Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Asmanex twisthaler - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritav pulber
mometasoonfuroaat


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Asmanex Twisthaler ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Asmanex Twisthaler"i kasutamist
3.
Kuidas Asmanex Twisthaler"it kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Asmanex Twisthaler"it säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ASMANEX TWISTHALER JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mometasoonfuroaat kuulub kortikosteroidide ehk steroidide ravimgruppi. Kortikosteroide ei tohi segi
ajada "anaboolsete" steroididega, mida mõned sportlased kasutavad tablettide või süstidena.
Kortikosteroide ehk steroide kasutatakse astmahoogude tõrjumiseks, sest neil on põletikuvastane
toime. Steroidid vähendavad kopsude väikeste õhuteede seinte turset ning ärritust, mis kergendab
hingamist.

Näidustused:
Bronhiaalastma, mille korral on vajalik säilitusravi glükokortikosteroididega.

Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritavat pulbrit kasutatakse püsiva astma regulaarseks raviks
täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel noorukitel. Ravimit võivad kasutada need patsiendid, kes
kunagi varem ei ole steroide kasutanud ning kelle astma ei ole teiste ravimitega piisavalt kontrolli all.
Samuti võivad ravimit kasutada need patsiendid, kes on varem astma raviks kasutanud steroide kas
inhalatsiooni või tablettidena.

Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritav pulber võimaldab teil hoida astma kontrolli all ning ära hoida
astmahoogusid. See on "ennetaja". Ärge kasutage seda ravimit astmahoogude raviks. Te peate alati
kaasas kandma bronhodilataatorit ("leevendav inhalaator"), mille arst on teile määranud, et leevendada
äkki tekkida võivat astmahoogu.


2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ASMANEX TWITHALER"I KASUTAMIST

Ärge kasutage Asmanex Twisthaler"it
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) mometasoonfuroaadi, steroidide, laktoosi või Asmanex
Twisthaler"i mõne koostisosa suhtes.

Enne ravimi kasutamist:
Teavitage oma arsti:
-
kui te kasutate astma raviks kas tablettide või siirupina mõnda teist steroidi. Arst aitab teil
annust korrigeerida;
-
kui te olete kunagi põdenud tuberkuloosi;
-
kui teil on herpes simplex viirusinfektsioon silmas või mistahes muu infektsioon teie organismis
või nahal;
-
kui te kasutate ravimit, mis sisaldab seenhaiguste ravimit ketokonasooli.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Asmanex Twisthaler
-
teavitage oma arsti, kui teil tekib soor (valkjad laigud suu limaskestal ning kurgus), sest see
seisund vajab ravi. Arst võib samuti teie ravi Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritava pulbriga
ajutiselt katkestada või määrata teile lisaks teist tüüpi inhalaatori. Soori ennetamiseks on
soovitav pärast igat inhaleeritud doosi loputada suud veega või suuloputusvahendiga.
-
teil peab lühitoimeline bronhodilataator ("leevendav inhalaator") alati kaasas olema, sest
mometasoonfuroaat ei ole bronhodilataator ning seda ei kasutata bronhospasmi ega ägeda
astmahoo tõrjumiseks.
-
kui teil tekib seda ravimit kasutades astmahoog ning hoog ei möödu "leevendava" inhalaatori
kasutamise järgselt või teie PEF-i (õhuvoolu kiirus väljahingamisel) väärtused langevad,
kutsuge viivitamatult abi. Konsulteerige oma arstiga, sest teie haigus võib muutuda raskemaks
ning võib tekkida vajadus vahetada ravimit.
-
kui teil tekib vahetult ravimi kasutamise järgselt hingeldus või hingamisraskused, kutsuge
viivitamatult abi. Need sümptomid võivad olla põhjustatud allergilisest reaktsioonist ravimi
suhtes.
-
kasutades Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritavat pulbrit vältige kontakti inimestega, kellel
on leetrid või tuulerõuged. Kui teil tekib juhuslik kontakt neid infektsioone põdevate
inimestega, teavitage sellest kohe oma arsti. See on eriti tähtis laste puhul.
-
Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritava pulbri ja teiste sarnaste ravimite kasutamine võib
mõjutada organismi normaalset steroidide produktsiooni. Seetõttu võivad noorukid steroidide
pikaajalise kasutamise korral kasvada aeglasemalt kui teised. Kui te olete seda ravimit kasutav
nooruk, siis mõõdab arst tõenäoliselt aeg-ajalt teie pikkust.
-
Kõik steroidid võivad pikaajalisel kasutamisel mõjutada neerupealiste funktsiooni. Teie arst
võib neerupealiste funktsiooni kontrollimiseks teha vereanalüüse.
-
Kui hakkate steroidtablettide või -siirupi asemel kasutama inhaleeritavat pulbrit ning arst
vähendab järk-järgult ravimi annust, võivad tekkida allergiale omased sümptomid nagu
sügelevad vesised silmad või lööve, mida steroidid eelnevalt kontrolli all hoidsid. Teie arst
selgitab, kuidas neid sümptomeid ravida. Kui teil tekivad lihas- või liigesvalud, depressiivsus,
väsimus ning letargia (tugev uimasus), teavitage sellest oma arsti.
-
Teil võib tekkida vajadus võtta steroidtablette või -siirupit raske astmahoo, teise haiguse või
stressirikka perioodi ajal. Arst võib anda teile steroidtablette või -siirupit, mida peate kaasas
kandma koos hoiatuskaardiga, kuhu on märgitud steroidide annustamisjuhised ning nõuanded,
millal tablette või siirupit kasutada.
-
Kui teil tekib vajadus minna haiglasse, võtke kindlasti kõik oma ravimid kaasa.

