+C kasutamist
 3. Kuidas Asprovit+C kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Asprovit+C säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Asprovit+C ja milleks seda kasutatakse

Asprovit+C on palavikku alandava, põletikuvastase ning valuvaigistava toimega. Kasutatakse palaviku ja nõrga valu korral.

Mida on vaja teada enne Asprovit+C kasutamist

Ärge kasutage Asprovit+C:

 • kui Te olete atsetüülsalitsüülhappe (või teiste salitsülaatide), askorbiinhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on teadaolevalt astma, näo, kaela ja keeleturse, nõgestõve või allergilise nohu teke seoses teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega;
 • kui teil on mao või kaksteistsõrmikuhaavandid;
 • kui teil on kaasasündinud või omandatud verehüübivushäired;
 • kui teil on raske maksa või neerufunktsiooni häire;
 • kui teile on määratud samaaegne metotreksaatravi suurtes annustes (15 mg või rohkem nädalas);
 • kui teil on raseduse viimane kolmandik;
 • kui imetate last.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Asprovit+C:

 • patsientidel, kes põevad astmat või teisi allergilisi seisundeid
 • patsientidel, kellel esineb maksa, neeru või südamepuudulikkus
 • patsientidel, kellel esinevad kroonilised seedetraktivaevused
 • samaaegse ravi korral suukaudsete antikoagulantide, hepariini, tiklopidiini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega
 • patsientidel, kellel esineb neerukivitõbi (kui Cvitamiini annus ületab 1 g ööpäevas)
 • raseduse esimesel ja teisel kolmandikul
 • patsientidel, kelle esineb ülitundlikkust teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes
 • patsientidel, kellel esineb glükoos6fosfaathüdrogenaasi puudulikkus
 • patsientidel, kellel on kusihappe eritumise häired (podagra korral)
 • emakasisese rasestumisvastase vahendi kasutamise korral

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav lastel ja alla 16-aastastel noorukitel kasutada palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom (kauakestev oksendamine, maksafunktsiooni häired, entsefalopaatia, kooma).

Enne Asprovit+C kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Asprovit+C.

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ebasobivateks kombinatsioonideks on Asprovit+C ja suukaudsed antikoagulandid, hepariin, klopidogreel või tiklopidiin. Ebasoovitav on ka teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite samaaegne kasutamine.

Metotreksaadi eritumine väheneb samaaegsel manustamisel atsetüülsalitsüülhappega. Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist.

Atsetüülsalitsüülhape võib vähendada spirolaktooni ja furosemiidi ning kusihappe eritumist suurendavate podagraravimite (probenetsiid, sulfiinpürasoon) toimet.

Asprovit+C koos alkoholiga:

Ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist. Alkoholi samaaegne tarvitamine suurendab mao- sooletrakti verejooksude ohtu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu arsti või apteekriga. Ravimi kasutamine raseduse ajal (eriti viimasel trimestril) ja rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine.

Asprovit+C ei põhjusta uimasust ega reaktsioonikiiruse vähenemist.

Asprovit+C sisaldab naatriumi

Üks Asprovit+C kihisev tablett sisaldab 554 mg naatriumi. Seda tuleb arvestada patsientidel, kellel on määratud madala naatriumi sisaldusega dieet või naatriumivaba dieet.

Kuidas Asprovit+C kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (üle 16-aastased): 1...2 tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4...6 tunni järel. Maksimaalset ööpäevast annust 8 tabletti ei tohi ületada.

Lapsed ja noorukid: Asprovit+C tablette ei kasutata lastel ja alla 16-aastastel noorukitel (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Tablett tuleb enne manustamist lahustada klaasis vees, soovitavalt manustada pärast sööki.

Kui te kasutate Asprovit+C rohkem kui ette nähtud:

Keskmise raskusega mürgistuse sümptomid:

higistamine, kohin kõrvus, kuulmisteravuse langus, veresoonte laienemine, peavalu, pearinglus ja iiveldus kaovad ravi lõpetamisel.

Raskekujulise mürgistuse sümptomid:

palavik, hingeldus, rasked ainevahetusehäired (ketoos, respiratoorne alkaloos, metaboolne atsidoos), kooma, minestus, hingamispuudulikkus, tõsine vere suhkrusisalduse langus.

Ravi on sümptomaatiline sõltudes mürgistuse raskusastmest.

Kõikide eelpoolloetletud sümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa. Informeerige arsti kasutuselevõetud esmaabivõtetest.

Kui te unustate Asprovit+C kihisevaid tablette võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võivad tekkida seedetrakti vaevused (kõrvetised, iiveldus). Suurte annuste kasutamisel võivad ägeneda mao- või kaksteistsõrmikuhaavandtõbi, võib tekkida seedetrakti verejooks. Vere hüübimisaeg pikeneb.

Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (nohu, nõgestõbi, astma).

Harva esineb kohinat kõrvus, kuulmisteravuse halvenemist ja peavalu, mis võivad olla üleannustamisesümptomid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Asprovit+C säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25° C niiskuse ja valguse eest kaitstult. Tuub tuleb pärast kasutamist hoolikalt sulgeda.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ravimi pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asprovit+C sisaldab

Toimeained on atsetüülsalitsüülhape ja askorbiinhape (vitamiin C).

 1. kihisev tablett sisaldab 400 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 300 mg askorbiinhapet. Teised koostisosad on sidrunhape, povidoon, glütsiin, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumbensoaat, magneesiumstearaat (jääkidena).

Kuidas Asprovit+C välja näeb ja pakendi sisu.

Valge ümmargune lame kaldservadega tablett. Tableti läbimõõt 25 mm.

Sisepakendiks on turvakorgiga polüpropüleentuubid, tuubis 10 või 20 tabletti. Turvakork on silikageeliga. Tuub koos pakendi infolehega on pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

PharmaEstica Manufacturing OÜ

Vanapere tee 3, Pringi, Viimsi 74011 Harjumaa

Eesti

Tel.+372 6546922 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.