Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Asmenol - Asmenol pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Asmenol, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Montelukast

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. -Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravim on Asmenol ja milleks seda kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne Asmenol’i võtmist

3.     Kuidas Asmenol’i võtta

4.     Võimalikud kõrvaltoimed

5.     Kuidas Asmenol’i säilitada

6.     Lisainfo


1.     MIS RAVIM ON ASMENOL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Asmenol’i toimeaine on montelukast, mis on leukotrieeniretseptori antagonist. See blokeerib kopsudes olemasolevate, leukotrieenideks nimetatavate keemiliste ainete toimimist, mis põhjustavad hingamisteede ahenemist ja põletikku kopsudes, mis võib viia astma sümptomite tekkeni.
Asmenol on määratud astma raviks:
-    Asmenol’i kasutatakse astma raviks patsientidel, kelle haigust ei ole astmaravimitega piisavalt kontrolli alla saadud ning kes vajavad täiendavat ravi.
-    Asmenol aitab ära hoida astma sümptomeid, mis vallanduvad füüsilisel koormusel.
-    Patsientidel, kellele on Asmenol näidustatud astma raviks, aitab see sümptomaatiliselt leevendada ka sesoonsest allergilist riniiti.
Arst määrab sõltuvalt teie astma sümptomitest ja raskusest, kui palju te peate Asmenol’i kasutama.
Asmenol 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on mõeldud 15-aastastele ja vanematele patsientidele.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE ASMENOL’I VÕTMIST

Ärge võtke Asmenol’i
-    kui te olete allergiline (ülitundlik) montelukasti või Asmenol’i mõne koostisosa suhtes (lisainfo vt lõik 6).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Asmenol
-    Rääkige otsekohe oma arstile, kui teie hingamine halveneb või astma ägeneb.
-Suu kaudu manustatav Asmenol ei ole mõeldud ägedate astmahoogude raviks. Hoo tekkimisel tuleb täpselt järgida arsti poolt antud juhiseid. Hoidke alati käepärast inhaleeritavat astma esmaabiravimit.
-    Oluline on, et te võtaksite kõiki astmaravimeid, mis arst on teile määranud. Asmenol’i ei tohi kasutada teiste astmaravimite asemel, mida arst on teile määranud.
-Konsulteerige oma arstiga niipea kui võimalik, kui teil tekib selline sümptomite kombinatsioon nagu gripilaadne haigus, käte-jalgade surisemine või tuimus, kopsusümptomite halvenemine ja/või lööve (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).
Palun pange tähele:
Kui te võtate Asmenol’i, siis veenduge, et te ei võta ühtegi teist ravimit, mis sisaldab sama toimeainet
montelukasti.


Võtmine koos teiste ravimitega
Mõned ravimid võivad mõjutada Asmenol’i toimet ja Asmenol võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Rääkige oma arstile, kui te võtate enne ravi alustamist Asmenol’iga:
-fenobarbitaali (epilepsia ravim)
-fenütoiini (epilepsia ravim)
-rifampitsiini (tuberkuloosi ja mõnede teiste nakkuste ravim).

Ärge võtke aspiriini või teisi põletikuvastaseid ravimeid (valuvaigisteid, mida nimetatakse ka
mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks e MSPVA-d), kui need halvendavad teie astmat. Kui te
ei ole kindel, pidage nõu oma arstiga.


Asmenol’i võtmine koos toidu ja joogiga
Asmenol’i õhukese polümeerikattega tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Kasutamine raseduse ajal Naissoost patsiendid, kes on rasedad või plaanivad rasestuda, peavad enne Asmenol’i võtmist pidama nõu oma arstiga. Arst otsustab, kas te võite sel ajal Asmenol’i võtta.
Kasutamine imetamise ajal Ei ole teada, kas montelukast eritub inimese rinnapiima. Kui toidate last rinnaga või kavatsete hakata imetama, konsulteerige enne Asmenol’i võtmist oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Eeldatavalt ei mõjuta Asmenol teie autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet. Siiski võib ravivastus olla individuaalselt erinev. Teatud kõrvaltoimed (nt pearinglus ja uimasus), millest on väga harva seoses montelukastiga teatatud, võivad mõjutada mõnede patsientide võimet juhtida autot või töötada masinatega.