Arst võib ravi jooksul aeg-ajalt kontrollida teie kopsufunktsiooni, kui teil lõpetatakse ravi suukaudsete
steroididega Asmanex Twisthaler"i ravi ajal.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Enne Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritava pulbri kasutamist on eriti oluline teavitada oma arsti,
kui te kasutate kortikosteroide kas süstetena või suukaudselt.

Rasedus ja imetamine
Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritavat pulbrit ei tohi raseduse ajal ilma arsti ettekirjutuseta
kasutada. Kui te olete rase, öelge seda oma arstile enne, kui hakkate ravimit kasutama.
Ravi ajal ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

Oluline teave mõningate Asmanex Twisthaler"i koostisainete suhtes
Ravim sisaldab väikeses koguses laktoosi (4,64 mg päevas maksimaalse lubatud päevadoosi
kasutamisel). Patsiendid, kellel esineb haruldane pärilik galaktoosi talumatus, Lapp-laktaasi
puudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon (imendumishäire), et tohiks seda ravimit
kasutada. Kui teil esineb või te arvate, et teil esineb suhkrute (glükoos, laktoos, galaktoos) imendumise
häireid, ei tohiks te Asmanex Twisthaler inhaleeritavat pulbrit kasutada enne, kui olete teavitanud
sellest oma arsti. Kui teil tekib mistahes küsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


3.
KUIDAS ASMANEX TWISTHALER"IT KASUTADA

Kasutage Asmanex Twisthaler"it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Veenduge, et oskate inhalaatorit õigesti kasutada. Instruktsioonid kasutamiseks on antud selles
juhendis allpool. Kui teil tekib mistahes probleeme, pidage nõu arsti või apteekriga.

Veenduge, et teate, millal ning kui mitu annust te peate sisse hingama. Arst peab olema teid sellest
teavitanud ning juhised peavad olema ka apteegis. Te peate alati järgima arsti juhiseid. Ärge muutke
ravimi annust, kui arst ei ole teile vastavaid juhiseid andnud.

Ravimit ei tohi kasutada alla 12-aastaste laste raviks.

Täiskasvanutele (ka vanematele kui 65 eluaastat) ning noorukitele üle 12 eluaasta on enamasti
soovitatav annus kerge või keskmise raskusega astma korral 400 µg (2 inhalatsiooniannust) üks kord
päevas õhtul. Mõne patsiendi jaoks on algannus 200 µg (1 inhalatsiooniannus) kaks korda päevas. Kui
teie astma on kontrolli all, võib arst vähendada annust 200 µg-ni (1 inhalatsiooniannus) üks kord
päevas õhtul. Olenevalt teie haiguse sümptomitest, võib arst suurendada või vähendada ravimi
päevaannust, et hoida astma kontrolli all.

