Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Acuver - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Acuver 8 mg/annuses suukaudne lahus
Beetahistiindivesinikkloriid


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Acuver ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Acuver"i võtmist
3.
Kuidas Acuver"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Acuver"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ACUVER JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravimi toimeaine beetahistiin parandab sisekõrva verevarustust. Acuver on efektiivne peapöörituse
(vertiigo) ravis, mis on tingitud sisekõrva vereringehäiretest.

Acuverit kasutatakse Ménière"i sündroomiga seotud sümptomite ravis:
· peapööritus koos iivelduse ja oksendamisega,
· helin kõrvus,
· kuulmislangus


2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ACUVER"I VÕTMIST

Ärge võtke Acuver"i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) beetahistiini või Acuver"i mõne koostisosa suhtes;
- raseduse ja imetamise ajal;
- kui teil on neerupealise säsi kasvaja (feokromotsütoom).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Acuver
-
kui teil on või on olnud maohaavandid;
-
kui teil on diagnoositud bronhiaalastma (kopsuhaigus, millega kaasneb hingeldus);
-
kui teil on nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve (eksanteem) või heinapalavik;
-
kui teil on väga madal vererõhk;
- kui te saate samaaegselt allergiavastast ravi (antihistamiinikumid). Vt lõik ,,Võtmine koos teiste
ravimitega".

Lapsed ja noorukid alla 18 eluaasta
Acuver ei ole soovitatav kasutada lastele ja noorukitele vanuses alla 18 eluaasta. Ohutuse ja
efektiivsuse näitajate uuringuid selles patsiendigrupis ei ole läbi viidud.

Acuver"i suukaudse lahuse juhusliku inhalatsiooni puhul võib teoreetiliselt ilmneda bronhospasm või
vererõhu langus.

Võtmine koos teiste ravimitega
Allergivastaste ravimite tarvitamisel nagu antihistamiinikumid (eelkõige H1-antagonistid) samaaegselt
Acuver"iga võivad need ained teineteise toimet nõrgendada.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Acuver"i kasutamine koos toidu ja joogiga
Seedetrakti vaevuste vältimiseks soovitatakse Acuver"i manustada söögi ajal või pärast seda.

Rasedus ja imetamine
Ärge kasutage Acuver"i raseduse või imetamise ajal. Puuduvad piisavad kogemused
beetahistiindihüdrokloriidi kasutamise kohta raseduse ajal ja rinnaga toitmisel.

Enne ravimi kasutamist konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Acuver"i kasutamine võib esile kutsuda unisust. Arvestades, et Acuver sisaldab väikest kogust etanooli
(alkohol), võib Acuver"i kasutamine vähendada reaktsioonivõimet, halvendades autojuhtimise ja
masinate käsitlemise võimet. Seega autojuhtimist ja masinate käsitlemist tuleks vältida.

Oluline teave mõningate Acuver"i koostisainete suhtes
Acuver sisaldab väikeses koguses etanooli (alkohol), vähem kui 100 mg üksikannuse kohta.


3.

KUIDAS ACUVER"I VÕTTA

Kasutage Acuver"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Standardannus täiskasvanutele:
1...2 pumbavajutust 3 korda ööpäevas lahjendatakse klaasitäies vees (vähemalt 100 ml).
See on võrdne 8...16 mg beetahistiiniga 3 korda ööpäevas. 1 pumbavajutus on võrdne 0,8 ml lahusega.

Annustamine ja manustamisviis
- Acuver on suukaudne lahus.
- Enne esimese annuse manustamist eemalda keeratav kork pudelilt ja asenda see dosaatorpumbaga.
- Enne manustamist lahjenda Acuver ühes klaasitäies vees (vähemalt 100 ml vees).
- Joo lahjendatud lahus söögi ajal või pärast sööki.

Ravi kestus
Rahuldava ravitulemuse saamiseks on vajalik mitmeid kuid kestev ravi.

Lapsed ja noorukid 18. eluaastat
Acuver ei ole soovitatav kasutamiseks lastele vanuses alla 18. eluaastat, kuna ohutuse ja efektiivsuse
näitajate uuringuid selles patsiendigrupis ei ole läbi viidud.