Oluline teave mõningate Asmenol koostisainete suhtes
Asmenol sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3.     KUIDAS ASMENOL’I VÕTTA

Võtke Asmenol’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
-    Ravimit võetakse suu kaudu.
-    Amsenol’i tuleb võtta ka siis, kui astma sümptomid puuduvad, samuti astma sümptomite ägenemisel.
-    Asmenol’i õhukese polümeerikattega tablette tohib võtta koos toiduga või ilma.
Annustamine:
15-aastased ja vanemad patsiendid:Üks 10 mg tablett üks kord ööpäevas õhtuti.
Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 15-aastastel lastel.

Kui te võtate Asmenol’i rohkem kui ette nähtud
Konsulteerige kohe oma arstiga.
Üleannustamise teadetes ei ole tavaliselt kõrvaltoimeid kirjeldatud. Kõige sagedasemateks
sümptomiteks, millest on teatatud üleannustamise puhul lastel ja täiskasvanutel, on kõhuvalu, unisus,
janu, peavalu, oksendamine ja hüperaktiivsus.


Kui te unustate Asmenol’i võtta
Püüdke võtta Asmenol’i nii nagu teile on välja kirjutatud. Kui te siiski unustate annuse võtmata, jätkake lihtsalt tavalise raviskeemiga üks tablett üks kord ööpäevas. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Asmenol’i võtmise
Asmenol’iga saab ravida teie astmat vaid niikaua, kuni jätkate selle ravimi võtmist.
On tähtis, et te võtaksite Asmenol’i nii kaua, kuni teie arst on seda teile välja kirjutanud. See aitab teie
astmat kontrolli all hoida.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.     VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Asmenol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib üks või mitu järgmistest sümptomitest:
Montelukastiga ravitud astmapatsientidel on väga harvadel juhtudel teatatud sellisest sümptomite
kooslusest nagu gripilaadne haigestumine, käte-jalgade surin ja tuimus, kopsusümptomite halvenemine
ja/või nahalööve (Churgi-Strauss’i sündroom) (vt lõik 2, „Eriline ettevaatus on vajalik“).

Kliinilistes uuringutes montelukasti annustega 10 mg on kõige sagedamini (rohkem kui 1 patsiendil 100-st või vähem kui 1 patsiendil 10-st) teatatud järgmistest kõrvaltoimetest, mida peeti montelukasti poolt põhjustatuteks:
-    kõhuvalu;
-    peavalu.
Need kõrvaltoimed olid tavaliselt kerged ja esinesid suurema esinemissagedusega patsientidel, kes said raviks montelukasti, võrreldes platseeboga (ei sisalda toimeainet).
Lisaks on montelukasti turuletuleku järgselt teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:
-    ülemiste hingamisteede infektsioon
-    suurenenud kalduvus verejooksudele
-    allergilised reaktsioonid, sh lööve, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust
-    meeleolu ja käitumise muutused: unehäired, sh õudusunenäod, hallutsinatsioonid, ärrituvus, ärevustunne, rahutus, agiteeritus, sh agressiivne käitumine või vaenulikkus, treemor, depressioon, unehäired, uneskõndimine, enesetapumõtted ja -katsed (väga harvadel juhtudel)
-    pearinglus, uimasus, surin ja/või tuimus, krambid
-    palpitatsioonid
-    ninaverejooks
-    kõhulahtisus, suukuivus, seedehäire, iiveldus, oksendamine
-    maksa ensüümide aktiivsuse tõus (ASAT, ALAT), hepatiit (maksapõletik)
-    verevalumite teke, sügelus, nõgestõbi, hellad punased nahaalused muhud, kõige sagedamini säärtel (nodoosne erüteem)
-    liigese- või lihasvalu, lihaskrambid
-    väsimus, halb enesetunne, tursed, palavik.
Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib midagi järgnevast:
-    allergiline reaktsioon, sh lööve, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust, sügelus ning nõgestõbi.
Täiendavat infot kõrvaltoimete kohta küsige oma arstilt või apteekrilt. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.     KUIDAS ASMENOL’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Asmenol’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.     LISAINFO

Mida Asmenol sisaldab
-Toimeaine on montelukast. Üks tablett sisaldab 10 mg montelukasti (montelukastnaatriumina).
-Abiained on: Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos (E463), magneesiumstearaat. Tableti kate: Opadry valge 20A28671, hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, titaandioksiid (E171).
Kuidas Asmenol välja näeb ja pakendi sisu
Asmenol õhukese polümeerikattega tabletid on valged ümmargused kaksikkumerad tabletid.
Üks pakend sisaldab 28 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poola
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2011.