Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Asmanex twisthaler - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

1.
RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritav pulber
Asmanex Twisthaler, 400 µg inhaleeritav pulber


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga manustatav annus sisaldab 200 µg või 400 µg mometasoonfuroaati.

INN. Mometasonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3.

RAVIMVORM

Inhaleeritav pulber.
Valge või valkja pulbri aglomeraadid.


4.
KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Bronhiaalastma, mille korral on vajalik säilitusravi glükokortikosteroididega.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravim on mõeldud inhalatsiooniks.
Ravim on kasutamiseks täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel noorukitel.

Annustamisjuhised põhinevad astma raskusastmel (vt Kriteeriumid allpool).

Kerge või keskmise raskusastmega püsivat astmat põdevad patsiendid: soovitatav algannus
enamuse patsientide jaoks on 400 µg üks kord päevas. Uuringud näitavad, et parema mõju
saavutamiseks on soovitatav ühekordne päevane annus manustada õhtul. Mõnede patsientide puhul
saavutatakse parem haiguse kontroll kui päevane 400 µg annus on jagatud kaheks (200 µg kaks korda
päevas).

Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritava pulbri annus peaks olema individuaalne ning
tiitritud minimaalse efektiivse säilitusannuseni. Annuse vähendamine 200 µg-ni üks kord päevas õhtuti
võib mõnede patsientide puhul osutuda efektiivseks säilitusannuseks.

Raske astmaga patsiendid: soovitatav algannus on 400 µg kaks korda päevas, mis on ka
maksimaalne soovitatav päevane annus. Kui sümptomid on kontrolli all, tuleb Asmanex Twisthaler
200 µg või 400 µg inhaleeritava pulbri annus tiitrida minimaalse efektiivse annuseni.

Raske astmaga patsiendid, kes varem kasutasid suukaudseid kortikosteroide, peavad alustama
Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritava pulbri kasutamist samaaegselt tavapärase
suukaudse kortikosteroidi säilitusannusega. Umbes 1 nädala möödudes võib alustada järk-järgulist
süsteemse kortikosteroidi igapäevase (või ülepäevase) annuse vähendamist. Järgnevat annust
vähendatakse ühe- kuni kahenädalase intervalli järel, olenevalt patsiendi seisundist. Prednisolooni (või
selle ekvivalendi) annust ei tohiks vähendada enam kui 2,5 mg kaupa päevas.


1
Soovitatav on aeglane annuse vähendamine. Suukaudsete kortikosteroidide vähendamise perioodil
tuleb patsienti hoolikalt jälgida, eriti ebastabiilse astma (kaasa arvatud objektiivsed õhuvoolu kiiruste
mõõtmised) ning adrenaalse puudulikkuse suhtes (vt lõik 4.4).
Patsiendile tuleb selgitada, et Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritav pulber ei ole ette
nähtud lõõgastava vahendina "vajadusel" ägedate sümptomite kõrvaldamiseks ning et ravimit peab
kasutama regulaarselt, et säilitada raviefekti ka sümptomitevabal perioodil.

Kriteeriumid:
Kerge astma
: sümptomid >1 kord nädalas, kuid <1 kord päevas; ägenemised võivad häirida
igapäevategevust või und; öised astmasümptomid >2 korda kuus; PEF või FEV1 >80% eeldatavast,

varieeruvus 20...30%.
Keskmise raskusega astma: igapäevased sümptomid; ägenemised häirivad igapäevategevust ja und;
öised astmasümptomid >1 kord nädalas; igapäevane 2-agonisti kasutamine; PEF või FEV1 >60...

<80% eeldatavast, varieeruvus >30%.
Raske astma: püsivad sümptomid; sagedased ägenemised; sagedased öised astmasümptomid; astma
tõttu piiratud füüsiline tegevus; PEF või FEV1 60% eeldatavast, varieeruvus >30%.


Erigrupid.
Alla 12-aasta vanused lapsed
: kliinilised andmed puuduvad, mistõttu selles vanusegrupis ei soovitata
kasutada.
Üle 65-aastased patsiendid: annuse kohandamine ei ole vajalik.

