Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Andepezil - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Andepezil, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Andepezil, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Donepesiilvesinikkloriid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstilevõi apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Andepezil ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Andepezil"i võtmist
3.
Kuidas Andepezil"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Andepezil"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON ANDEPEZIL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Andepezil kuulub atsetüülkolinesteraasi inhibiitorite nime all tuntud ravimite rühma. Seda kasutatakse
Altzheimer"i tõvega sümtomite raviks patsientidel, kellel on kerge kuni mõõdukas vorm. Ainult
täiskasvanutel kasutamiseks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANDEPEZIL"I VÕTMIST

Ärge võtke Andepezil"i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või
Andepezil"e mõne koostisosa suhtes.
-
kui te olete rase.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Andepezil
Ravi Andepezil"iga tohib alustada ja jälgida ainult arst, kellel on kogemus Alzheimeri tõve
diagnoosimisel ja ravis.

Teavitage oma arsti:
-
kui teil on kunagi olnud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandeid või kui te võtate mitte-
steroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVAd).
-
kui teil on kunagi esinenud krampe. Donepesiil võib olla toime põhjustada krampe. Teie arst
jälgib teie sümptomeid.
-
kui teil on südamehaigus (eriti kehtib see ebakorrapärase pulsi, siinussõlme nõrkuse
sündroomi või teiste südamerütmi häirivate seisundite korral), kuna donepesiil võib teie südamerütmi
aeglustada.
-
kui teil on astma või mõni muu pikaajaline kopsuhaigus
-
kui teil on kunagi olnud maksahaigust
-
kui teil on raskusi urineerimisel
-
kui te lähete operatsioonile, mille sooritamisel on vajalik üldanesteesia, kuna anesteesiaks
kasutatava ravimi annust võib olla tarvis korrigeerida.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See kehtib eriti järgmiste ravimite kohta:
-
valu ja põletikuvastased ravimid (MSPVAd)
-
antibiootikumid, nagu erütromütsiin ja rifampitsiin
-
seenevastased ravimid, nagu ketokonasool ja itrakonasool
- lihaslõõgastid
-
antidepressandid, nt fluoksetiin
-
krambivastased ained, nt fenütoiin või karbamasepiin
-
südame või kõrge vererõhu ravimid, nt beeta-adrenoblokaatorid
-
muud ravimid, mis toimivad sarnaselt donepesiilile (nt galantamiin või rivastigmiin) ja
mõningad kõhulahtisuse, Parkinson"i tõve või astma ravimid.

Andepezil"i võtmine koos toidu ja joogiga
Sel ajal, kui teid ravitakse donepesiiliga, peate te vältima alkoholi joomist, kuna see võib vähendada
donepesiili toimet.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te olete rase või arvate, et olete rase, pöörduge niipea kui võimalik oma arsti poole. Andepezil"i ei
tohi raseduse ajal kasutada.
Pöörduge oma arsti poole, kui te toidate rinnaga. Imetavad naised ei tohi Andepezil"i kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Andepezil ja teie haigus võivad kahjustada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Teie
ravim võib iseäranis ravi alguses põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe ja kui teil sellised
toimed tekivad, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda. Enne nimetatud tegevuste sooritamist,
peaksite te seda arutama oma arstiga.

Oluline teave mõningate Andepezil"i koostisainete suhtes
Andepezil sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi
kasutamist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS ANDEPEZIL"i VÕTTA

Võtke Andepezil"i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Teie poolt võetava tableti tugevus võib aja jooksul muutuda, sõltuvalt ajast, kaua te juba ravimit
võtnud olete ja sellest, mida teie arst soovitab.

Tavaliselt alustate te ühe õhukese polümeerikattega tableti (5 mg donepesiilvesinikkloriidi) võtmisest
igal õhtul. Ühe kuu möödudes, võib teie arst lasta teil igal õhtul võtta kaks õhukese polümeerikattega
tabletti (10 mg donepesiilvesinikkloriidi). Suurim soovituslik annus on 10 mg igal õhtul.

Annuste jaoks, mis ei ole saavutatavad/kasutatavad selle tugevusega, on olemas sama ravimi teised
tugevused.

Võtke Andepezil suu kaudu koos klaasitäie veega üks kord ööpäevas õhtul vahetult enne magama
minekut.

