Asprovit - kihisev tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BA01
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape
Tootja: PharmaEstica Manufacturing OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Asprovit, 500 mg, kihisevad tabletid

Atsetüülsalitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Asprovit ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Asproviti kasutamist
 3. Kuidas Asproviti kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Asproviti säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Asprovit ja milleks seda kasutatakse

ASPROVIT on palavikku alandava, valuvaigistava toimega. Kasutatakse palaviku, nõrga valu ja reumaatiliste haiguste korral.

Mida on vaja teada enne Asproviti kasutamist

Ärge kasutage Asproviti:

kui olete atsetüülsalitsüülhappe, teiste salitsülaatide või Asproviti mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil esineb või on varem esinenud salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) poolt esilekutsutud astma;

kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid;

kui teil on kaasasündinud või omandatud verehüübivushäired;

kui teil on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus;

kui teile on määratud raviks 15 mg või rohkem metotreksaati nädalas;.

kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Atsetüülsalitsüülhape on vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Asprovit:

kui teil on ülitundlikkus valuvaigistavate/põletikuvastaste/antireumaatiliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;

kui teil on maksatalitluse häired;

kui teil on neeru funktsioonihäire või südame- veresoonkonna tsirkulatsioonihäired (nt renovaskulaarne haigus, kongestiivne südamepuudulikkus, hüpovoleemia, ulatuslik lõikus, sepsis või ulatuslikud verejooksud);

kui teil esineb või on varem esinenud seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi või seedetrakti verejooks;

kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi;

kui teil on raseduse esimene või teine kolmandik;

kui toidate last rinnaga;

kui teil esineb glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;

kui põete podagrat;

kui te kasutate emakasisest rasestumisvastast vahendit.

Atsetüülsalitsüülhape võib vallandada bronhospasmi ja esile kutsuda astmahooge või muid ülitundlikkusreaktsioone. Riskifaktoriteks on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik, ninapolüübid või krooniline hingamisteede haigus.

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav lastel ja alla 16-aastastel noorukitel kasutada palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye sündroom (entsefalopaatia, maksafunktsiooni häired, esmanähuna kauakestev oksendamine).

Atsetüülsalitsüülhape võib luua eelsoodumuse verejooksude tekkeks kirurgiliste operatsioonide ajal või nende järgselt (kaasa arvatud väiksemad kirurgilised protseduurid, nt hamba väljatõmbamine).

Ravim ei ole soovitatav kauakestva emakaverejooksu või vererohke menstruatsiooni korral.

Enne Asproviti kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Asprovit

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Asprovit võib tugevdada järgmiste ravimite toimet ja kõrvaltoimeid:

 • antikoagulandid (verehüübimist pärssivad ravimid);
 • valproehape (epilepsiaravim);
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid;
 • metotreksaat (pahaloomuliste haiguste, psoriaasi ja reumatoidartriidi ravis kasutatav ravim);
 • digoksiin (südamepuudulikkuse ravis kasutatav ravim);
 • selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSTI) (depressiooniravis kasutatavad ravimid);
 • insuliin ja sulfonüüluurea preparaadid (suhkrutõve ravis kasutatavad ravimid).

Asprovit võib nõrgendada järgmiste ravimite toimet:

 • diureetikumid (kuseeritumist suurendavad ravimid);
 • urikosuurilised preparaadid (kusihappe eritumist soodustavad ravimid);
 • angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (vererõhku alandavad ravimid).

Glükokortikosteroidid (krooniliste ja ägedate põletike ravis kasutatavad hormoonravimid) vähendavad salitsülaatide toimet nende suurenenud eritumise tõttu.

Asprovit koos alkoholiga

Asprovit kasutamise ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist. Alkoholi samaaegne tarvitamine suurendab mao-sooletrakti verejooksude ohtu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi kasutamine raseduse viimasel kolmandikul on vastunäidustatud. Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul tohib ravimit kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Ravimit ei ole soovitatav rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Asprovit ei põhjusta uimasust ega reaktsioonikiiruse vähenemist.

Oluline teave mõningate Asproviti koostisainete suhtes

Naatriumi sisalduse tõttu ei sobi ravim soolavaesel dieedil olevatele inimestele.