Patsienti tuleb inhalaatori kasutamiseks juhendada (vaata allpool).

Manustamisviis.
Enne korgi eemaldamist tuleb veenduda, et loendur ning osuti oleksid kohakuti. Inhalaatori avamiseks
eemaldada valge kork, hoides inhalaatorit püstiasendis (roosakas põhi allapoole), haarata põhjast ja
pöörata korki kellaosutile vastupidises suunas. Loendur arvestab numbri ühe võrra väiksemaks.
Instrueerida patsienti, et inhalaator tuleb asetada suhu, seejärel peab huuled huuliku ümber sulgema
ning kiiresti ja sügavalt sisse hingama. Seejärel tuleb inhalaator suust eemaldada ja hoida hinge kinni
10 sekundit või niikaua, kuni see ei tekita ebamugavust. Patsient ei tohi läbi inhalaatori välja hingata.
Inhalaatori sulgemiseks peab hoidma seda püstiasendis ning sulgeda kork pärast igat inhalatsiooni.
Järgmist annust laadides tuleb korki keerata kellaosuti suunas seda samaaegselt kergelt vajutades, kuni
kõlab klõpsatus ning kork sulgub täielikult. Nool korgil ühtib täpselt loenduriaknaga. Pärast
inhalatsiooni on soovitatav loputada suud veega. See on oluline kandidoosi tekke riski vähendamiseks.

Digitaalne ekraan näitab, millal viimane annus on manustatud; pärast annust 01 on loenduril number
00, kork sulgub ja inhalaatori blokk tuleb ära visata. Inhalaatorit tuleb hoida puhta ning kuivana.
Huuliku välispinda võib puhastada kuiva riide või taskurätikuga; inhalaatorit ei tohi pesta; tuleb
vältida kontakti veega.

Üksikasjalikum kasutusjuhend on pakendi infolehel.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kliiniliste uuringute käigus tekkis mõnedel patsientidel kandidoos, mis on seotud selle rühma
ravimitega. See infektsioon võib vajada ravi sobiva seenevastase preparaadiga. Mõnedel patsientidel
võib vajalikuks osutuda ravi katkestamine Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritava
pulbriga (vt lõik 4.8).

Pikaajalisel suurte annuste kasutamisel võivad ilmneda kortikosteroidide süsteemsed toimed. Nende
toimete ilmnemine on tunduvalt ebatõenäolisem, võrreldes suukaudsete kortikosteroidide
kasutamisega. Võimalikeks süsteemseteks toimeteks on adrenaalne supressioon, kasvupeetus lastel

2
ning noorukitel, luude mineraalse tiheduse langus, kae ja glaukoom. Seepärast on oluline, et
inhaleeritava kortikosteroidi annus on tiitritud minimaalse efektiivse doosini, mis on vajalik astma
kontrolli all hoidmiseks.

Erilist tähelepanu vajavad patsiendid, kes lähevad süsteemselt kortikosteroidravilt üle ravile
mometasoonfuroaadiga, sest astmahaigetel on kirjeldatud ka surmajuhte adrenaalse puudulikkuse tõttu
üleminekul süsteemsetelt kortikosteroididelt inhaleeritavatele ja pärast seda. Hüpotaalamus-hüpofüüs-
neerupealise telje taastumiseks pärast süsteemse ravi lõpetamist on vajalik paari kuu pikkune periood.

Annuse vähendamise perioodil võivad mõned patsiendid vaatamata kopsufunktsiooni säilimisele või
isegi paranemisele kogeda süsteemsete kortikosteroidide ärajätunähtusid (näiteks liiges- ja lihasvalud,
kurnatus ja depressioon). Neid patsiente tuleb innustada Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg
inhaleeritava pulbriga ravi jätkama, samas võib süsteemsed kortikosteroidid ära jätta, juhul kui
puuduvad objektiivsed adrenaalse puudulikkuse nähud. Kui tekivad viited adrenaalsele
puudulikkusele, tuleb ajutisel suurendada süsteemse kortikosteroidi annust ning seejärel jätkata annuse
vähendamist veidi aeglasemalt.

