Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Aerrane - inhal aur, lahus n1; n1 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01AB06
Toimeaine: Isoflurane
Tootja: BAXTER S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

AERRANE, inhalatsioonilahus

Isofluraan

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui nende haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Aerrane ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada, enne kui teile manustatakse Aerranet

3.Kuidas Aerranet teile manustatakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Aerranet säilitada

6.Pakendi sisu ja lisainfo

1. Mis ravim on Aerrane ja milleks seda kasutatakse

Aerrane sisaldab isofluraani. Aerrane on üldanesteetikum, mida kasutatakse kirurgias. Tegemist on inhalatsioonianesteetikumiga (seda manustatakse auruna, mida te sisse hingate). Isofluraani auru sissehingamine paneb teid sügavalt magama. See säilitab sügavat valutut und (üldanesteesia), mille ajal on võimalik teid opereerida.

2. Mida on vaja teada enne Aerrane kasutamistÄrge kasutage Aerranet:

kui olete isofluraani, teiste inhaleeritavate anesteetikumide, nagu desfluraan, sevofluraan, halotaan ja enfluraan, või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline;

kui teil endal või teie sugulasel on maliigseks hüpertermiaks nimetatav häire. See tähendab, et lõikuse ajal või veidi pärast seda tekib teil järsku ohtlikult kõrge kehatemperatuur.

Kui midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, teavitage enne selle ravimi kasutamist oma arsti, kirurgi või anestesioloogi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aerrane kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Arst peab olema eriti ettevaatlik:

kui teil esineb mõni maksahaigus, nagu:

hepatiit (maksapõletik);

maksatsirroos (normaalse maksakoe asendumine armkoega). See võib esineda alkoholi liigtarvitamisel;

muud maksahaigused;

kui teile on hiljuti tehtud operatsioon, mille käigus teile manustati inhaleeritavat üldanesteetikumi;

kui teil esinevad käesoleva operatsiooniga mitteseotud mõne muu haiguse sümptomid, näiteks tugevad peavalud, iiveldus, oksendamine, tugev valu rinnus või lihashaigus (neuromuskulaarne haigus, nt Duchenne’i lihasdüstroofia või müasteenia);

kui teil esineb bronhokonstriktsioon (kopsude ja hingamisteede kokkutõmbumine, mis põhjustab köha, hingeldamist või õhupuudustunnet);

patsient on alla 2-aastane.

Teile võidakse manustada vähem Aerranet:

kui teie verekogus on väike (hüpovoleemia);

kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon);

kui teie organism on nõrgestatud.

Aerrane võib põhjustada suu ja hingamisteede limaskesta ärritust, mille tulemuseks võib olla suurenenud süljevool ning suurenenud sekretsioon hingetorust ja ülemistest hingamisteedest. See võib lastel raskendada sissehingamist või põhjustada häälepaelte (hääleaparaadi) lihasspasmi ehk larüngospasmi teket.

Aerrane manustamisel võivad lühikest aega esineda:

maksafunktsiooni muutused;

veresuhkrusisalduse (glükoosisisalduse) muutused;

vere lipiidide sisalduse (kolesteroolisisalduse) vähenemine;

vere ensüümide sisalduse muutused.

Aerrane võib põhjustada maliigset hüpertermiat (kirurgilise lõikuse ajal või veidi pärast seda tekib teil äkki ohtlikult kõrge kehatemperatuur). Aerrane kasutamisel on esinenud maliigse hüpertermia tõttu surmajuhtumeid.

Arst jälgib ravi ajal teie hingamist, eriti kui teile manustatakse muid hingamist mõjutavaid ravimeid, nagu:

rahustid (nt diasepaam, nitrasepaam);

tugevad valuvaigistid (nt opiodid: fentanüül, morfiin ja remifentaniil).

Kui midagi ülaltoodust kehtib teie või teie lapse kohta, rääkige sellest oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Vajalikuks võib osutuda teie hoolikas jälgimine ja teie ravi võidakse muuta.

Muud ravimid ja Aerrane

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka taimsete ravimite, vitamiinide ja mineraalide korral.

Eriline ettevaatus on vajalik siis, kui te võtate ükskõik millist järgnevatest ravimitest:

mitteselektiivsed MAOI-d (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid, nt fenelsiin, isokarboksasiid): teie arst palub teil nende ravimite tarvitamise 15 päeva enne operatsiooni lõpetada;

südameravimid: beetasümpatomimeetikumid (nt isoprenaliin) ning alfa- ja beetasümpatomimeetikumid (nt adrenaliin, noradrenaliin); need võivad põhjustada tõsiseid südame rütmihäireid;

beetablokaatorid (nt atenolool, metoprolool): neid südameravimeid kasutatakse sageli kõrgvererõhutõve raviks;

isoniasiid: tuberkuloosiravim. Teie arst palub teil isoniasiidi tarvitamise üks nädal enne operatsiooni lõpetada. Uuesti võite isoniasiidi tarvitama hakata 15 päeva pärast operatsiooni;

kaudse toimega sümpatomimeetikumid, nt

amfetamiinid, amfetamiini derivaadid [aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ravimid];

isu vähendavad ravimid;

efedriin ja efedriini derivaadid (köha- ja külmetusravimite tavalised koostisosad). Antud ravimitel on koos Aerranega manustamisel suurem oht kõrge vererõhu tekkeks. Teie arst selgitab teile, millal nende tarvitamine vajaduse korral lõpetada;

lihasrelaksandid (nt suksametoonium, pankuroonium, atrakuurium, vekuroonium). Neid ravimeid kasutatakse üldanesteesia ajal lihaste lõõgastamiseks. Teie anestesioloogil võib olla vaja vähendada nende ravimite annust;

opioidid (nt fentanüül, morfiin, remifentaniil): need ravimid on tugevad valuvaigistid, mida üldanesteesia ajal sageli kasutatakse;

kaltsiumkanali antagonistid: kõrgvererõhutõve ravimid (nt felodipiin, nikardipiin).

