Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alvesco 40 inhalaator - inhal aeros, lahus 40mcg / annuses 120annust; 60annust; 30annust - Pakendi infoleht

ATC Kood: R03BA08
Toimeaine: Ciclesonide
Tootja: Takeda GmbH

Artikli sisukord

ALVESCO 40 INHALAATOR_17518_PIL_175181x1

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alvesco 40 inhalaator, 40 mikrogrammi inhaleeritav aerosool, lahus

Alvesco 80 inhalaator, 80 mikrogrammi inhaleeritav aerosool, lahus

Alvesco 160 inhalaator, 160 mikrogrammi inhaleeritav aerosool, lahus

Tsiklesoniid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Alvesco ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Alvesco kasutamist

3.Kuidas Alvesco-t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Alvesco-t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Alvesco ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Alvesco:

Alvesco on läbipaistev ja värvitu aerosool, mida hingatakse suu kaudu kopsudesse. See on profülaktiline ravim (kortikosteroid), mida tuleb võtta iga päev ning mis toimib ainult siis, kui olete selle inhaleerinud oma kopsudesse.

Ravimi toimeaine on tsiklesoniid (teiste koostisainete kohta vt lõik 6).

Milleks Alvesco-t kasutatakse:

Seda ravimit kasutatakse, et kontrollida püsiva astma põletikusümptomeid täiskasvanutel ja noorukitel (12-aastased ja vanemad).

Ravim aitab teil kergemini hingata, vähendades astma sümptomeid ja võimalust uue astmahoo tekkeks. Toime saavutatakse teatud aja jooksul, mistõttu tuleb seda ravimit võtta iga päev ning seda ka siis, kui tunnete ennast hästi.

See ravim ei sobi ägeda õhupuudushoo raviks. Astmahoo leevendamiseks kasutage ainult oma astmahoo inhalaatorit.

2 Mida on vaja teada enne Alvesco kasutamist

Ärge kasutage Alvesco-t:

-kui olete tsiklesoniidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alvesco

-Enne, kui alustate ravi selle ravimiga, teatage oma arstile:

kui olete varem saanud või saate hetkel ravi kopsutuberkuloosi (TB), seen-, viirus- või bakteriaalse infektsiooni tõttu.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Oluline on kindlaks teha, et Alvesco on just teile sobiv ravim.

Alvesco-ravi ajal võtke viivitamatult oma arstiga ühendust järgmistel juhtudel:

-kui teie hingamine raskeneb ning haiguse sümptomid, köha, õhupuudus, vilistav hingamine, rindkere pingsus, räginad või muud hingamisteede ahenemisele viitavad sümptomid ägenevad. (Neil juhtudel peate kasutama oma astmahoo inhalaatorit, mille toimel leevenduvad haigusnähud tavaliselt kiiresti.)

-kui te peate öösel sümptomite tõttu üles ärkama.

-kui astmahoo inhalaatorit kasutades teie sümptomid ei leevendu.

Arst otsustab, kuidas peaks teie ravi jätkama.

Patsientide erirühmad

Raske astmaga patsiendid, kellel on oht ägeda astmahoo tekkeks. Neil patsientidel kontrollib arst regulaarselt astmat, tehes muuhulgas kopsufunktsiooni uuringuid.

Patsiendid, kes juba võtavad kortikosteroide tableti vormis

Alvesco-t saab kasutada, et asendada kortikosteroidi tablette või vähendada nende kogust. Järgige alati hoolikalt arstilt saadud juhiseid.

-Tablette hakatakse vähendama siis, kui Alvesco inhalatsioonidega alustamisest on möödunud ligikaudu nädal.

-Tablettide kogust vähendatakse ajapikku ning ettevaatlikult.

-Sel perioodil võite mõnikord tunda üldist enesetunde halvenemist.

-Sellele vaatamata on oluline jätkata ravi nii, et kasutate Alvesco inhalatsioone ja samal ajal vähendate aeglaselt tablettide arvu.

-Kui teil tekivad tõsised sümptomid, nagu näiteks iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või kehatemperatuuri tõus, võtke ühendust oma arstiga.

-Tablettide arvu vähendamisel või nende asendamisel Alvesco-ga võib mõnikord vallanduda kergekujuline allergia, mis võib avalduda näiteks riniidi (ninalimaskesta põletik) või ekseemina (sügelev, punetav nahk).

