Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Acetylcystein nycomed 200 mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama
Acetylcystein 200 mg lahustuvaid graanuleid täpselt juhistele vastavalt.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. Kui haigussümptomid süvenevad ega
leevendu, peate pöörduma arsti poole.

Infolehes antakse ülevaade
:

1.
Mis ravim on Acetylcystein Nycomed 200 mg ja milleks seda kasutatakse;
2.
Mida on vaja teada enne Acetylcystein Nycomed 200 mg kasutamist;
3.
Kuidas Acetylcystein Nycomed 200 mg kasutada;
4. Võimalikud
kõrvaltoimed;
5
Kuidas Acetylcystein Nycomed 200 mg säilitada;
6. Lisainformatsioon.

Acetylcystein Nycomed 200 mg, lahustuvad graanulid
Atsetüültsüsteiin.

Toimeaine on: atsetüültsüsteiin. Üks kotike sisaldab 3 g graanuleid peroraalse lahuse
valmistamiseks, milles on 200 mg atsetüültsüsteiini.

Abiained on: sahharoos, naatriumkloriid, viinhape, puuviljaaroom, erütrosiin.

Müügiloa hoidja:
Nycomed SEFA AS, Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti

Tootja:
Nycomed Austria GmbH, Linz, Austria.


1. MIS RAVIM ON ACETYLCYSTEIN NYCOMED 200 MG JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Acetylcystein Nycomed 200 mg kasutatakse röga lahtistamiseks. Ravim hõlbustab röga väljutamist
ja leevendab köhaärritust. Rögalahtistav toime ilmneb aeglaselt 1...2 ööpäeva jooksul..
Karbis on 20 kotikest, mis sisaldavad 3 g lahustuvaid graanuleid.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACETYLCYSTEIN NYCOMED 200 MG"i
KASUTAMIST

Ärge kasutage Acetylcystein Nycomed 200 mg"i
·
Kui te olete ülitundlik (allergiline) atsetüültsüsteiini või ravimi abiainete suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Acetylcystein Nycomed 200 mg:
·
Kui te põete suhkurtõbe, sest pakikese sisu sisaldab ligikaudu 3 g suhkrut;
·
Kui teil on tegemist hingamisteede obstruktiivse haigusega, kui teil on esinenud
hingamispuudulikkust või kui teil on kalduvus seedetrakti verejooksudele.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Acetylcystein Nycomed 200 mg tuleb raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada ettevaatlikult.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Acetylcystein Nycomed 200 mg"i koostisainete suhtes
Ettevaatlikud peavad olema diabeedihaiged, sest üks kotike sisaldab ligikaudu 3 g suhkrut.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Acetylcystein Nycomed 200 mg kasutamisel võib väheneda selliste antibiootikumide nagu
penitsilliinid, tsefalosporiinid ja tetratsükliin toime. Nimetatud antibiootikume tuleks manustada 2
tundi enne või pärast Acetylcystein Nycomed 200 mg võtmist.
Aktiivsüsi suurtes annustes võib vähendada asetüültsüsteiini toimet.
Samaaegse teiste köhavastaste ravimite kasutamisega võivad tekkida raskused röga väljutamisega.
Seetõttu tuleb selliste kombinatsioonide samaaegset kasutamist hoolikalt kaaluda.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ravimeid.


3. KUIDAS

ACETYLCYSTEIN
NYCOMED 200 MG"i KASUTADA

Kasutage Acetylcystein Nycomed 200 mg alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele on 200 mg 3 korda ööpäevas 10 päeva
vältel. Säilitusravi annus on 200 mg 2 korda ööpäevas.
Kuni 6-aastastele lastele manustatakse 100 mg 3 korda ööpäevas 10 päeva vältel. Säilitusravi annus
on 100 mg 2 korda ööpäevas.

Pakikese sisu lahustatakse tugevasti segades 0,5 klaasis vees, puuviljamahlas või tees, juuakse enne
sööki. Kasutada tohib ainult värskelt valmistatud lahust.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Acetylcystein Nycomed 200 mg põhjustada kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimetena on kirjeldatud seedehäireid, suu põletikku ja tugevat nohu. Väga harva võivad
esineda allergilised reaktsioonid: nahalööbed, sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), hingamispuudulikkus
(bronhospasm), kiirenenud südametegevus (tahhükardia) ja vererõhu langus, palavik ning unisus.
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige
sellest oma arsti või apteekrit.


5. ACETYLCYSTEIN NYCOMED 200 MG"i SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Mitte kasutada pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu.


6. LISAINFORMATSIOON

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Nycomed SEFA AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti

Viimane teksti läbivaatamise aeg: juuni 2005

Infoleht kooskõlastatud: september 2005