Kuidas Asproviti kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arst või apteekeriga.

Tablett tuleb lahustada klaasis vees, soovitavalt manustada pärast sööki. Manustamisintervall peab olema 4...6 tundi.

Täiskasvanutele (üle 16-aastastele): 1...2 tabletti korraga, kuid mitte üle 4 g (8 tableti) ööpäevas.

Lapsed ja noorukid: alla 16-aastastele lastele tohib ravimit manustada vaid arsti loal

– 0,5...1 tablett kuni 3 korda ööpäevas. Asprovit ei sobi alla 12-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu. Lapseea liigesepõletiku ehk juveniilse artriidi korral on annus kuni 70 mg/kg/ööpäevas, jagatuna 5...6 annuseks (Teie arst selgitab, kuidas ja kui palju lapsele tuleb ravimit anda).

Kui teil on tunne, et Asproviti toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Asproviti rohkem kui ette nähtud

Kroonilisel üleannustamisel esinevad peamiselt kesknärvisüsteemi häired.

Ägeda mürgistuse sümptomiteks on happeleelis- ja elektrolüütide tasakaaluhäired, vere suhkrusisalduse langus, nahalööbed, seedetrakti veritsused, higistamine, kohin kõrvus, oksendamine, nägemis- ja kuulmiskahjustus, veresoonte laienemine, peavalu, pearinglus ja iiveldus.

Raskekujulise mürgistuse sümptomid: palavik, hingeldus, rasked ainevahetusehäired (ketoos, respiratoorne alkaloos, metaboolne atsidoos), kooma, minestus, hingamispuudulikkus, tõsine vere suhkrusisalduse langus.

Ravi on sümptomaatiline sõltudes mürgistuse raskusastmest.

Üleannustamisnähtude ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Asproviti kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Asprovit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esineda võib seedetrakti ärritusnähte nagu seedehäired, kõhuvalu, harva seedetrakti põletik ja -haavand, mis võib, kuigi väga harva, põhjustada seedetrakti haavandi verejooksu ja mulgustumist.

Suurenenud on verejooksuoht (kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekkiv verejooks, verevalumid, ninaverejooks, verejooks kuse- ja suguelunditest ning igemete veritsus).

Harva ja väga harva on esinenud tõsiseid seedetrakti- ja ajuverejookse, mis võivad üksikjuhtudel olla ka eluohtlikud.

Verejooksust tingitult võib esineda ägedat ja kroonilist aneemiat/rauavaegusaneemiat (kehvveresus), mille sümptomiteks on jõuetus ja kahvatus.

Raske glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel on teatatud hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) ja hemolüütilise aneemia tekkest.

Teatatud on neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Ilmneda võivad ülitundlikkusreaktsioonid (astma, lööve, nõgestõbi, turse, sügelus, nohu, ninakinnisus, südame löögisageduse või rütmi muutused, õhupuudus või hingamisraskused, väga harva anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks on higistamine, iiveldus, naha või limaskestade sinakaspunane värvus, tugev vererõhu langus, teadvushäired, isegi kooma jne).

Väga harva on täheldatud maksafunktsiooni häireid.

On täheldatud ka peapööritust ja kohinat kõrvades, mis võivad olla üleannustamise sümptomid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Asproviti säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida pakend tihedalt suletuna niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Asproviti pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asprovit sisaldab

 • Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Iga tablett sisaldab 500 mg atsetüülsalitsüülhapet.
 • Abiained on sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, glütsiin, naatriumbensoaat, povidoon, magneesiumstearaat (jääkidena).

Kuidas Asprovit välja näeb ja pakendi sisu

ASPROVIT kihisevad tabletid on valged ja ümmargused, 25 mm läbimõõduga tabletid.

Sisepakendiks on turvakorgiga polüpropüleentuubid, tuubis 12 tabletti. Turvakork on silikageeliga. Tuub koos pakendi infolehega on pappkarbis.

Ribapakend.

Tabletid on pakendatud lamineeritud paberist kotikestesse ja 4, 6, 8, 10 kaupa koos pakendi infolehega pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

PharmaEstica Manufacturing OÜ Vanapere tee 3

Pringi küla Viimsi vald 74011 Harjumaa Tel.+372 6546922

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.