Stressirohketel perioodidel (kaasa arvatud traumad, operatsioon, infektsioon) või raskete
astmahoogude ajal vajavad süsteemseid kortikosteroide ärajätvad patsiendid lühiajalist asendusravi
süsteemsete steroididega. See ravi lõpetatakse sümptomite taandumisel.

Stressirohketel perioodidel on soovitatav, et patsiendid kannaksid kaasas suukaudseid kortikosteroide
ning hoiatuskaarti, millele on märgitud nende kasutamise vajadus ja soovitatav annus. Aeg-ajalt on
soovitatav kontrollida adrenokortikaalset funktsiooni, eriti hommikuse plasma kortisoolitaseme
mõõtmine.

Patsientidel, keda viiakse üle süsteemsetelt kortikosteroididelt Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg
inhaleeritavale pulbrile, võivad avalduda juba eelnevalt esinenud allergilised seisundid, mis olid selle ajani
süsteemsete kortikosteroidide kontrolli all. Sellises olukorras on soovitatav sümptomaatiline ravi.

Mometasoonfuroaat ei ole bronhodilataator ning see ei sobi bronhospasmi või astmahoo kiireks
tõrjumiseks. Seepärast peab patsiente hoiatama, et nad kannaksid alati kaasas lühitoimelist
bronhodilataatorit juhuks, kui selle järele peaks tekkima vajadus.

Patsientidele tuleb öelda, et nad peavad kohe oma arstiga ühendust võtma, kui bronhodilataator ei aita
astmahoo korral või kui PEF-i väärtused langevad. See võib viidata astma süvenemisele. Taolistes
olukordades võib osutuda vajalikuks süsteemne kortikosteroidravi. Nende patsientide puhul võib kaaluda
inhaleeritava mometasoonfuroaadi annuse tiitrimist maksimaalse lubatud säilitusannuseni.

Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritava pulbri kasutamine võimaldab tihti astma
sümptomeid kontrolli all hoida, põhjustades seejuures vähem hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise telje
supressiooni võrreldes terapeutiliselt ekvivalentsete suukaudsete prednisolooni annustega. Kuigi
mometasoonfuroaat on soovitatava annustamise korral madala süsteemse biosaadavusega, imendub see
vereringesse ning võib kõrgemate annuste juures olla süsteemselt aktiivne. Seepärast ei tohi
hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise telje vähese supressiooni hoidmiseks soovitatavaid annuseid ületada
ning annust tuleb tiitrida individuaalselt minimaalse efektiivse annuseni.

Puuduvad andmed, et antud ravimi soovitatust suuremate annuste manustamine tõstaks ravi
efektiivsust.

Kasutage Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritavat pulbrit ettevaatlikult (kui üldse)
patsientidel, kellel on ravimata aktiivne või latentne kopsutuberkuloos või ravimata seen-, viirus- või
bakteriaalne infektsioon (kaasa arvatud Herpes simplex-silmapõletik).

Patsiente, kes kasutavad kortikosteroide või teisi immuunsupressiivseid ravimeid, tuleb hoiatada
võimalike infektsioossete riskide suhtes (näiteks leetrid ja tuulerõuged) ning rõhutada arstile
pöördumise tähtsust juhul, kui taoline olukord peaks tekkima. See on eriti oluline noorukite ravis.

3

Noorukite kasvutempo aeglustumine võib tekkida seoses krooniliste haiguste (nagu astma) ebapiisava
kontrolli tõttu või kortikosteroidide kasutamisest ravi eesmärgil. Arstidel soovitatakse pidevalt jälgida
kortikosteroide kasutavate noorukite kasvu ning kaaluda kortikosteroidide kasutamisest ja astma ravist
saadavat kasu võimaliku kahju vastu, juhul kui nooruki kasv tundub aeglustuvat.