-Kui olete tablettidelt üle läinud Avesco-le, püsib teil teatud aja vältel oht neerupealiste talitluse vähenemisele, mis on seotud võetavate kortikosteroidi tablettidega. Neerupealiste talitluse vähenemise nähud (nt pearinglus, minestamine, iiveldus, söögiisu kadu, tujumuutused, kehakarvade vähenemine, võimetus stressiga toime tulla, nõrkus, peavalud, mäluprobleemid, allergiad, söömishood ja veresuhkru häired) võivad samuti veel mõne aja püsida.

-Võib olla vajalik külastada spetsialisti, kes hindab, millises ulatuses on neerupealiste talitlus vähenenud.

-Ka teie arst kontrollib regulaarselt teie neerupealiste talitlust.

-Stressiperioodil võib olla vajalik, et peate võtma täiendavalt kortikosteroidi tablette. Need olukorrad võivad näiteks olla operatsioonid, astmahoogude süvenemine. Kui see osutub vajalikuks, kandke kaasas steroidide hoiatuskaarti, kus on kõik vajalik kirjas.

Maksa- või neeruhaigustega patsiendid

Maksa- või neeruhaiguse puhul ei ole tsiklesoniidi annuse kohandamine vajalik. Kui teil on raske maksahaigus, kontrollib arst teid põhjalikumalt võimalike kõrvaltoimete suhtes, mis võivad tekkida steroidide normaalse tootmise häire tagajärjel.

Alla 12-aastased lapsed:

Seda ravimit ei soovitata alla 12-aastastele lastele, sest teave võimalike toimete kohta puudub.

Muud ravimid ja Alvesco

Palun informeerige oma arsti enne, kui hakkate Alvesco-t võtma, kui saate hetkel ravi seen- või viirusinfektsiooni tõttu ravimitega, mis sisaldavad:

-ketokonasooli,

-itrakonasooli,

-ritonaviiri,

-nelfinaviiri.

Need võivad tugevdada Alvesco toimet, mistõttu ei saa kõrvaltoimeid täielikult välistada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Alvesco koos toidu ja joogiga

Alvesco-t võib kasutada koos toidu ja joogiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Teavitage oma arsti, kui olete rase, plaanite rasestuda või toidate last rinnaga.

-Alvesco toime kohta rasedatele ei ole piisavalt andmeid, mistõttu arutab teie arst koos teiega läbi Alvesco kasutamisega seotud riskid ja kasud.

-Tsiklesoniidi (Alvesco toimeaine) tohib raseduse ajal võtta ainult juhul, kui oodatav kasu emale ületab võimalikud riskid arenevale lapsele. Kui teie arst otsustab, et saate jätkata Alvesco-ravi, kasutatakse astmast tingitud põletiku säilitusravis tsiklesoniidi väikseimat võimalikku annust.

-Kui ema sai raseduse ajal kortikosteroide, jälgitakse hoolikalt lapse neerupealiste talitlust.

-Pidage nõu oma arstiga, kui tahate Alvesco-t rinnaga toitmise ajal kasutada.

-Pole teada, kas inhaleeritav tsiklesoniid imendub inimeste rinnapiima või mitte.

-Seetõttu määratakse Alvesco-t rinnaga toitvatele emadele ainult juhul, kui oodatav kasu emale ületab võimalikud riskid lapsele.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alvesco ja tema koostisained ei mõjuta teadaolevalt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3.Kuidas Alvesco-t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui olete just alustanud selle ravimi võtmist kortikosteroidi tablettide asemel või nendega koos, vaadake lõiku 2 „Patsiendid, kes juba võtavad kortikosteroide tableti vormis“.

Kui palju Alvesco-t peab päevas võtma?

Teie arst räägib teile, kui palju ravimit peate iga päev võtma. See sõltub teie isiklikust vajadusest.

Alvesco soovitatav annus on 160 mikrogrammi üks kord ööpäevas, millega saavutatakse kontroll astma sümptomite üle enamikul patsientidest.

Osadel patsiendil sobib vähendatud annus 80 mikrogrammi ööpäevas, et piisavalt kontrollida astma sümptomeid.

Astma sümptomite tõsise halvenemise korral võib olla vajalik lühiajaliselt Alvesco annust suurendada. Sellisel juhul võib Alvesco annust suurendada 640 mikrogrammini ööpäevas, mis võidakse näiteks manustada kahe 320 mikrogrammise annusena, ent andmed suurema annuse täiendava raviefekti kohta pikemaaegsel kui 3-kuulisel kasutamisel puuduvad.

Vajadusel võib teie arst määrata teile ka kortikosteroidi tablette ja/või (infektsiooni korral) antibiootikume.

-Arst kohandab annuse minimaalse vajalikuni, mis aitab astmasümptomeid kontrollida.