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool nimetatust kehtib teie kohta, rääkige enne Aerrane manustamist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Aerrane koos toidu, joogi ja alkoholiga

Aerrane on ravim, mis paneb teid magama ja säilitab und, et teile oleks võimalik teha operatsioon. Küsige oma arstilt, kirurgilt või anestesioloogilt, millal ja mida te võite pärast ülesärkamist süüa ning juua. Ärge tarbige alkoholi. Arst ütleb teile, millal tohite uuesti alkoholi tarvitada.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal on Aerrane kasutamine lubatud ainult siis, kui oodatav kasulikkus ületab võimalikud riskid, sest seda ravimit ei ole rasedatel põhjalikult uuritud. Keisrilõike ajal on Aerranet lubatud kasutada väikses annuses.

Ei ole teada, kas Aerrane eritub rinnapiima, mistõttu peab pärast Aerranega teostatud üldanesteesiat rinnaga toitmist vältima.

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, kirurgi või anestesioloogiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid vähemalt 24 tundi pärast operatsiooni, mille käigus teile manustati Aerranet. Anesteetikumi kasutamine võib mõjutada teie tähelepanuvõimet, käitumist ja igapäevatoimingute tegemist kuni 6 päeva. Pärast operatsiooni paluge kellelgi teisel end koju viia.

3. Kuidas Aerranet kasutada

Soovitatav annus

Aerranet annab teile anestesioloog. Anestesioloog otsustab, kui palju ja millal teile Aerranet anda. Annus sõltub teie vanusest, kehakaalust ja teile tehtava lõikuse tüübist.

Aerrane moodustub aurustajas olevast vedelast isofluraanist. Teile antakse Aerranet emmal- kummal viisil:

enne kui teile läbi maski Aerranet antakse, süstitakse teile muud anesteetikumi, mis paneb teid magama. See on kõige levinum viis Aerrane manustamiseks;

või

teil palutakse hingata läbi maski isofluraani auru, et panna teid magama. Te jääte magama kiiresti ja väga hõlpsalt. See on vähem levinud viis Aerrane manustamiseks.

Pärast operatsiooni lõpetab anestesioloog teile Aerrane manustamise. Seejärel ärkate mõne minutiga üles.

Kui te kasutate Aerranet rohkem kui ette nähtud Kui teile antakse ettenähtust rohkem Aerranet, lõpetatakse ravimi manustamine. Teile antakse puhast hapnikku. Teie vererõhku ja südametalitlust kontrollitakse hoolikalt niikaua, kuni te olete toibunud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on lühiajalised ja raskusastmelt kerged kuni mõõdukad, kuid võib esineda ka raskeid kõrvaltoimeid.

Kui teil tekib ükskõik milline järgnev võimalik raske kõrvaltoime, võtke kohe ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): karboksühemoglobiinisisaldus veres;

allergilised reaktsioonid; ülitundlikkus;

vere kaaliumisisalduse suurenemine; veresuhkrusisalduse suurenemine;

rahutus, tujukõikumised (vahel äärmuslikud); segasus, krambid, kognitiivsed häired; südame rütmihäired või südamekloppimine; madal vererõhk;

verejooks (kontrollimatu verejooks);

kopsude ja hingamisteede kokkutõmbumine, mis põhjustab hingamisraskusi; aeglane pindmine hingamine;

õhupuudustunne, hingeldamine;

häälepaelte lihaskrambid (hääleaparaadis), mida nimetatakse larüngospasmiks; näo turse;

kontaktdermatiit;

nahalööve;

kreatiniiniks nimetatava ensüümi suurenenud sisaldus veres; uureaks nimetatava aine vähenenud sisaldus veres;

sooleseina lihaste kokkutõmbed võivad ajutiselt lõppeda, mis põhjustab ebamugavustunnet, puhitust ja oksendamist;

iiveldus ja oksendamine;

maksatalitluse häired, sh maksakahjustus, maksarakkude nekroos; bilirubiiniks nimetatava aine suurenenud sisaldus veres; külmavärinad, vappekülm;

maliigse hüpertermia tõttu tekkiv kõrge kehatemperatuur;

ebamugavustunne rinnus;

mõnede veres esinevate rakkude või ühendite muutunud sisaldus; vere suurenenud fluoriidisisaldus (sest organism lagundab isofluraani); elektroentsefalogrammi (EEG) ebanormaalsed tulemused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Aerranet säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aerrane sisaldab

Toimeaine on isofluraan.

Teised koostisosad puuduvad.

Kuidas Aerrane välja näeb ja pakendi sisu

Aerrane on vedelik.

See on pakendatud 100 ml ja 250 ml keermekorgiga suletavatesse pudelitesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Baxter S.A.

Boulevard Rene Branquart 80,

B-7860 Lessines,

Belgia

Tootjad

Baxter SA

Boulevard Rene Branquart 80,

B-7860 Lessines,

Beļgia

Baxter Manufacturing Sp. z.o.o. 42 B Wojciechowska Str. 20-704 Lublin

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Baxter Estonia

Kungla 2

76505 Saue

Harjumaa

Eesti

Tel: +372 6515120

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015