Pikaajaliselt inhaleeritavaid kortikosteroide kasutavate noorukite pikkust tuleb regulaarselt jälgida.
Kui kasv aeglustub, tuleb raviskeem üle vaadata ning võimalusel vähendada kortikosteroidide annust
minimaalse efektiivse annuseni. Lisaks peab kaaluma võimalust suunata nooruk pediaatrilise
pulmonoloogi konsultatsioonile.

Inhaleeritavate kortikosteroidide kasutamisega kaasneb oht kliiniliselt olulise adrenaalse puudulikkuse
tekkeks, seda eriti pärast pikaajalist ravi suurte annustega ning lubatust suuremate annustega. Seda
peab arvestama stressirohketel perioodidel ning seoses kirurgiliste protseduuridega, vajalikuks võib
osutuda lisaravi süsteemsete kortikosteroididega. Siiski ei olnud kliiniliste uuringute käigus pärast
pikaajalist ravi inhaleeritava mometasoonfuroaadiga annuses 800 µg päevas mingisuguseid viiteid
hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise telje supressioonile.

Efekti puudumisel või astma ägenemise korral tuleb suurendada inhaleeritava mometasoonfuroaadi
säilitusannust ning vajadusel rakendada süsteemset kortikosteroid- ja/või antibiootikumravi (kui
kahtlustatakse infektsiooni), samuti kasutada beeta-agoniste.

Patsienti tuleb hoiatada ravi äkilise katkestamise eest Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg
inhaleeritava pulbriga.

Laktoosi mittetaluvad patsiendid: maksimaalne lubatud päevane annus sisaldab 4,64 mg laktoosi.
Galaktoosi mittetaluvad, Lappi laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga
patsiendid ei tohiks seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Inhaleeritava mometasoonfuroaadi kooskasutamine potentsiaalse CYP3A4 ensüümi inhibiitori
ketokonasooliga põhjustab väikese, kuid olulise (p = 0,09) seerumi kortisooli AUC(0-24) languse ning
mometasooni plasmakontsentratsiooni umbes kahekordse suurenemise.

4.6 Rasedus ja imetamine

Adekvaatsed uuringud mõju kohta rasedusele puuduvad. Loomkatsed mometasoonfuroaadiga on
näidanud reproduktiivset toksilisust sarnaselt teistele kortikosteroididele (vt lõik 5.3). Siiski ei ole
teada potentsiaalset riski inimesele.

Teiste inhaleeritavate kortikosteroididega sarnaselt ei ole ka mometasoonfuroaati soovitatav raseduse
ajal kasutada. Välja arvatud juhul, kui potentsiaalne kasu emale õigustab riski emale, lootele või
lapsele. Vastsündinud, kelle emad kasutasid raseduse ajal kortikosteroide, tuleb hoolikalt uurida
hüpoadrenalismi suhtes.

Mometasoonfuroaat eritub väikestes kogustes lakteerivate rottide piima. Ei ole teada, kas
mometasoonfuroaat eritub ka inimese rinnapiima, mistõttu rinnaga toitvad emad peavad Asmanex
Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritava pulbri kasutamisega ettevaatlikud olema.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Inhaleeritav mometasoonfuroaat ei oma märkimisväärset mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8 Kõrvaltoimed


4
Platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes esines 400 µg ravimit kaks korda päevas kasutavas
ravigrupis väga sageli (> 10%) kandidoosi; sagedased (1...10%) raviga seotud kõrvaltoimed olid
farüngiit, peavalu ja düsfoonia (tabel 1).

Tabel 1. Asmanex Twisthaler inhaleeritava pulbri kõrvaltoimete sagedus* (S) võrdluses
platseeboga (P) vastavalt ravireziimile

Manustamine üks kord päevas Manustamine kaks korda päevas

200 µg
400 µg
200 µg
400 µg
Kategooria
(S)
(S)
(S)
(S)
Infektsioonid ja
infestatsioonid
Kandidoos
1% (A)
1%(A)
5% (s)
14% (Vs)
Kõrva ja labürindi
kahjustused
Düsfoonia
< P (A)
Võrdne
1% (s)
2% (s)
Respiratoorsed,
rindkere ja
mediastiinumi
2% (s)
Võrdne
2% (s)
6% (s)
häired
Farüngiit
Üldised häired ja
manustamiskoha
reaktsioonid
1% (s)
1% (s)
Võrdne
1% (s)
Peavalu
*Sagedus (CIOMS): aeg-ajalt (A) = <1%, sage (s) = >1...10%, väga sage (Vs)= >10%

Kandidoosi esinemine oli kaks korda päevas 200 µg või 400 µg manustavate patsientide hulgas
vastavalt 6% ja 15% ning mõlemas üks kord päevas ravimit manustavas rühmas 2%.