-Te peaksite täheldama sümptomite (vilistav hingamine, rindkere pingsus ja köha) leevendumist 24 tunni jooksul.

ALVESCO 40 INHALAATOR_17518_PIL_175184x1

Millal pean oma Alvesco inhalaatorit kasutama?

Enamikul juhtudest manustatakse üks või kaks annust üks kord ööpäevas, kas hommikul või õhtul. Järgige alati hoolikalt arstilt saadud juhiseid. Oluline on võtta Alvesco-t regulaarselt iga päev, seda isegi siis, kui enesetunne on hea.

Kui märkate, et vajate astmahoogu leevendavat inhalaatorit sagedamini kui 2...3 korda nädalas, peaksite ühendust võtma oma arstiga, et raviplaan üle vaadata.

Kuidas pean oma Alvesco inhalaatorit kasutama?

Oluline on, et arst, õde või apteeker näitaks teile, kuidas Alvesco inhalaatorit õigesti kasutada. Hea tehnika tagab, et kopsudesse jõuab õige kogus ravimit. Palun kasutage selles pakendi infolehes toodud juhiseid kui meelespead.

Te võite näiteks mõned korrad peegli ees harjutada, enne kui olete kindel, et kasutate Alvesco inhalaatorit õigesti. Pöörake tähelepanu sellele, et ravim ei läheks suu kaudu kaotsi.

Kui teil on uus inhalaator või kui te ei ole oma inhalaatorit kasutanud ühe nädala vältel või kauem, tuleb seda enne kasutamist katsetada. Eemaldage huuliku kate ja vajutage inhalaatori sees olevat ravimimahutit kolm korda alla, et õhku väljuks kolm ravimiannust (suunake ravimijuga endast eemale).

Alvesco inhalaatorit ei pea enne kasutamist loksutama. Ravim on mahutis juba väga hästi segunenud, mis tagab, et saate iga pihustamise ajal õige annuse.

Inhalatsiooni ajal võite nii seista kui ka istuda.

Järgige neid juhiseid hoolikalt ning kasutage näitliku materjalina juuresolevaid pilte.

1.Eemaldage huuliku kate ja kontrollige huulikut nii seest kui väljast veendumaks, et huulik on puhas ja kuiv.

2.Hoidke inhalaatorit tagurpidi (ravimimahuti põhjaga ülespoole), asetades nimetissõrme ravimimahuti põhjale ning pöidla huuliku alla.

3.Hingake välja nii palju kui suudate. Ärge hingake välja läbi inhalaatori.

ALVESCO 40 INHALAATOR_17518_PIL_175185x1

4.Asetage huulik suhu ning haarake sellest kindlalt huultega.

5.Hetkel, kui alustate suu kaudu sisse hingamist, suruge oma nimetissõrmega inhalaatori põhjale, et vabastada ravimi annus, hingates ise samal ajal aeglaselt ja sügavalt sisse. Palun pöörake tähelepanu sellele, et ravimit ei läheks suu kaudu kaotsi.

6.Hoidke hinge kinni, võtke inhalaator suust välja ning eemaldage sõrm inhalaatori põhjalt. Hoidke hinge kinni veel ligikaudu kümme sekundit või niikaua kui suudate. Hingake aeglaselt suu kaudu välja. Ärge hingake välja läbi inhalaatori.

Punktide 3 kuni 6 puhul on oluline, et te ei kiirustaks

7.Kui peate inhaleerima veel ühe annuse, oodake ligikaudu pool minutit ning seejärel korrake punkte 3 kuni 6.

8.Pärast kasutust asetage huulikule alati kate, et kaitsta seda tolmu eest. Asetage see peale kindlalt, nii et see fikseerub oma asendisse.

Pihusti otsik

9.Hügieenilistel põhjustel

-palun puhastage huulikut iga nädal kuiva rätikuga, nii seest kui väljast.

-pühkige kuiva, kokkuvolditud rätikuga puhtaks väike ava, kust väljub ravim.

-ärge kasutage vett ega mingeid puhastusvedelikke.

Õige tehnikaga on tagatud, et teie kopsudesse jõuab alati õige kogus Alvesco-t. Teie arst kontrollib teie inhalaatori kasutamise tehnikat regulaarselt, et oleks tagatud, et ravimi toime oleks parim.

Kui ravimimahuti on täiesti tühi, siis kuulete või tunnete, et propellanti ei välju.

Kui tunnete, et Alvesco inhalaatori kasutamise järel tekivad teil vilinad hingamisteedes või rindkere pingsus:

-ärge manustage rohkem annust.