Kui te võtate Acuver"i rohkem kui ette nähtud
Väga suurte annuste manustamisel võivad tekkida järgmised sümptomid:
peavalu, näopunetus, pearinglus, südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia), vererõhu liigne
langus (hüpotensioon), hingamisteede spasm koos hingeldusega (bronhospasm) ning peamiselt
ülemiste hingamisteede limaskesta tursed (Quincke ödeem).
Üleannustamise kahtluse korral pöörduge otsekohe oma arsti poole.
Väga suurte koguste võtmisel võib tekkida krambihoog.
Kui kahtlustate üleannustamist, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Acuver"i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata, vaid võtke järgmine annus nagu
tavaliselt.

Kui te lõpetate Acuver"i kasutamise
Ärge katkestage või lõpetage Acuver"i võtmist ilma arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Acuver põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga sage: rohkem kui ühel kasutajal 10st
Sage: 1...10 kasutajal 100st
Aeg-ajalt: 1...10 kasutajal 1000st
Harv: 1...10 kasutajal 10000st
Väga harv. vähem kui ühel kasutajal 10000st
Teadmata: esinemisssagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Närvisüsteemi häired
Harv:
unisus, surve tunne peas, peavalu

Südame häired
Harv:
palpitatsioonid, pigistustunne rinnus.

Seedetrakti häired
Harv:
iiveldus, okserefleks, kõrvetised, ebamugavustunne ja valu kõhus, meteorism,
kõhulahtisus, oksendamine.

Enamikel juhtudel on maovaevuseid võimalik vältida manustades Acuver"i söögi ajal või pärast seda
või vähendades ravimi annust.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga harv:
lööve, kihelus, nõgestõbi (urtikaaria).

Üldised häired:
Harv:
kuumatunne.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ACUVER"I SÄILITADA

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Acuver"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist:
120 ml: 2 kuud.
60 ml: 1 kuu.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Acuver sisaldab
Toimeaine on beetahistiindivesinikkloriid.
1 pumbavajutus (= 0,8 ml ) sisaldab 8 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Abiained on naatriumsahhariin, glütserool, etanool (96 mahuprotsenti), naatriumbensoaat (E 211),
vesinikkloriidhape (3,5 mahuprotsenti) pH kohandamiseks ja puhastatud vesi.

Kuidas Acuver välja näeb ja pakendi sisu
Acuver on suukaudne lahus.

Merevaigukollasest klaasist (hüdrolüütliline, vastupidavuse tüüp III) lastekindla keeratava korgiga
pudel, millele on lisatud dosaatorpump.

Pakendi suurused: 60 ml ja 120 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH
Rudolfsplatz 2/1/8
A-1010 Vienna
Austria

Tootja
Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.
Via Monterosso 273
I-21042 Caronno Pertusella
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Lorenzo Pharma OÜ
Koidu 20-19
10136 Tallinn
Eesti

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Austria:

Betahistin ,,Cyathus" 8 mg / Pumpstoß Lösung zum Einnehmen
Bulgaaria: 8 /
Tsehhi Vabariik:
Betahistin 8 mg, dávkovaný perorální roztok
Saksamaa:

Acuver 8mg / Pumpstoß Lösung zum Einnehmen
Ungari:

Acuver 8 mg / belsleges oldat pumpás adagolóval
Poola:

Acuver 8mg roztwór doustny
Rumeenia:

Acuver 8 mg Soluie oral
Slovakkia:

Acuver 8mg/perorálny roztok
Taani:

Acuver 8 mg / dosis oral opløsning
Eesti:

Acuver 8 mg/annuses suukaudne lahus
Soome:

Acuver 8 mg / annos oraaliliuos
Prantsusmaa:
Bestin 8mg/ dose, solution buvable
Itaalia:

Acuver 8 mg per attuazione di pompa, soluzione orale
Läti:

Acuver 8mg / dev, sdums ieksgai lietosanai
Leedu:

Acuver 8 mg / dozèje geriamasis tirpalas
Portugal:

Marac 8 mg, Solução oral
Sloveenia:

Acuver 8 mg / odmerek perorolna raztopina
Hispaania:

Marac 8 mg /dispensación Solución oral


Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2010.