Kaks korda päevas ravimit manustavates patsiendirühmades esines raviga seotud farüngiiti vastavalt
4% (200 µg) ja 8% (400 µg). Üks kord päevas manustamisskeemiga oli sagedus 4% (200 µg) ja 2%
(400 µg).

Suukaudset kortikosteroidravi saavatel patsientidel, keda samuti raviti Asmanex Twisthaler"iga 400 µg
kaks korda päevas 12 nädala jooksul, esines suu kandidoosi 20%-l ning düsfooniat 7%-l patsientidest.
Neid toimeid peetakse raviga seonduvateks.

Aeg-ajalt esinevateks kõrvaltoimeteks olid suu ja kurgu kuivus, düspepsia, kehakaalu suurenemine
ning südamepekslemine.

65-aastaste ja vanemate patsientide puhul ei täheldatud kõrvaltoimete riski suurenemist.

Sarnaselt kõigi teiste inhaleeritavate astmaravimitega võib kohe pärast inhaleeritava pulbri
manustamist tekkida hingelduse süvenemine koos bronhospasmiga. Kui bronhospasm tekib pärast
Asmanex Twisthaler 200 µg või 400 µg inhaleeritava pulbri manustamist, on vajalik viivitamatu ravi
lühitoimelise inhaleeritava bronhodilataatoriga. Seepärast peab patsiendil bronhodialtaatori inhalaator
alati käepärast olema. Antud olukorras lõpetatakse viivitamatult ravi Asmanex Twisthaler 200 µg või
400 µg inhaleeritava pulbriga ning määratakse alternatiivne ravi.

Suurte annuste pikaajalisel kasutamisel võivad ilmneda inhaleeritavate kortikosteroidide süsteemsed
toimed. Nendeks võib olla neerupealiste supressioon, noorukite kasvutempo aeglustumine, luude
mineraalse tiheduse langus, kae või glaukoom.

Glaukoomi, silmasisese rõhu suurenemise ja/või kae juhte seoses inhaleeritavate kortikosteroidide
kasutamisega on kirjeldatud harva.


5
Sarnaselt teiste kortikosteroidpreparaatidega võib esineda ülitundlikkusreaktsioone (näiteks lööbed,
urtikaaria, sügelus ja erüteem), peab arvestama silmade, näo, huulte ja kõri turse tekkimise
võimalusega.

4.9 Üleannustamine

Kuna ravimi süsteemne biosaadavus on madal, ei ole üleannustamisel spetsiaalne ravi vajalik. Piisab
jälgimisest ning seejärel sobiva annusega alustamisest. Kortikosteroidide suurte annuste inhaleerimine
või suukaudne manustamine võib põhjustada hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise telje supressiooni.

Maksimaalset lubatud annust ületavate annuste kasutamisel peab jälgima patsiendi neerupealiste
funktsiooni. Mometasoonfuroaadi ravi astma kontrolli all hoidmiseks piisavas annuses võib jätkata.


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised

omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised astmavastased ravimid, ihaleeritavad ravimid, glükokortikoidid,
ATC-kood: R03BA07.

Mometasoonfuroaat on lokaalne kortikosteroid, millel on põletikuvastane toime.

