Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Amitriptylin nycomed 25 mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Amitriptylin Nycomed 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Amitriptylin Nycomed 25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid


Amitriptüliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
· Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
· Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
· Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib
olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
· Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda
kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või
apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Amitriptylin Nycomed ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Amitriptylin Nycomed tablettide võtmist
3. Kuidas Amitriptylin Nycomed tablette võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Amitriptylin Nycomed tablettide säilitamine
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON AMITRIPTYLIN NYCOMED JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Amitriptylin Nycomed on tritsükliline antidepressant, mis aitab korrigeerida teatud keemilisi
tasakaaluhäireid ajus, mis põhjustavad haigusnähtusid.
Amitriptylin Nycomed"i kasutatakse depressiooni raviks. Kui teie enesetunne paraneb, aitab
ravim ära hoida haigusnähtude taastumist. Amitriptylin Nycomed"i kasutatakse ka kroonilise valu
puhul ja laste öise uriinipidamatuse (enureesi) raviks.
Depressiooni raviv toime avaldub tavaliselt 2...6 nädalat pärast ravi algust, rahustav (sedatiivne)
toime algab kiiremini.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMITRIPTYLIN NYCOMED TABLETTIDE
VÕTMIST

Ärge võtke Amitriptylin Nycomed tablette
kui te olete ülitundlik (allergiline) amitriptüliini, tema derivaatide või tableti mõne
koostisosa suhtes;
kui teil hiljuti on olnud südamelihaseinfarkt;
kui teil on kitsa nurga glaukoom (silmahaigus);
kui teil on südamepuudulikkus ja/või südame isheemiatõbi;
kui teil esinevad südame rütmihäired, mis on näha elektrokardiogrammil (EKG);
kui tegemist on alla 18-aastase lapse või nooruki depressiooniga (vt Kasutamine alla 18-
aastastel lastel ja noorukitel);
kui te kasutate samaaegselt või olete hiljuti kasutanud ravimeid, mida nimetatakse
monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks. Isegi kui te olete lõpetanud MAO-
inhibiitorite (näiteks fenelsiini, iproniasiidi, isokarboksasiidi, nialamiidi või
tranüültsüpromiini) kasutamise, peate te ootama 2 nädalat enne, kui tohite alustada
Amitriptylin Nycomed tablettide võtmist.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amitriptylin Nycomed
Kui teil on:
epilepsia või kui teil on kunagi esinenud krampe;
urineerimisraskused;
eesnäärme suurenemine;
kilpnäärme ületalitlus;
mõni maksa- või südamehaigus;
suhkurtõbi (diabeet);
mõni muu psüühiline haigus peale depressiooni.
Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse
faasi. Amitriptüliini kasutamisel skisofreenia depressiivse komponendi korral, võivad süveneda
psühhootilised sümptomid.
Suurte ravimiannuste kasutamisel võivad tekkida südame rütmihäired ja vererõhu langus
(hüpotensioon).
Ravi järsk katkestamine pärast pikaajalist ravi võib põhjustada ärajätunähtusid nagu peavalu, halb
enesetunne, unetus ja ärrituvus. Need sümptomid ei viita sõltuvusele.

Kasutamine alla 18-aastastel lastel ja noorukitel
Amitriptüliin ei ole näidustatud laste ja alla 18-aastaste noorukite depressiooni raviks. Kliinilistes
uuringutes täheldati tritsükliliste antidepressantidega (sh amitriptüliiniga) ravitud lastel ja
noorukitel, kellel oli diagnoositud depressioon, obsessiiv-kompulsiivne häire või ärevushäire,
sagedamini enesetapumõtteid, vaenulikkust, ebasõbralikku käitumist ja tujumuutusi (vt
Kõrvaltoimed). Amitriptüliini efektiivsus depressiooni ravimisel ja pikaajalise kasutamise ohutus
ei ole lastel ja noorukitel tõestatud.
Lisaks on tritsüklilised antidepressandid seotud südame-veresoonkonna kõrvaltoimete riskiga
kõigis vanusegruppides.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire halvenemine
Kui teil on on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise-
või enesetapumõtteid. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem)

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased),
keda raviti antidepressandiga.
Kui Teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma
arstiga või minge otsekohe haiglasse.
Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate
ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende
arvates Teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast Teie
käitumises.


