Alka-seltzer - kihisev tablett (324mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BA01
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alka-Seltzer 324 mg kihisevad tabletid

Atsetüülsalitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Alka-Seltzer ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Alka-Seltzer tablettide kasutamist
 3. Kuidas ravimit Alka-Seltzer kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ravimit Alka-Seltzer säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Alka-Seltzer ja milleks seda kasutatakse

Alka-Seltzer sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis on valuvaigistava, palavikku alandava ja põletikuvastase toimega.

Alka-Seltzer tablette kasutatakse peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, lihas- ja liigesvalu ning palaviku korral. Alka-Seltzer tablette kasutatakse ka külmetushaiguste või gripi puhul esineva valu ja palaviku korral.

Mida on vaja teada enne Alka-Seltzer tablettide kasutamist

Ärge kasutage ravimit Alka-Seltzer:

 • kui olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on ägedad seedetrakti haavandid;
 • kui teil on eelsoodumus veritsuste või verejooksude tekkeks;
 • kui teil esineb või on varem esinenud salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) poolt esilekutsutud astma;
 • kui teil on raske neeru, maksa või südamepuudulikkus;
 • kui teile on määratud raviks 15 mg või rohkem metotreksaati nädalas;
 • kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alka-Seltzer:

 • kui teil esineb ülitundlikkust valuvaigistavate, põletikuvastaste, antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;
 • kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi;
 • kui teil on või on varem olnud seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi või seedetrakti verejooks;
 • kui teil on kroonilised seedetraktihäired või glükoos6fosfaathüdrogenaasi puudulikkus;
 • kui teil on neeru või südameveresoonkonna häired (nt renovaskulaarne haigus, kongestiivne südamepuudulikkus, hüpovoleemia), teile on teostatud lõikus, esineb sepsist või verejookse;
 • kui teil on ainevahetusehäire nimega glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;
 • kui teil on maksatalitluse häired;
 • kui teil on kusihappe eritumise häired;
 • kui te olete rase (raseduse esimene või teine kolmandik) või imetate last.

Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib vallandada podagra hooge patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired.

Atsetüülsalitsüülhape võib vallandada bronhospasmi ja kutsuda esile astmahooge või muid ülitundlikkusreaktsioone. Riskifaktoriteks on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik, ninapolüübid (adenoidid) või krooniline hingamisteede haigus.

Atsetüülsalitsüülhape võib luua eelsoodumuse verejooksude tekkeks kirurgiliste operatsioonide ajal või nende järgselt (kaasa arvatud väiksemad kirurgilised protseduurid, nt hamba väljatõmbamine).

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda lastele ja alla 16-aastastele noorukitele palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye sündroom (eluohtlik seisund, mida iseloomustab entsefalopaatia (kesknärvisüsteemi kahjustus), maksatalitluse häired, esmanähuna kauakestev oksendamine). Reye sündroom on väga harvaesinev, kuid võimalik, et eluohtlik seisund, mis nõuab kohest meditsiinilist sekkumist.

Muud ravimid ja Alka-Seltzer

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Alka-Seltzer’it ei tohi võtta, kui te saate samal ajal ravi metotreksaadiga annuses 15 mg nädalas või rohkem.

Alka-Seltzer tablettidega samaaegsel kasutamisel võivad tugevneda järgmiste ravimite toimed ja kõrvaltoimed:

 • antikoagulandid (vere hüübimist pärssivad ravimid);
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid;
 • insuliin ja sulfonüüluurea preparaadid (suhkurtõve ravimid);
 • metotreksaat (pahaloomuliste haiguste, psoriaasi ja reumatoidartriidi ravis kasutatav ravim);
 • selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (depressiooni ravis kasutatavad ravimid);
 • digoksiin (südamepuudulikkuse ravim);
 • valproehape (epilepsiaravim).

Glükokortikosteroidide (krooniliste ja ägedate põletike ravis kasutatavad hormoonravimid) samaaegsel kasutamisel väheneb salitsülaatide toime nende suurenenud eritumise tõttu.