-kasutage astmahoo inhalaatorit, mis kergendab teie hingamist.

-võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui tunnete, et inhalaatorit on raske kasutada, võib arst teile soovitada vahemahuti kasutamist. Alvesco inhalaatoriga sobiva vahemahuti nimi on AeroChamber Plus. Kui kasutate AeroChamber Plus vahemahutit, palun järgige sellega kaasasolevaid juhiseid. Teie arst või apteeker oskavad teid selles osas juhendada.

Kui te kasutate Alvesco-t rohkem kui ette nähtud

On tähtis, et te võtaksite annuse, mis on soovitanud teile arst. Te ei tohi suurendada ega vähendada oma annust ilma arstiga konsulteerimata.

Kui te olete kasutanud liiga palju Alvesco-t, ei ole spetsiifiline ravi vajalik, kuid teatage sellest oma arstile. Kui te olete suuri annuseid kasutanud pikka aega, ei saa välistada neerupealiste talitluse vähenemist ning seda tuleks vajadusel kontrollida.

Kui te unustate Alvesco-t kasutada

Kui te olete unustanud Alvesco-t kasutada, manustage ravimit järgmisel manustamise korral. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Alvesco kasutamise

Ka siis, kui tunnete end paremini, ei tohi te lõpetada Alvesco inhalaatori kasutamist.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise, peate sellest kohe rääkima oma arstile.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Alvesco põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esineb mõni järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja teavitage oma arsti koheselt:

-raske allergiline reaktsioon, nagu huulte, keele ja kõri turse (võib esineda kuni 1-l patsiendil 1000-st);

-allergilised reaktsioonid: nahalööve, punetus, sügelus või kublad nagu näiteks nõgeslööve või nõgestõbi (võib esineda kuni 1-l patsiendil 100-st);

-köha või hingeldus, mis läheb halvemaks peale inhalaatori kasutamist (võib esineda kuni 1-l patsiendil100-st).

Alvesco teised kõrvaltoimed on tavaliselt kergekujulised. Enamikul juhtudel võite ravi jätkata. Teil võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l patsiendil 100-st):

-hääle kähedus;

-põletustunne, põletik, ärritusnähud suus või kõris;

-suu kandidoos (suu seeninfektsioon);

-peavalu;

-halb maitse suus;

-suu või kurgu kuivus;

-iiveldus või oksendamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l patsiendil 1000-st):

-südamepekslemine (palpitatsioonid);

-kõhuvalu või ebamugav tunne kõhus;

-kõrge vererõhk.

Esinemissagedus teadmata, kuid võib esineda:

-unehäired, depressioon või murelikkus, rahutus, närvilisus, ülierutatus või kergesti ärrituvus. Need nähud esinevad tõenäolisemalt lastel.

Alvesco võib mõjutada normaalset kortikosteroidide tootmist teie organismis. Seda täheldatakse tavaliselt patsientidel, kes on pikka aega võtnud suuri annuseid. Need toimed võivad muuhulgas olla:

-noorukitel kasvukiiruse aeglustumine;

-luude hõrenemine;

-silmaläätse hägustumine (katarakt), mis võib põhjustada hägustunud nägemist;

-nägemiskadu seoses silmasiserõhu tõusuga (glaukoom);

-kuutaoline nägu, kehatüve rasvumine ning käte-jalgade kõhnumine (Cushingi sündroomi- taolised nähud või Cushingi sündroom).

Noorukid, kes saavad ravi pika aja vältel, peavad oma pikkust regulaarselt arsti juures kontrollima. Kui sinu kasvukiirus aeglustub, siis vähendab arst võimaluse korral ravimi annust väikseima annuseni, mille korral säilib tõhus kontroll astma sümptomite üle.

Kortikosteroidi tabletid võivad põhjustada rohkem kõrvaltoimeid kui inhaleeritavad kortikosteroidid (nagu näiteks Alvesco). Kui te olete enne Alvesco-t või Alvesco-ga samal ajal võtnud steroidtablette, võib tablettidega kaasnev kõrvaltoimete tekkerisk veel mõnda aega püsida. Kontrollige regulaarselt arsti juures, et võtate endale sobivaimat Alvesco annust. Regulaarsel kontrollil saab avastada varakult ka võimalikud kõrvaltoimed ning vältida nende süvenemist.

Pidage meeles:

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Alvesco-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage inhalaatorit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:” Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Mahuti sisaldab rõhu all vedelikku. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C.

Mahutit ei tohi mulgustada, purustada ega põletada isegi mitte siis, kui see on tühi.