Tõenäoliselt on mometasoonfuroaadi toime aluseks võime inhibeerida põletikulise kaskaadi
mediaatorite vabanemist. In vitro inhibeerib mometasoonfuroaat leukotrieenide vabanemist allergiliste
patsientide leukotsüütidest. Rakukultuuril on mometasoonfuroaadil tugev mõju inhibeerida IL-1, IL-5,
IL-6, ja TNF-alfa sünteesi ja vabanemist; samuti on see potentsiaalne LT tootmise inhibiitor ning
lisaks CD4+ T-rakkudes Th2 tsütokiinide, IL-4 ja IL-5 tootmise tugev inhibiitor.

In vitro on mometasoonfuroaat afiinne seostumisel inimese glükokortikoidi retseptoriga, seda ligi 12
korda tugevamalt kui deksametasoon, 7 korda tugevamalt kui triamtsinoloonatsetoniid, 5 korda
tugevamalt kui budesoniid ning 1,5 korda tugevamalt kui flutikasoon.

Kliinilistes uuringutes on mometasoonfuroaat vähendanud õhuteede reaktiivsust
adenosiinmonofosfaadi suhtes hüperreaktiivsetel patsientidel. Ühes teises uuringus kasutati Asmanex
Twisthaler"it 5 päeva enne ravi ning selle tulemusena nõrgenesid oluliselt varajase ja hilise faasi
reaktsioonid vastuseks inhaleeritud allergeenidele ning lisaks langes allergeenist indutseeritud
hüperreaktiivsus metakoliini suhtes.

Ravi inhaleeritava mometasoonfuroaadiga nõrgendas ka põletikurakkude (kogu ja aktiveeritud
eosinofiilide) arvu suurenemist rögas pärast allergeeni ning metakoliini manustamist. Selle fakti
kliiniline tähtsus ei ole teada.

Korduv inhaleeritava mometasoonfuroaadi manustamine 4 nädala jooksul astmahaigetele patsientidele
annuses 200 µg kaks korda päevas kuni 1200 µg üks kord päevas ei põhjustanud kliiniliselt olulist
hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise telje supressiooni ning oli seotud jälgitava süsteemse
aktiivsusega vaid annuses 1600 µg päevas.

Pikaajalistes kliinilistes uuringutes, kus kasutati mometasoonfuroaati kuni 800 µg päevas, ei
kirjeldatud vastavalt hommikuse plasma korisoolitasemele ja reaktsioonile koksüntropiini suhtes
kordagi hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise telje supressiooni.

60 astmahaige patsiendi 28-päevase kliinilise uuringu vältel, kus manustati Asmanex Twisthaler"it
annustes 400 µg, 800 µg või 1200 µg üks kord päevas, või 200 µg kaks korda päevas, ei langenud
plasma kortisooli AUC statistiliselt oluliselt 24 tunni jooksul.


6
Kaks korda päevas manustatava mometasoonfuroaadi võimalikke süsteemseid toimeid hinnati
aktiivses platseebokontrollitud kliinilises uuringus, kus võrreldi 24 tunni jooksul plasma kortisooli
AUC-d 64 astmahaigel patsiendil, keda raviti 28 päeva mometasoonfuroaadiga annuses 400 µg kaks
korda päevas, 800 µg kaks korda päevas või prednisolooniga 10 mg üks kord päevas.
Mometasoonfuroaat annuses 400 µg kaks korda päevas vähendas plasma kortisooli AUC(0-24) väärtusi
võrreldes platseeboga 10...25%. Mometasoonfuroaat annuses 800 µg kaks korda päevas vähendas
plasma kortisooli AUC(0-24) väärtusi võrreldes platseeboga 21...40%. Kortisooli vähenemine oli
oluliselt suurem pärast prednisolooni 10 mg üks kord päevas manustamist võrreldes platseeboga või
mõlemat ravimit saanud patsientide grupiga.