Alka-Seltzer tablettidega samaaegsel kasutamisel võivad nõrgeneda järgmiste ravimite toimed:

 • diureetikumid (kuseeritust suurendavad ravimid);
 • angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (vererõhku alandavad ravimid);
 • bensbromaroon, probenetsiid (kusihappe eritumist soodustavad ravimid).

Alka-Seltzer koos alkoholiga

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul võib Alka-Seltzer kihisevaid tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Alka-Seltzer tablette kasutada.

Kuna seni ei ole täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise ebasoodsat mõju imikule, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alka-Seltzer ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Kuidas ravimit Alka-Seltzer kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Arstiga konsulteerimata ei tohi Alka-Seltzer tablette võtta kauem kui 3...5 päeva.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12. eluaastast: 1…3 lahustuvat tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4…8 tunni järel. Maksimaalset ööpäevast annust 12 tabletti ei tohi ületada.

Lapsed ja noorukid: alla 12-aastastele lastele ei sobi Alka-Seltzer toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 12-aastastele lastele soovitatakse kasutada atsetüülsalitsüülhappe väiksema sisaldusega ravimeid. Vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Alka-Seltzer’it tuleb eelistatavalt manustada pärast sööki. Enne manustamist lahustatakse Alka-Seltzer tabletid klaasitäies vees.

Kui te võtate Alka-Seltzer tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad ilmneda peapööritus, tinnitus (kohin/helin kõrvades), kuulmislangus, higistamine, iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasusseisund; hingamine võib muutuda kiireks ja/või sügavaks.

Raske mürgistuse korral võib tekkida hingeldus, hingamisseiskus, väga kõrge palavik, seedetrakti verejooks, südamerütmihäired, vererõhu langus, südameseiskus, ajuverevarustuse äkilisest vähenemisest põhjustatud teadvusetus või kooma, võivad tekkida krambid.

Üleannustamise sümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust arstiga. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Alka-Seltzer tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esineda võib seedetrakti ärritusnähte nagu seedehäired, kõhuvalu, harva seedetrakti põletik ja - haavand, mis võib väga harva põhjustada seedetrakti haavandi verejooksu ja mulgustumist.

Suurenenud on verejooksuoht (kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekkiv verejooks, verevalumid, ninaverejooks, verejooks kuse- ja suguelunditest ning igemete veritsus). Harva ja väga harva on esinenud tõsiseid seedetrakti- ja ajuverejookse, mis võivad üksikjuhtudel olla ka eluohtlikud.

Verejooksust tingitult võib esineda ägedat ja kroonilist aneemiat või rauavaegusaneemiat (kehvveresus), mille sümptomiteks on jõuetus ja kahvatus.

Raske glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel on teatatud hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) ja hemolüütilise aneemia tekkest.

Teatatud on neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Ilmneda võivad ülitundlikkusreaktsioonid (astma, lööve, nõgestõbi, turse, sügelus, nohu, ninakinnisus, südame löögisageduse või rütmi muutused, õhupuudus või hingamisraskused, väga harva anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks on higistamine, iiveldus, naha või limaskestade sinakaspunane värvus, tugev vererõhu langus, teadvushäired, isegi kooma jne).

Esinenud on pearinglust ja tinnitust (kohin/helin kõrvades), mis võib olla tingitud üleannustamisest.

Väga harva on täheldatud maksafunktsiooni häireid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ravimit Alka-Seltzer säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alka-Seltzer sisaldab

 • Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Üks tablett sisaldab 324 mg atsetüülsalitsüülhapet.
 • Abiained on pulbriline veevaba sidrunhape ja veevaba naatriumvesinikkarbonaat.

Kuidas Alka-Seltzer välja näeb ja pakendi sisu

10 tabletti paber/PE/alumiinium/Surlyn kotikestes.

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

Bayer Bitterfeld GmbH

Ortsteil Greppin

Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, 11415 Tallinn

Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2016