Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Angeel - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Angeel, Tabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 tabl. sisaldab:
Toimeained:

Mercurius cyanatus
D 8
30 mg
Phytolacca americana
D 4
30 mg
Apis mellifica
D 4
30 mg
Arnica montana
D 4
30 mg
Hepar sulfuris
D 6
60 mg
Solanum dulcamara
D 4
60 mg
Atropa belladonna
D 4
60 mg

Lisaained punktis 6.1.


3. RAVIMVORM

Suukaudne tablett


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused:

Homöopaatiline preparaat.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.
Ägedas korras 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus arnikale.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel


Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole täheldatud

4.6 Rasedus ja imetamine

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole täheldatud

4.8 Kõrvaltoimed

Suurenenud süljeerituse tekkimise puhul kasutamine lõpetada.
Üksikutel juhtudel võib esineda ülitundlikkust arnikale ja teistele korvõielistele.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele prparaatidele.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu


Magneesiumstearaat
1,5 mg.

6.2 Sobimatus

Ei ole teada

6.3 Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6 Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erinõudeid puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Saksamaa


8. MÜÜGILOA NUMBER

448404


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

28.04.2004/29.09.2009


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2009