Amitriptylin Nycomed tablettide võtmine koos toidu ja joogiga
Amitriptylin Nycomed tablette võib võtta koos söögiga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Amitriptylin Nycomed tablettide kasutamise üle raseduse ajal otsustab arst.
Vältimaks võimalikke ärajätunähte vastsündinul, on soovitatav ravi lõpetada annust järk-järgult
vähendades 14 päeva enne oodatavat sünnitust.
Rinnaga toitmine ei ole amitriptüliinravi ajal soovitatav, kuna ravim eritub rinnapiima.
Võimalikud kõrvaltoimed imikul on südame arütmia, uimasus, isutus.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui teil tekib ravi alguses pearinglus, unisus või ähmane nägemine, siis hoiduge
sõidukijuhtimisest ning mistahes tööriistade ja masinatega töötamisest.
Amitriptylin Nycomed võib nõrgendada tähelepanu, aeglustada liigutuste koordinatsiooni ja
häirida kiirete otsuste vastuvõtmise võimet.

Oluline teave mõningate Amitriptylin Nycomed koostisainete suhtes
Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Amitriptylin Nycomed tablettide samaaegne kasutamine koos teiste ravimitega võib esile kutsuda
soovimatuid koostoimeid.
Ettevaatlik peab olema Amitriptylin Nycomed tablettide kombineerimisel järgmiste ravimitega:
MAO-inhibiitorid ja tsüklilised antidepressandid, millede koosmanustamisel võivad
tekkida ohtlikud kõrvaltoimed. Eelnenud ravist MAO-inhibiitoritega tuleb vahet pidada
14 päeva.
efedriin, isoprenaliin, noradrenaliin, fenüülefriin ja fenüülpropanolamiin (mis

sisalduvad mõnedes külmetushaiguste ravimites ja võidakse kasutada paiksete

tuimastite imendumise vältimiseks);
isoprenaliin või füsostigmiin (võib suureneda südame-veresoonkonna kõrvaltoimete oht);
dopamiin ja levodopa (tõuseb vererõhk);
klonidiin, guanetidiin ja metüüldopa (nimetatud ravimite vererõhku vähendav toime
nõrgeneb);
unisust põhjustavad ravimid (fenobarbitaal) ja epilepsiaravimid (karbamasepiin).
Nimetatud ravimid vähendavad tsükliliste antidepressantide kontsentratsiooni
vereplasmas.
antikoliinergilised ravimid (näiteks atropiin, hüostsüamiin);
tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks), fluoksetiin ja neuroleptikumid
suurendavad antidepressantide kontsentratsiooni vereplasmas;
baklofeen (võib alaneda lihastoonus).
Amitriptüliin tugevdab amfetamiini toimet ja alkoholi kesknärvisüsteemi pärssivat toimet.
Kui teile tehakse operatsioon ja teid pannakse üldnarkoosi või teile manustakse paikse
toimega anesteetikume (tuimasteid), peate ütlema, et te kasutate amitriptüliini.
Võimalusel tuleb amitriptüliin mitu päeva enne operatsiooni ära jätta.
Samuti peate te amitriptüliinravist informeerima oma hambaarsti, kui teile plaanitakse
teha paikset tuimestust.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti (viimase 14 päeva jooksul)
kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


3. KUIDAS AMITRIPTYLIN NYCOMED TABLETTE VÕTTA

Võtke Amitriptylin Nycomed tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Depressioon
Algannus on 25 mg 3 korda ööpäevas.
Annust suurendatakse iga päev või ülepäeviti 25 mg võrra, kuni ööpäevase annuseni
150...200 mg, jagatuna 3...4 üksikannuseks (väiksemad annused päevaks ning suurem annus
õhtuks). Pärast remissiooni saavutamist vähendatakse annust järk-järgult kuni 100 mg-ni
ööpäevas.
Vanuritele ja täiskasvanutele, kes põevad südame-veresoonkonna haigusi, on ravi algannus 10 mg
3 korda ööpäevas. Annust suurendatakse iga päev või ülepäeviti 10 mg kaupa kuni remissiooni
saavutamiseni. Seejärel annust vähendatakse järk-järgult kuni annuseni 30 mg ööpäevas.

Enurees
Üle 12-aastasele lapsele 50 mg enne magamaminekut; 7...12-aastasele lapsele 25 mg enne
magamaminekut.

Krooniline valu
Algannus on 25 mg õhtul. Vajadusel võib annust järk-järgult suurendada kuni 100 mg-ni
ööpäevas. Eakatel patsientidel on soovitatav alustada ravi ½ annusega.