Nagu enamike rõhu all olevate ravimimahutite puhul, võib ravitoime väheneda, kui ravimimahuti on jahe. Siiski väljub Alvesco-st sama annus temperatuurivahemikus miinus 10°C kuni pluss 40°C.

Kui arst otsustab teil ravi lõpetada või on inhalaator tühi, tagastage see apteekrile, kes selle ohutult hävitab. See on oluline, sest ravimimahutisse võib jääda ravimijääke ka siis, kui see tundub teile olevat tühi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alvesco sisaldab

-Toimeaine on tsiklesoniid. Iga vajutusega väljub ravimikogus (huulikust väljastatav annus), mis sisaldab kas 40, 80 või 160 mikrogrammi tsiklesoniidi.

-Teised abiained on veevaba etanool ja propellant (HFA-134a, norfluraan).

Kuidas Alvesco välja näeb ja pakendi sisu

Alvesco on läbipaistev ja värvitu aerosool, mis asub rõhu all oleva alumiiniumist ravimimahuti sees, kust väljub huuliku kaudu täpne annus pihustatud tsiklesoniidi.

Pakendite suurused:

Inhalaator 30 täpselt mõõdetud annusega.

Inhalaator 60 täpselt mõõdetud annusega.

Inhalaator 120 täpselt mõõdetud annusega.

Kõik inhalaatori tugevused sisaldavad 30, 60 või 120 annust. Olenevalt päevas vajalike annuste kogusest soovitab arst teil kasutada:

-30 mõõdetud annusega inhalaatorit, milles on piisav kogus ravimit kaheks kuni neljaks nädalaks.

-60 mõõdetud annusega inhalaatorit, milles on piisav kogus ravimit üheks kuni kaheks kuuks.

-120 mõõdetud annusega inhalaatorit, milles on piisav kogus ravimit kaheks kuni neljaks kuuks.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Alvesco 160, 80, 40 Mikrogramm –Dosieraerosol

Belgia

Alvesco 160, 80, 40 microgram, aerosol, oplossing

 

Alvesco 160, 80, 40 microgrammes, solution pour inhalation en flacon

 

pressurisé

 

Alvesco 160, 80, 40 Mikrogramm, Druckgasinhalation, Lösung

Bulgaaria

Alvesco 160, 80, 40 micrograms pressurised inhalation, solution

Eesti

Alvesco 160, 80, 40 inhalaator

Hispaania

Alvesco160<80><40> microgramos/ inhalación solución para inhalación en

 

envase a presión

 

Holland

Alvesco 160<80><40> Inhalator

Horvaatia

Alvesco 160, 80, 40 mikrograma stlačeni inhalat otopina

Iirimaa

Alvesco 160<80><40> micrograms pressurised inhalation solution

Island

Alvesco 160<80><40> innúdalyf

Itaalia

Alvesco 160<80><40> mcg soluzione pressurizzata per inalazione

Kreeka

Alvesco 160<80> 80 και 160 µικρογραµµάρια, διάλυµα για εισπνοή υπό

 

πίεση

Küpros

Alvesco 160, 80, 40 micrograms, pressurised inhalation solution

Leedu

Alvesco 160<80><40> microgramu suslegtas inhaliacinis tirpalas

Luksemburg

Alvesco 160<80><40> microgrammes, solution pour inhalation en flacon

 

pressurisé

Läti

Alvesco 160<80><40> inhalators

Malta

Alvesco 160<80><40> Inhaler

Norra

Alvesco 160<80><40> micrograms/dose inhalasjonsaerosol, oppløsing

Poola

Alvesco 160<80><40>

Prantsusmaa

Alvesco 160<80><40> microgrammes/dose solution pour inhalation en

 

flacon pressurisé

Rootsi

Alvesco 160<80><40> microgram/dos inhalationsspray, lösning

Rumeenia

Alvesco 160<80><40> Inhaler, solutie de inhalat presurizata 160

 

micrograme / doza

Saksamaa

Alvesco 160<80><40> Mikrogramm, Druckgasinhalation, Lösung

Slovakkia

Alvesco 160<80><40> Inhalátor

Sloveenia

Alvesco 160<80><40> mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom

Soome

Alvesco 160<80><40> micrograms, pressurised inhalation, solution

Taani

Alvesco 160, 80, 40 mikrogram, inhalationsspray, opløsning

Tšehhi

Alvesco 160 Inhaler

Ungari

Alvesco 160<80><40> mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat

Ühendkuningriigid

Alvesco 160<80><40> Inhaler

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2015.