Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Albumin baxter 200gl - inf sol 200g / l 50ml n1; 100ml n1;50ml n70; 100ml n56 - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05AA01
Toimeaine: Albumin
Tootja: Baxter AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ALBUMIN BAXTER 200 g/l, infusioonilahus

Inimalbumiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üknes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on ALBUMIN BAXTER 200 g/l ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne ALBUMIN BAXTER 200 g/l kasutamist

3.Kuidas ALBUMIN BAXTER 200 g/l kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas ALBUMIN BAXTER 200 g/l säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on ALBUMIN BAXTER 200 g/l ja milleks seda kasutatakse

See ravim sisaldab vere vedelkomponendi (plasma) valku ehk albumiini ning kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse plasmaasendajateks ja plasmavalgu fraktsioonideks. Seda valmistatakse veredoonoritelt kogutud doonorverest.

50 ml viaal sisaldab 10 g inimalbumiini.

100 ml viaal sisaldab 20 g inimalbumiini.

Inimalbumiini kasutatakse ringleva veremahu taastamiseks ja säilitamiseks patsientidel, kes teatud meditsiiniliste situatsioonide tõttu on kaotanud verd või vedelikku. Albumiini eelistamine tehislikule kolloidlahusele ja selle annus sõltuvad patsiendi individuaalsest kliinilisest olukorrast.

2. Mida on vaja teada enne ALBUMIN BAXTER 200 g/l kasutamist

Ärge kasutage ALBUMIN BAXTER 200 g/l:

-kui olete inimalbumiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ALBUMIN BAXTER 200 g/l

-kui te arvate, et teil tekib ravi ajal allergiline reaktsioon, sh hingamisraskused, minestustunne või teised nähud. Kui see juhtub, teavitage koheselt oma arsti või meditsiiniõde kuna siis tuleb infusioon katkestada ja vajadusel rakendatakse šokivastast ravi.

-kui teil on

-dekompenseeritud (kontrollimatu) südamepuudulikkus -kõrge vererõhk

-söögitoru vaariksid (söögitoru veenilaiendid) -kopsuturse (vedelik kopsus)

-kalduvus iseeneslikele verejooksudele -raske aneemia (veres punaliblesid vähe) -kuseerituse puudumine

Kui te arvate, et mistahes loetletust puudutab teid, öelge seda oma arstile, et ta saaks rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid.

Ravimite puhul, mis on valmistatud inimverest või -plasmast, on vaja rakendada teatud ettevaatusabinõusid, et vältida patsientidele ülekanduda võivaid infektsioone (nakkused).

Siia kuuluvad vere- ja plasmadoonorite hoolikas valik, et välistada infektsioone üle kanda võivate doonorite risk ning iga individuaalse doonorplasma ja kogutud doonorplasma hoolikas testimine viiruste/infektsioonide suhtes. Selliste ravimite tootjad kasutavad verest ja plasmast toodetavate ravimite tootmisprotsessi ajal juba vastavaid meetmeid, mis aitavad viirusi inaktiveerida või eemaldada. Sellegipoolest tuleb arvesse võtta, et kui manustatakse inimverest või -plasmast valmistatud ravimit, siis ei saa haigustekitajate ülekandmise võimalust täielikult välistada.

Sama kehtib ka tundmatute või väljakujunemata viiruste või teiste patogeenide kohta.

Ei ole teatatud viiruste ülekandmisest albumiiniga, mis on valmistatud vastavalt Euroopa Farmakopöa spetsifikatsioonidele kindlaksmääratud tootmisprotsessis.

On tungivalt soovitatav, et iga kord, kui teile ALBUMIN BAXTER 200 g/l manustatakse, märgitakse üles ravimi nimetus ja partii number, et säiliks andmed kasutatud ravimi partii kohta.

Muud ravimid ja ALBUMIN BAXTER 200 g/l

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Inimalbumiini ja teiste ravimite koosmanustamisest ei ole teada spetsiifilisi komplikatsioone.

