Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Angeel - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Angeel, tabletid

Enne preparaadi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda preparaadi on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama
Angeel"i täpselt juhistele vastavalt.

-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
-
Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade
:
1. Mis preparaat on Angeel
2.
Mida on vaja teada enne Angeel"i kasutamist.
3.
Kuidas Angeel"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Angeel"i säilitada
6. Lisainfo

1.
MIS RAVIM ON ANGEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Angeel on homöopaatiline preparaat.

2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANGEELI KASUTAMIST
Ärge võtke Angeeli, kui te olete allergiline või ülitundlik Angeel"i toimeainete või mõne koostisosa
suhtes. Ärge võtke Angeeli, kui te olete allergiline või ülitundlik arnika suhtes.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Angeel, kuna
Antud preparaat sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


Rasedus ja imetamine
Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Angeel`i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismidega ja masinatega töötamist.


3.
KUIDAS Angeel`i KASUTADA
Võtke Angeel`i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.
Haiguse algstaadiumis võib võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Angeeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka Angeel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
Preparaat sisaldab taimseid komponente. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone.
Suurenenud süljeerituse tekkimise puhul kasutamine lõpetada. Üksikutel juhtudel võib esineda
ülitundlikkus arnikale ja teistele korvõielistele.


5.
KUIDAS ANGEEL`i HEEL SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Angeel"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida ANGEEL sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:
1.Mercurius cyanatus D8 30 mg;
2. Phytolacca americana D4 30 mg;
3. Apis mellifica D4 30 mg;
4. Arnica montana D4 30 mg;
5. Hepar sulfuris D6 60 mg;
6. Solanum dulcamara D4 60 mg;
7. Atropa belladonna D4 60 mg.

Abiaine: magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Angeel välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp, milles plastmasspurk 50 või 250 tabletiga.


Müügiloa hoidja ja tootja.
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-135
Faks. +49 7221 501 440
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Infoleht on viimati kooskõlastatud
: septembris 2009