Topeltpimedad platseeboga kontrollitud 12 nädalat kestnud uuringud on näidanud, et ravi Asmanex
Twisthaler"iga annustes 200 µg (üks kord päevas õhtul) kuni 800 µg päevas põhjustas
kopsufunktsiooni paranemise vastavalt mõõdetud FEV1 ja PEF-i väärtustele, parandas astma
sümptomite kontrolli ning vähendas vajadust inhaleeritava beeta2-agonisti järele. Kopsufunktsiooni
paranemine saavutati mõnede patsientide puhul 24 tunni möödudes ravi alustamisest, kuid
maksimaalne kasu saavutati 1...2 või rohkema nädala möödudes ravi alustamisest. Paranenud
kopsufunktsioon püsis kogu ravi vältel.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Imendumine: pärast suukaudset inhalatsiooni on mometasoonfuroaadi biosaadavus vabatahtlikel
tervetel kontrollisikutel madal ning see on tingitud ravimi vähesest imendumisest kopsudest ja maost
ning ulatuslikust presüsteemsest metabolismist. Soovitatud annuses (200 µg ja 400 µg päevas) olid
inhalatsioonijärgsed mometasoonfuroaadi plasmakontsentratsioonid analüütilise meetodi
määramispiiri lähedased (50 pg/ml) või alla selle ning suuresti varieeruvad.

Jaotumine: intravenoosse boolusdoosi järel on Vd 332 l. In vitro seostumine valkudega on
mometasoonfuroaadil kõrge (98...99%) kontsentratsioonides 5...500 ng/ml.

Metabolism: inhaleeritud mometasoonfuroaadi annuse osa, mis neelatakse alla ning mis seedetraktist
imendub, allub ulatuslikule metabolismile mitmeteks metaboliitideks. Peamised metaboliidid ei ole
plasmas määratavad. Inimese maksa mikrosoomides metaboliseeritakse mometasoonfuroaat
tsütokroom P-450 3A4 (CYP 3A4) vahendusel.

Eliminatsioon: pärast intravenoosse boolusdoosi manustamist on mometasoonfuroaadi eliminatsiooni
poolväärtusaeg ligikaudu 4,5 tundi. Radioligandiga märgistatud suukaudselt inhaleeritud doos eritub
peamiselt roojaga (74%) ning vähemal määral uriiniga (8%).

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Kõik kirjeldatud toksikoloogilised toimed on sellele ravimite grupile tüüpilised ning on seotud
glükokortikoidide võimendatud farmakoloogiliste efektidega.

Teiste glükokortikoididega sarnaselt toimib ka mometasoonfuroaat närilistele ja jänestele
teratogeenselt. Vastavateks avaldusteks olid nabasong rottidel, lõhenenud suulagi hiirtel ning sapipõie
agenees, nabasong ja kõverdunud esikäpp jänestel. Lisaks esines vähenenud emapoolset kaaluiivet,
samuti mõju loote kasvule (madalam loote kehakaal ja/või hilinenud ossifikatsioon) rottidel, jänestel ja
hiirtel ning hiirte järglaste vähenenud elulemust.

Pikaajalistes kartsinogeensusuuringutes hiirtel ja rottidel ei leitud mometasoonfuroaadi kasutamisel
statistiliselt olulist tuumorite esinemissageduse kasvu.

Standardsetes in vivo ja in vitro testides ei omanud mometasoonfuroaat genotoksilist aktiivsust.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED


7
6.1 Abiainete loetelu

Veevaba laktoos (sisaldab piimavalke).

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.
Pärast avamist 3 kuud.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Hoida originaalpakendis.
Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Mitmeannuseline pulberinhalaator.
Loendur inhalaatoril näitab järelejäänud annuste arvu.

Pulberinhalaator on valget värvi roosaka põhjaga mitmeosaline seade, mis on valmistatud
polüpropüleenkopolümeerist, polübutüleentereftalaadist, polüestrist, akrüülnitriil-butadieen-stüreenist,
bromobutüülkummist ning terasest. Valge polüpropüleenkork sisaldab niiskust imavat ja ränidioksiidi
sisaldavat ainet. Inhalaator on suletud alumiiniumfooliumist laminaatkotti.

30 või 60 mõõdetud üksikannust.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

SP Europe
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles
Belgia


8. MÜÜGILOA
NUMBRID

Asmanex Twisthaler 200 µg: 429503
Asmanex Twisthaler 400 µg: 429403


9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

5. detsember 2003/24.08.2007


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

8

Ravimiametis kinnitatud septembris 2007

9