Raske astmaga patsientidele, kes võtavad steroidtablette või -siirupit, on Asmanex Twisthaler"i
tavapärane algdoos 400 µg kaks korda päevas. See on suurim lubatud annus. Pärast umbes
nädalapikkust ravi Asmanex Twisthaler"iga võib arst väga aeglaselt alustada kortikosteroidi annuse
langetamist ning lõpuks kortikosteroidravi lõpetada. Asmanex Twisthaler"i annust on võimalik
langetada juhul, kui teie astma on kontrolli all. Seda on lubatud teha ainult arstliku järelevalve all.

Kasutage ravimit regulaarselt. Ilma arsti vastava korralduseta ärge loobuge ravimi kasutamisest isegi
siis, kui teie astma muutub näiliselt paremaks. Kui sümptomid ei leevendu või astma raskeneb pärast
ravi alustamist Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritava pulbriga, teavitage sellest oma arsti.

Pidage meeles, et Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritav pulber on väga peenike pulber, mis tuleb
kopsudesse sisse hingata. Järgige täpselt antud instruktsiooni, et saaksite kindlasti õige annuse ravimit.

Enne valge korgi eemaldamist veenduge, et mõõdik ja osuti oleksid kohakuti. Inhalaatori avamiseks
eemaldage valge kork. Hoidke inhalaator püstiasendis, roosa põhi allapoole. Haarake põhjast, pöörake
korki kellaosutile vastupidises suunas ning eemaldage see. Kui eemaldate korgi, muudab inhalaatori
mõõdik näidu ühe võrra väiksemaks.

Veenduge, et mõõdik roosal alusel ning osuti loenduri kohal oleksid kohakuti. Hoidke inhalaator
pärast korgi eemaldamist ning enne annuse sissehingamist püstiasendis.

Annuse sissehingamiseks:
a)
eemaldage inhalaatorilt kork (Joonis 1).
b)
tõstke inhalaator suu juurde, hoides huulikut enda poole.
c)
asetage inhalaatori huulik suhu, sulgege huuled huuliku ümber ning hingake sügavalt ning
kiiresti sisse (Joonis 2).
d)
võtke inhalaator suust ära ning hoidke umbes 10 sekundit (või kuni ebamugavustunde
tekkimiseni) hinge kinni. Ärge hingake läbi inhalaatori välja.
e)
Inhalaatori sulgemiseks asetage kork pärast igat sissehingamist viivitamatult oma kohale tagasi.
Kork peab olema täielikult paigas ning pööratud asendisse, kus saab laadida järgmise annuse
doosi. Selleks pöörake korki kellaosuti suunas, samaaegselt korki kergelt alla surudes, kuni
tekib plõksatus ning kork on täielikult suletud (Joonis 3). Nool korgil peab täpselt ühtima
loenduri aknaga (Joonis 4).

Kui ka teine annus on vajalik, korrake punkte a) kuni e).

Pärast annuse manustamist loputage suud veega või suuloputusvahendiga. See aitab ennetada soori.

Hoidke inhalaator puhta ja kuivana. Puhastage huulikut kuiva riide või taskurätiga. Ärge peske
inhalaatorit, vältige selle kontakti veega.

Inhalaatori põhjal on mõõdikuga aken, mis näitab inhalaatorisse jäänud annuste arvu. Ärge kasutage
Asmanex Twisthaler 200 µg pulberinhalaatorit juhul, kui mõõdik ei tööta korralikult. Tagastage see
arstile või apteekrile.

Number "01" mõõdiku aknas tähendab, et vaid üks inhalatsiooniannus on inhalaatoris järel. Pärast
"01" annuse manustamist ilmub number "00", kork sulgub ning rohkem annuseid inhalaatorist
manustada ei ole võimalik. Seejärel visake inhalaator ära.

Et teil oleks alati piisavalt ravimit käepärast, paluge arstilt kordusretsepti juba enne inhalaatori
tühjenemist.

Sümptomite leevendumiseks kuluv aeg on individuaalne. Mõned patsiendid saavad kergendust juba
24 tunni jooksul pärast ravi alustamist, kuid maksimaalne kasu võidakse saavutada alles ühe kuni kahe
nädala pikkuse ravi järgselt või isegi hiljem. Arst ütleb teile, kui kaua te peate jätkama ravi Asmanex
Twisthaler 200 µg inhaleeritava pulbriga.

