Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Axura

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: memantine hydrochloride
Tootja: Merz Pharmaceuticals GmbH

Artikli sisukord

Axura

Mis on Axura?

Axura on ravim, mis sisaldab toimeainena memantiinvesinikkloriidi. Ravimit turustatakse piklike tablettidena (valged 5 mg ja 10 mg, oranžid 15 mg, punased 20 mg). 10 mg tablettidel on poolitusjoon, mis võimaldab neid kergesti pooleks murda. Axurat turustatakse ka suukaudse lahusena koos pumbaga, mis annustab igakordsel kasutamisel 5 mg memantiinvesinikkloriidi.

Milleks Axurat kasutatakse?

Axurat kasutatakse mõõduka või raske Alzheimeri tõvega patsientide raviks. Alzheimeri tõbi on dementsuse (teatud ajuhäire) liik, mis kahjustab järk-järgult mälu, vaimseid võimeid ja käitumist. Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Axurat kasutatakse?

Ravi võib alustada üksnes Alzheimeri tõvega patsientide diagnoosimise ja ravi kogemusega arst ning see peab toimuma tema järelevalve all. Ravi võib alustada vaid sel juhul, kui on olemas hooldaja, kes jälgib regulaarselt Axura kasutamist patsiendi poolt.
Axurat peab manustama üks kord ööpäevas, koos toiduga või ilma, iga päev umbes samal ajal. Kõrvalnähtude ennetamiseks suurendatakse Axura annust järk-järgult esimese kolme ravinädala jooksul. Esimesel nädalal on annus 5 mg, teisel nädalal 10 mg ning kolmandal nädalal 15 mg. Alates neljandast nädalast on soovitatav säilitusannus 20 mg üks kord ööpäevas. Mõõdukate või raskete neeruprobleemidega patsientidel võib osutuda vajalikuks annust vähendada. Lahuse kasutamisel tuleb annus pumbata lusikale või veega täidetud klaasi. Suukaudsed lahust ei tohi valada ega pumbata otse suhu. Üksikasjalik teave on esitatud pakendi infolehel.

Kuidas Axura toimib?

Axuras toimeainena sisalduv memantiinvesinikkloriid on dementsuseravim. Alzheimeri tõve tekkepõhjus ei ole teada, kuid mälukaotus selle haiguse korral arvatakse tulenevat aju närviimpulsside häiretest.
Axura toime seisneb teatavat liiki retseptorite (NMDA-retseptorid) blokeerimises, millele neurotransmitter glutamaat tavaliselt kinnitub. Neurotransmitterid on närvisüsteemi keemilised ained, mis vahendavad signaale närvirakkude vahel. Alzheimeri tõve korral täheldatud mälukaotust on seostatud muudatustega viisis, kuidas glutamaat ajus signaale edastab. Lisaks võib NMDA- restseptorite liigne stimuleerimine rakke kahjustada või hävitada. NMDA-retseptorite blokeerimisega
parandab memantiinvesinikkloriid signaalide edastamist ajus ja vähendab Alzheimeri tõve sümptomeid.

Kuidas Axurat uuriti?

Axurat uuriti kolmes põhiuuringus, milles osales kokku 1125 Alzheimeri tõvega patsienti, kellest mõne haigust oli varem ravitud teiste ravimitega.
Esimeses uuringus osales 252 mõõdukalt raske kuni raske haigusega patsienti ja kahes ülejäänud uuringus kokku 873 kerge või mõõduka haigusega patsienti. Axurat võrreldi platseeboga (näiv ravim) 24-28 nädala jooksul. Efektiivsuse põhinäitajad olid kolme liiki sümptomites toimunud muutused: funktsionaalsed (puude aste), kognitiivsed (mõtlemis-, õppimis- ja meeldejätmisvõime) ja üldised sümptomid (mitut liiki sümptomite kombinatsioon, sh üldine funktsioneerimisvõime, tunnetuslikud sümptomid, käitumine ja võime sooritada igapäevaseid toiminguid).
Axura kasutamist uuriti veel kolmes täiendavas uuringus, milles osales kokku 1186 kerge kuni raske haigusega patsienti.

Milles seisneb uuringute põhjal Axura kasulikkus?

Axura parandas Alzheimeri tõve sümptomeid platseebost efektiivsemalt. Mõõdukalt raske kuni raske haigusega patsientidel uuringus oli Axurat kasutanud patsientidel 28 nädala pärast nii üldiste kui ka funktsionaalsete sümptomite punktiarvu järgi vähem sümptomeid kui platseebot kasutanud patsientidel. Kahes uuringus kerge või mõõduka raskusastmega haigusega olid Axurat kasutanud patsientidel pärast 24-nädalast ravi üldiste ja funktsionaalsete sümptomite punktiarvu järgi sümptomid kergemad. Kui neid tulemusi vaadeldi koos kolme täiendava uuringu tulemustega, täheldati, et kergema haigusega patsientidele mõjus Axura vähem.

Mis riskid kaasnevad Axuraga?

Axura kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on unisus, peapööritus, hüpertensioon (kõrge vererõhk), düspnoe (õhupuudustunne), kõhukinnisus ja peavalu Axura kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Axurat ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised).
Miks Axura heaks kiideti?
Inimravimite komitee otsustas, et Axura kasulikkus mõõduka või raskekujulise Alzheimeri tõve ravis on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Axurale müügiloa.
Muu teave Axura kohta
Euroopa Komisjon andis Axura müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Merz Pharmaceuticals GmbH 17. mail 2002. Müügiluba pikendati 17. mail 2007.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2009.