Rasedus ja imetamine

Informeerige enne ravimi kasutamist arsti või apteekrit kui te olete rase või kahtlustate rasedust või toidate last rinnaga. Teie arst otsustab, kas teile tohib raseduse või imetamise ajal manustada ALBUMIN BAXTER 200 g/l infusioonilahust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole põhjust arvata, et ravim võiks mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

ALBUMIN BAXTER 200 g/l sisaldab naatriumi

ALBUMIN BAXTER 200 g/l sisaldab 100...130 mmol/l naatriumi. Seda peab võtma arvesse kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide ravimisel.

3.Kuidas ALBUMIN BAXTER 200 g/l kasutada

ALBUMIN BAXTER 200 g/l on haiglas kasutatav ravim. Seepärast manustatakse seda teile väljaõppinud meditsiinipersonali poolt haiglas. Arst määrab teile manustatava ravimi koguse, manustamise sageduse ja ravi kestvuse, lähtuvalt just teie seisundist. Albumiini manustamise ajal jälgib arst teie seisundit, mõõdab vererõhku ja pulssi ning teeb vereanalüüse, veendumaks et teile ei manustataks ALBUMIN BAXTER 200 g/l liiga palju. Kui teil tekib peavalu, raskused hingamisel või tõuseb vererõhk, rääkige sellest arstile.

Kui teile manustatakse ALBUMIN BAXTER 200 g/l rohkem kui ette nähtud

Kui teile on manustatud ALBUMIN BAXTER 200 g/l infusioonilahust rohkem kui ette nähtud, peaksite otsekohe konsulteerima oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ilmnevad ükskõik millised allpool loetletud kõrvaltoimed, tuleb infusioon koheselt lõpetada ja alustada sobiva raviga.

-Anafülaktiline šokk (väga harv: sagedus vähem kui 1-l patsiendist 10000-st).

-Ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid (teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Teatatud on ka järgmistest kõrvaltoimetest:

Harv: sagedus vähem kui 1-l patsiendil 1000-st

-iiveldus (haiglane tunne)

-nahaõhetus

-nahalööve

-palavik.

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

-peavalu

-maitsetundlikkuse muutus

-südameatakk

-südame rütmihäired

-kiirenenud südametegevus

-ebanormaalselt madal vererõhk

-vedeliku kogunemine kopsu

-hingeldus või hingamisraskus

-oksendamine

-nõgestõbi

-sügelus

-külmavärinad.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas ALBUMIN BAXTER 200 g/l säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ALBUMIN BAXTER 200 g/l pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kui viaal on juba kord avatud, tuleb selle sisu kasutada koheselt.

Ärge kasutage ALBUMIN BAXTER 200 g/l, kui te märkate, et lahus on hägune või selles on osakesi.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida ALBUMIN BAXTER 200 g/l sisaldab

-Toimeaine on inimalbumiin. 100 ml sisaldab 20 g üldvalku. millest vähemalt 95% on inimalbumiin.

-Teised koostisosad on naatriumkloriid, naatriumkaprülaat, naatrium-N-atsetüültrüptofanaat, süstevesi.

Kuidas ALBUMIN BAXTER 200 g/l välja näeb ja pakendi sisu

Lahus on selge, kergelt viskoosne vedelik, peaaegu värvusetu, kollane, merevaikkollane või roheline. Tegemist on steriilse infusioonilahusega veenisiseseks manustamiseks 50 ml või 100 ml klaasviaalides.