Kui lõpetate ravimi kasutamise enne arsti vastavat soovitust, võivad sümptomid taastekkida.

Kui te kasutate Asmanex Twisthaler"it rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata suurema annuse ravimit kui teile määrati, teavitage sellest oma arsti.

Kui te unustate Asmanex Twisthaler"it kasutada
Kui te unustate võtta ühe annuse, manustage järgmine annus määratud ajal. Ärge võtke kahekordset
annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Asmanex Twisthaler põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teavitage oma arsti, kui teil tekib mõni neist sümptomitest: Candida infektsioon (soor) suus või
kurgus (valged laigud), hääle kähedus, valutav kurk või peavalu.

Teisteks sagedasteks kõrvaltoimeteks on suu ja kurgu kuivus, seedehäired, kehakaalutõus ning kiire
pulss või südame kloppimine. Teavitage oma arsti juhul, kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest.

Väga harva on sissehingatavate steroidide kasutajatel tekkinud silma siserõhu kõrgenemine (kaasa
arvatud glaukoom) või kae. Kui teil esineb nägemishäireid või valu silmas, pöörduge viivitamatult
arsti poole.

Steroidide teised võimalikud kõrvaltoimed on: laste ning kasvavate noorukite kasvu aeglustumine või
kasvutempo muutumine, samuti luude hõrenemine. Steroidid võivad mõjustada neerupealiseid ning
põhjustada seeläbi nõrkust, pearinglust, väsimust ning minestustunnet pikaajalisel seismisel või
istuvast asendist püsti tõusmisel. Teavitage oma arsti juhul, kui teil tekib mõni nimetatud
sümptomitest.

Inhaleeritavate steroidide kasutamisel võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid nagu nahalööve,
sügelemine ning punetus ja silmade, näo, huulte ning kõri turse. Kui teil tekib mõni nimetatud
sümptomitest, pöörduge viivitamatult arsti poole. Nende sümptomite ilmnemisel ei tohi Asmanex
Twisthaler 200 µg inhaleeritavat pulbrit kasutada enne, kui olete konsulteerinud oma arstiga.

Kõigi teiste inhaleeritavate astmaravimitega sarnaselt võib ka Asmanex Twisthaler 200 µg
inhaleeritava pulbri kasutamisel pärast manustamist kohe tekkida hingeldus. Kui taoline olukord tekib,
kasutage oma "leevendavat" inhalaatorit ning võtke viivitamatult ühendust oma arstiga. Te ei tohi
Asmanex Twisthaler 200 µg inhaleeritavat pulbrit rohkem kasutada ning arst võib määrata teile
teistsuguse inhalaatori.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ASMANEX TWISTHALER"IT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.
Hoida fooliumist originaalpakendis kuni avamiseni.
Kasutada kolme kuu jooksul pärast avamist.

Ärge kasutage Asmanex Twisthaler"it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Asmanex Twisthaler sisaldab

-
Toimeaine on mometasoonfuroaat. Üks inhalatsioon sisaldab 200 µg mometasoonfuroaati.
-
Abiaine on veevaba laktoos.

Kuidas Asmanex Twisthaler välja näeb ja pakendi sisu

Asmanex Twisthaler on valge või valkjas inhaleeritav pulber.

Mitmeannuseline pulberinhalaator on valget värvi roosaka põhjaga mitmeosaline seade, mis on
valmistatud polüpropüleenkopolümeerist, polübutüleentereftalaadist, polüestrist, akrüülnitriil-
butadieen-stüreenist, bromobutüülkummist ning terasest. Valge polüpropüleenkork sisaldab niiskust
imavat ja ränidioksiidi sisaldavat ainet. Inhalaator on suletud alumiiniumfooliumist laminaatkotti.
Loendur inhalaatoril näitab järelejäänud annuste arvu.

Asmanex Twisthaler sisaldab 30 või 60 mõõdetud üksikannust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja: Schering-Plough Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgia.

Tootja: Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Järvevana tee 9
EE-11314 Tallinn
Tel: + 372 654 96 86


Infoleht on viimati kooskõlastatud: septembris 2007