Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Axura

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: memantine hydrochloride
Tootja: Merz Pharmaceuticals GmbH

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Axura 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg

memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid.

14 õhukese polümeerikattega tabletti.

28 õhukese polümeerikattega tabletti.

30 õhukese polümeerikattega tabletti.

42 õhukese polümeerikattega tabletti.

50 õhukese polümeerikattega tabletti.

56 õhukese polümeerikattega tabletti.

98 õhukese polümeerikattega tabletti.

100 õhukese polümeerikattega tabletti.

112 õhukese polümeerikattega tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/218/012 14 õhukese polümeerikattega tabletti.

EU/1/02/218/007 28 õhukese polümeerikattega tablett.

EU/1/02/218/001 30 õhukese polümeerikattega tabletti.

EU/1/02/218/013 42 õhukese polümeerikattega tabletti.

EU/1/02/218/002 50 õhukese polümeerikattega tabletti.

EU/1/02/218/008 56 õhukese polümeerikattega tabletti.

EU/1/02/218/014 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/02/218/003 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

EU/1/02/218/009 112 õhukese polümeerikattega tabletti.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Axura 10 mg tabletid