Müügiloa hoidja ja tootja

Baxter AG

Industriestraße 67

A-1221 Vienna

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Baxter Estonia

Kungla 2

Saue 76505

Tel. +372 6515120.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Human Albumin Baxter 200 g/l – Infusionslösung

Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Luksemburg, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Ühendkuningriik:

Human Albumin 200 g/l Baxter

Taani, Eesti, Soome, Island, Norra Rootsi:

Albumin Baxter 200 g/l

Prantsusmaa: Albumine humaine Baxter Bioscience 200 g/l

Itaalia: Albumina Baxter 200 g/l

Läti: Albumin Baxter 200 g/l šķīdums infūzijām

Leedu: Albumin Baxter 200 g/l infuzinis tirpalas

Holland: Humane Albumine 200 g/l Baxter

Portugal: Albumina Humana Baxter

Rumeenia: Albumină Umană Baxter 200 g/l soluţie perfuzabilă

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2013

ALBUMIN BAXTER 200GL_20170_PIL_201705x1

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

-ALBUMIN BAXTER 200 g/l tuleb manustada intravenoosselt, infundeerides lahust otse pakendist või lahjendades lahust isotoonilise lahusega (nt 5% glükoos või 0,9% naatriumkloriid).

-ALBUMIN BAXTER 200 g/l ei tohi süsteveega lahjendada, sest see võib retsipiendil tekitada hemolüüsi.

-Ärge kasutage kui sulgur on kahjustatud. Kui pakend lekib, tuleb toode hävitada.

-Lahused peavad olema selged, kergelt viskoossed, peaaegu värvusetud, kollased, merevaikkollased või rohelised. Lahuseid, mis on hägused või sademega, ei tohi kasutada, sest see võib viidata asjaolule, et valk ei ole stabiilne, või et lahus on saastunud. Kui pakend on juba kord avatud, tuleb selle sisu kasutada koheselt.

-Infusioon tuleb läbi viia intravenoosselt kasutades ühekordseid steriilseid ja pürogeenivabu infusioonikomplekte. Enne kui infusiooniseadme ots läbi korgi viia, tuleb see sobiva antiseptikumiga desinfitseerida. Kui infusioonikomplekt on viaaliga ühendatud, tuleb selle sisu ka kohe üle kanda. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

-Infusioonikiirust tuleb kohandada vastavalt individuaalsele olukorrale ja näidustusele

-Plasmavahetuse käigus tuleb infusioonikiirust reguleerida vastavalt plasma eemaldamise kiirusele.

-Suurte koguste ülekandmisel peab lahus enne manustamist olema soojendatud keha või toatemperatuurini.

-Kontsentreeritud albumiini kasutamisel tuleb tagada patsiendi adekvaatne hüdreeritus. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida vereringe ülekoormuse ja liigse hüdreerimise vältimiseks.

-Albumiini manustamisel tuleb jälgida patsiendi elektrolüütide seisu ja vajadusel kasutada vastavaid meetmeid elektrolüütide tasakaalu taastamiseks ja säilitamiseks.

-Tuleb jälgida, et asendus ka teiste vere koostisosadega (hüübimisfaktorid, elektrolüüdid, trombotsüüdid, erütrotsüüdid) oleks piisav.

-Ohutuse kaalutlustel tuleb manustatava ALBUMIN BAXTER 200 g/l partii number üles märkida.

-Albumiini lahust ei tohi segada teiste ravimite (va soovitatavad lahused nagu 5% glükoos või 0,9% naatriumkloriid), täisvere või erütrotsüütide suspensiooniga. Lisaks ei tohi inimalbumiini segada valgu hüdrolüsaatidega (nt parenteraalne toitmine) ega alkoholi sisaldavate lahustega, sest need ühendid võivad põhjustada valkude väljasadenemist.

-Kui annus ja infusioonikiirus on liiga suured, võib kujuneda hüpervoleemia. Kardiovaskulaarse ülekoormuse esimeste kliiniliste märkide (peavalu, hingeldamine, kaelaveenide täitumine) või vererõhu tõusu, tsentraalse venoosse rõhu tõusu ja kopsuturse ilmnemisel tuleb infusioon koheselt peatada ning jälgida hoolikalt patsiendi hemodünaamilisi parameetreid.