Kui teil on tunne, et Amitriptylin Nycomed tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Amitriptylin Nycomed tablette rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud liiga palju Amitriptylin Nycomed tablette, siis võtke viivitamatult ühendust
oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Üleannustamise sümptomid võivad olla järgmised:
unisus või rahutus;
teadvushäired kuni koomani;
lihaskrambid;
vererõhu langus;
südame erutusjuhtehäired;
urineerimishäired;
nägemishäired.

Kui te unustate Amitriptylin Nycomed tablette võtta
Kui te unustate annuse manustamata, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke sisse
topeltannust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Amitriptylin Nycomed põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Amitriptüliin on põhjustanud sarnaseid kõrvaltoimeid teiste tsükliliste antidepressantidega.
Mõned allpool nimetatud kõrvaltoimetest, näiteks peavalu, värisemine, keskendumisraskused,
kõhukinnisus ja libiido vähenemine, võivad olla ka depressiooni sümptomiteks ja taanduvad
tavaliselt koos depressiivse seisundi paranemisega.

Kõrvaltoimete esinemissagedus: väga sage (>1/10), sage (>1/100, <1/10), aeg-ajalt (>1/1000,
<1/100), harv (>1/10000, <1/1000), väga harv (<1/10000).

Närvisüsteemi häired:
Sage: tuimus või "sipelgate jooksmise tunne" kätes või jalgades, koordinatsioonihäired.
Aeg-ajalt: krambid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Väga sage: higistamine.
Aeg-ajalt: nahalööve, sügelus, näo ja keele turse.
Harv: juuste väljalangemine, naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Psühhiaatrilised häired:
Sage: segasus (eriti eakatel patsientidel), keskendumisraskused, sugutungi vähenemine.
Aeg-ajalt: meeleolu muutused, sealhulgas suurenenud ärevus või rahutus. Unetus,
luupainajad.
Harv: isutus, deliirium (eriti eakatel patsientidel), hallutsinatsioonid.

Seedetrakti häired:
Väga sage: suukuivus, kõhukinnisus, iiveldus.
Sage: maitsemuutused.
Aeg-ajalt: kõhulahtisus, oksendamine.
Harv: süljenäärmete turse.

Üldised häired:
Väga sage: unisus, väsimus.

Silma kahjustused:
Väga sage: ähmane nägemine (raskused väikese trükikirja lugemisel).
Sage: pupillide laienemine.

Südame häired:
Väga sage: südamekloppimine, kiire südametegevus.
Sage: Südametegevuse häired, mis on näha muutustena elektrokardiogrammis (EKG).

Vaskulaarsed häired:
Väga sage: käte värisemine, peavalu, pearinglus, mis võib olla tingitud madalast vererõhust
(soovitatav on aeglane tõusmine).
Aeg-ajalt: vererõhu tõus.

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Väga sage: kehakaalu suurenemine.

Kõrva ja labürindi kahjustused:
Aeg-ajalt: kohin kõrvus.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Sage: meestel võivad tekkida erektsioonihäired.

Neeru- ja kuseteede häired:
Aeg-ajalt: urineerimisraskused (eriti vanematel meestel).

Endokriinsüsteemi häired:
Harv: rindade suurenemine.

Vere-ja lümfisüsteemi häired:
Mitmesugused muutused verepildis (harv: agranulotsütoos, leukopeenia, eosinofiilia,
trombotsütopeenia).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. AMITRIPTYLIN NYCOMED TABLETTIDE SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele
päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Amitriptylin Nycomed sisaldab

Toimeaine: 10 mg või 25 mg amitriptüliini (amitriptüliinvesinikkloriidina).
Abiained:
Tableti tuum: kartulitärklis, propüleenglükool, talk, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline
tselluloos, povidoon, magneesiumstearaat.
Tableti kilekate: hüpromelloos, magneesiumstearaat.
Tableti värvaine: titaandioksiid.


Kuidas Amitriptylin Nycomed välja näeb ja pakendi sisu

Amitriptylin Nycomed 10 mg ja 25 mg tabletid on valged õhukese polümeerikattega tabletid.
Saadaval on 50 ja 100 tabletti klaaspurgis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Nycomed SEFA AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti
Tel. 79 98 100


Infoleht on viimati kooskõlastatud. mais 2008