Neeruprobleemide korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kerge kuni mõõduka maksahaigusega täiskasvanud patsientide puhul, võib arst otsustada teie ravimi
annust kohandada. Kui teil on tõsiseid maksaprobleeme, peate te Andepezil"i kasutama erilise
ettevaatusega (vt lõik 2: ,,Enne Andepezil"i võtmist"). Seletamatu põhjusega maksafunktsiooni häire
tekke korral donepesiili ravi ajal, tuleks kaaluda Andepezil"e võtmise lõpetamist.

Donepesiili ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Te peate alati järgima oma arsti juhiseid, kuidas ja millal oma rohtu võtta. Ärge ise, ilma arstilt nõu
küsimata, ravimi annust muutke. Ärge lõpetage tablettide võtmist, kui arst teile seda ise öelnud pole.

Kui kaua te peate Andepezil"i võtma
Teie arst ütleb teile, kui pikalt te peate oma tablettide võtmist jätkama. Te peate oma arstiga kohtuma
regulaarselt, et tal oleks võimalik teie ravi üle vaadata ja sümptomeid hinnata.

Kui teil on tunne, et Andepezil"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Andepezil"i rohkem kui ette nähtud
Ärge võtke rohkem tablette, kui arst teile öelnud on. Kui olete võtnud rohkem kui tohib, pöörduge
koheselt oma arsti poole või haiglasse. Võtke alati tabletid ja ravimi karp endaga haiglasse kaasa, et
arst teaks, mis rohtu on võetud.
Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus, oksendamine, sülje väljanõrgumine suust,
higistamine, südame löögisageduse aeglustumine, hingamisraskused, lihasnõrkus, minestamine ja
krambid.

Kui te unustate Andepezil"i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te unustate tableti võtta, võtke üks tablett järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui te unustate oma
ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, pöörduge enne ravimi võtmist arsti poole.

Kui te lõpetate Andepezil"i võtmise
Kui ravi lõpetatakse, siis donepesiili soodne ravitoime väheneb järk-järgult. Ärge lõpetage ilma arsti
loata oma tablettide võtmist, isegi kui te end hästi tunnete.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Andepezil põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda rohkem kui ühel kasutajal 10"st:
- kõhulahtisus
- iiveldus
- peavalu

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda rohkem kui ühel kasutajal 100"st, aga vähem kui
ühel 10"st:
- külmetushaigused
- söögiisu kadumine
- hallutsinatsioonid, agressiivne käitumine, ärrituvus, mis on kadunud annuse vähendamisega või
ravi katkestamisega
- pearinglus, unetus, minestamine
- oksendamine, seedehäired
- sügelus, lööve
- lihaskrambid
- kusepidamatus
- väsimus, valutunne
- õnnetusjuhtumid

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda rohkem kui ühel kasutajal 1000"st, aga vähem kui
ühel 100"st:
- krambid
- südame löögisageduse aeglustumine
- seedetrakti veritsus, mao või kaksteistsõrmiksoole haavandid
- lihasensüümi kreatiinkinaasi taseme mõõdukas suurenemine

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis ilmnevad vähem kui ühel kasutajal 1000"st:
- näo ja keele, aga ka jäsemete jäikus või kontrollimatud liigutused
- südamehäired
- maksaprobleemid, s.h maksapõletik.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS ANDEPEZIL"i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Andepezil"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril/tabletipurgil ja
välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Andepezil sisaldab

- Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg või 10
mg donepesiilvesinikkloriidi.
- Abiained on:
- Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat.
- Tableti kate: polüvinüülalkohol, makrogool 3350, talk, titaandioksiid E 171 ja kollane raudoksiid
E 172 (ainult 10 mg tablettides).

Kuidas Andepezil välja näeb ja pakendi sisu
5 mg õhukese polümeerikattega tablett on valge, ümmargune ja kaksikkumer, ühele küljele on
graveeritud ,,DZ 5".
10 mg õhukese polümeerikattega tablett on kahvatukollane, ümmargune ja kaksikkumer, ühele küljele
on graveeritud ,,DZ 10".

Pakendi suurused:
Blister: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti.
Tableti purk: 28, 30, 100 või 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Nucleus ehf.
Box 55, Naustanes
116 Reykjavík
Island

Tootja
Actavis Ltd.
B16 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 08,
Malta


Infoleht on viimati kooskõlastatud: märtsis 2009.